• МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
 • Хидраулични развални алат
 • 10 .0 6.2015. године до 10,00 часова
 • В.Д. ПОМОЋНИК МИНИСТРА НАЧЕЛНИК СЕКТОРА Мирјана Недељковић

 • Скачать 32.19 Kb.


  Дата06.07.2017
  Размер32.19 Kb.
  ТипЗакон

  Скачать 32.19 Kb.

  Република србија министарство унутрашњих послова



  РЕПУБЛИКА СРБИЈА

  МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

  Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова

  06 Број 404-ЈН-75/15-03

  02. јуни 2015. године

  Б е о г р а д

  На основу чланова 55. ст.1. тачка 2, чл. 57. и чл. 60 ст.1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012),



  МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

  Београд, Кнеза Милоша 103, објављује


  ПОЗИВ

  за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Хидраулични развални алат

  (јавна набавка број 75/15)


  1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство унутрашњих послова, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 104, www.mup.gov.rs.

  2. Врста наручиоца: Државни орган

  3. Врста поступка јавне набавке: ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

  4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Предмет јавне набавке су добра: Хидраулични развални алат, за потребе Министарства унутрашњих послова; 42600000 -машине, алатке - (шифра из општег речника набавки);


  1. Критеријум за доделу уговора: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА




  1. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет страница где је конкурсна документација доступна:




  • портал јавних набавки: portal.ujn.gov.rs;

  • интернет страница наручиоца: www.mup.gov.rs,

  • непосредно преузимање на адреси: Булевар Зорана Ђинђића 104, Београд, Одељење за јавне набавке, канцеларија бр. (сваког радног дана у периоду од 10.00 до 15.00 часова).

  7. Начин подношења понуда и рок: Понуђачи подносе понуду у затвореној и


  печатираној коверти, препорученом пошиљком, или лично на адресу: Министарство унутрашњих послова, Београд, Булевар Зорана Ђинђића бр. 104, са назнаком: „Понуда за јавну набавку
  добара – Хидраулични развални алат, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН бр. 75/15 - НЕ ОТВАРАТИ". На полеђини коверте назначити: пун назив, адресу понуђача, број телефона и контакт особу.
  Рок за подношење понуда је: 10.06.2015. године до 10,00 часова.

  8. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 10.06.2015. године, у 12.00 часова, у радним просторијама Наручиоца у Београду, Булевар Зорана Ђинђића 104, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.

  9. Услови под којима предстваници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
  У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су да Наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за

  учешће у поступку јавног отварања понуде.



  1. Рок за доношење одлуке: Рок за доношење одлуке о додели Уговора је 10 дана од дана отварања понуда.

  2. Лице за контакт: Одељење за јавне набавке, Мирјана Радивојевић,

  3. e/mail:mirjana.radivojevic@mup.gov.rs.



  В.Д. ПОМОЋНИК МИНИСТРА

  НАЧЕЛНИК СЕКТОРА



  Мирјана Недељковић


  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Република србија министарство унутрашњих послова

  Скачать 32.19 Kb.