• РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 • Скачать 69.04 Kb.


  Дата12.03.2019
  Размер69.04 Kb.

  Скачать 69.04 Kb.

  Република българия министерство на околната среда и водите


  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  Министерство на околната среда и водите


  РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

  Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС):
  Във връзка с уведомление на „ДЖОНИ БИ ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Габрово за инвестиционно предложение за „Изграждане на многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 14218.550.386 по КК и КР на гр. Габрово, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Велико Търново е уведомила „възложителите“ за приложимата процедура.

  На основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС копие от писмото е изпратено до община Велико Търново и във връзка с това РИОСВ - Велико Търново уведомява за следното:
  І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

  Предвижда се структурата на болницата да включва: консултативно-диагностичен блок; стационарен блок и административно-стопански сектор. Консултативно-диагностичният блок ще се състои от:

  - Образна диагностика, включваща процедурни и обслужващи помещения за конвенционална рентгенова диагностика, компютърна томография, магнитно-резонансна образна диагностика и мамография - с източници на йонизиращи лъчения;

  - Клинична лаборатория, състояща се от помещение за вземане на кръв, работно лабораторно помещение, миялна с автоклав, склад и кабинет на лабораторен лекар;

  - Приемно-консултативен кабинет;

  - Спешен кабинет с манипулационна - със самостоятелен вход.

  Стационарният блок ще се състои от две отделения: отделение по вътрешни болести, разположено на втори и трети етаж и неврологично отделение, разположено на четвърти етаж. В отделенията са предвидени следните помещения: кабинети на началник отделение и старша сестра, лекарски кабинет, функционален кабинет, административно помещение с кът за съхранение на текуща документация, работна стая за медицински сестри, манипулационна, стая за санитари, кетърингов хранителен офис, санитарни възли за персонал, склад за чисто бельо, склад за мръсно бельо и Аусгус. Легловата база в стационара ще бъде разпределена, както следва: отделение по вътрешни болести - 20 легла на втори етаж и 22 легла - на трети етаж; неврологично отделение -18 легла. На втори етаж, в близост до отделението по вътрешни болести са предвидени помещения за горна и долна ендоскопия.

  Административният сектор ще включва помещения, които ще бъдат разположени на трети и четвърти етаж и ще бъдат предназначени за медицински директор, икономически директор, главна сестра, ТРЗ, ИТ и заседателна зала.

  Стопанският блок ще бъде разположен на партера, под терапевтичните отделения и ще включва: болнична аптека, помещение за доставка на храна, помещение за приемане на бельо, централна стерилизационна, битови помещения за персонал, станция за медицински газове, главно разпределително табло, котелно, охладителен център, стая покойник, складове.

  Стопанският блок ще бъде обособен на две зони: чиста - с отделен вход- зона за прием на чисто бельо от фирма-доставчик и болнична храна, доставена на принципа на кетъринга и нечиста - с отделни изходи - зона, в която ще се транспортират използваните инструменти, подлежащи на стерилизация, съхранение на болничните отпадъци.

  За реализиране на инвестиционното предложение не е необходимо изграждането на нова пътна инфраструктура.

  Захранването с електроенергия и водоснабдяването ще се извършва от съществуващите електропреносна и водопроводна мрежи.

  Отпадъчните и дъждовни води ще се заустват в канализационния колектор в съществуващата канализационна система.
  Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10 – „Инфраструктурни инвестиционни предложения“, буква „б” – „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС (ДВ бр. 91/25.09.2002 г., посл. изм. и доп. ДВ бр.101/22.12.2015 г.) и подлежи на преценка на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

  IІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

  Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

  Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

  ИП не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената ЗЗ е BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природни местообитания и дива флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 21/2007 г.), обявена със Заповед №РД-401/12.07.2016 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 62/2016 г.).

  Във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС не е необходимо извършване на проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредбата за ОС.

  Въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от същата наредба, РИОСВ – Велико Търново ще се произнесе на етап представяне на информация за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда.


  /отговорено от РИОСВ – Велико Търново на 06.02.2017 г./

  г

  р. Велико Търново 5002, ул. “Никола Габровски“
  68, п.к.11 Стр. от

  Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784

  e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Република българия министерство на околната среда и водите

  Скачать 69.04 Kb.