Скачать 93.06 Kb.


Дата25.11.2017
Размер93.06 Kb.

Скачать 93.06 Kb.

Република българия кюстендилска област


gerb

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ

2640, гр.Кочериново, пл.3-ти март № 1 тел. +359 7053 2011, факс +359 7053 2330


e-mail: obst_kocherinovo@mail.bg

Информационен център - 07053/2323ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
при участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци /ТБО/ от населените места на територията на община Кочериново и депонирането им на общинско депо за неопасни отпадъци в местността „Айдере” с. Бараково, община Кочериново.
Съгласно ЗУО "Битови отпадъци" са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.

В повечето населените места се изхвърлят предимно смесени битови отпадъци от домакинствата и по-малко биоразградими отпадъци, докато в по-малка част от селата отпадъците, са предимно от органичен произход.

Количеството на генерираните битови отпадъци е променлива величина - функция от броя на населението, годишния сезон, мястото, начина на живот, стандарта на населението и др. През зимния период голям дял от отпадъците е сгурия. Това е така, защото повечето домакинства в общината се отопляват с твърдо гориво.

Информацията за количеството, вида на образуваните битови отпадъци, както и териториалното разположение на местата, в които се образуват големи количества отпадъци е от първостепенно значение за определянето на честотата на събиране на отпадъците, вида и броя на ползваните съдове за съхранение и транспортни средства, маршрута на събиране, вида и капацитета на съоръжението за обезвреждане/ оползотворяване и т.н. От количеството на събраните отпадъци, броя на обработените съдове за съхранение, изминатите разстояния и др., зависи и размера на заплащането.


Използвани съдове

Събирането на битовите отпадъци ще се осъществява в:


- съдове «тип “Мева” » с вместимост 110 л. - 2145 броя, осигурени от община Кочериново и 3200 броя, които следва да се осигурят от изпълнителя в рамките на срока на договора - по 20% на година.

- контейнери тип “Бобър” с вместимост 1,1 м3 – 85 броя, които следва да се осигурят от изпълнителя в рамките на срока на договора - по 20% на година.


Информация за количествата депонирани отпадъци в периода 2013 – 2015 г. е представена в следната таблица:Година

Тип на отпадъците

Мярка

Количество депонирани отпадъци

2013

Битови


[тона]

1500,5

2014

Битови


[тона]

1491,5

2015

Битови


[тона]

1016,5


І. Изисквания към кандидатите:

- да притежават разрешение за извършване на дейности с отпадъци, издадено по реда на ЗУО и действащата нормативна уредба за опазване на околната среда;- да притежават специализирана техника за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка - минимум 2 броя специализирани транспортни средства за сметоизвозване и сметосъбиране на контейнери тип кофи «тип “Мева”» и контейнери тип «Бобър» необходими за изпълнение на договора;

- да отговарят на посочените в конкурсната документация изисквания;

- да притежават технически възможности за изпълнението на поръчката, което се доказва с декларация с описание на техническото оборудване, специализирана техника, собствени или наети, доказани със съответната документация и приложени технически характеристики на специализираната техника, с която разполага участника.
ІІ. Изисквания за качество - При изпълнение на поръчката да се спазват техническите и нормативни изисквания за този вид дейност, ЗООС, ЗУО, подзаконовите нормативни актове:


 • дейността да се осъществява при естетични, с ненарушена цялост и чисти съдове;

 • да няма препълнени, неизвозени и невърнати по местата съдове за смет, да няма разпиляване на отпадъка при транспортирането му до депото;

 • да няма непочистени площадки около съдовете;

 • да няма основателни сигнали за нередности във връзка с качеството на предлаганата услуга;

 • да се спазват условията за измиване и дезинфекциране на съдовете.

 • да се поддържа редовно депото от избрания изпълнител, като се извършва третиране, разриване, разстилане, подравняване и уплътняване на изхвърлените отпадъци и почистване на прилежащите площи около депотоІІІ. Задължение към дейността на Изпълнителя при извършване на услугата с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на община Кочериново и депонирането им на общинско депо за неопасни отпадъци в местността „Айдере” с. Бараково, община Кочериново.

Възложителят предоставя на Изпълнителя списък с броя и типа на съдовете за ТБО по населени места, а Изпълнителя се задължава:1. Да не променя едностранно местата на съдовете за съхраняване на битови отпадъци, количеството и вида им;

2. Натоварване на ТБО от съдовете на сметоизвозваща машина;

3. Връщане на съдовете на определеното място;

4. Почистване на съдовете за ТБО и около тях от изпадналите и изхвърлени отпадъци;

5. Почистване и поддържане хигиената на съдовете. Измиване и дезинфекциране на съдовете за ТБО да се извършва минимум един път през зимния и двукратно през летния сезон;

6. Извозване и разтоварване на отпадъците в общинско депо за неопасни отпадъци в местността „Айдере” с. Бараково, община Кочериново, както и поддръжка на самото депо.

7. Поддържането и ремонта на съдовете за ТБО са за сметка на Изпълнителя. Същия се задължава да уведомява Възложителя своевременно при констатирани от него значителни щети по тях;

8. Всички консумативи, разходи и пътни такси по използването, поддържането и възстановяването на съоръженията и техниката на Изпълнителя са за негова сметка;

9. Изпълнителя трябва да разполага с резервни съоръжения и специализирана техника за събиране и извозване на ТБО.

10. Място за събиране – територията на 11 населени места: гр. Кочериново, с. Бараково, с. Боровец, с. Бураново, с. Драгодан, с. Крумово, с. Мурсалево, с. Пороминово, с. Стоб, с. Фролош и с. Цървище.

11. Място за извозване – общинско депо за неопасни отпадъци в местността „Айдере” с. Бараково, община Кочериново.

12. Отчисленията за МОСВ по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО е за сметка на Възложителя.


Транспортно разстояние от населеното място до мястото за депониране, брой домакинства и търговски обекти по населени места, брой и вид съдове за ТБО в Таблица № 1
Населено място

(Кметство)


Разстояние в километри до регионалното депо

Бр. съдове (бобър)

(кофи тип “Мева” )

осигурени от общината

кофи

бобър

1

гр. Кочериново

4,4

812

0

2

с. Бараково

2,5

320

0

3

с. Боровец

8,7

63

0

4

с. Бураново

10,4

100

0

5

с. Драгодан

8,8

42

0

6

с. Крумово

12,5

28

0

7

с. Мурсалево

7,6

320

0

8

с. Пороминово

5,4

140

0

9

с. Стоб

7,1

320

0

10

с. Фролош

23

0

0

11

с. Цървище

16

0

0

ОБЩО:

106.4

2 145

0

В посочените разстояния не са включени километрите за обслужване на следните съдове в населеното място: • съдове за ТБО «тип “Мева” » с вместимост 110 л.;

 • съдове за ТБО тип “Бобър” с вместимост – 1.1 куб.м.

Периодичност на почистване за населените места се определя от кмета на общината, както следва: • Два пъти месечно /през седмица/ във всяко населено място.

При необходимост кметът на общината може със заповед да изиска почистване в точно определен ден от седмицата.


При масови прояви по време на празници, традиционни събори и други, както и в случай на извънредни обстоятелства /природни бедствия, аварии или предписания на компетентен орган/ се извъшва допълнително почистване /сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на териториите за обществено ползване/, като това не води до промяна в цената и не се заплаща допълнително.
Изпълнителят се задължава да почиства нерегламентирани сметища при възникване на такива.

Фирмата, извършваща сметосъбирането и сметоизвозването по населени места е длъжна да спазва посочената периодичност на почистване, като не допуска препълване на съдовете за смет, разпиляването на отпадъци от тях и около тях.

13. Да съгласува с Възложителя всички предложения и искания от негова страна, възникнали в хода на изпълнение на договора и извършване дейностите по него;

14. Изпълнителят следва да спазва нормативната уредба за опазване на околната среда: Закон за управление на отпадъците и всички действащи нормативни актове и европейски регламенти по опазване на околната среда;

15. Да спазва санитарно-хигиенните изисквания за експлоатация на съдове за ТБО;

16. Да не допуска замърсяване по пътя от населените места на община Кочериново до общинското депо за неопасни отпадъци в местността „Айдере” с. Бараково, община Кочериново при извозване и депониране;

17. Съдовете за ТБО своевременно да се ремонтират.

18. Управлението на дейностите по депонирането на отпадъците се организира като се спазват следните принципи:

- да не представлява непосредствен риск за здравето на човека и околната среда;

- рационално използване на наличните суровини и ресурси;

- екологично управление на отпадъците;

- поемане на пълна имуществена отговорност за замърсяване на околната среда.19. Забранява се на избрания за изпълнител:

 • преместването на съдовете за смет от определените места;

 • изхвърлянето на съдовете за ТБО.

20. В случай на промяна на мястото на депониране на отпадъците, договорът за изпълнение на настоящата поръчка е в сила и за новоопределеното депо.
21. Изпълнителят се задължава да поддържа всички съдове за ТБО в добро функционално състояние.
22. Изпълнителят се задължава да поддържа чистотата на териториите за обществено ползване във всички населени места / улици, площади, паркове и др./, което включва осъществяване на следните дейности: метене, оборка, премахване на отпадъците, намиращисе на площи извън местата на съдовете за събиране на твърди битови отпадъци,
ІV.Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката.
1. Отчитането на количеството и качеството на извършената работа от Изпълнителя се доказва с двустранно подписан протокол, представен от Изпълнителя до 10-то число на следващия месец, като за целта предлага член от екипа, който да го представлява при подписването, а от страна на Възложителя кметовете на населените места и правоспособно лице, определено от общинска администрация за приемане на извършената работа;
2. Протоколът да бъде придружен от официална справка, подписана от представител на възложителя за извозените през месеца за депониране и претеглени на кантар количества ТБО от населените места на община Кочериново. Претеглянето на отпадъците на кантар се осигурява от изпълнителя.Коьрта
Контакты

    Главная страница


Република българия кюстендилска област

Скачать 93.06 Kb.