Скачать 18.35 Kb.


Дата31.01.2018
Размер18.35 Kb.
ТипДоклад

Скачать 18.35 Kb.

Република българияПубликуваме резюме на доклад за резултатите от извършена проверка на касовите операции и счетоводни записвания в Държавно горско стопанство – Места
В изпълнение на Заповед на Председателя на ДАГ № 601 / 14.10.2009 г., комисия от служители на агенцията извърши проверка на касовите операции и счетоводни записвания в Държавно горско стопанство – Места, с. Места, област Благоевград, във връзка с договорите за отдаване на дървесина за периода от 01.01. 2008 г. до 30.09.2009 г.

По време на проверката се установиха следните нарушения:

1. При проверката на служебното досие на директора на стопанството инж. Светослав Николов не се установиха налични декларации по чл.107а, ал.1 от КТ , за липсата на причини за заемане на длъжността, съгласно чл.15, ал. 1 от сключения договор за управление, както и декларация по чл.12, т.2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗРПКИ).

2. В периода от 01.01. 2008 г. до 30.09.2009 г. има заявки от фирми за закупуване на различни сортименти дървесина от складовете на горското стопанство, като протоколите, оформени за тяхното участие в пряко договаряне с ДГС- Места, са подписани от комисия на 13 октомври 2009 г., с дата на събитието - 01.09. 2009 г.

Прякото договаряне с фирмите купувачи се извършва без да се сключват договори за покупко-продажба, а само на базата на уведомителен бюлетин и превозен билет.

Установи се, че към 13 октомври 2009 г.- 13 фирми- юридически лица са закупили дървесина от ДГС- Места общо в размер на 64 390 лева, която не е заплатена., като по този начин горското стопанство кредитира фирмите със предоставените им количества дървесина.

3. При проверка на касата и касовата наличност:

- липса на контрол на касовите и счетоводните записвания;

- неспазване на приетите и разписания правила на системите за вътрешен контрол за делегирането на права и задължения при заместването на ръководителя или други длъжностни лица;

- липса на договор с фирма „Афон Ганууд Индъстри” за осъществяване на покупко-продажбата на дървесина от складовете на ДГС – Места; наличност на издадени и подписани три броя фактури №№ 1387;1388 и 1389 от 29.09.2009 г., с издадени касови бонове за закупена дървесина от фирма „Афон Ганууд Индъстри”, на обща стойност 6 744.65 лева, която сума не се установи, като наличност в касата на ДГС – Места;

- конфликт на интереси като е допуснато служителят на ДГС - инж. Антон Белянски, да бъде посредник на фирма - „Афон Ганууд Индъстри”.
Предвид констатираните нарушения, Изпълнителната агенция по горите предприе необходимите действия за търсене на административно-наказателна отговорност от виновните длъжностни лица.

Дирекция „Информационни дейности”

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Република българия

Скачать 18.35 Kb.