• Всички материали, необходими за изпълнението на поръчката се доставят от изпълнителя.
 • Номинална мощност - до 700 W Дебит при номинални обороти - 7500 m 3 /h Температура на въздуха на околната среда: до +40° С
 • Електромагнитна среда: промишлена. Вентилаторите да позволяват монтаж на стена или вертикална повърхност (прозоръчна дограма) .
 • Вентилаторите да са снабдени допълнително с гравитационна клапа за предотвратяване навлизане на дъжд и животни при неработещи вентилатори.
 • Технически спецификации и изисквания за изпълнение на СМР
 • Не се разрешава извършването на работи извън договорения обем без съгласуване с Възложителя по предвидения в договора ред.
 • 3.1. Изисквания към Подмяна дограма : Подмяна дограма на ЗРУ
 • Да се отварят навън, спрямо уредбата. Отвън, вратите да се отварят само с ключ, а отвътре с дръжка на бравата ; Подмяна дограма на КАБ. • страница2/5
  Дата12.03.2019
  Размер1.86 Mb.

  Реф. № Мер-хс/2018/032 Хасково, 2018 г


  1   2   3   4   5


  Всички материали, необходими за изпълнението на поръчката се доставят от изпълнителя.


  1. Технически спецификации за доставка на Електрически Вентилатори

   1. Предназначение

  • да са предназначени за вентилация на промишлени сгради (в случая ще се монтират в ЗРУ 20Кv).

  • да транспортират безопасни ( нетоксични, незапалими и пожаробезопасни) въздушни смеси, които са неагресивни, чисти от механични примеси газови смеси с температура до 40° С.

  • предназначени да работят на открито или в помещения.

  2.2. Общи технически изисквания .

  Захранващо напрежение: 380V AC при честота 50 Hz±1%

  Номинална мощност - до 700 W

  Дебит при номинални обороти - 7500 m3/h

  Температура на въздуха на околната среда: до +40° С

  Влажност на въздуха: 20 % до 90 % (при 20° С ) в зависимост от температурата.

  Режим на работа: S1 – непрекъснат

  Степен на защита min IP44 по БДС EN 60529 +А1: 2004 или еквивалент.

  Надморска височина : до 1000 m

  Електромагнитна среда: промишлена.

  Вентилаторите да позволяват монтаж на стена или вертикална повърхност (прозоръчна дограма) .

  Работно колело – Да бъде балансирано динамично .

  Предпазна решетка- Да е изработена от стоманизирана тел .

  Вентилаторите да са снабдени допълнително с гравитационна клапа за предотвратяване навлизане на дъжд и животни при неработещи вентилатори.

  Примерени конструктивни чертежи на вентилаторите  Фиг.1
   
   1. Стандарти и норми

  Вентилаторите трябва да бъдат нови неупотребявани , произведени и изпитани съгласно изискванията на последните издания на стандарти:

  БДС EN ISO 12100-2: 2011 или еквивалент - Безопасност на машините. Oбщи принципи за проектиране, оценяване на риска и намаляване на риска.

  БДС EN 60204-1:2006 или еквивалент - Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 1: Общи изисквания

  БДС 13961: 1977 или еквивалент - Вентилатори.

  Изисквания по безопасност и всички свързани с тях приложими стандарти и норми.

  В случай, че даден стандарт разрешава няколко степени на качество, се избира за правило степента, която предлага най-високо качество.  В документите на предложението да се представи списък на всички стандарти и норми, използвани за изработване и изпитване на съоръженията.

   1. Гаранционен срок

  Гаранционен срок на изделието – минимум 24 месеца.
  Таблица № 1  Технически характеристики

  Ммярка

  Стойност

  Предложение
  Вентилатор


  1

  Тип - означение
  да се посочи  - номинално захранващо напрежение

  V АC

  380  - номинална мощност

  W

  ≤ 700  - пусков ток

  А

  да се посочи  - дебит при номинални обороти

  m3/h

  ≥ 7500
  2

  Габаритни размери

  - максимален размер на страна от корпуса на вентилатора

  мм

  600  2

  Други

  Наличие на клапа
  Да се посочи  Гаранционен срок

  Мес.

  ≥ 24  1. Технически спецификации и изисквания за изпълнение на СМР

  При изпълнението на строително-монтажните работи да се спазват технологичните изисквания, действащите в страната нормативни уредби и техническите норми и стандарти предвидени по реда в Раздел ІІІ, чл. 169 и чл. 170 от ЗУТ, в това число и на:

  • Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (Загл. изм. - ДВ, бр. 85 от 2009г., бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г.)

  • Правила и норми за извършване и приемане на СМР – ПИПСМР;

  • Наредба № 3 от 31.07.2003 г на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

  • Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

  • Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ)*;

  • Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии (НУЕУЕЛ);

  • Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;

  • Наредба № 14 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия;

  • Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

  • Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи;

  • Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

  • Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

  • Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

  • Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;

  • Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи;

  • Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

  • Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

  • Закон за управление на отпадъците (ЗУО);

  • Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (НУСОВРМ), приета с ПМС № 277 от 05.11.2012 г.;

  • Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на строителните отпадъци;

  • Други.

  Изпълнителят се задължава да създаде необходимата организация, да положи всички грижи и да предприеме всички необходими действия, работата на служителите в подстанция „Капитан Петко“ да не бъде нарушена при изпълнение на строително-ремонтните работи, освен в случаите когато изпълнението на дейностите е предвидено в одобрения от възложителя „Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР“.

  Работите на обекта да се осъществяват под техническото ръководство на правоспособно лице.

  При изпълнение на възложените строително-монтажните работи (СМР) изпълнителят трябва да спазва описаната в техническите изисквания технологична последователност, както и изискванията предвидени в ПИПСМР. Ако конкретен тип работа не е описан като технология в техническите изисквания и в ПИПСМР, изпълнителят следва да спазва предписаната от производителя последователност и технология, като преди започване на работа представи на лицето, упражняващо инвеститорски контрол екземпляр от въпросната технология.

  Не се разрешава извършването на работи извън договорения обем без съгласуване с Възложителя по предвидения в договора ред.

  СМР за всеки отделен технологичен етап да започват след надлежно приемане от възложителя на предходните СМР и след подписване на необходимите актове и протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г на МРРБ.

  Използването на специализирана техника и строителна механизация е по преценка на изпълнителят, който следва да представи точен списък. Всички машини и механизирани инструменти трябва да се подържат в изправност и да се използват само от правоспособни специалисти. Всички машини и механизирани инструменти, използвани при изпълнението на СМР, трябва да се подържат в изправност и да се използват само от правоспособни специалисти.  3.1. Изисквания към Подмяна дограма:

    1. Подмяна дограма на ЗРУ

  • Металните рамки с вградените проходни плочи 20 kV да не се демонтират, запазват се на място, без промяна. Всички проходни плочи и рамките им да се почистят, грундират с антикорозионен грунд, боядисват със сребърен феролит, да се преуплътнят фугите с еластичен фугоуплътнител с отлична адхезия към различни деформационни основи и с много добра устойчивост на атмосферни условия и стареене.

  • Да се подменят всички метални прозорци на първи и втори етаж от ЗРУ. Разположението, вида и броя на новите прозорци да се изпълни съгласно Приложение 1. Прозорците на който се предвижда монтаж на ел.вентилатори да се изработят съобразно доставените вентилатори. Дограмата предвидена за подмяна да се изпълни от алуминиев профил с прекъснат термомост, стандартен бял цвят (RAL 9010), с минимум 24 mm двоен стъклопакет 24 mm с армирано/4-сезонно 6 mm стъкло

  • Метална външна врата (за аварийен изход) в сградите на ЗРУ северна фасада, за доставка и монтаж се предвижда нова пожароустойчива врата с клас на огнеустойчивост EI 60 (или EI 30), вкл. ъглова каса с термо-набъбваща уплътнителна лента, лесно отстраняем праг, автомат за самозатваряне, антипаник брава и устройство за фиксиране на крилото. Да се спази правилото – Да се отварят навън, спрямо уредбата. Отвън, вратите да се отварят само с ключ, а отвътре с дръжка на бравата;

    1. Подмяна дограма на КАБ.

  • На подмяна подлежат прозорците в: Командна зала, Релейна зала, Баня, Маслено помещение и Складово помещение

  Дограмата, предвидена за подмяна на прозорците да се изпълни от 5-камерен PVC профил, с широчина на профила минимум 70 mm, с вложена метална армировка, със стандартен цвят бял (RAL 9010 или еквивалентен), с минимум 24 mm двоен стъклопакет с вътрешно бяло и външно 4-сезонно 6 mm стъкло.

  • Преходната врата между Командна зала и Релейна зала и прозореца на Акумулаторното помещение да бъдат изпълнени от алуминиев профил със стандартен бял цвят (RAL 9010 или еквивалентен) и плътна част.


  1   2   3   4   5

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Реф. № Мер-хс/2018/032 Хасково, 2018 г