• Б рој јавне набавке ЈН МВ 11 / 20 1 6 • страница1/10
  Дата02.11.2018
  Размер1.43 Mb.
  ТипКонкурс

  Република Србија Министарство трговине, туризма и телекомуникација сервисирање возила


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  Република Србија

  Министарство трговине, туризма и телекомуникација

  СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА (по партијама)

  ЈН МВ 11/2016
  РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

  БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
  Сервисирање возила

  (по партијама)

  Број јавне набавке ЈН МВ 11/2016


  Напомена: Наручилац врши Измену 1 конкурсне документације у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, у делу IV - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, 2. ДОДАТНИ УСЛОВИ, 1) Технички капацитет, тачка 2. Измена је означена црвеним словима, и извршена је у складу са објављеним Одговором број 1. Понуђачи треба да припреме понуду за предметну јавну набавку у складу са овом изменом конкурсне документације.


  Број предмета: 404-02-47/2016-02
  Београд, 2016. године

  На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-02-47/2016-02 од 18.04.2016. године и Решења о образовању комисије број 404-02-47/2016-02/1 од 18.04.2016. године припремљена је:  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  Сервисирање возила (по партијама)
  Набавка услуга

  Број јавне набавке ЈН МВ 11/2016


  ПОГЛАВЉЕ

  НАЗИВ ПОГЛАВЉА

  I

  Општи подаци о јавној набавци

  II

  Подаци о предмету јавне набавке

  III

  Техничка спецификација-врста и опис предмета набавке

  IV

  Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. и упутство како се доказује испуњеност услова

  V/1

  Изјава о испуњавању услова за учешће у поступку ЈН за понуђача/члана групе понуђача

  V/2

  Изјава о испуњавању услова за учешће у поступку ЈН за подизвођача

  VI

  Упутство понуђачима како да сачине понуду

  VII

  Образац понуде са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни

  VIII

  Образац изјаве о независној понуди

  IX/1

  Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75. став 2. ЗЈН

  IX/2

  Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75. став 2. ЗЈН

  X

  Образац трошкова припреме понуде

  XI

  Модел уговора
  Образац меничног овлашћења (за изабраног понуђача)
  Образац меничног овлашћења (за изабраног понуђача)


  I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
  Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд, www.mtt.gov.rs
  Врста поступка: јавна набавка мале вредности
  Предмет јавне набавке: услуга сервисирања возила са уградњом оригиналних

  резервних делова


  Поступак се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци
  Контакт: Министарство трговине, туризма и телекомуникација - Одсек за јавне набавке, Немањина 22-26, Београд, 7. спрат, анекс А, канцеларија број 3, контакт телефон: 011/3622-113, електронска пошта: javnenabavke@mtt.gov.rs

  II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  Опис предмета набавке:

  сервисирање возила, по партијама, број ЈН МВ 11/2016. Предмет јавне набавке је обликован у 12 партија, према локацијама на којима се налазе возила и другим захтевима Наручиоца који су описани у одељку Техничке спецификације, за сваку партију посебно.  Назив и ознака из општег речника набавки:

  50112000 – услуге поправке и одржавања аутомобила.  III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – ВРСТА И ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
  ОПИС ВОЗИЛА  И ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ ПАРТИЈА

  ПАРТИЈА 1

  За територију подручне јединице за Севернобачки управни округ (Суботица), Западнобачки управни округ (Сомбор) и Средњебанатски управни округ (Кикинда), са седиштем у СУБОТИЦИ, за производни програм:  • ZASTAVA 101 SKALA 55 (1997, 2000, 2005 – бензин)

  • ZASTAVA 10 TIP 188 (2007, 2008 – бензин)

  • ŠKODA FABIA CLASSIC 1.2 (2006 – бензин)

  процењена вредност

  327.111,08


  ПАРТИЈА 2

  За територију подручне јединице за Јужнобачки управни округ (Нови Сад), Средњебанатски управни округ (Зрењанин) и Сремски управни округ (Сремска Митровица), са седиштем у НОВОМ САДУ, за производни програм:  • ZASTAVA 101 SKALA 55 (2000, 2005 – бензин)

  • ZASTAVA 10 TIP 188 (2007, 2008 – бензин)

  • ZASTAVA YUGO TEMPO 1.1 (2000 – бензин)

  процењена вредност

  418.555,71  ПАРТИЈА 3

  За територију подручне јединице за град Београд и Панчево (Јужнобанатски управни округ), са седиштем у БЕОГРАДУ, за производни програм:  • ZASTAVA 10 TIP 188 (2007, 2008 – бензин)

  • ZASTAVA 101 SKALA 55 (2005 – бензин)

  • ŠKODA FABIA CLASSIC 1.2 (2006 – бензин)

  • ŠKODA SUPERB (2005 – бензин)

  процењена вредност

  917.000,00  ПАРТИЈА 4

  За територију подручне јединице за град БЕОГРАД, за производни програм  • ZASTAVA 10 TIP 188 (2007, 2008 – бензин)

  • OPEL ASTRA CLASSIC 1.4 (2007, 2008 – бензин)

  • ŠKODA FABIA CLASSIC 1.2 (2006 – бензин)

  • ŠKODA FABIA AMBIENTE 1.4 (2005 – бензин)

  • ŠKODA OCTAVIA A5 1.4 (2006 – бензин)

  • ŠKODA OCTAVIA A5 1.9 TDI (2007 – дизел)

  • CHEVROLET LACETTI 1.6 (2006 – бензин)

  процењена вредност

  1.375.000,00  ПАРТИЈА 5

  За територију подручне јединице за Колубарски управни округ (Ваево) и Мачвански управни округ (Шабац и Лозница) са седиштем у ВАЉЕВУ, за производни програм:
  • ZASTAVA 10 TIP 188 (2007, 2008 – бензин)
  процењена вредност

  91.666,67


  ПАРТИЈА 6

  За територију подручне јединице за: Пожаревац, Смедерево, Аранђеловац, Петровац на Млави, Велико Градиште, Јагодина, Крагујевац, са седиштем у ПОЖАРЕВЦУ, за производни програм:  • ZASTAVA 10 TIP 188 (2007, 2008 – бензин)

  процењена вредност

  166.666,67


  ПАРТИЈА 7

  За територију подручне јединице за Златиборски управни округ (Ужице, Прибој, Пријепоље, Нова Варош), са седиштем у УЖИЦУ, за производни програм:  • ZASTAVA 101 SKALA 55 (2000, 2005 – бензин)

  • ZASTAVA 128 SKALA 55 (2001 – бензин)

  • ZASTAVA 10 TIP 188 (2007, 2008 – бензин)

  процењена вредност

  237.000,00  ПАРТИЈА 8

  За територију подручне јединице за Рашки управни округ (Краљево), Моравички управни округ (Чачак) и Шумадијски управни округ (Крагујевац) и Одељење Косовска Митровица, са седиштем у КРАЉЕВУ, за производни програм:  • ZASTAVA 101 SKALA 55 (1999, 2005 – бензин)

  • ZASTAVA 10 TIP 188 (2007, 2008 – бензин)

  • ZASTAVA YUGO TEMPO 1.1 (2000 – бензин)

  • LADA NIVA 1.7 (2011 – бензин)

  процењена вредност

  512.500,00


  ПАРТИЈА 9

  За територију подручне јединице Расински управни округ (Крушевац) и Поморавски управни округ (Јагодина) са седиштем у КРУШЕВЦУ, за производни програм:  • ZASTAVA 101 SKALA 55 (2005 – бензин)

  • ZASTAVA 101 SKALA 65 (2001 – бензин)

  • ZASTAVA 10 TIP 188 (2007, 2008 – бензин)

  процењена вредност

  172.500,00


  ПАРТИЈА 10

  За територију подручне јединице за Борски управни округ (Бор и Неготин) и Зајечарски управни округ, са седиштем у БОРУ, за производни програм:  • ZASTAVA 101 SKALA 55 (2005 – бензин)

  • ZASTAVA 10 TIP 188 (2007, 2008 – бензин)

  • ŠKODA FABIA CLASSIC 1.2 (2006 – бензин)

  процењена вредност

  168.181,81


  ПАРТИЈА 11

  За територију подручне јединице за Нишавски управни округ (Ниш), Топлички управни округ (Прокупље) и Јабланички управни округ (Лесковац) са седиштем у НИШУ, за производни програм:  • ZASTAVA 101 SKALA 55 (2005 – бензин)

  • ZASTAVA 10 TIP 188 (2007, 2008 – бензин)

  • ŠKODA FELICIA LXI 1.3 PICK UP (1997 – бензин)

  процењена вредност

  436.363,62
  ПАРТИЈА 12

  За територију подручне јединице за Пчињски управни округ са седиштем у ВРАЊУ, за производни програм:  • ZASTAVA 101 SKALA 55 (2005 – бензин)

  • ZASTAVA 10 TIP 188 (2007, 2008 – бензин)

  процењена вредност

  152.454,44  Предмет јавне набавке је услуга сервисирања возила. Изабрани понуђач је у обавези

  да у случају потребе ( квара за који је неопходна замена резервног дела) изврши

  услугу сервисирања возила са уградњом оригиналног резервног дела.

  Напомена: Добављач под материјалном и моралном одговорношћу прихвата обавезу да реализује предметну јавну набавку у складу са наведеном Техничком спецификацијом.

  Датум Печат и потпис овлашћеног лица

  _______________ ________________________

  IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.

  И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

  У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) испуњеност услова Понуђач у понуди доказује достављањем ИЗЈАВЕ којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава ове услове (Образац изјаве V/1 у конкурсној документацији)
  Чланом 79. став 2 ЗЈН („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) предвиђено је да je, ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.
  Наручилац није дужан да поступи на начин из члана 79. став 2. ЗЈН у случају поступка јавне набавке мале вредности и преговарачког поступка из члана 36. став 1. тач. 2) и 3) овог закона чија је процењена вредност мања од износа из члана 39. став 1. овог закона.


  1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:


  1.1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар:

  Доказ који доставља понуђач чија је понуда у фази стручне оцене понуда оцењена као најповољнија (довољна је копија) пре доношења Одлуке о додели уговора, а уколико Наручилац то захтева:
  Доказ за правно лице:


  Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

  Доказ за предузетника:


  Извод из регистра Агенције за привредне регистре


  Напомена:

  • у случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ треба доставити за сваког учесника из групе понуђача

  • у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више њих доставити за сваког од њих)  1.2. Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре:

  Доказ који доставља понуђач чија је понуда у фази стручне оцене понуда оцењена као најповољнија (довољна је копија) пре доношења одлуке о додели уговора, уколико Наручилац то захтева:
  Доказ за правно лице:

  1) Извод из казнене евиденције, односно уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лице, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре


  Посебна напомена: уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења основног суда доставити и

  уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита
  2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала
  3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала.

  Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника.

  Уколико правно лице има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

  Доказ за законског заступника,

  предузетника

  и

  за физичко лице:


  Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала.

  Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника.

  Уколико правно лице има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.


  ДОКАЗ НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД 2 МЕСЕЦА ПРЕ ДАТУМА ОТВАРАЊА ПОНУДА


  1.3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији:

  Доказ који доставља понуђач чија је понуда у фази стручне оцене понуда оцењена као најповољнија (довољна је копија) пре доношења одлуке о додели уговора, уколико Наручилац то захтева:

  Доказ за правно лице:

  Доказ за предузетника:

  Доказ за физичко лице:


  Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе

  и

  Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
  Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо два горе наведена доказа треба да достави уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације.

  ДОКАЗИ НЕ МОГУ БИРИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ОД ДАТУМА ОТВАРАЊА ПОНУДА


  Напомена:

  • у случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ треба доставити за сваког учесника из групе понуђача

  • у случају да понуђач подноси понуду са подизвођaчeм, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више њих доставити за сваког од њих)

  2. ДОДАТНИ УСЛОВИ:
  У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) испуњеност услова Понуђач у понуди доказује достављањем ИЗЈАВЕ којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава ове услове (образац изјаве V/1 у конкурсној документацији):
  1) Технички капацитет:
  Понуђач је у обавези да:

  1. располаже пословним простором у својини или по другом правном основу (уговор о купопродаји, уговор о закупу или др.) на територији града у коме се врши предметна услуга, у складу са подацима наведеним у Техничкој спецификацији;

  2. поседује уређај за контролу кочионог и управљачког система, дијагностичке уређаје и најмање 2 дизалице;

  3. поседује или користи возило за транспорт неисправних возила (шлеп возило):

  Доказ који доставља понуђач чија је понуда у фази стручне оцене понуда оцењена као најповољнија (довољна је копија) пре доношења одлуке о додели уговора, уколико Наручилац то захтева:

  Доказ за правно лице:
  Доказ за предузетника:
  Доказ за физичко лице:


  За доказ под бројем 1) понуђач је обавезан да достави уговор о купопродаји, уговор о закупу или др. на територији града у коме се врши предметна услуга, у складу са подацима наведеним у Техничкој спецификацији
  За доказ под бројем 3) понуђач је обавезан да достави:

  - фотокопију обе стране саобраћајне дозволе и

  - фотокопију уговора о куповини, уговора о закупу или уговора о лизингу  2) Кадровски капацитет:
  Понуђач је у обавези да има најмање 1 радно ангажованo лицe (под радно ангажованим лицем сматра се свако лице које понуђач ангажује по основу уговора о раду (на неодређено или одређено време) или по другом правном основу, а у складу са Законом о раду и другим прописима који регулишу ову област.

  Доказ који доставља понуђач чија је понуда у фази стручне оцене понуда оцењена као најповољнија (довољна је копија) пре доношења одлуке о додели уговора, уколико Наручилац то захтева:
  Доказ за правно лице:
  Доказ за предузетника:
  Доказ за физичко лице:


  • Фотокопија уговора о раду или копија М обрасца


  Напомена:

  • у случају да понуду подноси група понуђача, довољно је да један од чланова групе

  понуђача испуни овај услов и достави доказ

  • у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за подизвођача. Понуђач мора самостално да испуни овај услов  ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

  Понуђач (самостални понуђач, понуђач који наступа за подизвођачем, група понуђача) је дужан да достави и обрасце садржане у конкурсној документацији за предметну јавну набавку, попуњене, оверене печатом понуђача и потписане од стране овлашћеног лица понуђача, на начин дефинисан конкурсном документацијом.


  ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ ЧИЈА ЈЕ ПОНУДА У ФАЗИ СТРУЧНЕ ОЦЕНЕ ПОНУДА ОЦЕЊЕНА КАО НАЈПОВОЉНИЈА НЕ МОРА ДА ДОСТАВИ, У ВЕЗИ СА ЧЛАНОМ 79. СТАВ 2. ЗЈН:

  • Понуђач чија је понуда у фази стручне оцене понуда оцењена као најповољнија, а који је регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре не мора да достави доказ под бројем 1.1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, у вези са чланом 79. став 2. ЗЈН

  • Понуђач чија је понуда у фази стручне оцене понуда оцењена као најповољнија, који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не мора да достави доказе наведене у тачкама од 1.1 до 1.3. овог обрасца, сходно чл. 78. ЗЈН-а, а у вези са чланом 79. став 2. ЗЈН.

  • Наручилац неће одбити понуду најповољнијег понуђача као неприхватљиву, у вези са чланом 79. став 2. ЗЈН, уколико пре доношења Одлуке о додели уговора по позиву Наручиоца не достави доказ одређен конкурсном документацијом, ако наведе интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни

  • Понуђач не мора да достави Образац трошкова припреме понуде

  • У вези са чланом 79. став 2. ЗЈН Понуђач чија је понуда у фази стручне оцене понуда оцењена као најповољнија не мора пре доношења Одлуке о додели уговора да достави доказ – Потврду Народне банке Србије уколико је за њега доступан овај податак на интернет адреси Народне банке Србије – Опција Принудна наплата – Претраживање дужника у принудној наплати – линк: http://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/pn.html


  ГРУПА ПОНУЂАЧА

  Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1.1. до 1.3. овог обрасца, а остале услове из овог обрасца испуњавају заједно.


  ПОДИЗВОЂАЧИ

  Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем/има, подизвођач мора да испуњава обавезне услове наведене под редним бројем од 1.1. до 1.3. овог обрасца  СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

  Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, најповољнији понуђач у вези са чланом 79. став 2. ЗЈН, може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

  Ако најповољнији понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима најповољнији понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.


  ПРОМЕНЕ

  Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.


  Наручилац упозорава Понуђача да је давање неистинитих података у понуди и необавештавање наручиоца о промени података основ за прекршајну одговорносту, у смислу члана 170. став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за Негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) ЗЈН.

  Чланом 234а Кривичног законика („Сл. глaсник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012 и 104/2013) је предвиђено да Oдгoвoрнo лицe у прeдузeћу или другoм субjeкту приврeднoг пoслoвaњa кoje имa свojствo прaвнoг лицa или прeдузeтник, кojи у вeзи сa jaвнoм нaбaвкoм пoднeсe пoнуду зaснoвaну нa лaжним пoдaцимa, или сe нa нeдoзвoљeн нaчин дoгoвaрa сa oстaлим пoнуђaчимa, или прeдузмe другe прoтивпрaвнe рaдњe у нaмeри дa тимe утичe нa дoнoшeњe oдлукa нaручиoцa jaвнe нaбaвкe, кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

  ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Република Србија Министарство трговине, туризма и телекомуникација сервисирање возила