страница4/5
Дата12.03.2019
Размер1.86 Mb.

Реф. № Мер-хс/2018/032 Хасково, 2018 г


1   2   3   4   5

3.5. Изисквания към изграждането на противообледителна система на покрива на ЗРУВъв водосточните тръби и лежащият улук да се монтира двупроводен нагревателен кабел с метална екранировка, високотемпературна изолация и защита от UV - лъчи, тип Devi safeTM 20Т , DTCE-20 (20W/m) или еквивалентен, с едностранно захранване, със студен край, с фиксирана дължина и мощност. Да бъдат спазени стриктно инструкциите за монтаж на фирмата производител(дистрибутор) на противообледителната система и предоставена гаранция.

 • На покрива да се монтира прецизен комбиниран сензор за влага и температура.

 • Да се изпълнят захранващите линии с кабели СВТ 3х4 mm2, СВТ 3х1.5 mm2 и NYY 3x4mm2 монтирани в кабелен канал по фасадата.

 • Да се монтира терморегулатор DEVIregTM850 или еквивалентен.

 • Управлението на ново изградената противообледителната система да се монтира на място удобно за манипулации на дежурния персонал. Подсъединяването да се извърши в оборудваното ел. табло за захранване на противообледителната система.

 • Да се извършат необходимите замервания, присъединяване на студения край на нагревателния проводник и други фунционални проби.3.6. Изисквания за безопасни и здравословни условия на труд

При изпълнение на поръчката следва да се спазват стриктно изискванията на:

Правилника за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни централи и по ел. мрежи, в сила от 28.08.2004 г. (ПБЗРЕУЕТЦЕМ); Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд; Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и действащите други нормативни и поднормативни актове. Спазването на изискванията по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) са задължение на изпълнителя.

Персоналът на Изпълнителя се явява командирован персонал по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и предварително трябва да бъде инструктиран по същия Правилник. Инструктажът по ПБЗРЕУЕТЦЕМ се извършва от представител на възложителя.

Преди откриването на строителната площадка, изпълнителят е длъжен да представи поименен списък на хората, които ще работят на обекта, като посочи и техническия ръководител.

Строително-монтажните работи да се извършват под непосредственото ръководство на обучено техническо лице и под контрола на технически ръководител, добре запознат с технологичните правила, монтажната механизация и правилата по трудова безопасност (ТБ).

При започване на работа изпълнителят трябва да се яви за запознаване с вътрешните правила за здравословни и безопасни условия на труд и едновременно с подписване на договора да подпише и споразумение за безопасни условия на труд.

Преди започване на работа изпълнителят е длъжен да изготви „Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите при изпълнение на СМР на обекта, в съответствие със Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.Инструктажът по Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и ежедневният инструктаж по безопасна работа непосредствено на работното място да се извършват от представител на изпълнителя.

 • Не се допускат до работа лица без да бъдат инструктирани.

 • Не се допускат и разрешава присъствието на лица, употребили алкохол и опиати.

 • Забранява се на работниците от фирмата-изпълнител да влизат, да складират материали и инструменти на други места, освен на предварително определените.

 • Лица, незаети с ремонтната дейност, да не се допускат в близост до обекта.

 • Скелетата да се оразмеряват, монтират, обезопасяват и поддържат така, че да издържат действащите върху тях натоварвания, както и предотвратяване на случайната им деформация и задвижване.

 • По време на работа скелетата, оборудването и механизацията трябва да се заземят чрез преносимо заземление.

 • Всички елементи на скелетата трябва да са с непрекъсната, надеждна галванична връзка помежду си.

 • Позиционирането на строителната механизация в близост до тоководещи части под високо напрежение, да се съгласува с персонала на подстанцията, за да се предотврати опасността от нарушаване на минималните безопасни разстояния при работа. Стриктно се спазват изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ – глава “Работа с повдигателни съоръжения” – членове от 513 до 521. За недопускане на опасно приближаване до частите под напрежение, ъгълът на завъртане на подемната част на съоръжението да се ограничи в хоризонтална посока чрез монтиране на ограничителни приспособления или поставяне на ограждения.

 • Изпълнителят да осигури на всички участващи в СМР лични предпазни средства и работно облекло, проверени и напълно изправни съобразно работните места и дейността, която извършват. Ползването им да се следи съобразно изискванията на Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

 • Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на строителни машини се извършват под ръководството на определено от строителя лице и при взети мерки за безопасност и спазване изискванията на Наредба за безопасност и експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения и Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.

 • Продуктите, машините, съоръженията и другите елементи, които посредством движението си могат да застрашат безопасността на работещите, при транспортиране и складиране се разполагат и стабилизират по подходящ и сигурен начин, така че да не могат да се приплъзват и преобръщат.

 • Опасните зони около работещите строителни машини се означават в съответствие с инструкциите за експлоатация.

 • Всички опасни отвори, които могат да предизвикат падания на хора да се закриват с временни капаци.

 • Работи при височина да се извършват само при осигурена безопасност от падане на хора или предмети.

 • Работещите на височина поставят инструментите си в специални сандъчета и чанти, обезопасени срещу падане.

3.7 Изисквания за опазване на околната среда
Доставката на необходимите материали да се изпълнява регулярно, в съответствие с изпълняваните видове СМР. Да не се допуска натрупването и/или разпиляването на строителни материали и отпадъци извън границите на обекта и строителната площадка.

Добитите отпадъчни материали и строителни отпадъци да се изхвърлят регулярно от изпълнителя на най-близкото регламентирано сметище на селищната система, след получаване на разрешение за депонирането им.

Забранява се изхвърлянето и натрупването на строителни отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита, дерета, както и изхвърлянето им до или в контейнерите за събиране на битови отпадъци или на други нерегламентирани места.

Изпълнителят се задължава предаването и извозването на добитите строителни отпадъци да се извършва от лица, които притежават разрешение за извършване на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъците, издадено по реда на ЗУО.

Транспортната техника, напускаща обекта да се почиства, с оглед да не се замърсява уличната и пътната мрежа. Да не се допуска разпиляване на материалите при транспортиране.

След приключване на договорените СМР, работните зони и местата за депониране и складиране да се почистят старателно, като се оставят в подходящо експлоатационно състояние.


3.8 Изисквания за пожарна и аварийна безопасност

– Мерките по ПБ на обекта по време на работа трябва да са съобразени с Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, както и с Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;

– По време на изпълнение на работата трябва да се обезпечи свободен достъп на пожарни автомобили по съответните вътрешноведомствени пътища. Да не се допуска складиране на материали или строителни отпадъци върху тях;

– Забранява се използването на противопожарните съоръжения от противопожарното табло за несвойствени цели.

– Забранява се паленето на огън под и в близост до електрическите съоръжения.*

– Забранява се оставянето на запалими материали под и в близост до електрическите съоръжения.Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват или да са еквивалентни на посочените от възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. Доказването на еквивалентност, включително пълна съвместимост е задължение на съответния участник.

ІІІ. ДРУГИ

1.Срок за изпълнение – не повече от 80 календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка (обр. 2 по Наредба № 3/ 31.07.03 г. на МРРБ към ЗУТ).

2. Гаранционни срокове – не по-кратък от 60 месеца, който започва да тече от датата на подписване на протокол за приемане на обекта (констативен акт обр. 15 по Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ) от приемателна комисия, назначена от възложителя.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКАНаименование на видовете работи

мярка

количество
1.РЕМОНТ КС1

Демонтаж на същ. дървена дограма прозорци

m2

14,93

2

Демонтаж на същ. дървена каса и рамка на врата

m2

1,30

3

Демонтаж балатум

m2

72,00

4

Доставка и полагане/премахване на тънък полиетилен и облепяне с хартиено тиксо за защита на съоръженията и оборудването в сградата при изпълнение на ремонта

m2

200,00

5

Доставка и монтаж на дограма от PVC 5-камерен профил, с широчина min 70 mm и вложена метална армировка, стандартен цвят бял – RAL 9010, стъклопакет 24 mm с 4-сезонно 6 mm стъкло – балконски прозорец (пистолет) с врата с двуплоскостно отваряне 230х70 и трикрил прозорец с фикс и две двуплоскостно отваряеми крила в краищата 140х205, вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части Комадна Зала

m2

4,48

6

Доставка и монтаж на дограма от PVC 5-камерен профил, с широчина min 70 mm и вложена метална армировка, стандартен цвят бял – RAL 9010, стъклопакет 24 mm с 4-сезонно 6 mm стъкло – балконски прозорец (пистолет) с врата с двуплоскостно отваряне 70х240 и еднокрил прозорец фикс 140х205, вкл. противонасекомна мрежа на отваряемите части Релейна зала

m2

3,64

7

Доставка и монтаж на дограма от PVC 5-камерен профил, с широчина min 70 mm и вложена метална армировка, стандартен цвят бял – RAL 9010, стъклопакет 24 mm с 4-сезонно 6 mm стъкло – еднокрил прозорец с едно двуплоскостно отваряемо крило 54х87, вкл. противонасекомни мрежи на отваряемата част Баня 2етаж

m2

0,47

8

Доставка и монтаж на дограма от PVC 5-камерен профил, с широчина min 70 mm и вложена метална армировка, стандартен цвят бял – RAL 9010, стъклопакет 24 mm с 4-сезонно 6 mm стъкло – двукрил прозорец с две двуплоскостно отваряеми крила 150х150, вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части Маслено помещение

m2

2,25

9

Доставка и монтаж на дограма от PVC 5-камерен профил, с широчина min 70 mm и вложена метална армировка, стандартен цвят бял – RAL 9010, стъклопакет 24 mm с 4-сезонно 6 mm стъкло – двукрил прозорец с две двуплоскостно отваряеми крила 120х90, вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части Складово помещение

m2

1,08

10

Доставка и монтаж на дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост, със стандартен цвят бял – RAL 9010, с плтъна част бяла – двукрил прозорец с две двуплоскостно отваряеми крила 120х90 , вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части Акумолаторно

m2

1,08

11

Доставка и монтаж на дограма от PVC 5-камерен профил, с широчина min 70 mm и вложена метална армировка, стандартен цвят бял – RAL 9010, стъклопакет 24 mm с 4-сезонно 6 mm стъкло – еднокрил прозорец с едно двуплоскостно отваряемо крило 70х90, вкл. противонасекомни мрежи на отваряемата част Баня Приземен етаж

m2

0,63

12

Доставка и монтаж на еднокрила плътна врата алуминиева със стандартен цвят бял – RAL 9010 65/200 ,от КЗ към РЗ

m2

1,30

13

Доставка и монтаж на вътрешни подпрозоречни PVC первази, бели, с широчина до 20 cm, вкл. затварящи капачки

m

11,00

14

Доставка и монтаж на външни подпрозоречни Al первази, бели, с оформен водобран и с ширина, осигуряваща отстояние min 2 cm от фасадата

m

11,00

15

Монтаж на съществуващи външни щори за КЗ

m2

4,48

16

Обръщане на вътрешни страници около прозорци с гипсова мазилка, алуминиеви ръбохранители и двукратно боядисване с латекс, с отсичане

m

53,00

17

Обръщане на външни страници около дограма със стъклотекстилна мрежа (165 g/m2), с двуслойна лепилна шпакловка, капкобрани и ръбохранителни профили с PVC мрежа и завършващ слой грунд и силиконова фасадна боя

m

53,00

18

Възстановяване вароциментова мазилка по балкони и козирка вход

m2

25,00

19

Изтъргване стени и тавани (Сваляне на тапети )

m2

100,00

20

Шпакловка тавани и стени -стая за отдих

m2

52,45

21

Доставка и монтаж на PVC подова настилка

m2

72,00

22

Грундиране и двукратно боядисване с латекс по стени и тавани вклю.материали Ком.зала и Рел.зала и кухня

m2

122,00

23

Боядисване фасадa на KAC с фасадна силиконова боя върху съществуващата варо-циментена пръскана мазилка с вкючено грундиране

m2

420,00

24

Натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо, в т.ч разрешение за депониране

m3

1,00
 2.УКРЕПВАНЕ ФУНДАМЕНТИ НА СТОМАНОБЕТОННИ СТЪЛБОВЕ В ОРУ (МАЧТИ)

 
1

Изкоп на яма 1мх1м дълбочина 1м

m3

2,00

2

Ръчно товарене и извозване на строителни отпадъци

m3

1,00

3

Нивелиране и изправяне на стълбове

бр

2,00

4

Кофраж фундаменти с влагоустойчив шпертплат

m2

8,00

5

Доставка и монтаж на армировка ф6,5 и ф 8 от СТ А -I

кг

239,80

6

Доставка и полагане на бетон В20

m3

4,00

 7

Обратно засипване и уплътняване на земни маси на пластове по 20см

m3

1,00
 3. РЕМОНТ С ПОДМЯНА ДОГРАМА И ПОЛАГАНЕ НА ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ЗРУ

 
 

3.1. Полагане на външна топлоизолация на ЗРУ

 

 

1

Доставка ,монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле

m2

815,00

2

Демонтаж съществуващи токоотводи по фасада запади изток

m

60,00

3

Очукване на външна ВЦ мазилки по източна, западна и северни фасади от кота +0,50 до +10,50

m2

60,00

4

Механично почистване и преуплътняване фуги между стени и съществуващи прозорци с елаастичен фугоуплътнител с отлична адхезия към различни деформационни основи и с много добра устойчивост на атмосферни условия и стареене - 15бр. Проходни плочи

m

71,40

5

Полагане на външна ВЦ (хастарна) мазилка по очуканите участъци на фасадата

m2

60,00

6

Направа на външна топлоизолация по страници с лепилен разтвор, каменна вата с деб. 3 cm, с минимална плътност 125 kg/m3, дюбелиране- 6-8бр./m2, стъклофибърна мрежа - 165g/m2, с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни и водооткапващ профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка

m

258,80

7

Полагане на топлоизолация по дъна на тераси и козирки от XPS с деб.3 cm; дюбелиране - 6-8 бр./m2, стъклофибърна мрежа - 165 g/m2, с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили, и завършващ слой грунд и силикатна мазилка

m2

44,40

8

Направа на външна топлоизолация с лепилен разтвор от каменна вата с деб. 10cm, с минимална плътност 125 kg/m3, дюбелиране- 6-8бр./m2, стъклофибърна мрежа - 165g/m2, с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка, с цвят по RAL и структура, съгласувани с възложителя изток

m2

292,70

9

Направа на външна топлоизолация с лепилен разтвор от каменна вата с деб. 10cm, с минимална плътност 125 kg/m3, дюбелиране- 6-8бр./m2, стъклофибърна мрежа - 165g/m2, с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка, с цвят по RAL и структура, съгласувани с възложителя запад

m2

292,70

10

Направа на външна топлоизолация с лепилен разтвор от каменна вата с деб. 10cm, с минимална плътност 125 kg/m3, дюбелиране- 6-8бр./m2, стъклофибърна мрежа - 165g/m2, с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка, с цвят по RAL и структура, съгласувани с възложителя север

m2

117,60

11

Направа на външна топлоизолация по цокъл с лепилен разтвор, екструдиран пенополистирол (XPS) с деб. 8 cm, плътност 30-40 kg/m3, дюбелиране- 6-8бр./m2, стъклофибърна мрежа - 165g/m2, с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и полимерна мозаична мазилка с цвят по RAL и структура, съгласувани с възложителя изток

m2

37,00

12

Направа на външна топлоизолация по цокъл с лепилен разтвор, екструдиран пенополистирол (XPS) с деб. 8 cm, плътност 30-40 kg/m3, дюбелиране- 6-8бр./m2, стъклофибърна мрежа - 165g/m2, с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и полимерна мозаична мазилка с цвят по RAL и структура, съгласувани с възложителя запад

m2

18,00

13

Направа на външна топлоизолация по цокъл с лепилен разтвор, екструдиран пенополистирол (XPS) с деб. 8 cm, плътност 30-40 kg/m3, дюбелиране- 6-8бр./m2, стъклофибърна мрежа - 165g/m2, с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и полимерна мозаична мазилка с цвят по RAL и структура, съгласувани с възложителя север

m2

6,00

14

Доставка и монтаж на токоотводи (спусъци) по фасади от горещо поцинкована стоманена шина 40/4 mm с минимална средна дебелина на цинк.покритие 70μm, открито по стени на държачи осигуряващи необходимото предпазно разстояние

m

60,00

15

Почистване с телени четки ,грундиране с антикорозионен грунт , боядисване със сребърен феролит на метална открита тераса и аварийна стълба

m2

25,00

16

Почистване с телени четки ,грундиране с антикорозионен грунт , боядисване със сребърен феролит на 15бр.проходни плочи

m2

38,40

 

3.2. Ремонт ЗРУ с подмяна дограма

 

 

1

Демонтаж на ламаринени общивки водобрани/первази от прозорци на ЗРУ

м

120,00

2

Демонтаж на прозорци с рамка от метални профили

m2

72,00

3

Демонтаж на прозорци с рамка и врта от метални профили втори етаж ЗРУ

m2

10,00

4

Демонтаж ел. вентилатори от прозорци

бр

2,00

5

Доставка и монтаж на дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост, със стандартен цвят бял – RAL 9010, стъклопакет 24 mm с4-сезонно 6 mm стъкло – 18 бр. прозорци неотваряеми (фикс) размер: 150/60 cm, 6 бр. с размер: 150/60 cm двуплоскостно отваряне, вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части изток долу

m2

21,60

6

Доставка и монтаж на дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост, със стандартен цвят бял – RAL 9010, стъклопакет 24 mm с4-сезонно 6 mm стъкло – 18 бр. прозорци неотваряеми (фикс) размер: 145/60 cm, 6 бр. с размер: 145/60 cm двуплоскостно отваряне, вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части запад долу

m2

21,6

7

Доставка и монтаж на дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост, със стандартен цвят бял – RAL 9010, стъклопакет 24 mm с 4-сезонно 6 mm стъкло – 18 бр. прозорци размер: 150/60 cm, неотваряеми запад горе

m2

16,20

8

Доставка и монтаж на дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост, със стандартен цвят бял – RAL 9010, стъклопакет 24 mm с 4-сезонно 6 mm стъкло – 12 бр. прозорци размер: 150/60 cm, неотваряеми изток горе

m2

9,90

9

Доставка на ел. вентилатори с шлюзи и мин.обем за работа 7500куб.м/час

бр

3,00

10

Доставка и монтаж (вкл. уплътняване) на прозорци от Al-профил: цвят – бял; дебелина на стъклопакета – 24 мм, с прекъснат термомост;да е съобразена с размера на новодоставените вентилатори; вместо стъклопакет, да се монтира термопанел за монтаж на ел.вентилатор; Външни размери на прозореца (L/Н) 1500/600 мм - точна мярка от място - 3 бр.

m2

2,70

11

Доставка и монтаж на външни подпрозоречни Al первази, бели, с оформен водобран и с ширина, осигуряваща отстояние min 2 cm от фасадата

m

120,00

12

Монтаж, подвързване и въвеждане в експлоатация на прозоръчен ел. вентилатор вкл.материали„ Ремонт фасади и покриви в ЗРУ 20kV и КС на п/ст „Капитан Петко“

бр

3,00

13

Доставка и монтаж на дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост, със стандартен цвят бял – RAL 9010, стъклопакет 24 mm с4-сезонно 6 mm стъкло – 6 бр. прозорци в обща рамка и с общ размер: 300/200 cm, с 4 бр. неотваряеми (фикс) и 2бр. двукрил, с двуплоскостно отваряне, вкл. противонасекомни мрежи над врата втори етаж ЗРУ

m2

6,00

14

Доставка и монтаж на пожароустойчива двукрила 1/2 плътна част врата 200/200 с клас на огнеустойчивост EI 60, вкл. ъглова каса с термо-набъбваща уплътнителна лента, лесно отстраняем праг, автомат за самозатваряне, антипаник механизъм за активното крило и устройство за фиксиране

бр.

1,00

15

Обръщане на вътрешни страници около прозорци с гипсова мазилка, алуминиеви ръбохранители и двукратно боядисване с латекс, с отсичане

m

258,8

16

Подготовка и почистване на стени от олющен латекс

m2

100,00

17

Грундиране и боядисване с латекс двукратно ЗРУ стени

m2

750,00

18

Боядисване с блажна боя по цялата дължина на ЗРУ- цокли

m2

222,00

19

Натоварване и извозване на строителни отпадъци до регламентирано сметище в т.ч разрешение за депониране

m2

3,00
 4. РЕМОНТ ПОКРИВ КС и ЗРУ

 
 

4.1.Демонтажни работи

 

 

1

Демонтаж на съществуващи ламаринени общовки с ширина 400мм

m

100,00

3

Демонтаж съществуващи водосборни казанчета

бр

3,00

4

Демонтаж съществуващи водосточни тръби

m

30,00

5

Демонтаж улуци

m

36,00

6

Демонтаж воронка

бр

1,00

7

Демонтаж токоотводна инсталация

m

170,00

8

Демонтаж на съществуващи мълниеприемници

бр

8,00

9

Очукване и почистване до здрава основа на комини

бр

2,00

10

Почистване, събиране, сваляне, натоварване и извозване на стр.отпадъци в.ч и депониранре

m3

1,00

 

4.2.Монтажни работи

 

 

11

Измазване на комини направа от бетон и армировка на шапка с водокап

бр

2,00

12

Доставка и монтаж на покритие от геотекстил

m2

637,00

13

Доставка и монтаж на покривна хидроизолационна мембрана Polifin 3020- fpo или еквивалентна

m2

637,00

14

Доставка и монтаж на дъски с дебелина до 2,5мм по бордове

m3

0,30

15

Доставка и монтаж на метална TPO лента Кьостер или еквивалент с шир.40мм за укрепване връзката между хидроизол.покритие и надулучна пола, захваната с дюбели и ивично заварена с горещ въздух

m

37,00

16

Доставка и монтаж на воронка със сифон мин.Ф100 мм

бр.

1,00

17

Доставка и монтаж на водосточни тръби Ø120mm от поцинкована ламарина с полиестерно (РЕ) покритие, с цвят по RAL 9006 (сребрист), вкл. скоби за Ø120mm, комплект с дюбел и шпилка

m

30,00

18

Доставка и монтаж на кривки Ø120mm от поцинкована ламарина с PЕ покритие, с цвят по RAL 9006

бр.

6,00

19

Доставка и монтаж на водосборно казанче за изх.тръба Ø120mm от поцинкована ламарина с PЕ покритие, с цвят по RAL 9006

бр

3,00

20

Доставка и монтаж на улук от поцинкована ламарина с PЕ покритие, с цвят по RAL 9006,включително с крепежните елементи

m

37,00

21

Боядисване със сребърен феролит на аварийна стълба

m2

1,50

22

Доставка и монтаж на подулучна пола от пластифицирана ламарина с деб. 0,63мм и ширина 0,50м

m

37,00

23

Доставка и монтаж на надулучна пола от пластифицирана ламарина с деб. 0,63мм и ширина 0,50м

m

37,00

24

Доставка и монтаж на шапка от пластифицирана ламарина, с деб. 0,63мм и ширина 0,40м за страничните бордове

m

113,00

25

Почистване, грундиране и боядисване и монтаж на токоотводи от горещо поцинкована стоманена шина 40/4mm с Доставка и монтаж на фабрични изолиращи елементи за плоски покриви (РЕ-бетонови блокчета), свързани и фиксирани с фабрични елементи, стенни детайли и крепежи за токоотводи от горещо поцинкована стоманена шина 40/4mm, положени върху хидроизолацията (Покривен държач за плосък покрив)

m

170,00

27

Почистване с телени четки ,грундиране с антикорозионен грунт , боядисване със сребърен феролит и монтаж на бетонна основа за плосък покрив на мълниеотводен прът

бр.

8,00

 

4.3.Противообледителна система по ISO 9001:2008 или еквивалентен:

 

 

29

Доставка и монтаж на двупроводен или саморегулиращ нагревателен кабел с метална екранировка, високотемпературна изолация и защита от UV-лъчи, тип Devi safeTM 20Т или еквивалентен , но задължително не по малко от 20W/m , с едностранно захранване, със студен край, с фиксирана дължина за монтаж в улуци и водосточни тръби , к-т с крайни тапи, монтажни ленти, скоби и др. крепежни елементи

m

97,00

30

Доставка и монтаж на терморегулатор DEVIregTM850,16А или еквивалентно

бр

1,00

31

Доставка и монтаж на цифров покривен сензор за влага и температура

бр.

1,00

32

Цялостно опроводяване, прозвъняване, надписване, поставяне на мар.пръстени и подсъединяване на кабелни жила на захранващите линии с кабели СВТ 3х4 mm2, СВТ 3х1.5 mm2 и NYY 3x4mm2 монтирани в кабелен канал по фасадата в ел.табло за отопление на покрив и въвеждане в експлоатация на отоплителна система против сняг и лед на покрива

m

20,00

33

Доставка и монтаж на комплектовано ел.табло за захранване и управление, вкл. дефектнотокова защита, предпазители, контактор и всичко необходимо за пълното му оборудване .

бр.

1,00

РАЗДЕЛ ІІ. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

 1. Настоящите правила определят принципите, условията и реда за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

 2. След изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят назначава със заповед комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП.

 3. Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните данни.

 4. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола, с който офертите се предават на председателя на комисията.

 5. В случай че, за етапа на преговори са поканени няколко участници, поредността на провеждане на преговорите се определя от комисията чрез жребий, на който могат да присъстват поканените участници или техни упълномощени представители.

Председателят на комисията предварително подготвя непрозрачни пликове, съответстващи на броя на подадените първоначални оферти. Пред присъстващите на заседанието на комисията лица, председателят на комисията поставя във всеки един плик по един билет с пореден номер започващ от № 1 до № n (n – брой оферти). Председателят на комисията кани участниците да разбъркат пликовете. По реда на входящите номера на офертите, всеки от присъстващите участници избира по един плик. След изтегляне на плик и оповестяване на съдържащия се в него номер на билет, участникът се вписва в списък, като посочва номера на изтегления билет и се подписва. За всеки от неприсъстващите участници председателят на комисията изтегля плик и оповестява номера на съдържащия се в него билет, като вписва в списъка номера на изтегления билет и се подписва.

В зависимост от изтеглените билети, поредността за провеждане на преговори се определя по следния начин – участник с изтеглен билет № 1 е първият участник, с когото ще бъде проведено договаряне. Участникът изтеглил билет с последния пореден номер, съответстващ на броя на подадените оферти, е последният участник, с когото ще бъде проведено договаряне.

Присъстващите на заседанието лица следва да са поканените участници или техни упълномощени представители, като представят съответното пълномощно.


 1. Комисията провежда преговори с всеки един от участниците поотделно, по реда определен в т. 5, като се придържа към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката.

 2. Резултатите от преговорите се отразяват в протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участника.

 3. Преговорите с всеки от участниците се провежда по един и същи начин. На участниците се предоставя еднаква информация и се задават едни и същи въпроси.

 4. Комисията за провеждане на процедурата не оповестява постигнатите договорености с участник пред останалите участници.

10. Неявяването на участник при провеждане на преговорите е пречка те да се състоят и да се изготви протокол, отразяващ договарянето. Участниците, с които не са проведени преговори лично или чрез упълномощен представител, не участват в окончателното класиране.

11. При необходимост от продължаване на преговорите в друг ден, конкретната дата и час на допълнителните преговори се отразяват в протокола за провеждане на първоначалните преговори с участника.

12. Преговорите със следващия участник започват след приключване и съставяне на протокол за резултатите от преговорите с предходния участник.

13. Когато предложението на някой от участниците, постигнато в резултат на преговорите, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Обосновката се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

14. Обосновка по т.13 може да се отнася до:


 • икономически особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

 • избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;

 • оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

 • спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП, а именно: „при изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10”;

 • възможността участникът да получи държавна помощ.

15. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т.14, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка, комисията го предлага за отстраняване от процедурата.

16. Не се приема предложение на участник, постигнато при преговори, когато се установи, че предложените в него цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения, постигнати в резултат на преговорите с останалите участници, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП.

17. Не се приема предложение на участник, постигнато при преговори, когато се установи, че предложените в него цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения, постигнати в резултат на преговорите с останалите участници, поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

18. След провеждане на преговорите комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий за възлагане „най-ниска цена”.

19. В случай че цените в две или повече оферти са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

20. Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който се подписва от всички членове и се предава на възложителя, заедно с цялата документация, за утвърждаване.РАЗДЕЛ III. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

 1. Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го представлява по закон или от упълномощено от него лице.

 2. Свързани лица (по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

 3. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

 4. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените в документацията образци.

 5. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода от процедурата.

 6. Документите, съдържащи се в първоначалната оферта, се представят в един екземпляр от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса посочен от възложителя.

 7. Документите по т. 6 се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

 • Наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

 • Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

 • Наименование на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.

 1. Опаковката по т. 7 включва следните документи:

  1. Техническо предложение, съдържащо:

 • Опис на документите и информацията (оригинал) – изготвя се по приложения в документацията образец;

 • Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал) – изготвя се по приложения в документацията образец;

 • Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (оригинал), когато е приложимо. Декларацията не е задължителна част от офертата. Същата се представя по преценка на участника, като се посочва информацията, която той определя за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. Изготвя се по приложения в документацията образец;

 • Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (оригинал или заверено от участника копие);

 • Друга информация и/или документи, изискани от възложителя;

 • Мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят (когато е приложимо).

  1. Ценово предложение (оригинал). Изготвя се по приложения в документацията образец.

 1. Когато се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно от документите по т. 8, те се обозначават по начин, от който да е видно кой ги представя, а когато е приложимо – и за коя обособена позиция се отнасят.

 2. Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по т.7 за всяка от позициите се представят поотделно техническите и ценовите предложения с посочване на позицията, за която се отнасят (когато е приложимо).

 3. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

 • подател на офертата;

 • номер, дата и час на получаване;

 • причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

 1. При получаване на офертата върху опаковката по т. 7 се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

 2. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

 3. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т. 11.

 4. В случаите по т. 14 не се допуска приемане на оферти на лица, които не са включени в списъка.

 5. До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

 6. Когато участник в процедурата е българско физическо или юридическо лице или техни обединения или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения и представят документи, съдържащи се в офертата, които са на чужд език, същите се представят и в превод на български език.

 7. Когато за някои от посочените документи е определено, че могат да се представят чрез заверено от участника копие, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката „Вярно с оригинала“ и свеж печат на участника.

 8. В договарянето могат да участват поканените участници или техни упълномощени представители. В случай че, участник или упълномощен негов представител не се яви на договарянето на посочената дата и час, участникът ще бъде отстранен от процедурата.

 9. Комуникация между възложителя и участниците:

20.1. Обменът на информация може да се извърши чрез пощенска или друга куриерска служба, по факс, по електронен път с електронен подпис или чрез комбинация от тези средства.

20.2. Всички действия на възложителя към участниците и на участниците към възложителя са в писмен вид.

20.3. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат:

а) на адрес, посочен от участника

 • на електронна поща, като съобщението, с което се изпраща, се подписва с електронен подпис, или

 • чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

б) по факс.

Когато решение не е получено от участник по някой от начините, посочени в букви „а“ и „б“, възложителят публикува съобщение до него в профила за купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

21. Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора:

21.1. гаранция за изпълнение на договора, в размера, посочен в поканата за представяне на първоначална оферта, в една от следните форми:

парична сума внесена в касата на ЕСО ЕАД – МЕР Хасково на адрес: гр. Хасково, ул.„Добруджа” № 6 или

по банковата сметка на ЕСО ЕАД – МЕР Хасково:

BIC: UBBSBGSF

IBAN: BG34UBBS80021067669140

 банка: “Обединена българска банка”, клон Хасково;

банкова гаранция (оригинал) със срок на валидност, съгласно договора;

застраховка (оригинал), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност, съгласно договора.(Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.)

21.2. Документите, съгласно чл. 58 от ЗОП:

21.2.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;

21.2.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя (задължение на Възложителя) и на участника, избран за изпълнител;

21.2.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл.56, ал.1, т.4 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

21.3. Участник, декларирал в заявлението си за участие в квалификационната система, че ще използва подизпълнител/и и/или капацитета на трето/ти лице/а, представя документите по т. 21.2 и за посочените лица.

21.4. Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държаватa, в която обединението е установено. (представя се когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица).

21.5. Когато в удостоверението по т. 21.2.3. се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

21.6. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т. 21.2, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

21.7. В случаите по т. 21.5, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът, представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление направено пред компетентен орган в съответната държава.

21.8. Оригинал на сключена застрахователна полица „Всички рискове на изпълнителя”, на основание чл. 173, ал. 1 от ЗУТ с изцяло внесена застрахователна премия, съгласно приложен в документацията образец за строител.

21.9. Копие на актуална към датата на сключване на договора застраховка професионална отговорност по смисъла на чл. 171 от ЗУТ.

21.10. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 107, т. 4 от ЗОП.

21.11. Окончателно ценово предложение, съдържащо постигнатите в резултат на преговорите цени, на хартиен носител и в електронен вид, на файл съвместим с Microsoft Excel.РАЗДЕЛ IV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ПЪРВОНАЧАЛНАТА ОФЕРТА
Опис на документите и информацията

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Ремонт фасади и покриви в ЗРУ 20Kv и КС на п/ст Капитан Петко“
Съдържание

Вид и к-во на документите (оригинал или заверено копие; бр.)

1

2

3

I.

Tехническо предложение, съдържащо:
1.

предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал)
2.

декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо)
3.

документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо)
II.

Ценово предложение


Дата: …………….. Подпис и печат: ...........................................
..........................................................................

(име и фамилия)

..........................................................................(длъжност на представляващия участника)
До

ЕСО ЕАД

МЕР - ХАСКОВО

гр. Хасково

ул.”Добруджа” 6
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Ремонт фасади и покриви в ЗРУ 20Kv и КС на п/ст Капитан Петко“от ................................................................................................................................

(наименование на участника)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
представяме Ви нашето предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:
І. Предлаганите от нас срокове, при изпълнение на поръчката, са както следва:

1. Срок за изпълнение на поръчката: …………………. календарни дни (не повече от 80 календарни дни), считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка (обр. 2 по Наредба № 3/ 31.07.03 г. на МРРБ към ЗУТ).

2. Гаранционен срок за изпълнените СМР……………………….., (не по-кратък от 5 години), считано от датата на протокола за установяване годността за приемане на строежа, без забележки, от приемателна комисия, назначена от възложителя (констативен акт обр. 15 по Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ);

ІІ. организация за изпълнение на смр

1. Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР:

1.1. Обяснителна записка

(Писмени пояснения на графика в обем и подробности по преценка на участника.)

1.2. Графична част на план-графика.(Графичната част включва линеен график, изготвен съобразно технологично необходимото време за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в зависимост от работната сила, механизацията и оборудването, с които разполага участника и трябва да съдържа: началото на СМР, обвързано със сроковете за предаване на строителната площадка, сроковете за завършване на отделните технологични етапи от СМР, общо времетраене на СМР.)

2. Технически спецификации

2.1. Строителни продукти

Предлаганите от нас строителни продукти съответстват/са еквивалентни на посочените от възложителя технически спецификации и са както следва:


Строителен продукт

(материал, съоръжение и др.)

По задание на Възложителя съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, технически или работни характеристики и др

Предложение на участника

Наимено-

вание

Производи-

тел

Стандарт

1

Дограма от PVC 5-камерен профил

 • PVC профил – минимум 5-камерен;

 • широчина на профила – минимум 70 mm, с вложена метална армировка;

 • цвят на профила – стандартен цвят бял – RAL 9010;

 • стъклопакет – двоен с минимална широчина 24 mm;

 • стъкла 6 mm– вътрешно бяло и външно 4-сезонно*;

стандарт – БДС EN 14351-1 или еквивалентен


2

Дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост

 • алуминиев (Al) профил – с прекъснат термомост;

 • широчина на профила – минимум 70 mm;

 • цвят на профила – стандартен цвят бял – RAL 9010;

 • стъклопакет – двоен с минимална широчина 24 mm;

 • стъкла 6 mm – вътрешно армирано и външно 4-сезонно*;

стандарт – БДС EN 14351-1 или еквивалентен


3

Пожароустойчива врата с EI 60

 • клас на огнеустойчивост – EI 60;

 • ъглова каса с термо-набъбваща уплътнителна лента;

 • лесно отстраняем праг;

 • автомат за самозатваряне;

 • антипаник механизъм за активното крило;

 • устройство за фиксиране;

стандарт – БДС EN 1634-1 или еквивалентен


4

Латекс

БДС EN 13300 или еквивалентен


5

Силиконова фасадна боя

 • устойчивост на мокро триене и миене – клас 1 съгл. ЕN 13300;

 • БДС EN ISO 3251 Съдържание на нелетливи вещества, (125±2)°С/2 h, в %

 • БДС EN ISO 2811-1 Вискозитет по Брукфилд, (23±0,5)°С, в mPa.s

 • БДС EN 13300; БДС EN1062-1

6

Минерална мазилка

БДС EN 15824: 2009 или еквивалентен


7

Продукти от минерална вата (MW)

БДС EN 13162 или еквивалентен

 • Плътност min 125 kg/m3

 • коеф. на топлопреминаване λD=0.036 W/(m*K);

негорима, клас А, съгл.EN 13501-1 или еквивалентен


8

Екструдиран пенополистирол (XPS)

БДС EN 13164 или еквивалентен

Плътност 30-40 kg/m3
9

Винилова подова настилка

Основни параметри на настилката:

с мин. обща дебелина (EN428) 6,50 мм; дебелина на износващия слой (EN429) 0,70 мм;

устойчивост на изхабяване (EN 660-1)–класТ;

триене (EN 13036)-88; устойчивост на пожар (EN 13501-1) или еквивалентен;

10

Шина 40/4 mm, горещо поцинкована с минимална дебелина на цинковото покритие 70μm

БДС EN 10048, БДС EN 10058 или еквивалентни


11

Пластифицирана ламарина

БДС EN 10346:2009

БДС EN 10143:2006

БДС EN 10204:2005

или еквивалентни
12

Водосточни тръби и водосборни казанчета от поц.ламарина с фабрично полиестерно покритие

БДС EN 612:2005

или еквивалентен
13

Силов кабел

БДС 16291-85 или еквивалентен;


14

Двупроводни кабели

IEC:60800:2009 или еквивалентен;


15

Фибростъклена мрежа

БДС EN 1849-1, БДС EN 13496, БДС EN 13499 или еквивалентни


16

Терморегулатор за Противообледителна система

БДС EN60730-1 или еквивалентен;

БДС EN60730-2-9 или еквивалентен;
17

Двупроводен нагревателен кабел с метална екранировка, високотемпературна изолация и защита от UV - лъчи, тип Deviflex™ DTCE-20 (20W/m) или еквивалентен, с едностранно захранване, със студен край, с фиксирана дължина и мощност

IEC 60800:2009 или еквивалентен;


18

Синтетична хидроизолационна мембрана на основата на еластични полиолефини – Polyfin 3020 – fpo или еквивалентна


DIN EN 13956

БДС EN 13956:2006/AC:2006или еквивалентeн


19

Нетъкан геотекстил

БДС EN 13249:2014+A1:2015


Забележка: Участникът задължително трябва да попълни всички редове от колоната "Предложение на Участника".

2.2.Технически параметри и изисквания за вентилатори.Технически характеристики

Ммярка

Стойност

Предложение на участника

1

2

3

4

5
Вентилатор ( Приложение 1)


1

Тип - означение
да се посочи- номинално захранващо напрежение

V АC

380- номинална мощност

W

≤ 700- пусков ток

А

да се посочи- дебит при номинални обороти

m3/h

≥ 7500
2

Габаритни размери

- максимален размер на страна от корпуса на вентилатора

мм

6002

Други

Наличие на клапа
Да се посочиГаранционен срок

Мес.

≥ 24
Забележки:

1. Участникът трябва да попълни всички редове от колона "Предложение на Участника".

2. За всички параметри с цифрово изражение от таблицата, Участникът трябва да попълни конкретна стойност.

3. Минималните изисквания на Възложителя са задължителни.


2.3. Технически спецификации за изпълнение на услугата

(Описва се предлаганата от участника технология и последователността на изпълнение, начина на контрол и приемане на извършените видове работи.)

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.III. Декларираме, че:

    1. приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор и споразуменията към него;

    2. направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата за участие, считано от крайния срок за получаване на офертите;

    3. при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд*;

    4. е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката;

    5. се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката;

    6. се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката;

    7. не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП, от момента на включването ни в класификационната система на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка;

    8. лицата, които ще изпълняват СМР на обекта притежават съответния опит, квалификация, образование и специалност. Списъкът с лицата, които ще отговарят за изпълнението на обекта ще представим преди започване на работа;

    9. ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора ще представим на възложителя всички документи, посочени в т. 21 от Раздел III. „Указания към участниците“.


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо);

2. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо).
Дата: …………….. Подпис и печат: ...........................................
..........................................................................

(име и фамилия)

..........................................................................(длъжност на представляващия участника)

*Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:

 • Националният осигурителен институт;

 • Национална агенция за приходите.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд са:

 • Агенция по заетостта;

 • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Органите от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, приложимите правила и изисквания, свързани с опазването на околната среда са:

 • Министерство на околната среда и водите.


Д Е К Л А Р А Ц И Я
за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП

(попълва се когато е приложимо)

Долуподписаният/-ата.......... .........................................................................................................,(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №...................................., издадена на ..............................................(дата на издаване)

от МВР - гр. .............................................., адрес:..........................................................................,(място на издаване) (постоянен адрес)
в качеството ми на ...........................................................................................................................

(посочете длъжността)

на.......................................................................................................................................................,(посочете наименованието на участника)
участник в обществена поръчка с предмет: „Ремонт фасади и покриви в ЗРУ 20Kv и КС на п/ст Капитан Петко“

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
В представеното от мен техническо предложение в част: .................................. (посочва се коя част/части от техн. предложение)

има конфиденциален характер по отношение на ......................................................... информация(технически, търговски тайни, защитена със закон и др.,)

На основание ......................................................................................................................................(посочва се правното основание, въз основа на което същата се квалифицира като конфиденциална)

и същата не следва да се разкрива от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:......................... ДЕКЛАРАТОР:...........................(подпис и печат)


Забележка: Декларацията се подава от законния представител на участника или от упълномощено от него лице.
Попълването и подаването на тази декларация не е задължително.

До

ЕСО ЕАД

МЕР - ХАСКОВО

гр. Хасково

ул.”Добруджа” 6

ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Ремонт фасади и покриви в ЗРУ 20Kv и КС на п/ст Капитан Петко“
От ..............................................................................................................................................

(наименование на участника)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето ценово прeдложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас цена за цялостно изпълнение на поръчката е............................. (.................словом ...........) лева, без ДДС.2. Единичните и общите цени, за отделните видове СМР са с включени всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката и са формирани на база посочените по-долу параметри, представени в следната ценова таблица:
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
Наименование на работите

м-ка

кол-во

ед.цена (лв. без ДДС)

Стойност (лв. без ДДС)
1.РЕМОНТ КС 

 

1

Демонтаж на същ. дървена дограма прозорци

m2

14,93

 

 

2

Демонтаж на същ. дървена каса и рамка на врата

m2

1,303

Демонтаж балатум

m2

72,004

Доставка и полагане/премахване на тънък полиетилен и облепяне с хартиено тиксо за защита на съоръженията и оборудването в сградата при изпълнение на ремонта

m2

200,005

Доставка и монтаж на дограма от PVC 5-камерен профил, с широчина min 70 mm и вложена метална армировка, стандартен цвят бял – RAL 9010, стъклопакет 24 mm с 4-сезонно 6 mm стъкло – балконски прозорец (пистолет) с врата с двуплоскостно отваряне 230х70 и трикрил прозорец с фикс и две двуплоскостно отваряеми крила в краищата 140х205, вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части Комадна Зала

m2

4,486

Доставка и монтаж на дограма от PVC 5-камерен профил, с широчина min 70 mm и вложена метална армировка, стандартен цвят бял – RAL 9010, стъклопакет 24 mm с 4-сезонно 6 mm стъкло – балконски прозорец (пистолет) с врата с двуплоскостно отваряне 70х240 и еднокрил прозорец фикс 140х205, вкл. противонасекомна мрежа на отваряемите части Релейна зала

m2

3,647

Доставка и монтаж на дограма от PVC 5-камерен профил, с широчина min 70 mm и вложена метална армировка, стандартен цвят бял – RAL 9010, стъклопакет 24 mm с 4-сезонно 6 mm стъкло – еднокрил прозорец с едно двуплоскостно отваряемо крило 54х87, вкл. противонасекомни мрежи на отваряемата част Баня 2етаж

m2

0,478

Доставка и монтаж на дограма от PVC 5-камерен профил, с широчина min 70 mm и вложена метална армировка, стандартен цвят бял – RAL 9010, стъклопакет 24 mm с 4-сезонно 6 mm стъкло – двукрил прозорец с две двуплоскостно отваряеми крила 150х150, вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части Маслено помещение

m2

2,259

Доставка и монтаж на дограма от PVC 5-камерен профил, с широчина min 70 mm и вложена метална армировка, стандартен цвят бял – RAL 9010, стъклопакет 24 mm с 4-сезонно 6 mm стъкло – двукрил прозорец с две двуплоскостно отваряеми крила 120х90, вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части Складово помещение

m2

1,0810

Доставка и монтаж на дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост, със стандартен цвят бял – RAL 9010, с плтъна част бяла – двукрил прозорец с две двуплоскостно отваряеми крила 120х90 , вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части Акумолаторно

m2

1,0811

Доставка и монтаж на дограма от PVC 5-камерен профил, с широчина min 70 mm и вложена метална армировка, стандартен цвят бял – RAL 9010, стъклопакет 24 mm с 4-сезонно 6 mm стъкло – еднокрил прозорец с едно двуплоскостно отваряемо крило 70х90, вкл. противонасекомни мрежи на отваряемата част Баня Приземен етаж

m2

0,6312

Доставка и монтаж на еднокрила плътна врата алуминиева със стандартен цвят бял – RAL 9010 65/200 ,от КЗ към РЗ

m2

1,3013

Доставка и монтаж на вътрешни подпрозоречни PVC первази, бели, с широчина до 20 cm, вкл. затварящи капачки

m

11,0014

Доставка и монтаж на външни подпрозоречни Al первази, бели, с оформен водобран и с ширина, осигуряваща отстояние min 2 cm от фасадата

m

11,0015

Монтаж на съществуващи външни щори за КЗ

m2

4,4816

Обръщане на вътрешни страници около прозорци с гипсова мазилка, алуминиеви ръбохранители и двукратно боядисване с латекс, с отсичане

m

53,0017

Обръщане на външни страници около дограма със стъклотекстилна мрежа (165 g/m2), с двуслойна лепилна шпакловка, капкобрани и ръбохранителни профили с PVC мрежа и завършващ слой грунд и силиконова фасадна боя

m

53,0018

Възстановяване вароциментова мазилка по балкони и козирка вход

m2

25,0019

Изтъргване стени и тавани (Сваляне на тапети )

m2

100,0020

Шпакловка тавани и стени -стая за отдих

m2

52,4521

Доставка и монтаж на PVC подова настилка

m2

72,0022

Грундиране и двукратно боядисване с латекс по стени и тавани вклю.материали Ком.зала и Рел.зала и кухня

m2

122,0023

Боядисване фасадa на KAC с фасадна силиконова боя върху съществуващата варо-циментена пръскана мазилка с вкючено грундиране

m2

420,0024

Натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо, в т.ч разрешение за депониране

m3

1,00


 2.УКРЕПВАНЕ ФУНДАМЕНТИ НА СТОМАНОБЕТОННИ СТЪЛБОВЕ В ОРУ (МАЧТИ)

 


1

Изкоп на яма 1мх1м дълбочина 1м

m3

2,002

Ръчно товарене и извозване на строителни отпадъци

m3

1,003

Нивелиране и изправяне на стълбове

бр

2,004

Кофраж фундаменти с влагоустойчив шпертплат

m2

8,005

Доставка и монтаж на армировка ф6,5 и ф 8 от СТ А -I

кг

239,806

Доставка и полагане на бетон В20

m3

4,00 7

Обратно засипване и уплътняване на земни маси на пластове по 20см

m3

1,00


 3. РЕМОНТ С ПОДМЯНА ДОГРАМА И ПОЛАГАНЕ НА ВЪНШНА ТОПЛОИТОЛАЦИЯ НА ЗРУ

 


 

3.1. Полагане на външна топлоитолация на ЗРУ

 

 1

Доставка ,монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле

m2

815,002

Демонтаж съществуващи токоотводи по фасада запади изток

m

60,003

Очукване на външна ВЦ мазилки по източна, западна и северни фасади от кота +0,50 до +10,50

m2

60,004

Механично почистване и преуплътняване фуги между стени и съществуващи прозорци с елаастичен фугоуплътнител с отлична адхезия към различни деформационни основи и с много добра устойчивост на атмосферни условия и стареене - 15бр. Проходни плочи

m

71,405

Полагане на външна ВЦ (хастарна) мазилка по очуканите участъци на фасадата

m2

60,006

Направа на външна топлоизолация по страници с лепилен разтвор, каменна вата с деб. 3 cm, с минимална плътност 125 kg/m3, дюбелиране- 6-8бр./m2, стъклофибърна мрежа - 165g/m2, с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни и водооткапващ профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка

m

258,807

Полагане на топлоизолация по дъна на тераси и козирки от XPS с деб.3 cm; дюбелиране - 6-8 бр./m2, стъклофибърна мрежа - 165 g/m2, с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили, и завършващ слой грунд и силикатна мазилка

m2

44,408

Направа на външна топлоизолация с лепилен разтвор от каменна вата с деб. 10cm, с минимална плътност 125 kg/m3, дюбелиране- 6-8бр./m2, стъклофибърна мрежа - 165g/m2, с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка, с цвят по RAL и структура, съгласувани с възложителя изток

m2

292,709

Направа на външна топлоизолация с лепилен разтвор от каменна вата с деб. 10cm, с минимална плътност 125 kg/m3, дюбелиране- 6-8бр./m2, стъклофибърна мрежа - 165g/m2, с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка, с цвят по RAL и структура, съгласувани с възложителя запад

m2

292,7010

Направа на външна топлоизолация с лепилен разтвор от каменна вата с деб. 10cm, с минимална плътност 125 kg/m3, дюбелиране- 6-8бр./m2, стъклофибърна мрежа - 165g/m2, с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка, с цвят по RAL и структура, съгласувани с възложителя север

m2

117,6011

Направа на външна топлоизолация по цокъл с лепилен разтвор, екструдиран пенополистирол (XPS) с деб. 8 cm, плътност 30-40 kg/m3, дюбелиране- 6-8бр./m2, стъклофибърна мрежа - 165g/m2, с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и полимерна мозаична мазилка с цвят по RAL и структура, съгласувани с възложителя изток

m2

37,0012

Направа на външна топлоизолация по цокъл с лепилен разтвор, екструдиран пенополистирол (XPS) с деб. 8 cm, плътност 30-40 kg/m3, дюбелиране- 6-8бр./m2, стъклофибърна мрежа - 165g/m2, с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и полимерна мозаична мазилка с цвят по RAL и структура, съгласувани с възложителя запад

m2

18,0013

Направа на външна топлоизолация по цокъл с лепилен разтвор, екструдиран пенополистирол (XPS) с деб. 8 cm, плътност 30-40 kg/m3, дюбелиране- 6-8бр./m2, стъклофибърна мрежа - 165g/m2, с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и полимерна мозаична мазилка с цвят по RAL и структура, съгласувани с възложителя север

m2

6,0014

Доставка и монтаж на токоотводи (спусъци) по фасади от горещо поцинкована стоманена шина 40/4 mm с минимална средна дебелина на цинк.покритие 70μm, открито по стени на държачи осигуряващи необходимото предпазно разстояние

m

60,0015

Почистване с телени четки ,грундиране с антикорозионен грунт , боядисване със сребърен феролит на метална открита тераса и аварийна стълба

m2

25,0016

Почистване с телени четки ,грундиране с антикорозионен грунт , боядисване със сребърен феролит на 15бр.проходни плочи

m2

38,40 

3.2. Ремонт ЗРУ с подмяна дограма

 

 1

Демонтаж на ламаринени общивки водобрани/первази от прозорци на ЗРУ

м

120,002

Демонтаж на прозорци с рамка от метални профили

m2

72,003

Демонтаж на прозорци с рамка и врта от метални профили втори етаж ЗРУ

m2

10,004

Демонтаж ел. вентилатори от прозорци

бр

2,005

Доставка и монтаж на дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост, със стандартен цвят бял – RAL 9010, стъклопакет 24 mm с4-сезонно 6 mm стъкло – 18 бр. прозорци неотваряеми (фикс) размер: 150/60 cm, 6 бр. с размер: 150/60 cm двуплоскостно отваряне, вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части изток долу

m2

21,606

Доставка и монтаж на дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост, със стандартен цвят бял – RAL 9010, стъклопакет 24 mm с4-сезонно 6 mm стъкло – 18 бр. прозорци неотваряеми (фикс) размер: 145/60 cm, 6 бр. с размер: 145/60 cm двуплоскостно отваряне, вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части запад долу

m2

21,67

Доставка и монтаж на дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост, със стандартен цвят бял – RAL 9010, стъклопакет 24 mm с 4-сезонно 6 mm стъкло – 18 бр. прозорци размер: 150/60 cm, неотваряеми запад горе

m2

16,208

Доставка и монтаж на дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост, със стандартен цвят бял – RAL 9010, стъклопакет 24 mm с 4-сезонно 6 mm стъкло – 12 бр. прозорци размер: 150/60 cm, неотваряеми изток горе

m2

9,909

Доставка на ел. вентилатори с шлюзи и мин.обем за работа 7500куб.м/час

бр

3,0010

Доставка и монтаж (вкл. уплътняване) на прозорци от Al-профил: цвят – бял; дебелина на стъклопакета – 24 мм, с прекъснат термомост;да е съобразена с размера на новодоставените вентилатори; вместо стъклопакет, да се монтира термопанел за монтаж на ел.вентилатор; Външни размери на прозореца (L/Н) 1500/600 мм - точна мярка от място - 3 бр.

m2

2,7011

Доставка и монтаж на външни подпрозоречни Al первази, бели, с оформен водобран и с ширина, осигуряваща отстояние min 2 cm от фасадата

m

120,0012

Монтаж, подвързване и въвеждане в експлоатация на прозоръчен ел. вентилатор вкл.материали„ Ремонт фасади и покриви в ЗРУ 20kV и КС на п/ст „Капитан Петко“

бр

3,0013

Доставка и монтаж на дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост, със стандартен цвят бял – RAL 9010, стъклопакет 24 mm с4-сезонно 6 mm стъкло – 6 бр. прозорци в обща рамка и с общ размер: 300/200 cm, с 4 бр. неотваряеми (фикс) и 2бр. двукрил, с двуплоскостно отваряне, вкл. противонасекомни мрежи над врата втори етаж ЗРУ

m2

6,0014

Доставка и монтаж на пожароустойчива двукрила 1/2 плътна част врата 200/200 с клас на огнеустойчивост EI 60, вкл. ъглова каса с термо-набъбваща уплътнителна лента, лесно отстраняем праг, автомат за самозатваряне, антипаник механизъм за активното крило и устройство за фиксиране

бр.

1,0015

Обръщане на вътрешни страници около прозорци с гипсова мазилка, алуминиеви ръбохранители и двукратно боядисване с латекс, с отсичане

m

258,816

Подготовка и почистване на стени от олющен латекс

m2

100,0017

Грундиране и боядисване с латекс двукратно ЗРУ стени

m2

750,0018

Боядисване с блажна боя по цялата дължина на ЗРУ- цокли

m2

222,0019

Натоварване и извозване на строителни отпадъци до регламентирано сметище в т.ч разрешение за депониране

m2

3,00


 4. РЕМОНТ ПОКРИВ КС и ЗРУ

 


 

4.1.Демонтажни работи

 

 1

Демонтаж на съществуващи ламаринени общовки с ширина 400мм

m

100,003

Демонтаж съществуващи водосборни казанчета

бр

3,004

Демонтаж съществуващи водосточни тръби

m

30,005

Демонтаж улуци

m

36,00

 

 

6

Демонтаж воронка

бр

1,00

 

 

7

Демонтаж токоотводна инсталация

m

170,00

 

 

8

Демонтаж на съществуващи мълниеприемници

бр

8,00

 

 

9

Очукване и почистване до здрава основа на комини

бр

2,00

 

 

10

Почистване, събиране, сваляне, натоварване и извозване на стр.отпадъци в.ч и депониранре

m3

1,00

 

 

 

4.2.Монтажни работи

 

 

 

 

11

Измазване на комини направа от бетон и армировка на шапка с водокап

бр

2,00

 

 

12

Доставка и монтаж на покритие от геотекстил

m2

637,00

 

 

13

Доставка и монтаж на покривна хидроизолационна мембрана Polifin 3020- fpo или еквивалентна

m2

637,00

 

 

14

Доставка и монтаж на дъски с дебелина до 2,5мм по бордове

m3

0,30

 

 

15

Доставка и монтаж на метална TPO лента Кьостер или еквивалент с шир.40мм за укрепване връзката между хидроизол.покритие и надулучна пола, захваната с дюбели и ивично заварена с горещ въздух

m

37,00

 

 

16

Доставка и монтаж на воронка със сифон мин.Ф100 мм

бр.

1,00

 

 

17

Доставка и монтаж на водосточни тръби Ø120mm от поцинкована ламарина с полиестерно (РЕ) покритие, с цвят по RAL 9006 (сребрист), вкл. скоби за Ø120mm, комплект с дюбел и шпилка

m

30,00

 

 

18

Доставка и монтаж на кривки Ø120mm от поцинкована ламарина с PЕ покритие, с цвят по RAL 9006

бр.

6,00

 

 

19

Доставка и монтаж на водосборно казанче за изх.тръба Ø120mm от поцинкована ламарина с PЕ покритие, с цвят по RAL 9006

бр

3,00

 

 

20

Доставка и монтаж на улук от поцинкована ламарина с PЕ покритие, с цвят по RAL 9006,включително с крепежните елементи

m

37,00

 

 

21

Боядисване със сребърен феролит на аварийна стълба

m2

1,50

 

 

22

Доставка и монтаж на подулучна пола от пластифицирана ламарина с деб. 0,63мм и ширина 0,50м

m

37,00

 

 

23

Доставка и монтаж на надулучна пола от пластифицирана ламарина с деб. 0,63мм и ширина 0,50м

m

37,00

 

 

24

Доставка и монтаж на шапка от пластифицирана ламарина, с деб. 0,63мм и ширина 0,40м за страничните бордове

m

113,00

 

 

25

Почистване, грундиране и боядисване и монтаж на токоотводи от горещо поцинкована стоманена шина 40/4mm с Доставка и монтаж на фабрични изолиращи елементи за плоски покриви (РЕ-бетонови блокчета), свързани и фиксирани с фабрични елементи, стенни детайли и крепежи за токоотводи от горещо поцинкована стоманена шина 40/4mm, положени върху хидроизолацията (Покривен държач за плосък покрив)

m

170,00

 

 

27

Почистване с телени четки ,грундиране с антикорозионен грунт , боядисване със сребърен феролит и монтаж на бетонна основа за плосък покрив на мълниеотводен прът

бр.

8,00

 

 

 

4.3.Противообледителна система

 

 

 

 

29

Доставка и монтаж на двупроводен или саморегулиращ нагревателен кабел с метална екранировка, високотемпературна изолация и защита от UV-лъчи, тип Devi safeTM 20Т или еквивалентен , но задължително не по малко от 20W/m , с едностранно захранване, със студен край, с фиксирана дължина за монтаж в улуци и водосточни тръби , к-т с крайни тапи, монтажни ленти, скоби и др. крепежни елементи

m

97,00

 

 

30

Доставка и монтаж на терморегулатор DEVIregTM850,16А или еквивалентно

бр

1,00

 

 

31

Доставка и монтаж на цифров покривен сензор за влага и температура

бр.

1,00

 

 

32

Цялостно опроводяване, прозвъняване, надписване, поставяне на мар.пръстени и подсъединяване на кабелни жила на захранващите линии с кабели СВТ 3х4 mm2, СВТ 3х1.5 mm2 и NYY 3x4mm2 монтирани в кабелен канал по фасадата в ел.табло за отопление на покрив и въвеждане в експлоатация на отоплителна система против сняг и лед на покрива

m

20,00

 

 

33

Доставка и монтаж на комплектовано ел.табло за захранване и управление, вкл. дефектнотокова защита, предпазители, контактор и всичко необходимо за пълното му оборудване .

бр.

1,00

 

 

 

ОБЩА ЦЕНА ЗА ОБЕКТА, лв. без ДДС:

 

 

 

 

 

5% НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ:

 

 

 

 

 

ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА:

 

 

 

 

Горните единични цени са образувани при следните изчислителни параметри:

 • средна часова ставка по категории на персонала (лв/час).............................;

 • цена на транспорт (лв/т.км)................................................................................;

 • цена на машиносмяна по видове механизация (лв/м.см.)................................;

 • доставно-складови разходи (%)..........................................................................;

 • допълнителни разходи за труд(%).....................................................................;

 • допълнителни разходи за механизация(%)..........................................................;

 • печалба (%)..............................................................................................................

При несъответствие между цифровата и изписаната словом обща предлагана цена, валидна ще бъде изписаната словом обща предлагана цена. в случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.


при несъответствие между предложените единична и общата предлагана цена, валидна ще бъде общата предлагана цена на офертата. в случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.
Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.


Дата: …………….. Подпис и печат: ...........................................
..........................................................................

(име и фамилия)

..........................................................................(длъжност на представляващия участника)

Раздел V. Проект на договор
Д О Г О В О Р
МЕР-ХС-ДОГ-………/…………2018 г.
Днес, ............... 2018 г., в гр. Хасково, между:
ЕСО ЕАД, МЕР Хасково, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 201, и адрес на МЕР – гр.Хасково, ул.”Добруджа”№ 6, ЕИК: 1752013040027 , ДДС: BG 175201304, представлявано от Тошо Тодоров – Ръководител МЕР, упълномощен по силата на Пълномощно №1484/15.05.2018г. на Изпълнителния директор на дружеството Ангелин Цачев, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

[Наименование на изпълнителя], с адрес: / със седалище и адрес на управление: ............................................................................ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ регистрационен номер или друг идентификационен код …........................ и ДДС номер …....................................................., представляван/а/о от ................................................................., в качеството на ........................................., съгласно ......................................... наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга странаВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“,
На основание Решение МЕР-ХС-ЗАП-…………../…………..2018г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Ремонт фасади и покриви в ЗРУ 20Kv и КС на п/ст Капитан Петко“ и на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП се сключи този Договор („Договора/Договорът“) за следното:
1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обществена поръчка с предмет: „Ремонт фасади и покриви в ЗРУ 20Kv и КС на п/ст Капитан Петко“, в съответствие с разпоредбите на този договор, изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, наричани за краткост „Работи” или СМР.
2. ЦЕНА

2.1. Общата цена на договора за цялостно изпълнение на възложените строително-монтажни работи и доставката на необходимите за тяхното извършване съоръжения и материали e ............... лева (.........словом...............), без ДДС. Цената е определена съгласно ценовото предложение (оферта) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.2. При необходимост от промяна в количествата за отделни видове СМР, заложени в количествената сметка от ценовата част на офертата или при необходимост изпълнение на видове СМР, непредвидени в количествената сметка, свързани с или произтичащи от предмета на този договор и възникнали впоследствие в процеса на изпълнението му, изпълнителят и представител/и на възложителя предлагат количествено-стойностна таблица, която след одобряване от упълномощени от възложителя лица става неразделна част от договора.

2.3. Стойността на допълнителните или отпадналите количества СМР се изчислява на база предложените в офертата единични цени. Възникналите нови количества СМР се договарят, като се използват разходни/технически норми в строителството. Стойността им се определя на база анализни цени за всеки нов вид работа, формирани с ценовите параметри за труд, механизация, допълнителни разходи и печалба, съгласно посочените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата таблица към този договор. Общата цена на договора не може да надхвърля стойността, посочена в чл. 2.1. от настоящия договор.

2.4. По смисъла на този договор „непредвидени разходи” са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строително-монтажни работи (СМР) и/или добавяне на нови количества и видове СМР, които към момента на изготвяне и одобряване на техническите изисквания, обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.

2.4.1. Към разходи за непредвидени СМР се отнасят всички разходи възникнали от:

– Надвишаване в количеството на договорена дейност;

– Нов вид дейност, която не е предвидена по договор, но е обективно свързана с изпълнението на обекта.

2.4.2. В случай, че количеството на действително извършените работи е по-малко и/или отделни видове работи няма да се изпълняват (отпадат), то разликата от стойността на тези работи спрямо стойността на договора не може да се използва (прихваща) за покриване на разходи за непредвидени СМР по т. 2.2.

3. условия и НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по чл. 2.1, след приемане на обекта, в размер на 100 %, в срок до 30 календарни дни, с банков превод, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след представяне на:

(а) Оригинална данъчна фактура, издадена не по-късно от 5 дни, след датата на протокола по т. (б).

(б) оригинален протокол за приемане на обекта, подписан от представители на Възложителя и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.2. Срокът за плащане по чл. 3.1. започва да тече от датата на подписване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на данъчната фактура.

3.3. В случай, че има сключени договори за подизпълнение и когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в размер на 100 % от фактурираната стойност, в срок до 30 календарни дни, с банков превод, по сметката на подизпълнителя след представяне на:

(а) Оригинална данъчна фактура за 100% от стойността на частта от поръчката, предадена като отделен обект, издадена не по-късно от 5 дни, след датата на протокола по т. (б).

(б) Констативен протокол за количеството на качествено извършените и приети работи, съдържащ количествено-стойностна сметка, подписан от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на данъчната фактура.

3.4. Разплащанията по чл. 3.3. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по чл. 3.4., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

3.6. когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, не може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща изпълнените видове работи от подизпълнителя на изпълнителя по реда на чл. 3.1, а той от своя страна се разплаща с подизпълнителя.3.7. Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:…………………………….

BIC:…………………………….

IBAN: ……………………………..

3.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по чл. 3.7 в срок от 2 (два) дни, считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

4.1. Срокът на този договор е от датата на влизането му в сила по чл.19.1., до датата на подписване на протокол за установяване годността за приемане на строежа, без забележки, от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (констативен акт обр. 15 по Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ).

4.2. Срокът за цялостното изпълнение на поръчката (доставка на материали и съоръжения и изпълнение на СМР) е общо .................... календарни дни, считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка (обр. 2 по Наредба № 3/ 31.07.03 г. на МРРБ към ЗУТ) до датата на уведомителното писмо до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за окончателното завършване на СМР.

4.3. Не се включва в определения по чл. 4.2. срок за изпълнение на СМР, времето за престой в следните случаи:

4.3.1. Когато не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е наредил временно спиране на всички видове работи или на вид работа, която обективно налага забавено изпълнение на други видове работи. За причините и времетраенето на престоя се съставя и подписва двустранен протокол.

4.3.2. Когато държавни компетентни органи или извънредни събития наредят или предизвикат временно спиране на работата.

4.3.3. Когато строежът е спрян за времето, от датата на подписване на акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (акт обр. 10) до датата на подписване на акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството (акт обр. 11) по Наредба № 3/ 31.07.03 г. на МРРБ на основание ЗУТ.5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

5.1. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора в размер на ………………(……словом….) лева без ДДС, представляваща 5% (пет процента) от неговата стойност. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

5.1.1 парична сума внесена в касата на ЕСО ЕАД – МЕР Хасково на адрес: гр. Хасково, ул.„Добруджа” № 6 или

по банковата сметка на ЕСО ЕАД – МЕР Хасково:

BIC: UBBSBGSF

IBAN: BG34UBBS80021067669140

 банка: “Обединена българска банка”, клон Хасково

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; или

5.1.2. Неотменяема и безусловно платима банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на валидност до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на Договора по чл. 4.1. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; или5.1.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на Договора по чл. 4.1, както и документ, удостоверяващ, че премията по тази застраховка е платена напълно. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при пълно или частично неизпълнение на Договора и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличие на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция за изпълнение/застраховката в срок 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.1. Ако в банковата гаранция за изпълнение/застраховката е посочена дата, като срок на валидност и този срок изтича преди срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, до 10 дни преди посочената дата, да представи банкова гаранция/застраховка с удължена валидност, съгласно чл. 5.1.

5.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не удължи валидността на банковата гаранция/застраховката, съгласно чл. 5.2., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи към банката/застрахователя писмено искане за плащане в полза на възложителя или да прихване стойността на гаранцията от сумата за плащане и да задържи гаранцията за изпълнение под формата на паричен депозит.

5.4. При липса на претенции към изпълнителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора или не инкасираната част от нея в срок до 30 дни, след изтичане на срока на договора по чл. 4.1., без да дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли у него.

6. ЗАСТРАХОВКИ

6.1. При подписването на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинал на сключена застрахователна полица “Всички рискове на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ” на основание чл. 173, ал. 1 от ЗУТ, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и доказателство за изцяло платена премия по нея.

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа застрахователния лимит през целия период на застраховката, като заплати допълнителни премии, в случай че през застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.

6.3. В случай на дефекти в извършените строителни работи и/или използваните материали, проявили се през гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на гаранционния период с времето, необходимо за отстраняване на дефектите.

6.4. В застрахователния договор не трябва да се съдържат клаузи за самоучастие на застрахованото лице и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при настъпване на застрахователно събитие.

6.5. Проектът за застрахователен договор се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА

7.1. Предаването на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва с протокол за откриване на строителната площадка (обр. 2 по Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ).

7.2. Предаването на строежа и строителната документация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в разпореждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се извършва с подписване на протокол за установяване годността за приемане на строежа, без забележки, от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (констативен акт обр. 15 по Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ).

8. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора с необходимото качество, което трябва да съответства на изискванията на договора и приложенията към него.

8.2. Гаранционният срок за извършените СМР е ………………… и започва да тече от датата на протокола за установяване годността за приемане на строежа, без забележки, от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (констативен акт обр. 15 по Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ).

8.3. Гаранционният срок за извършените строително-монтажни работи по чл. 8.2. важи за целия строеж.

8.4. Всички дефекти в извършените строителни работи и/или използваните материали проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. За целта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за своите констатации. В срок до 10 дни от получаване на съобщението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва работа и отстранява дефектите в минималния технологично необходим срок, договорен между страните.

8.5. В случай на неизпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл. 8.4., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани дефектите за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8.6. В случаите по чл. 8.5, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи в срок от 25 календарни дни, с банков превод, по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, считано от датата на представяне на съответните документи.

8.7. В случаите по чл. 8.4. и 8.5., гаранционният срок определен в чл. 8.2. от договора се продължава с времето, необходимо за отстраняване на дефектите.

9. ПАТЕНТНИ ПРАВА

9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу всички претенции на трети страни за нарушаване на права върху патенти, запазени марки, авторски права или права на интелектуална собственост или индустриални проекти, произтичащи от употребата на съоръженията и материалите, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на строително-монтажните работи.

9.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че никое трето лице няма авторски права или права на интелектуална или индустриална собственост върху работите, предмет на този договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава съгласието си да бъде привличан като трето лице, помагач, в случай на съдебен процес и претенции срещу ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, във връзка с този договор и да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ напълно за всички претърпени от него щети във връзка с тези претенции.

10. ВРЕМЕННИ ПОДХОДИ И ПЛОЩАДКИ

10.1. Временните подходи към обекта, монтажните площадки и пътища за извършване на строително-монтажните работи се съгласуват предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се съставя двустранен протокол. Щетите нанесени върху тези подходи, площадки и пътища са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с изключение на случаите по чл. 12.11.

10.2. Всички други нанесени щети при извършване на строително-монтажните работи на обекта, които не са включени в двустранния протокол по чл. 10.1., са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка с протокол за откриване на строителната площадка (обр. 2 по Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя писмена покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подписване на протокол за откриване на строителната площадка.

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на видовете работи и отчетната документация по всяко време, без с това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да провери дали доставените материали на обекта съответстват на поставените изисквания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и дали са придружени от документите, съгласно чл. 4. ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ).

11.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да контролира качеството на извършваните работи.

11.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спира извършването на СМР при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали или отклонения от техническите изисквания. Подмяната на нестандартните материали и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и трябва да се извършват в рамките на договорения в чл. 4.2. срок.

11.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да определи свой представител, по смисъла на чл. 5, ал.1 по Наредба № 3/ 31.07. 2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ, за срока на договора.

11.7. В случай, че строителството е спряно с подписване на акт обр. 10, съгласно Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, при настъпване на подходящи условия за продължаване на строителството, да отправи писмена покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подписване на акт обр. 11.

11.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да назначи приемателна комисия за установяване годността за приемане на строежа (с констативен акт обр. 15 по Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ), в срок до 20 дни, след получаване на писмено уведомление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за завършване на обекта.

11.9. В случай, че има сключени договори за подизпълнение, Възложителят приема изпълнението на дейностите, предмет на договорите за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителите.

12. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

12.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се яви и да подпише протокол за откриване на строителната площадка (обр. 2) и акт обр. 11 по Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ, в указания в поканите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и да започне незабавно изпълнението на договорените СМР.

12.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок от подписване на протокола за откриване на строителната площадка (обр. 2 по Наредба № 3/ 31.07. 2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ), да представи заповедна книга на строежа.

12.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе необходимите мерки за осигуряване на строителната площадка, да я огради и/или да постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението и други необходими мероприятия, съгласно действащото законодателство.

12.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да организира извършването на работите в срок, качествено и в необходимата технологична последователност, при спазване на държавните нормативи и техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява СМР с материали, съоръжения, изделия, продукти и други в съответствие с определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в раздел I. Tехнически спецификации от документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката, както и с основните изисквания към строежите.

12.5.1. За доставените на обекта строителни продукти ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи Декларация за експлоатационни показатели (ДЕП), съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 или Декларация за характеристиките на строителния продукт (ДХСП), съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУПВСПСРБ).

Декларациите да са придружени от инструкция за употреба на продуктите на български език, както и от информация за безопасност по чл. 31 и чл. 33 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), когато такава се изисква за продукта.

12.5.2. При непредставяне на необходимите документи по чл. 4, ал. 1 от НУРВСПСРБ за доставените строителни продукти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подмени всички строителни продукти, за които са констатирани несъответствията. Отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и трябва да се извършват в рамките на договорения в чл. 4.2. срок.12.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури за изпълнение на СМР персонал с необходимия опит, квалификация, както и технически ръководител/и, бригадир/и, компетентни да осигурят организация и контрол на работата.

12.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подготвя навреме отчетната документация и да съобщава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато ще бъде необходимо подписване на документи за освидетелстване на скрити работи.

12.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобразява със заповедите, предписанията и изискванията на лицето/а, упражняващ/и инвеститорски контрол по отношение на спазване на техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и на качеството и количеството на извършените видове работи.

12.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява незабавно за своя сметка всички нанесени повреди на подземните комуникации и съоръжения, когато същите са му указани на място от персонала на експлоатационните предприятия или от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Произтичащите глоби и санкции са за негова сметка.

12.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при извършване на строително-монтажните и демонтажните работи да не допуска замърсяване и да не заема площи извън границите на предадената му строителна площадка, както и да спазва изискванията на нормативните документи за опазване на околната среда.

12.10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури разделно събиране (сортиране по видове) на строителните отпадъци (СО), както и да спазва мерките за управление на СО, съгласно Закон за управление на отпадъците, Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (НУСОВРМ) от 05.11.2015 г., както и на действащите нормативни актове свързани с опазване на околната среда.12.10.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, за своя сметка, да извози и депонирана излишните земни маси и добитите строителни отпадъци до регламентирани сметища и/или площадки за третиране/оползотворяване на строителни отпадъци и земни маси.

12.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва всички работи по обекта така, че да не се създават нерегламентирани пречки за правото на ползване и владеене на обществени или частни пътища и подходи до или към имотите, независимо от това дали те са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на което и да било друго лице. Всички претенции, щети, разходи, такси и парични обезщетения и други, в случай, че се допуснат такива нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

12.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва строително-монтажните и демонтажните работи при строго спазване изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Споразумение №1 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, неразделна част от този договор, както и всички други нормативни актове и документи, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на СМР.

12.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване на договорения график за изпълнение на строежа, като посочи причините за това закъснение.

12.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да освободи и почисти строителната площадка, след завършване на работите и преди подписване на протокола за установяване годността за приемане на строежа от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати уведомително писмо до възложителя за окончателното завършване на СМР с искане за назначаване на приемателна комисия за подписване на протокол за установяване годността за приемане на строежа, без забележки, от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (констативен акт обр. 15 по Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ).

12.16. изпълнителят е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 5 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

12.17. В случай, че има сключени договори за подизпълнение, при приемането изпълнението на дейностите, предмет на договорите за подизпълнение, изпълнителят е длъжен да осигури присъствието на подизпълнителите.

12.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за цялостното опазване на обекта до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол за установяване годността за приемане на строежа, без забележки, от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (констативен акт обр. 15 по Наредба № 3/ 31.07. 2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ).

12.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и подизпълнителя/ите са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 от ЗОП – Списък на конвенциите в социалната област и в областта на околната среда.

12.20. Организацията на работата, нейното изпълнение, а така също и контрола върху нейното качествено и безопасно изпълнение е изцяло отговорност и задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
1   2   3   4   5

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Реф. № Мер-хс/2018/032 Хасково, 2018 г