• ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 • ,,Понуда за јавну набавку доб а ра –нафтних деривата, бр. 404-2-1/2016 • Дата15.09.2017
  Размер24.5 Kb.
  ТипЗакон

  Република србија град београд градска општина сопот  РЕПУБЛИКА СРБИЈА

  ГРАД БЕОГРАД

  ГРАДСКА ОПШТИНА СОПОТ

  УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ

  Космајски трг бр.5, 11450 СОПОТ

  www.sopot.org.rs

  Број: 404-2-1/2016

  Дана: 03.02.2016.
  На основу члана 55.став 1.тачка 2. члана 57.и члана 60. став 1.тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ брј 124/2012,14/2015 и 68/2015), наручилац Управа градске општине Сопот, објављује:

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  у поступку јавне набавке мале вредности добара

  нафтних деривата
  Наручилац, орган локалне самоуправе, позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуде под условима из Јавног позива и Конкурсне документације.

  Предмет јавне набавке број: 404-2-1/16 је набавка добара нафтних деривата. Ознака и назив из општег речника набавке: 09130000 – нафта и дестилати. Предмет јавне набавка није обликован по партијама.

  Наручилац ће као критеријум за доделу Уговора применити економски најповољнију понуду и то на основу три елемента критеријума: 1) најнижа понуђена цена, 2) трошковна економичност, 3) рок плаћања. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као критеријум за доделу Уговора примениће се резервни критеријум тј. као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок плаћања.

  Преузимање Конкурсне документације може се извршити на Порталу јавних набавки и на интеренет страници Наручиоца www.sopot.org.rs.

  Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

  На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

  У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

  Понуду доставити на адресу: Управа градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5, 11450 Сопот, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара –нафтних деривата, бр. 404-2-1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.

  Рок за подношење понуда је 9 дана од дана објављивања Јавног позива и Конкурсне документације на Порталу јавних набавки.

  Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.02.2016. до 11.00 часова. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

  Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и неотворена ће бити враћена на адресу понуђача.

  Понуђач је обавезан да понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих документа након отварања исте, односно иста мора бити повезена јемствеником и запечаћена воском.

  Јавно отварање понуда обавиће се 30 минута након истека рока за подношење понуда, тј. 12.02.2016. године у 11.30 часова у згради Управе градске општине Сопот, ул. Космајски трг бр. 5, 11450 Сопот у сали 32.

  Представници понуђача могу активно учествовати у поступку отварања понуда уколико пре почетка отварања понуда доставе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. Овлашћење обавезно мора имати свој број, датум, потпис и печат понуђача.

  Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од десет дана од дана отварања понуда.

  Лице за контакт: Слађана Стојановић, тел: 011/8251-211 лок.108.  Е - mail адреса и број факса: direkcijazaizgradnju@sopot.org.rs; факс 011/8251-193.

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Република србија град београд градска општина сопот