• Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПРЕДМЕТ
 • С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Раздел І. Технически спецификации Раздел ІІ. п равила за провеждане на процедурата
 • Раздел VI. Oбразци на документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора за обществената поръчка
 • РАЗДЕЛ І. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧKAТА Място на изпълнение на поръчката
 • 2.1. Сграда на ЗРУ
 • 2.3. Стоманобетонни мачти
 • 2.4. Констатирани дефекти и нередности По сградата на ЗРУ
 • 3.1. Ремонт по фасади на ЗРУ
 • 3.2. Вътрешен ремонт на ЗРУ
 • Ремонт фасада и помещения на втори етаж в КАБ
 • Растерът на новата дограма е подробно разписан в количествената таблица.
 • Ремонт покрив на ЗРУ и КАБ обхваща
 • Ремонт стоманобетонни стълбове
 • Необходимите видове и количества СМР са описани подробно в приложената количествена сметка. ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
 • Строителен продукт • страница1/5
  Дата12.03.2019
  Размер1.86 Mb.

  Реф. № Мер-хс/2018/032 Хасково, 2018 г


    1   2   3   4   5  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

  ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  ПРЕДМЕТ: „Ремонт фасади и покриви в ЗРУ 20Kv и КС на п/ст Капитан Петко“

  РЕФ. № МЕР-ХС/2018/032


  Хасково, 2018 г.

  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
  Раздел І. Технически спецификации

  Раздел ІІ. правила за провеждане на процедурата

  Раздел ІІІ. Указания към участниците

  Раздел IV. образци на документи от първоначалната оферта

  Раздел V. Проект на договор

  Раздел VI. Oбразци на документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора за обществената поръчка

  РАЗДЕЛ І. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

  I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧKAТА

  1. Място на изпълнение на поръчката

  Място на изпълнение на поръчката е ел. подстанция 110/20kV „Капитан Петко“, която се намира в гр.Хасково ул.Правда№45, община Хасково, област Хасково. Подстанцията се експлоатира от ЕСО ЕАД – Мрежови експлоатационен район (МЕР) Хасково. Достъпът до обекта се осъществява по асфалтиран път, част от градската улична мрежа.

  1. Съществуващо положение

  Ел. подстанция “Капитан Петко“ 110/20 kV е въведена в експлоатация през 1977 година. На нейната територия са изградени следните сгради и уредби:

  • Открита разпределителна уредба (ОРУ) за 110 kV;

  • Командно административен блок (КАБ) с жилищна част;

  • Закрита разпределителна уредба (ЗРУ) за 20 kV;

  • Сграда „Склад-гаражи” с помещения: автоработилница, склад и гараж.

  2.1. Сграда на ЗРУ

  Сградата е калканно изградена и функционално свързана с командно административния блок (КАБ) на подстанцията, с делатационна фуга запълнена с външна пръскана мазилка. По дължина, сградата е ориентирана в посока север-юг. Проектирана и изградена от сборни стоманобетонни /СтБ/ елементи и монолитни фундаменти, на два етажа (на кота ±0,00 и на кота +3,26) и полуетаж. Външни размери на сградата от кота терен (Ш/Д/В) 12х36х10м. ЗРУ е сглобяема скелетна СтБ конструкция – с предварително заготвени (монтажни) СтБ носещи греди и колони, и подови, стенни и покривни панели. Надлъжните фасади са изпълнени от трислойни каталожни панели. Челната /северна/ фасада е изпълнена от нови за времето на изграждане на подстанцията монтажни елементи.

  Покривната конструкция е изпълнена от стоманобетонни 2-Т панели, монтирани напречно по дължината на сградата, оформящи плосък, едноскатен покрив, с наклон от около 3% към западната страна. Първоначално, по покривните панели е имало само два пласта битумна хидроизолация с насипан чакъл. При ремонта през 1999 година, на покрива се положи двупластова хидроизолация с горен слой посипка тип “Полизол” 4,5 кг/м2 по технология газово-пламачно залепване.

  Отвеждането на покривните води е външно, едностранно (на западната фасада) – реализирано с външен улук и три броя водосточни тръби, комплектовани с водосборни казанчета, разположени по западната фасада на сградата, изливайки водите си директно върху терена. На сградата е изградена мълниезащитна и заземителна инсталация.

  Осветеността се постига чрез прозорци, разположени по източната и западна фасада на двата етажа на сградата. Прозорците представляват метални рамки, разделени по височина на по 3 и 4 неотваряеми части, с единично армирано стъкло, заварени плътно един до друг, образуващи витрини с обща дължини 36 м и височини 0,6 м. Във витрината на 1-вия етаж на източната и западната фасада са вградени 12 рамки с по 4 прозореца от които 2бр. отваряеми и 2бр. неотваряеми с размери 1,5/0,6 м. Във витрините на 2-рия етаж са вградени 15бр проходни плочи на изводи 20kV и 33бр. прозорци с размер 150/60см, от който на западната фасада, са вградени 2бр.ел. вентилатори. На всички прозорци са монтирани външни подпрозоречни первази от поцинкована ламарина. На втория етаж на северната фасада на уредбата, над двукрилата врата, е изпълнена витрина от метална рамка с единично армирано стъкло, разделена на 4-ри неотваряеми части, с външни р-ри (L/H) 3000/2000 мм.

  Външните стени на сградата са защитена с цокъл от мита бучарда с височина 0,30-0,50 м от кота терен, а до покрива, мазилката е пръскана с бял цимент.

  Вътрешната част на покривните 2-Т панели е гладка повърхност, боядисана с латексна бяла боя. Вътрешните стени са гладка бетонна повърхност, частично шпакловани и боядисани с латексна бяла боя и цокъл от блажна сива боя на височина 1,50.

  Входните врати на сградата са метални с обшивка от ламарина. Към КАБ – на двата етажа са еднокрили, а към ОРУ (северна фасада) – и двете са двукрили.

  На северната фасада на сградата, пред вратата на 1-ви етаж е направена бетонна рампа с едно стъпало, със завършващ слой, шлайфано мозаечно покритие, а на 2-рия етаж малка метална открита тераса от метални профили и ламарина. На северната фасада е позиционирана и аварийна стълба към покрива.
  2.2. КАБ

  Командно-административният блок е със застроена площ 156 м2. Представлява масивна сграда с четири надземни и един подземен етаж . Сградата е със скелетно-безгредова конструктивна система, изградена по метода “пакетно-повдигащи плочи”.

  Покривната конструкция е изпълнена от покривни панели и греди от системата ПКТ’75, оформящи плосък покрив, с наклон от около 3% към централната му част и четиристранни бордове, обшити с поцинкована ламарина. Първоначално, по покривните панели е имало само два пласта битумна хидроизолация с насипан чакъл. При ремонта през 2002 година, на покрива се положи двупластова хидроизолация с горен слой посипка тип “Полизол” 4,5 кг/м2 по технология газово- пламъчно залепване. През последните две години са установени течове в апартаментите и са правени частични ремонти за отстраняването им. Отвеждането на покривните води е вътрешно– реализирано с една воронка и PVC водосточна тръба, която преминава през под покривното пространство и по-долните етажи.

  Външните стени на сградата са защитени с цокъл от мита бучарда с височина 0,60-1 м от кота терен, а до покрива, мазилката е пръскана с бял цимент и боядисана с жълто –оранжева фасадна боя. Козирката над входната врата и част от терасите са с подпухнала и изпадала мазилка.

  На втория етаж в КАБ са разположени стая за отдих с обособена битовка, командна зала и релейна зала. Стаята за отдих на персонала е с подменена дограма, стените са с тапети а пода е с балатум. В командна и релейна зала дограмата е дървена с трудно отварящи се крила и неработещи външни ролетни щори. Преходът между двете зали се осъществява през тясна, провиснала дървена врата с размери 600/1800 мм. Стените са шпакловани и боядисани с латекс. Подовата настилка е от балатум.

  2.3. Стоманобетонни мачти

  В ОРУ 110kV е изградена мълниезащита. Прътовите мълниеотводи са разположени на носещите конструкции на порталите и на 2бр. стоманобетонни стълба. Под влияние на атмосферните условия и в следствие нестабилна основа са констатирани отклонения (накланяне) от вертикалата на двата стоманобетонни стълба.  2.4. Констатирани дефекти и нередности

    1. По сградата на ЗРУ:

  • По фасадните стени се наблюдават участъци с нарушена, напукана, подпухнала и паднала ВЦ мазилка;

  • По вътрешните стени и около прозорците на сградата се наблюдават участъци с напукана и олющена или подкожурена боя и шпакловка;

  • При дъждове и снеготопене се констатират течове от покрива в следствие на прегоряла и напукана хидриизолация;

  • Разхода на ел. енергия за отопление и поддържане нормална температура за работа на съоръженията и персонала в уредбата през зимния период е много голям;

  • В месеците с ниски температура се наблюдава конденз по външните панелни стени на сградата и обледяване което води до влошаване експлоатационните условия на съоръженията.

  • Поради липса на уплътнения на металната дограма и напукани стъкла се наблюдават течове които водят до влошаване състоянието на стените.

   • За ограничаване топлопроводимостта и конденза на външните панелни стени на сградата, и намаляване разхода на топлинна енергия през зимния период е необходимо да се направи ремонт с полагане на външна топлоизолация по стени и цокъл на сградата със завършващ слой мазилка, с добра водонепропускливост;

   • При топлоизолиране на сградата е необходимо да се подменят и съществуващите метални прозорци и топлоизолират и подменят северните входни врати на сградата;

    1. По сградата на КАБ

  • Подпухнала и изпадала външна мазилка по козирката на входа и терасите;

  • Разноцветност във фасадната боя поради частични ремонти (има участъци които не са боядисвани от построяванет);

  • Стаята за отдих и почивка на персонала - балатума е протрит и накъсан, тапетите са отлепени, подпухнали и замърсени, тавана е с олющен латекс и подпухнала шпакловка;

  • Командна и релейна зала – дограмата е амортизирана и прогнила, балатума е протрит и накъсан, стените са замърсени, преходната врата между двете зали е пропаднала и изкривена;
    1. Наклонените стоманобетонни стълбове в ОРУ на които са разположени прътовите мълниеотводи застрашават безаварийната работа на подстанцията;


  3. Обем на поръчката

  Предмет на настоящата поръчка е изпълнение на строително-ремонтни работи на/в подстанция “Капитан Петко“ 110/20 kV и включва следните основни дейности: подмяна на съществуващата дограма, полагане на топлоизолационен пакет по фасадите, ремонт хидроизолация покриви, изпълнение на вътрешни ремонтни работи и извозване на добитите строителни отпадъци.  3.1. Ремонт по фасади на ЗРУ

  • Да се извърши ремонт с полагане на външна топлоизолация по стени и цокъл на сградата със завършващ слой мазилка, с добра водонепропускливост както следва:

  • по цокъл – топлоизолационен пакет от екструдиран пенополистирол (XPS) с минимални дебелина и плътност съответно 8 cm и 30-40 kg/m3, дюбели, стъклофибърна мрежа, двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и полимерна мозаечна мазилка;

  • по фасада – топлоизолационен пакет от каменна вата с минимални дебелина и плътност съответно 10 cm и 125 kg/m3, дюбели, стъклофибърна мрежа, двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна драскана мазилка (големина на камъка 1,5 mm);

  • по външни страници – четиристранно обръщане с топлоизолация от каменна вата с минимални дебелина и плътност съответно 3 cm и 125 kg/m3, дюбели, стъклофибърна мрежа, двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна драскана мазилка (големина на камъка 1,5 mm);

  • по еркерни фасадни елементи – топлоизолационен пакет от екструдиран пенополистирол (XPS) с минимални дебелина и плътност, съответно 3 cm и 30-40 kg/m3, дюбели, стъклофибърна мрежа, двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна драскана мазилка (големина на камъка 1,5 mm).

  • При топлоизолиране на сградата да се подменят всички метални прозорци с нови прозорци от алуминиев профил, със стъклопакет с прекъснат термомост. На новите прозорци да се монтират външни алуминиеви подпрозоречни первази, на отваряемите части да се пердвидят комарници;

  • Проходните плочи да се преуплътнят с фугоуплатнители, да се почистят от ръждата и боядисат с алкиден емайл лак.

  • Да се доставят и монтират нови ел. вентилатори;

  • Вратата на втория етаж на северната фасада на сградата да се помени с пожароустойчива двукрила 1/2 плътна част врата 200/200 с клас на огнеустойчивост EI 60, вкл. ъглова каса с термо-набъбваща уплътнителна лента, лесно отстраняем праг, автомат за самозатваряне, антипаник механизъм за активното крило и устройство за фиксиране;

  • Да се извърши ремонт чрез почистване, грундиране и двукратно боядисване в съответния цвят на металната тераса и аварийната стълба към покрива;  3.2. Вътрешен ремонт на ЗРУ

  • Да се извърши ремонт по вътрешни стени на втория етаж, чрез частично изчукване и шпакловане, и цялостно двукратно боядисване;
   1. Ремонт фасада и помещения на втори етаж в КАБ

  • Възстановяване на външна мазилка и боядисване на фасадата със силиконова фасадна боя и грундиране;

  • Монтаж на дограма за прозорци и балконски врати – 5-камерен PVC профил със стандартен бял цвят (RAL 9010 или еквивалентен), с минимална широчина на профила 70 mm, усилен с метална армировка и с минимум 24 mm двоен стъклопакет с бяло/4-сезонно стъкло в командна и релейна зала; комарници на панти за всички отваряеми крила и външни алуминиеви подпрозоречни первази с оформен водокап;

  • Монтаж преходна еднокрила врата – алуминиев профил с прекъснат термомост със стандартен бял цвят (RAL 9010 или еквивалентен), с плътна част.

  Растерът на новата дограма е подробно разписан в количествената таблица.

  • Сваляне на тапети и направа финна шпакловка на местата предвидени съгласно количествената таблица от техническите изисквания;

  • Грундиране и боядисване с латекс вътрешните стени в стаята за отдих , командна зала и релейна зала;

  • Подмяна подовата настилка в стаята за отдих, командна и релейна зала;
   1. Ремонт покрив на ЗРУ и КАБ обхваща:

  • Възстановяване геометрията на комините

  • Да се подменят всички шапки по бордовете на покрива от нова поцинкована с ширина съобръзена с положената топлоизолация и новата хидроизолация;

  • Да се хидроизолират Покривите на ЗРУ и КАБ с покривна хидроизолационна мембрана Polifin 3020- fpo или еквивалентна.

  • На подмяна подлежат: външния улук, водосточни тръби и воронка. Водосточните тръби и улука да бъдат от поцинкована ламарина с полиестерно (РЕ) покритие, с цвят по RAL 9006, а воронката да бъде в съответствие с типа и системата на хидроизолацията;

  • Да се извърши ремонт чрез почистване, грундиране и двукратно боядисване в съответния цвят (съгласно техническите изисквания) на съществуващите мълнезащитни шини по покривите;

  • Изграждане на противообледителна система в улука и водостоците на ЗРУ, чрез двупроводен нагревателен кабел с метална екранировка, високотемпературна изолация и защита от UV - лъчи, (мин.20W/m), с едностранно захранване, със студен край, с фиксирана дължина и мощност. Присъединен към окомплектовано ел.табло за захранване и управление, вкл. дефектнотокова защита, предпазители, контактор и терморегулатор на сензора.
   1. Ремонт стоманобетонни стълбове

  • Изправяне, чрез укрепване на фундаментите на стълбовете до възстановяване на вертикала;

  Добитите строителни отпадъци по време на ремонта се събират разделно, съгласно изискванията на Наредба №2/ 23.07.2014 г. за класификацията на строителните отпадъци и се извозват регулярно до регламентирано сметище.  Необходимите видове и количества СМР са описани подробно в приложената количествена сметка.

  ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

  1.Технически спецификации за материалите и стоките

  Влаганите строителни продукти да отговарят на изискванията на чл. 169а от Закона за устройство на територията; да са съобразени с изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; да изпълняват предвиденото в техническите спецификации; да осигуряват: носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на конструкцията, пожарна безопасност, опазване на здравето на работещи и обитаващи, опазване на околната среда и безопасна експлоатация. Не се допуска използването на материали, различни от предвидените, без изричното съгласие на възложителя и представянето на документи, доказващи качество, равно или по-добро от предвиденото.

  За всички вложени в обекта строителни продукти е необходимо представянето на Декларация за експлоатационни показатели, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 или Декларация за характеристиките на строителния продукт, съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г.

  Декларациите следва да са придружени от инструкция за употреба на продуктите на български език, както и от информация за безопасност по чл. 31 или чл. 33 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), когато такава се изисква за продукта.  Материалите следва да отговарят на посочените или еквивалентни стандарти:
  Строителен продукт

  (материал, съоръжение и др.)

  Съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.

  1

  Дограма от PVC 5-камерен профил

  • PVC профил – минимум 5-камерен;

  • широчина на профила – минимум 70 mm, с вложена метална армировка;

  • цвят на профила – стандартен цвят бял – RAL 9010;

  • стъклопакет – двоен с минимална широчина 24 mm;

  • стъкла 6 mm– вътрешно бяло и външно 4-сезонно*;

  • стандарт – БДС EN 14351-1 или еквивалентен

  2

  Дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост

  • алуминиев (Al) профил – с прекъснат термомост;

  • широчина на профила – минимум 70 mm;

  • цвят на профила – стандартен цвят бял – RAL 9010;

  • стъклопакет – двоен с минимална широчина 24 mm;

  • стъкла 6 mm – вътрешно армирано и външно 4-сезонно*;

  • стандарт – БДС EN 14351-1 или еквивалентен

  3

  Пожароустойчива врата с EI 60

  • клас на огнеустойчивост – EI 60;

  • ъглова каса с термо-набъбваща уплътнителна лента;

  • лесно отстраняем праг;

  • автомат за самозатваряне;

  • антипаник механизъм за активното крило;

  • устройство за фиксиране;

  • стандарт – БДС EN 1634-1 или еквивалентен

  4

  Латекс

  БДС EN 13300 или еквивалентен

  5

  Силиконова фасадна боя

  • устойчивост на мокро триене и миене – клас 1 съгл. ЕN 13300;

  • БДС EN ISO 3251 Съдържание на нелетливи вещества, (125±2)°С/2 h, в %

  • БДС EN ISO 2811-1 Вискозитет по Брукфилд, (23±0,5)°С, в mPa.s

  • БДС EN 13300; БДС EN1062-1
  6

  Минерална мазилка

  БДС EN 15824: 2009 или еквивалентен

  7

  Продукти от минерална вата (MW)

  БДС EN 13162 или еквивалентен

  • Плътност min 125 kg/m3

  • коеф. на топлопреминаване λD=0.036 W/(m*K);

  • негорима, клас А, съгл.EN 13501-1 или еквивалентен

  8

  Екструдиран пенополистирол (XPS)

  БДС EN 13164 или еквивалентен

  • Плътност 30-40 kg/m3

  9

  Винилова подова настилка

  Основни параметри на настилката:

  с мин. обща дебелина (EN428) 6,50 мм; дебелина на износващия слой (EN429) 0,70 мм;

  устойчивост на изхабяване (EN 660-1)–класТ;

  триене (EN 13036)-88; устойчивост на пожар (EN 13501-1) или еквивалентен;
  10

  Шина 40/4 mm, горещо поцинкована с минимална дебелина на цинковото покритие 70μm

  БДС EN 10048, БДС EN 10058 или еквивалентни

  11

  Пластифицирана ламарина

  БДС EN 10346:2009

  БДС EN 10143:2006

  БДС EN 10204:2005

  или еквивалентни  12

  Водосточни тръби и водосборни казанчета от поц.ламарина с фабрично полиестерно покритие

  БДС EN 612:2005

  или еквивалентен  13

  Силов кабел

  БДС 16291-85 или еквивалентен;

  14

  Двупроводни кабели

  IEC:60800:2009 или еквивалентен;

  15

  Фибростъклена мрежа

  БДС EN 1849-1, БДС EN 13496, БДС EN 13499 или еквивалентни

  16

  Терморегулатор за Противообледителна система

  БДС EN60730-1 или еквивалентен;

  БДС EN60730-2-9 или еквивалентен;  17

  Двупроводен нагревателен кабел с метална екранировка, високотемпературна изолация и защита от UV - лъчи, тип Deviflex™ DTCE-20 (20W/m) или еквивалентен, с едностранно захранване, със студен край, с фиксирана дължина и мощност

  IEC 60800:2009 или еквивалентен;

  18

  Синтетична хидроизолационна мембрана на основата на еластични полиолефини – Polyfin 3020 – fpo или еквивалентна


  DIN EN 13956

  БДС EN 13956:2006/AC:2006  или еквивалентeн

  19

  Нетъкан геотекстил

  БДС EN 13249:2014+A1:2015
    1   2   3   4   5

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Реф. № Мер-хс/2018/032 Хасково, 2018 г