• СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 • страница5/5
  Дата12.03.2019
  Размер1.86 Mb.

  Реф. № Мер-хс/2018/032 Хасково, 2018 г


  1   2   3   4   5

  12.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разкрива информация, предоставена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Задълженията по този член и следващите чл. 12.21.1, чл. 12.21.2. и чл.12.21.3. се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТотговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица. Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.


  12.21.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на горепосочения договор, отнасяща се за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг” ЕАД или която и да е друга част от него.

  12.21.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.  12.21.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да върне при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички предоставени му документи и носители на информация.

  12.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не използва информация, предоставена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за други цели, извън изпълнението на предмета на този договор.

  12.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи плащане за извършените от него и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително-монтажни работи и вложените за тях материали.

  13. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ) И НАРЕДБА № 2/2004г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР (Наредба № 2).

  13.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упълномощи физическо или юридическо лице, което да го представлява и да извършва дейностите, предвидени в Наредба № 2.

  13.2. Възложителят е длъжен, в случаите на повече от един изпълнител, да определи координатор по безопасност и здраве (КБЗ), който да извършва дейностите, свързани с изпълнението и контрола на строежа, предвидени в Наредба № 2.

  13.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва строително-монтажните и демонтажните работи при спазване на изискванията и задълженията, предвидени в Наредба № 2.

  13.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да определи от състава си технически ръководител/и, бригадир/и и ръководител на противопожарната комисия, които да изпълняват задачите съответно по чл. 26, чл. 27 и чл. 67, ал. 2 от Наредба № 2.

  13.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на строежа да извършва оценка на риска, съвместно с обявените подизпълнители. При настъпване на съществени изменения от първоначалните условия по време на изпълнение на СМР, оценката на риска се актуализира.

  13.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготвя инструкции по безопасност и здраве и при необходимост да ги актуализира в съответствие с конкретните условия на работа.

  13.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява нарежданията, издавани от КБЗ, свързани със задачите му по контрола за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

  13.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури комплексни ЗБУТ на всички работещи и да отстранява от строителната площадка тези от тях, които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност.

  13.9. Възложителят има право да отстранява от строителната площадка работещи, които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност.

  14. САНКЦИИ

  14.1. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава при изпълнение на сроковете по договора (с изключение на случаите на форс мажор), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки в размер на 0.2% (нула цяло и два процента) на ден върху стойността на договора, без ДДС, но не повече от 20% (двадесет процента) от стойността на договора. Санкцията за забава не освобождава изпълнителя от неговото задължение да завърши и предаде обекта, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.

  14.2. възложителят уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

  14.3. В случай, че на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ бъде наложена имуществена санкция от компетентен орган и/или в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ претърпи имуществени вреди поради претенции на трети лица, вследствие на действие и/или бездействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в пълен размер на претърпените имуществени вреди, включително и направените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдебни разходи и разходи за защита, поради виновното поведение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

  14.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи плащане по чл. 14.3., в срок, определен в писмена покана отправена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и посочваща наред със срока и размера на дължимото плащане, също и фактическото основание за неговата дължимост.

  14.5. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок по чл.14.2. и чл. 14.4, не заплати стойността на дължимите неустойка и обезщетение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване дължимите сумите за плащане от гаранцията за изпълнение или от сумата за плащане.

  14.6. В случаите по чл. 14.5., когато гаранцията за изпълнение не покрива размера на сумите по предходния член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да намали сумата за плащане, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със стойността на задълженията по чл. 14.1 и чл. 14.3.

  14.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20% от стойността на договора при пълно неизпъленение или частично изпълнение (извън случаите на мораторна неустойка по чл. 14.1.).


  14.8. При настъпване на вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по-големи от договорените неустойки, той има право да претендира обезщетение за тях пред компетентния български съд.

  14.9. При неизпълнение на договорно задължение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои/задържи гаранцията за изпълнение на договора.

  14.10. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да извърши плащанията в договорените срокове, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на законната лихва върху просроченото плащане за периода на забава.

  15. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

  15.1. Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независещо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление.

  15.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в тридневен срок другата страна в какво се състои същата. При неизпълнение на това задължение се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форс мажор, издаден по съответния ред от БТПП, гр. София.

  15.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спират.

  15.4. Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10-дневно предизвестие. В този случай не се налагат санкции и неустойки не се дължат.

  16. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

  16.1. Договорът може да бъде развален едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при забава или неизпълнение на някое от задълженията по този договор от страна ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

  17. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

  17.1. Договорът може да бъде прекратен в следните случаи:

  17.1.1. При непреодолима сила, съгласно чл. 15.

  17.1.2. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 5 (пет) дневно писмено предизвестие. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и/или пропуснати ползи.

  17.1.3. по взаимно съгласие между страните. В този случай се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите им отношения до момента на прекратяването.

  17.1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора чрез писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без компенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или да бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

  17.1.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, без предизвестие, без да дължи каквото и да било обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че последният наруши, което и да било изискване за конфиденциалност по този договор или по споразумението за конфиденциалност, неразделна част от този договор.

  17.1.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, които възникнат след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора. Претърпените вреди представляват действително направените и необходими разходи за изпълнението на договора към момента на прекратяването му.

  17.2. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

  17.2.1. За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката / Техническата спецификация и Техническото предложение.  17.3. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

  17.3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания;

  17.3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

  а) да преустанови изпълнението на СМР, с изключение изпълнението на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

  б) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

  18. СПОРОВЕ

  18.1. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори, а в случай на несъгласие – спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.

  19. ВЛИЗАНЕ НА ДОГОВОРА В СИЛА

  19.1. Договорът влиза в сила, считано от датата на подписване на договора от двете страни

  20. СЪОБЩЕНИЯ

  20.1. Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма.

  20.2 .За дата на съобщението се счита:

  - при лично предаване на съобщението – датата на предаването;

  - при изпращане с препоръчано писмо или куриерска служба – датата на доставка, отбелязана върху известието за доставка или на куриерската разписка;

  - при изпращане чрез факс – датата на получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

  - при изпращане чрез електронна поща – датата на изпращане.

  21. други УСЛОВИЯ

  21.1. Всички срокове по този договор, посочени в дни, следва да се разбират в календарни дни, освен ако изрично е посочено друго.

  21.2. За неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащите нормативни актове в Р България.

  21.3. Настоящият договор може да бъде допълван и/или изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, когато е налице някое от основанията, регламентирани в чл. 116 от ЗОП.
  Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.
  Приложения, представляващи неразделна част от договора:

  1. техническите спецификации – раздел I от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

  2. Предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

  3. Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

  4. Споразумение № 1 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

  5. Споразумение № 2 конфиденциалност.
  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

  СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

  За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд


  към Договор № МЕР-ХС-ДОГ-………/…………2018 г.

  Днес .............2018 г., в гр.Хасково между:


  ЕСО ЕАД, МЕР Хасково, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 201, и адрес на МЕР – гр.Хасково, ул.”Добруджа”№ 6, ЕИК: 1752013040027 , ДДС: BG 175201304, представлявано от Тошо Тодоров – Ръководител МЕР, упълномощен по силата на Пълномощно №1484/15.05.2018г. на Изпълнителния директор на дружеството Ангелин Цачев, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

  и

  [Наименование на изпълнителя], с адрес: / със седалище и адрес на управление: ............................................................................ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ регистрационен номер или друг идентификационен код …........................ и ДДС номер …....................................................., представляван/а/о от ................................................................., в качеството на ........................................., съгласно ......................................... наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“,
  на основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и във връзка с изпълнение на Договор № МЕР-ХС-ДОГ-……… от ...........2018 г. с предмет: „Ремонт фасади и покриви в ЗРУ 20Kv и КС на п/ст Капитан Петко“ се сключи това Споразумение за следното:
  І. ОБЩИ условия

  1. С настоящото споразумение се определят изискванията и задълженията, които страните приемат да изпълнят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и живота и здравето на други лица, които се намират в района на извършваната от тях дейност.

  2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по сключения договор за възлагане на работа е външна организация, а нейният ръководител е работодател за съответния външен по отношение на ЕСО ЕАД персонал.

  3. При извършване на всички видове работи и дейности на строителната площадка, действащите в страната изисквания и норми по противопожарна охрана (ППО) и безопасност и здраве (БЗ) при работа, в това число и вътрешните правилници и инструкции за работа в ЕСО ЕАД са задължителни за страните по договорa.

  4. Длъжностните лица от страна на Възложителя и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които ръководят и управляват трудовите процеси, отговарят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в ръководените от тях работи и дейности. Те са длъжни взаимно да се информират за рисковете при работа и да координират дейностите си за предпазване на работещите от тези рискове.

  5. Информирането между двете страни за възможните опасности, както и координирането на действията им за осигуряване на ППО и безопасни условия на труд на работещите ще се извършва съгласно ЗЗБУТ, както и разработените вътрешни правила за дейността “Безопасност и здраве при работа” на договарящите се страни.


  ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

  1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да определи длъжностно лице/лица, което/които да контролира/т и подпомага/т организацията и координацията на работата, извършвана от ръководителите, определени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, да предприема/т мерки за въздействие при нарушаване на нормите и изискванията от страна на ръководители и изпълнители, включително спиране на работата.

  2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да определи длъжностно лице/лица, което/които да приема/т, да изисква/т и извърша/т проверка на всички предвидени в действащите в страната нормативни актове документи за изпълнение на договорените дейности от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително и удостоверенията за притежавана квалификационна група по безопасност на труда, когато е приложимо.

  3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури инструктиране на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ според изискванията на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работници и служители по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и в съответствие с мястото и конкретните условия на работата, която групата/бригадата или част от нея ще извършва.

  4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражнява контрол върху задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по здравословни и безопасни условия на труд, в т.ч.:

   • Обезопасяване на работните места;

   • Наличието и ползването на необходимите ЛПС;

   • Поддържането в безопасно състояние на работното оборудване, вкл. средствата за колективна защита;

   • Поддържането на съоръженията с повишена опасност и воденето на необходимата документация за тях, когато е приложимо;

   • Спазването на правилата и инструкциите за безопасна работа.


  ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

  1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионалната квалификация и тази по безопасността на труда.

  2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да определи от състава си длъжностно/и лице/лица с квалификация, опит и техническа компетентност, което/които да отговаря/т за безопасността на групата/бригадата, работеща на съответния обект.

  3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на Възложителя, необходимите документи за квалификация, когато такива се изискват, във връзка с изпълнението на конкретна дейност, предвидена в договора.

  4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички ограничения и забрани за извеждане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в действащите в страната изисквания и норми по противопожарна охрана (ППО) и безопасност и здраве (БЗ) при работа, в това число и на вътрешните правилници и инструкции за безопасна работа.

  5. Длъжностното лице по безопасност и здраве на изпълнителя се задължава постоянно да упражнява контрол за спазване на действащите в страната изисквания и норми по противопожарна охрана (ППО) и безопасност и здраве (БЗ) при работа, в това число и на вътрешните правилници и инструкции за безопасна работа от членовете на групата/бригадата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

  6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено Възложителя за предприетите мерки и подадени от него предложения, искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения на изискванията по безопасността на труда.

  7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява безприкословно изпълняване разпорежданията на упълномощените длъжностни лица на Възложителя. При констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата по безопасност на работа, е длъжен незабавно да прекрати трудовия процес до отстраняване на нарушенията.

  8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури на своя персонал всички необходими лични предпазни средства, средства за защита и специално работно облекло, изискващи се за изпълнение на договорените дейности, както и ползването им по предназначение при работа на обекта.

  9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури работниците с оборудвана аптечка и обучени от Служба по трудова медицина лица с цел оказване на първа долекарска помощ в изпълнение на чл. 20 от ЗЗБУТ.

  10. Отговорността за подготовката и квалификацията на персонала по правилата за безопасност и здраве при работа е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Той организира застраховането, обучението и инструктажите на своите работещи, които ще изпълняват договорената работа, както и на други лица, които се намират в района на работната площадка.

  11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготви „Оценка на риска“ за всички дейности, които ще се изпълняват на строителната площадката, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 3 от ЗЗБУТ и Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

  12. В случай на трудова злополука с лица от персонала му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми веднага съответното поделение на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда и ВъзложителяТ, след което да предприема мерки и да оказва съдействие на компетентните органи за изясняване обстоятелствата и причините за злополуката. Декларация за трудова злополука се съставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


  ІV. ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И САНКЦИИ

  1. Длъжностните лица, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при констатиране на нарушения на правилата по безопасността на труда от страна на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са задължени:

     • да дават веднага предписания за отстраняване на нарушенията;

     • да отстраняват отделни членове или група/бригада като спират работата, ако извършените нарушения налагат това, както и да дават на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмени предложения-искания за налагане на санкции на лица, извършили нарушения.

  1. Възстановяването на вредите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи, поради отстраняване на отделни лица или спиране работата на групи/бригади, за допуснати нарушения на изискванията на правилниците и инструкциите по безопасността на труда, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

  Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и е неразделна част от сключения между страните договор.  ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ИЗПЪЛНИТЕЛ :

  СПОРАЗУМЕНИЕ №2

  за конфиденциалност
  към Договор № МЕР-ХС-ДОГ-………/…………2018 г.

  Днес .............2018 г., в гр.Хасково между:


  ЕСО ЕАД, МЕР Хасково, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 201, и адрес на МЕР – гр.Хасково, ул.”Добруджа”№ 6, ЕИК: 1752013040027 , ДДС: BG 175201304, представлявано от Тошо Тодоров – Ръководител МЕР, упълномощен по силата на Пълномощно №1484/15.05.2018г. на Изпълнителния директор на дружеството Ангелин Цачев, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

  и

  [Наименование на изпълнителя], с адрес: / със седалище и адрес на управление: ............................................................................ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ регистрационен номер или друг идентификационен код …........................ и ДДС номер …....................................................., представляван/а/о от ................................................................., в качеството на ........................................., съгласно ......................................... наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи това Споразумение за следното:

  1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на горепосочения договор, отнасяща се за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг” ЕАД или която и да е друга част от него.

  2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.

  3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да върне при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички предоставени му документи и носители на информация.
  Настоящето споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и е неразделна част от сключения между страните договор.
  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:


  • Конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение е всяка търговска, техническа или финансова информация, получена в писмен, устен или електронен вид, включително информация относно интелектуална собственост, сделките, деловите връзки и финансовото състояние на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД или на негови партньори.

  • Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носите, включително по поща, факс или електронна поща, както и всякакъв друг начин на разгласяване на информация, в това число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или интернет.

  • Задължението за запазване на конфиденциалност е безсрочно и не зависи от прекратяването, развалянето, нищожността или унищожаването на каквито и да е правоотношения с „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.

  • Задължението за запазване на конфиденциалност не е приложимо по отношение на информация, която е предадена по искане на компетентен орган, както и по отношение на информация, която е била публично оповестена или е била придобита от трети лица.


  Раздел VI. OБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИКА, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
  Д Е К Л А Р А Ц И Я
  по чл. 107, т. 4 от ЗОП

  за липса на свързаност с друг участник
  Долуподписаният/ -ата ...........................................................................................................................................................,

  (собствено, бащино, фамилно име)

  притежаващ/а лична карта №.................................................., издадена на .................................

  ................ ...........................................– гр....................................................................................,

  адрес:.................................................................................................................................................

  (постоянен адрес)

  в качеството ми на ..........................................................................................................................

  (посочете длъжността)

  на.......................................................................................................................................................,

  (посочете наименованието на участника)

  участник в обществена поръчка с предмет: „Ремонт фасади и покриви в ЗРУ 20Kv и КС на п/ст Капитан Петко“


  Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :
  Представляваният от мен участник не е свързано лице съгласно §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата поръчка.
  Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
  Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

  Дата:......................... ДЕКЛАРАТОР:..................  (подпис)

  Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор
  До

  ЕСО ЕАД

  МЕР - ХАСКОВО

  гр. Хасково

  ул.”Добруджа” 6

  Известени сме, че нашият Клиент, (наименование и адрес на участника), наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № / г. (посочва се № и дата на Решението за класиране) е класиран на първо място за възлагане на обществена поръчка с предмет: (наименование на поръчката дадено от възложителя), с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

  Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на обществената поръчка и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение, открита във Ваша полза за сумата в размер на % (посочва се размера от Обявлението) от общата стойност на поръчката, а именно (словом: ) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

  Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес на Банката), с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават (словом: ) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, без каквито и други доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорните си задължения.

  Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващо че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане или по SWIFT на посочения по-горе адрес.

  Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

  Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на 30-я ден, след изтичане срока на договора, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е изпратен обратно или не.

  Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

  Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

   

  Подпис и печат,  (БАНКА)
  Забележка: Всичките текстове в образеца са примерни. Участниците могат да представят и банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността и неотменяемостта е задължителен!

  Образец на застрахователна полица “Всички рискове на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 173 от ЗУТ, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с покрити рискове, както следва:
  Застраховани суми/лимити на отговорност:

  (а) раздел А “Материални щети”:

  застраховани позиции: “Строително-монтажни работи, вкл. доставени материали и съоръжения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ”, на обща сума .............. (общата стойност на СМР от договора) лева и  (б) раздел Б “Отговорност към трети лица”, вкл. отговорност към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

  застраховани позиции: “Телесни увреждания”: 10000 лева за едно увредено лице и …........ (общата стойност на СМР от договора) лева в агрегат за периода на застраховката и “Щети на имущество”: ........... (50% от общата стойност на СМР от договора) лева за всяко едно събитие и ........... (общата стойност на СМР от договора) лева в агрегат за периода на застраховката, при следните условия:  • Възложител: ЕСО ЕАД, МЕР Хасково;

  • Застрахован: ........ (фирмата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и адрес);

  • Застрахован дейност/обект: ..............предмета на договора.......;

  • Период на застраховката: Застраховката да покрива: (а) материални щети на обекта по раздел А, настъпили през периода на изпълнение на СМР и (б) отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по раздел Б, вкл. отговорност към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и трети лица през периода на строителството и през гаранционния период, в т.ч. за щети, нанесени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на задълженията му за поддръжка на СМР по време на гаранционния период.

  • Период на изпълнение на СМР: от ..../дата/ до...../дата/.

  • Гаранционен период: .............. месеци/години, с опция за удължаване до ........... месеци/години.

  • Допълнителни изисквания към Застрахователната полица:

  1. Застрахователното дружество не се освобождава от отговорност за възстановяване на щети, настъпили поради неправилни или некачествено изпълнени работи от Застрахования.

  2. При обявяване в несъстоятелност на Застрахования, Дружеството не се освобождава от поетите задължения по полицата до изтичане на уговорения срок.

  3. Застраховката не може да бъде прекратена преди изтичане на първоначално уговорения в полицата срок или той да бъде променян без писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

  4. Правата на Застрахования по време на гаранционния срок за получаване на обезщетения при настъпило събитие и неговите задължения за уведомяване за всяко събитие, и всички други права и задължения, осигуряващи интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при настъпили събития по застраховката, са прехвърлени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  5. Застрахованото лице и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не могат да бъдат обвързани с уговорка за самоучастие при настъпване на застрахователно събитие за срока на действие на застрахователния договор.

  1   2   3   4   5

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Реф. № Мер-хс/2018/032 Хасково, 2018 г