• РЕШИХ Съгласувам Горскостопанска програма на горите, собственост на Община „Родопи”, обл. Пловдив
 • „Брестовица” с код BG 0001033. Местоположение
 • Възложител
 • „Брестовица” с код BG 0001033. Защитена зона „Брестовица” с код BG 0001033 е
 • ІІ. ЗАЛЕСЯВАНЕ
 • ІV. ЛОВНОСТОПАНСКИ МЕРОПРИЯТИЯ
 • При констатиране на неизпълнение на условията, изискванията и мерките, посочени в настоящото решение, виновните лица носят административно наказателна отговорност по чл. 128 б от ЗБР.
 • Инж. Валя Атанасова ( П) Директор на РИОСВ - Пловдив 26. 01. 2012 г.

 • Скачать 69.56 Kb.


  Дата03.05.2018
  Размер69.56 Kb.
  ТипРешение

  Скачать 69.56 Kb.

  Решение № Пд-ос-002/2012 г за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие
  Р Е Ш Е Н И Е

  Пд-ОС-002/2012 г.  за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

  На основание чл.31 ал.7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) (обн. ДВ. бр.77/2002 г., посл. изм. и доп. изм. ДВ. бр.33/2011 г.) и чл.18 ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ. бр.73/2007 г., посл. изм. бр.3/2011 г./, (Наредбата за ОС) във връзка с постъпило в РИОСВ-Пловдив уведомление вх. № ОВОС-16/16.01.2012 г.


  РЕШИХ
  Съгласувам Горскостопанска програма на горите, собственост на Община „Родопи”, обл. Пловдив, която няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона „Брестовица” с код BG 0001033.
  Местоположение – настоящата горскостопанска програма обхваща горите, собственост на община Родопи обл. Пловдив, в землищата на селата с. Брестовица, с. Бойково и с. Ситово, община Родопи, обл. Пловдив
  Възложител – Пламен Спасов – кмет на Община „Родопи”, с адрес гр. Пловдив, обл. Пловдив, ул. „Софронии Врачански” № 1а, Булстат BG 000472200

  Характеристика на програмата:

  Лесоустройственият проект (горскостопанска програма) е възложен за разработване през периода 2008/2009 година. Горскостопанската програма не попада под разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и съответно не подлежи на регламентираните с глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка, но е в обхвата на чл.2 ал.2 от Наредбата за ОС. Съгласно изискванията на чл.13 ал.8 т.2 от Закона за горите същата подлежи на съгласуване от Регионална дирекция по горите – Пловдив.

  Съгласно внесеното уведомление по чл.10 ал.1 и 2 от Наредбата за ОС и приложената документация към него по горскостопанската програма са предвидени дейности, които засягат територии, попадащи в границите на защитена зона „Брестовица” с код BG 0001033.
  Защитена зона „Брестовица” с код BG 0001033 е включена в списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приет с Решение на МС № 122 от 07.03.2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.). До момента на издаване на решението, защитената зона не е обявена със заповед на министъра на околната среда и водите.

  Територията, предмет на горскостопанската програма не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и не се прилагат изискванията на чл.12 от Наредбата за ОС.

  Общата площ на горите и земите на територията на горскостопанската програма е 1859,4 ха, от които 870 ха попадат в границите на защитена зона ”Брестовица”.

  В обяснителните записки в систематизиран вид е направена характеристика на основните показатели по горскостопанската програма. Предвидените дейности в насажденията, попадащи в границите на защитената зона са представени във вид на обобщена справка.


  І. СЕЧИ:
  На територията на горите, собственост на Община Родопи, попадащи в границите на ЗЗ „Брестовица” са проектирани следните видове сечи на обща площ 722,6 ха, разпределени както следва:

  1. Отгледни сечи – на обща площ 55,1 ха, от които с най-голям дял са прорежданията в иглолистни култури на площ от 42,5 ха, а за 12,6 ха попадащи в границите на природно местообитание 9180 „Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове се предвиждат прочиситки.

  2. Възобновителни сечи – на обща площ 92,7 ха

  А) Краткосрочно-постепенна сеч – на обща площ на обща площ 92,7 ха в следните природни местообитания:

   • 9170 „Дъбово – габърови гори от типа Galio-Carpinetum” – на площ 6,9 ха предмет на опазване в защитената зона;

   • 91AA „Източни гори от космат дъб” – на площ 35,2 ха, предмет на опазване в защитената зона;

   • 91 GO „Панонски гори с Quercus patrea Carpinus” на площ 26,1 ха;

   • 9180 „Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове – на площ 24,5 ха.

  ІІ. ЗАЛЕСЯВАНЕ:

  Не се предвижда залесяване на площи, попадащи в границите на защитената зона.


  ІІІ. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРОПРИЯТИЯ

  Предвижда се изграждане на 7,3 км лесокултурни противопожарни прегради.


  ІV. ЛОВНОСТОПАНСКИ МЕРОПРИЯТИЯ – не са предвидени.
  V. ИДЕЙНИ ПРОЕКТИ ЗА ПЪТИЩА - не са предвидени.

  Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона се основава на следните мотиви:
  1. Предвид местоположението, вида и обема на заложените в горскостопанската програма дейности, не се очаква унищожаване и/или увреждане на природните местообитания, предмет на опазване в защитената зона.

  2. Предвидената възобновителна сеч – краткосрочно – постепенна засяга две природни местообитания, предмет на опазване в защитената зона - 9170 „Дъбово – габърови гори от типа Galio-Carpinetum” и 91AA „Източни гори от космат дъб”, но ще се реализира на ограничени площи в сравнение с представеността на местообитанията в зоната.

  3. Предвидените отгледни сечи не засягат природни местообитания, предмет на опазване в защитената зона.

  4. Заложеното поетапно реализиране на горскостопанските дейности в горскостопанската програма не предполага трайно влошаване качествата на местообитанията за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на животинските видове, предмет на опазване в защитената зона.

  5. Не се очаква изпълнението на дейности горскостопанската програма да нарушат целостта на защитената зона и да доведат до фрагментацията й и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете, предмет на опазване в нея.

  6. Предвид извършения анализ на фактическата обстановка в района на горскостопанската програма, не се очакват значителни кумулативни въздействия върху защитената зона и нейните елементи, спрямо одобрените до момента планове, програми и/или проекти със сходен характер.

  7. Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци в количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, вкл. безпокойство върху предмета и целите на опазване на защитената зона.

  С цел предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите отрицателни въздействия, при осъществяване на горскостопнаската програма на общинските гори на Община Родопи, да се спазват следните:

  У С Л О В И Я :
  1. При провеждане на възобновителни сечи в естествени насаждения в границите на защитената зона, да се запазят минимум 10 м3/ха мъртва и/или гниеща дървесина с цел запаване на подходящите местообитания на видовете безгръбначни, предмет на опазване в защитената зона.

  2. Във всички отдели в границите на защитената зона с предвидени възобновителни сечи, да се оставят единични хралупести дървета, като подходящи местообитания за птици и бозайници, предмет на опазване в защитената зона.

  3. При предвидените възобновителни сечи в природно местообитание 91AA „Източни гори от космат дъб”, приоритетно за опазване в защитената зона, изсичането да се извърши на ивици или площи до 5 дка, като най-добрите стъбла до 10 бр. на декар се оставят равномерно по площта за семеносене и предпазване на почвата от прегряване.

  4. Да се прилагат щадящи природата технологии при сечта и извоза, при минимално въздействие вкл. извършване само на най-необходимите за поддържане на насаждението дейности. Натискът върху почвата следва да се минимизира, да се опазват характерните за типа местообитание повърхности и мини релефни особености – камъни, заблатяващи се микропонижения, извори, много стръмни и урвести места и др. При поваляне на дървета трябва да се осигури опазване и намаляване на повредите върху подраста, оставащите дървета и почвената повърхност.

  Настоящото решение не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба. При всички случаи на промяна в данните на инвестиционното предложение, посочени в уведомлението или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новия възложител е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

  При констатиране на неизпълнение на условията, изискванията и мерките, посочени в настоящото решение, виновните лица носят административно наказателна отговорност по чл. 128 б от ЗБР.

  Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Пловдив, чрез РИОСВ – гр. Пловдив по реда на Административно процесуалния кодекс.

  Инж. Валя Атанасова (П)

  Директор на РИОСВ - Пловдив

  26. 01. 2012 г.  Решение № Пд-ОС-002/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

  Стр. от 2


  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Решение № Пд-ос-002/2012 г за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

  Скачать 69.56 Kb.