Скачать 109.59 Kb.


Дата08.11.2018
Размер109.59 Kb.
ТипЗакон

Скачать 109.59 Kb.

Република србија агенција за лекове и медицинскаРЕПУБЛИКА СРБИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА

СРЕДСТВА СРБИЈЕ

Број: 01-321

Датум:27.07.2016. године

БЕОГРАД, Ул. Војводе Степе број 458


На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12,14/15 и 68/15), члана 19. став 1. тачка 2. Статута Агенције за лекове и медицинска средства Србије, извештаја о стручној оцени понуда број 404-00-00582-2016-5-001 од 25.07.2016. године, на предлог комисије за јавну набавку, Директор Агенције за лекове и медицинска средства Србије спец. др. мед. Саша Јаћовић донео је
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ СА ОЗНАКОМ

ЈНМВ - Д БРОЈ 15/2016 – НАБАВКА АГРЕГАТА

Директор Агенције за лекове и медицинска средства Србије (у даљем тексту: Агенција) на основу члана 108. Закона о јавним набавкама и Извештаја комисије о стручној оцени понуда број 404-00-00582-2016-5-001 од 25.07.2016. године, доноси Одлуку о додели уговора у јавној набавци са ознаком ЈНМВ - Д број 15/2016 – Набавка агрегата.


 1. Ознака из општег речника набавке је 38500000;

 2. Процењена вредност ове јавне набавке износи: 1.484.800,00 динара без ПДВ-а;

 3. Уговор се додељује понуђачу ENEL PS, Београд, Ул. Зеленгорска бр. 1г, који је понудио да агрегат испоручи у вредности од 697.460,00 динара без ПДВ-а. ПДВ износи 139.492,00 динара, a укупна вредност са ПДВ-ом 836.952,00 динара. Важност понуде је 30 дана, укупан гарантни рок 1825 дана, рок испоруке 30 дана од дана потписивања уговора и рок плаћања 20 дана од дана пријема рачуна.

 4. Извештај Комисије о стручној оцени понуда број 404-00-00582-2016-5-001 од 25.07.2016. године, сматра се саставним делом и образложењем ове Одлуке.

 5. Наручилац је дужан да у складу са чланом 108. став 5. Закона о јавним набавкама одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

 6. После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на порталу Управе за јавне набавке.

 7. Након истека рокова за обавештавање и заштиту права понуђача, директор Агенције закључиће уговор о јавној набавци са понуђачем ENEL PS, Београд, Ул. Зеленгорска бр. 1г, у року до осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права.

 8. Наручилац је дужан да у складу са чланом 116. ЗЈН објави обавештење о закљученом уговору о јавној набавци на порталу Управе за јавне набавке и сајту Агенције у року од пет дана од дана закључења уговора.

Директор

_____________________________

Спец. др. мед. Саша Јаћовић

Достављено:


 • директору

 • а/а

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА

СРЕДСТВА СРБИЈЕ

Број: 404-00-00582-2016-5-001

Датум: 25.07.2016. годинеБеоград, Војводе Степе 458


ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

СА ОЗНАКОМ ЈНМВ - Д БРОЈ 15/2016 – НАБАВКА АГРЕГАТА

1. Предмет јавне набавке: Одлуком директора Агенције за лекове и медицинска средства Србије број 01-153 од 28.04. 2016. године покренут је поступак јавне набавке мале вредности са ознаком ЈНМВ - Д број 15/2016- Набавка агрегата.
Комисија за реализацију поменуте јавне набавке формирана је Решењем број 02-371 од 28.04. 2016. године у саставу: Игор Ваневски, дипл. инж. маш., председник, Игор Пашић, инж. информ, заменик председник, Ивана Божић, дипл.биолог, члан, Огњен Кунарац, дипл. физ.хем., заменик члана, Урош Кочовић, дипл. правник, члан и Предраг Јовковић, службеник за јавне набавке, заменик члана.
Чланови комисије су потписали изјаве да се у предмету јавне набавке не налазе у сукобу интереса.

Подаци из Плана набавке који се односе на предметну јавну набавку: Ознака из општег речника набавке је 38500000. Редни број набавке у Плану јавних набавки је 1.1.13, а средства за набавку агрегата предвиђена су Финансијским планом на контној позицији 023.
2.Процењена вредност јавне набавке за коју се спроводи поступак јавне набавке мале вредности износи 1.484.800,00 динара без ПДВ-а.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке, на сајту Агенције (www.alims.gov.rs ).

3.Основни подаци о понуђачима: до крајњег рока за подношење понуда, 11.07.2016. године до 11 часова, стигле су понудe следећих понуђача:

Р.Б.

Број под којим је

понуда заведена

Назив или шифра понуђача

Датум пријема

Време

1.

404-00-00547-2016-5

ТЕХНОЛИНК Д.О.О.

11.07.2016

10:24

2.

404-00-00548-2016-5

ESCALATOR

11.07.2016.

10:42

3.

404-00-00549-2016-5

WEST BALKANS MACHINERY D.O.O.

11.07.2016.

10:46

4.

404-00-00550-2016-5

ENEL PS

11.07.2016.

10:49

5.

404-00-00551-2016-5

ENERGOGLOBAL D.O.O.

11.07.2016

10:48


Јавно отварање понуда: Јавно отварање понуда одржано је дана 11.07.2016. године са почетком у 11 часова и 15 минута у присуству чланова комисије: Игор Ваневски, дипл. инж. маш., председник, Ивана Божић, дипл.биолог, члан, Огњен Кунарац, дипл. физ.хем., заменик члана, Светлана Николић, службеник за јавне набавке и Немања Стефановић који је водио записник о јавном отварању понуда.
Јавном отварању понуда присуствовали су представници понуђача:

ПОНУЂАЧ

ПРЕДСТАВНИК

БРОЈ ПУНОМОЋИ

ТЕХНОЛИНК Д.О.О.

Снежана Ивановић

11.07.2016.

ENEL PS

Остоја Тодоровић и Душан Митић

1167 и 11672 11.07.2016.

ENERGOGLOBAL D.O.O.

Небојша Јаковљевић

2 125 16

ESCALATOR

Александар Кешељ

11.07.2016.

Комисија је приступила отварању понуда 11.07.2016. године у 11:15 часова према хронологији њиховог евидентирања и том приликом направила Записник о јавном отварању понуда.


4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Понуда понуђача ESCALATOR DOO, из Београда, ул. Билећка бр. 48, наш број: 404-00-00548-2016-5, одбијена је као неприхватљива јер понуђач није доставио меницу као средство обезбеђења за озбиљност понуде. Понуђена вредност агрегата износила је 1.160.000,00 динара а укупан гарантни рок 1000 дана.
5. Понуде које су дате у складу са условима и захтевима из конкурсне документације, не прелазе износ процењене вредности због чега су оцењене као одговарајуће и прихватљиве, а дате су са следећим комерцијалним условима:


НАБАВКА АГРЕГАТА

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

Вредност без ПДВ-а

Укупан гарантни рок

ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ

ТЕХНОЛИНК Д.О.О., Ченеј, Ул. Огледна поља бр. 55

931.488,00

1825 дана

Важност понуде: 30 дана

Рок испоруке изражен у календарским данима: 30 дана од дана потписивања уговора

Рок плаћања: 20 дана од дана пријема рачуна

Остале погодности: нема

WEST BALKANS MACHINERY D.O.O., Земун, Ул. Аутопут бр. 22

1.185.000,00

2 године

Важност понуде: 45 дана

Рок испоруке изражен у календарским данима: 60 дана од дана потписивања уговора

Рок плаћања: 20 дана од дана пријема рачуна

Остале погодности: нема

ENEL PS, Београд, Ул. Зеленгорска бр. 1г

697.460,00

1825 дана

Важност понуде: 30 дана

Рок испоруке изражен у календарским данима: 30 дана од дана потписивања уговора

Рок плаћања: 20 дана од дана пријема рачуна

Остале погодности: нема

ENERGOGLOBAL D.O.O., Футог, Ул. Фрушкогорска бр. 57

990.000,00

1731 дана

Важност понуде: 30 дана

Рок испоруке изражен у календарским данима: 30 дана од дана потписивања уговора

Рок плаћања:20 дана од дана пријема рачуна

Остале погодности: нема


6.Начин примене методологије доделе пондера: Понуде су вредноване по принципу економски најповољније понуде у односу на коефицијент 100 са следећим елементима за пондерисање:
1.) најнижа понуђена цена - 80 пондера

2.) укупан гарантни рок - 20 пондера


За понуђену цену, пондерисање је вршено по формули: најнижа понуђена цена x 80/цена понуде која се рангира а за укупан гарантни рок изражен у календарским данима, по формули: укупан гарантни рок понуде која се рангира x 20/најдужи укупни гарантни рок


НАБАВКА АГРЕГАТА

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

Вредност без ПДВ-а

Укупан гарантни рок

Цена - 80

Гарантни рок - 20

Укупно - 100

ТЕХНОЛИНК Д.О.О.

931.488,00

1825 дана

59,90

20

79,90

WEST BALKANS MACHINERY D.O.O.

1.185.000,00

2 године

47,09

8

55,09

ENEL PS

697.460,00

1825 дана

80

20

100

ENERGOGLOBAL D.O.O.

990.000,00

1731 дана

56,36

18,97

75,33


7. Назив понуђача коме се додељује уговор: Након добијања дoдатних објашњења и спроведене стручне оцене одговарајућих понуда, Комисија за јавну набавку предлаже директору Агенције за лекове и медицинска средства Србије да према члану 108. Закона о јавним набавкама донесе Одлуку о додели уговора понуђачу ENEL PS, Београд, Ул. Зеленгорска бр. 1г, који је понудио да агрегат испоручи у вредности од 697.460,00 динара без ПДВ-а. ПДВ износи 139.492,00 динара, a укупна вредност са ПДВ-ом 836.952,00 динара. Важност понуде је 30 дана, укупан гарантни рок 1825 дана, рок испоруке 30 дана од дана потписивања уговора и рок плаћања 20 дана од дана пријема рачуна.

Комисија у саставу:
  • Игор Ваневски, дипл. инж. маш., председник

  • Игор Пашић, инж. информ, заменик председник

  • Ивана Божић, дипл.биолог, члан

  • Огњен Кунарац, дипл. физ.хем., заменик члана

  • Урош Кочовић, дипл. правник, члан

  • Предраг Јовковић, службеник за јавне набавке, заменик члана

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Република србија агенција за лекове и медицинска

Скачать 109.59 Kb.