страница3/5
Дата31.08.2018
Размер1.71 Mb.

Регионална стратегия за развитие на човешките ресурси в общините Борово и Две могили, област Русе


1   2   3   4   5
Динамика на равнището на безработица в област Русе по общини

/%/

По общини

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005г.

2006г.

Изменение 2001-2006

Борово

35,1

35,6

32,6

27,8

23,3

18,7

-16,4

Бяла

25,2

23,4

21,4

17,9

14,3

13,9

-11,3

Две могили

33,8

27,0

27,4

24,0

19,9

18,3

-15,5

Ценово

34,9

39,5

38,5

27,6

18,9

20,1

-14,8

Вятово

41,6

43,6

42,8

38,5

36,8

32,7

-8,9

Иваново

21,4

23,6

20,5

17,8

14,7

13,4

-8,0

Сливо поле

34,3

35,2

31,6

28,3

24,8

20,5

-13,8


Източник на данни: Административната статистика на Агенцията по заетостта.

Равнището на безработица е изчислено на база икономически активно население.

ñ - максимална стойност

ò - минимална стойност

Изводите, които могат да се направят от данните и динамиката на безработицата през периода 2001 – 2006 г., са следните: И в двете общини безработницата, както в началото, така и в края на периода, продължава да бъде негативен фактор, определящ параметрите на пазара на труда. През изследвания период абсолютният брой на безработните е намалял и в двете общини над 2 пъти. И за двете общини през периода е характерна изразителна тенденция на снижаване на абсолютния брой и равнището на общата безработица. В този смисъл и в двете общини тази положителна тенденция е най-отчетливо изразена, в сравнение с останалите селски общини на областта. В края на периода и двете общини са подобрили позициите си на областния пазар на труда - те заемат ІV-то / Борово / и V-то място / Две могили / сред селските общини на областта по равнище на безработица, докато в началото на периода, са били сред «водещите» по равнище на безработица.

Що се отнася до структурата на безработицата, измененията през периода 2001 – 2006 г. имат следното изражение:


Изменение в структурата на регистрираната безработица в общините Борово и Две могили по години /към 31.12.2001-2006 г./

община Борово, област Русе

/брой лица/

показатели


2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

1.Регистрирани безработни

1177

925

850

724

607

486

От тях: жени

541

483

415

355

292

270

в отн.дял %

46.0

52.2

48.8

49.0

48.1

55.5

1.1. Проф. структура-с работническа професия

252

205

189

143

130

86

-специалисти

53

54

39

39

27

21

- без специалност и професия:

872

666

622

542

450

379

-в отн.дял %

74.1

72.0

73.2

74.9

74.1

78.0

1.2. Образов. структура- висше

7

8

5

5

2

6

- средно

266

229

214

166

159

103

- основно, начално и по-ниско

904

688

631

553

446

377

-в отн.дял %

76.8

74.4

74.2

76.4

73.5

77.6

1.3.Възрастова структура- до 24 г.

166

137

123

86

68

44

- от 25 до 29 г.

138

98

79

69

51

31

- от 30 до 44 г.

402

309

256

208

181

124

- от 45 до 49 г.

166

128

119

105

89

64

- над 50 г.:

305

253

273

256

218

223

-в отн.дял %

25.9

27.3

32.1

35.4

35.9

45.9

1.4. Продължително безработни /регистрирани над 1 година/

635

457

481

438

403

323

- в отн. дял %

53.9

49.4

56.6

60.5

66.4

66.5

От тях: жени

346

250

289

255

214

192

-в отн.дял %

54.5

63.5

60.1

58.2

53.1

59.4

От тях:младежи до 29 г.

148

85

106

58

67

33

-в отн.дял %

23.3

18.6

22.0

13.2

16.6

10.2


община Две могили, област Русе

/брой лица/

показатели


2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

1.Регистрирани безработни

1779

1388

1411

1235

1023

943

От тях: жени

808

655

658

581

509

485

в отн.дял %

45.4

47.2

46.6

47.0

49.7

51.4

1.1. Проф. структура-с работническа професия

570

415

396

299

228

222

-специалисти

112

103

111

88

89

61

- без специалност и професия:

1097

870

904

848

706

660

-в отн.дял %

61.7

62.7

64.1

68.7

69.0

70.0

1.2. Образов. структура- висше

22

25

26

17

14

15

- средно

613

466

451

353

294

262

- основно, начално и по-ниско

1144

897

934

865

715

666

-в отн.дял %

64.3

64.6

66.2

70.0

69.9

70.6

1.3.Възрастова структура- до 24 г.

250

217

193

150

117

101

- от 25 до 29 г.

231

154

147

124

76

60

- от 30 до 44 г.

649

475

480

431

337

276

- от 45 до 49 г.

270

204

207

169

125

122

- над 50 г.:

379

338

384

361

368

384

-в отн.дял %

21.3

24.3

27.2

29.2

36.0

40.7

1.4. Продължително безработни /регистрирани над 1 година/

903

685

743

800

651

629

- в отн. дял %

50.8

49.3

52.7

64.8

63.6

66.7

От тях: жени

462

369

412

402

354

329

-в отн.дял %

51.2

53.9

55.4

50.2

54.4

52.3

От тях:младежи до 29 г.

209

152

153

106

88

79

-в отн.дял %

23.1

22.2

20.6

13.2

13.5

12.6

Прегледът на данните за структурата на безработицата в двете общини и тяхната динамика през периода дават възможност да се направят следните обобщения: По признак „пол” структурата на регистрираните безработни показва чувствително увеличение на относителния дял на безработните жени в общата съвкупност на регистрираните безработни и в двете общини, като в Борово към края на периода той е 55,6 /при 46,0% в началото на периода/, а в Две могили е 51,4% /при 45,4% в началото на периода /. Тази тенденция е устойчива и характеризира местните пазари на труда. По отношение на квалификационната структура на регистрираната безработица - трайно намалява абсолютният брой и относителният дял на безработните със специалност и квалификация, за сметка на безработните без. Към края на периода за община Борово те представляват 78,0% /при 74,1% в началото на периода/, за община Две могили те са 70% /при 61,7% в началото/. За община Две могили трендът е по-динамичен. Що се отнася до образователната структура на безработицата, в община Борово е устойчиво нисък е делът на безработицата сред висшистите, безработните със средно образование са намалели около два пъти, а групата на безработните без образование бележи слабо увеличение, но нейният дял си остава тревожно висок – 77,6%. За Две могили през периода се отчита чувствително намаление на безработните и в трите групи по равнище на образование, но и тук делът на безработните без образование остава висок в края на периода – 70,6%. Прегледът на измененията в структурата по възрастов признак показват, че във всички възрастови групи без тази на хората над 50 г. безработните намаляват и в двете общини. Съответно, рискова по този признак е групата на безработните над 50 г., като в община Борово те представляват 45,9% от общата съвкупност /при 25,9% в началото на периода/, а в община Две могили - 40,7% /при 21,3% в началото на периода/. Увеличението на относителните дялове и за двете общини е около два пъти, но абсолютният брой на безработните от тази група в община Борово намалява, а в община Две могили се увеличава. По престой на пазара на труда рискова група са регистрираните над 1 г. безработни. Независимо от намалението на абсолютните стойности, с които се измерва тази група, расте нейният дял в общата съвкупност и в двете общини. Към края на периода за община Борово той е 66,5% /при 53,9% в началото на периода/, а в община Две могили – 66,7%/при 50,8% в началото на периода/. Следва да се отбележи като устойчива тенденция и за двете общини това, че в общата съвкупност на тази група относителният дял на жените се увеличава, а този, на младежите до 29 г. възраст, намалява.

1.6.2. Прилагана активна политика на местния пазар на труда в общините Борово и Две могили за периода 2001 – 2006 г.

През периода 2001 – 2006 г. на пазара на труда в общините Борово и Две могили са прилагани мерките и програмите, които характеризират националната политика и нейните цели за увеличаване на заетостта и повишаване на квалификацията на безработните, насочени към рискови групи: Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, Националната програма „Асистенти на хора с увреждания”, Програмата „Старт в кариерата”, националната програма „Обучение и заетост на хора с трайни увреждания”, програмата „Кредит без лихва за хора с увреждания” и обучение на безработни и заети лица за професионална квалификация по чл. 63 от Закона за насърчаване на заетостта. Прегледът на данните на Агенцията по заетостта за активността, с която са прилагани мерките и програмите, очертава следната картина:

НП „От социални помощи към осигуряване на заетост”

Това е най-широко обхватната правителствена програма за насърчаване на заетостта до този момент. От началото на 2003 г. Програмата се реализира чрез разработване на проекти от работодателите за целево разкриване на работни места в общополезни дейности. Тази Програма изпълнява една от основните цели на социалната политика - заетост за социална интеграция на безработни, които получават социални помощи. С оглед ситуацията на пазара на труда и значителният брой безработни на социално подпомагане, Програмата продължава своето действие и през 2007 г. Прилагането й стимулира активността на обществения и държавния сектор при иницииране на дейности, с което се обяснява и обществено значимия й социален ефект през последните четири години. Успоредно с това, механизмът на приложение на програмата укрепва социалното партньорство на местно и регионално ниво - чрез съвместните действия по разработване, реализиране и контролиране изпълнението на проектите. Инициатори на проектите, са областни управители, общини и общински предприятия, Държавни предприятия и институции, извършващи общополезни дейности, предприятия без държавно и/ или общинско участие, физически лица, еднолични търговци, търговски дружества, кооперации и юридически лица с нестопанска цел, които са регистрирани по ЗПЗП и/или ЗТТИ, изпълняващи дейности в областта на земеделието, както и преработвателни предприятия в дейности от основното им производство, свързани с преработването на селскостопанска продукция и юридически лица с нестопанска цел. Програмата включва следните типове проекти: проекти за общополезни дейности, присъщи на общината и държавата: Комунално-битови и благоустройствени; дейности с траен характер и остатъчен ефект; дейности и почасов измерител, в т.ч. и социални дейности ; проекти, включващи дейности от основното производство в сферата на селското стопанство; проекти, включващи дейности за подобряване условията на труд и работна среда на собствената им територия и/или дейности в основното производство - за предприятия без държавно и/или общинско участие.

От 2005 г. на квотен принцип към одобрените проекти на общините се отпускат допълнително работни места за дейности по неотложни действия за предотвратяване и/или преодоляване на последствията от аварии и природни бедствия (наводнения, пожари, свлачища, тежки зимни условия, земетресения и др.)

Работилите по Програмата лица в средно годишен брой са представени в приложената таблица.Програма НП”ОСПОЗ”

2003г.

2004г.

2005г.

2006г.

Община Бяла

313

369

216

164

Община Борово

235

246

268

155

Община Две могили

249

240

169

159

Община Ценово

141

134

149

100

Община Ветово

425

527

353

278

Община Иваново

145

152

137

84

Община Сливо поле

282

248

176

122

НП “Помощ за пенсиониране

През 2004 г. Програмата бе изменена и допълнена като се разшири обхвата на безработни лица, които могат да се включат – навършили възраст, която е до 5 години по-малка от изискваната за съответната година и с недостигащи до 10 точки за формиране на сбора от осигурителен стаж и възраст, който дава право на пенсия по чл.6/8, ал.1-3 от КСО. Работодатели по Програмата са частни и държавни предприятия, юридически лица с нестопанска цел, общински администрации, общински предприятия и други. Интересът към тази програма е много голям. В сравнение с 2004 г. се констатира намаление в обхвата по тази Програма, което се дължи на продължаване действието на сключените през предходни години голям брой договори.
Програма НП”Помощ за пенсиониране”

2003г.

2004г.

2005г.

2006г.

Община Бяла

2

9

24

28

Община Борово

0

4

15

19

Община Две могили

5

12

25

24

Община Ценово

4

16

22

22

Община Ветово

1

3

3

1

Община Иваново

0

0

4

7

Община Сливо поле

4

9

15

21

Програма “Старт на кариерата

Целта на програмата е увеличаване на заетостта на младите хора чрез повишаване на пригодността им за заетост, чрез възможността да започнат работа непосредствено след дипломирането им.

Работодатели по тази Програма могат да бъдат публични администрации - централни ведомства, включително второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити и техните териториални поделения, областни и общински администрации. Голям е интересът към Програмата, както от страна и на безработните младежи, такаи на организациите-потребители от публичния сектор. Техните отзиви я категоризират като високоефективна по отношение придобиването на професионални умения и опит от младежите по завършената специалност и предлагащ възможност за администрациите да увеличат капацитета си.


Програма ”Старт на кариерата”

2003г.

2004г.

2005г.

2006г.

Община Бяла

1

0

1

2

Община Борово

0

0

1

0

Община Две могили

1

1

0

0

Община Ценово

1

1

1

0

Община Ветово

1

3

1

1

Община Иваново

0

0

1

0

Община Сливо поле

0

0

1

1

НП “Асистенти на хора с увреждания

Програмата стартира реално през м. Март 2005 г.., като преди това дейностите и основния регламент на практика се прилагаха в рамките на НП «ОСПОЗ». Основна цел е осигуряване на заетост на безработни лица като лични и социални асистенти и грижа в семейна среда на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора. Работодатели по Програмата са Общински администрации; Физически и юридически лица, вписани в регистъра към АСП за предоставяне на услугата “Социален асистент” /чрез разработване на проекти/; АСП чрез териториалните си поделения за услугата “ Личен асистент”. Работните места трябва да са целево разкрити. В таблицата под текста са отразени резултатите през 2005 и 2006 г. /работили лица средно годишен брой по двата компонента на програмата/:
НП "Асистенти на хора с увреждания"

2005 г.

2006 г.

Личен асистент

Социален асистент

Личен асистент

Социален асистент

Община Бяла

25

0

29

0

Община Борово

17

0

18

0

Община Две могили

19

0

26

0

Община Ценово

12

0

16

0

Община Ветово

45

0

52

10

Община Иваново

27

1

32

7

Община Сливо поле

23

0

26

0

НП за обучение и заетост на хора с трайни увреждания

Програмата стартира през 2003 г. като основните цели са насочени към насърчаването на обучението, заетостта и създаването на адаптирани работни места и достъп до тях за лицата с увреждания. Обект на Програмата са безработни с трайни увреждания и след разширяването на обхвата й и хора, преминали лечение за зависимост към наркотични вещества в трудоспособна възраст. Резултатите от приложението и през периода са представени в приложената таблица:
НП за обучение и заетост на хора с трайни увреждания

2003г.

2004г.

2005г.

2006г.

Община Бяла

0

2

2

3

Община Борово

0

0

0

0

Община Две могили

2

2

1

3

Община Ценово

0

0

0

1

Община Ветово

0

2

1

1

Община Иваново

0

2

2

1

Община Сливо поле

0

0

0

0

програма “Кредит без лихва за хора с увреждания”

По тази програма се поемат част от средствата за покриване на лихвите по кредити от Гаранционен фонд за микрокредитиране, ползвани от лица с увреждания. Разкритите работни места са представени в приложената таблица:Програма «Кредит без лихва за хора с увреждания»

2003г.

2004г.

2005г.

2006г.

Община Бяла

18

0

0

0

Община Борово

5

0

0

0

Община Две могили

18

0

0

0

Община Ценово

1

0

0

0

Община Ветово

1

3

3

3

Община Иваново

15

0

0

0

Община Сливо поле

0

2

0

0

Обучение на безработни и заети лица за професионална квалификация /чл. 63 от Закона за насърчаване на заетостта/

Наблюдава се относително устойчива тенденция в обхвата на безработните, започнали обучение чрез системата по заетостта. Законът за насърчаване на заетостта постави непрекъснатото обучение през целия живот като един от основните стълбове в дейността на системата по заетостта, според изискванията на ЕС. Законът оптимизира организацията на обучението чрез бюрата по труда – нормативно, организационно и като финансово осигуряване. Формите за повишаване на професионалната пригодност на работната сила имат широк обхват в региона и придобиват все по-голямо значение, което логично се обяснява с измененията в количествените и качествени параметри на трудовия пазар. Въпреки това, обаче, обхватът на тези мерки все още не съответства на мащаба на проблемите, свързани с квалификацията на свободната работна сила. Резултатите от прилагането на квалификационните мерки спрямо безработните лица са представени в приложената таблица.


2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

Община Бяла

52

59

34

65

Според вида квалификация:

-начална

0

0

0

0

-допълнителна

25

19

1

10

-преквалификация

4

21

25

22

Община Борово

11

86

13

17

Според вида квалификация:

-начална

0

0

0

0

-допълнителна

3

13

1

10

-преквалификация

0

3

11

7

Община Две могили

17

12

23

18

Според вида квалификация:

-начална

0

0

0

0

-допълнителна

17

8

1

2

-преквалификация

0

3

6

5

Община Ценово

30

32

47

50

Според вида квалификация:

-начална

0

0

0

0

-допълнителна

15

17

0

0

-преквалификация

0

9

39

18

Община Ветово

50

158

102

147

Според вида квалификация:

-начална

0

37

16

27

-допълнителна

8

9

38

23

-преквалификация

0

16

6

11

Община Иваново

8

14

32

25

Според вида квалификация:

-начална

0

0

0

0

-допълнителна

8

0

9

5

-преквалификация

0

2

11

7

Община Сливо поле

2

53

44

77

Според вида квалификация:

-начална

0

0

0

0

-допълнителна

0

0

3

2

-преквалификация

2

8

25

26


Заети лица започнали квалификационно обучение по заявка от работодател:


 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

Община Бяла

4

0

0

0

Община Борово

0

0

0

0

Община Две могили

0

12

0

0

Община Ценово

0

0

0

0

Община Ветово

0

0

0

6

Община Иваново

0

0

1

5

Община Сливо поле

0

0

1

0
Що се отнася до изпълнението по проекти, свързани с обучение и заетост на програма ФАР, Леонардо да Винчи и други програми на ЕС, през периода, данните на Агенцията по заетостта за селските общини на област Русе за обхвата на безработни и заети от общините Борово и Две могили, са следните:
Проект № 0104.03“Развитие на гражданско общество” 2001 – Програма ФАР


2003 г.

Община Борово - Проект “ Нови хоризонти” / Модел за социално-икономическа интеграция на безработни жени от изостанал селски район в областта на алтернативното земеделие/

40 безработни жени

Програма Леонардо да Винчи, Програма на ЕС
за подкрепа на професионалното обучение - Втора фаза:2000-2006, Мобилност


2005 г.

Община Две могили - Проект “Еврохоризонти - 2”, реф. № BG 05/A/EN-166 217

4 преподаватели по специални предмети от ПГСС”К.Ф.Тимирязев

През 2002 г. на територията на община Борово са изпълнени и дейности по проект „Музикален мост Русе-Гюргево” на русенското Сдружение за българо-румънско приятелство,, финансиран от Програма ФАР-ТГС. Проектът има културна насоченост.

Изводите, които могат да се направят от прилаганата през периода активна политика, съпоставена с основните проблеми на местните пазари на труда, са следните:

  • На територията на двете общини през изследвания период са прилагани национални програми и мерки, които не отчитат регионалната специфика на проблемите на местните пазари на труда и не провокират инициативността на местните заинтересовани страни /общинска и специализирана администрация, НПО/. Такъв подход донякъде е оправдан, доколкото рисковите групи на националния и местните пазари на труда бяха сходни, особено в началото на прехода. Но различната динамика на икономическото развитие в различните региони, особено в навечерието на присъединяването на България към ЕС, сложи началото на задълбочаващи се различия, които предполагат и прилагането на различни подходи в социалната политика, обосновани от различните социални проблеми на тези региони. Такава диференциация стои в основата на успешната кохезионна политика. Например, очевидният проблем с нарастващата женска безработица в двете общини, изострен от феминизацията на населението в двете общини, констатирана като демографска тенденция, налага необходимостта за търсене на стратегически специфични подходи и мерки за ограничаване на явлението. Същата констатация може да се отнесе и към групата на безработните над 50 г. в двете общини. Тези проблеми имат регионална специфика и не са така типични за националния пазар на труда.

  • В програмите и мерките за лицата с увреждания в трудоспособна възраст са включени пренебрежимо малко лица, като се има предвид, че по данни на дирекциите „Социално подпомагане” за региона Борово – Две могили те са 354.

  • Финансовата рамка за изпълнение на програми и мерки за насърчаване на заетостта и обучение за професионална квалификация все още не е адаптирана напълно към специфичните потребности на локалните пазари на труда. Проучването на потребностите и нагласите на работодателите за ползване на субсидирана заетост не е достатъчно всеобхватно. Извършва се от местните бюра по труда чрез трудовите посредници, , а е необходимо за тези наблюдения да се ангажират специализирани агенции. Те имат необходимия инструментариум за обхват на всички работодатели, което ще даде надеждна информация за прогнозно търсене на субсидирана заетост през цялата календарна година. Тази информация ще обслужва и потребностите на инициаторите на проекти, финасирани от Държавния бюджет и други проекти и програми, които се нуждаят от тази специализирана информация за свободните ниши на местните пазари на труда при разработване на проектни предложения, свързани с човешките ресурси.

Квотният принцип на разпределение на средствата по активната политика също ограничава инициативата на местните потенциални инициатори на проекти /общинска администрация, НПО, фирми/. „Осигурената квота” от една страна гарантира средства за решаване на различни социални проблеми, но от друга ограничава възможността по-инициативните регионални играчи да привличат повече средства, за сметка на по-пасивните;

Участието по програмите и проектите на ЕС през периода са били единственият сериозен и неоползотворен пълноценно шанс на местните заинтересовани страни да решават специфичните регионални проблеми на местните пазари на труда, защото, както бе констатирано вече, общините и организациите от гражданския сектор не са подготвени за тази възможност. С присъединяването на България към ЕС тя ще нараства прогресивно и ако не бъде създаден местен капацитет за създаване и управление на проекти, проблемите ще се задълбочават. Изпълняваните в рамките на периода проекти, финансирани от програми на ЕС, са на външни организации.1   2   3   4   5

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Регионална стратегия за развитие на човешките ресурси в общините Борово и Две могили, област Русе