• ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 • КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • Скачать 249.29 Kb.


  Дата27.10.2017
  Размер249.29 Kb.
  ТипРешение

  Скачать 249.29 Kb.

  Решение №647/30. 07. 2009 г на Общински съвет Плевен, изм с Решение №860/25. 02. 2010 г., Решение №1282/27. 11. 2014 г., Решение  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

  ___________________________________________________________

  Н А Р Е Д Б А
  № 15  за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен

  (приета с Решение № 647/30.07.2009 г. на Общински съвет – Плевен, изм. с Решение № 860/25.02.2010 г., Решение № 1282/27.11.2014 г., Решение

  1285/27.11.2014 г., Решение №040/21.12.2015 г., Решение №093/25.02.2016 г., Решение №398/24.11.2016 г., Решение №427/22.12.2016г., Решение №613/29.06.2017 г., Решение №672/31.08.2017 г., Решение №706/25.09.2017 г.)
  гр. Плевен, септември 2017 г.

  ГЛАВА I

  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


  Чл.1. (1) Тази Наредба урежда реда и условията за разрешаване поставянето на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху поземлени имоти – общинска, държавна и частна собственост, които не са трайно свързани със земята.

  (2) Обекти и съоръжения по ал.1, могат да се поставят във и върху части от имоти – публична или частна общинска, публична или частна държавна собственост /сгради, улици, площади, тротоари, озеленени площи, поземлени имоти и др./, както и върху имоти – частна собственост, само въз основа на разрешение за поставяне издадено от Главния архитект на Община Плевен или оправомощено от него длъжностно лице от общинската администрация, при спазване реда и условията на тази наредба и при условие, че не се възпрепятства ползването на съответния имот според основното му предназначение.

  (3) По смисъла на ал.1:

  1. Преместваеми обекти и съоръжения са: павилиони, навеси, кабини, спирки на масовия градски транспорт, машини и други подобни съоръжения, предназначени и/или използвани за търговия и други обслужващи дейности.

  2. Елементи на градското обзавеждане са: пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници, естради, градинско-паркови елементи и други подобни.

  3. Монументално-декоративни елементи са: знаци, плочи, паметници и други съоръжения с възпоменателен характер извън територията на гробищните паркове, както и пособия и съоръжения използвани за външна украса.

  4. Преместваеми обекти и съоръжения са и рекламните и информационните елементи.

  (4) Според свързването им с инженерната инфраструктура, преместваемите обекти са:

  1. Без връзка;

  2. С временни връзки.

  (5) По своя характер преместваемите обекти могат да бъдат:

  1. С унифициран дизайн – промишлен продукт, предназначен за серийно производство;

  2. С индивидуален дизайн – предназначени за единично производство, според индивидуален проект.

  Чл.2. По своето предназначение и вид, преместваемите обекти могат да бъдат:

  1.Обслужващи търговията:

  1.1.Павилиони и навеси;

  1.2.Временни базарни и пазарни конструкции;

  1.3.Мобилни фургони;

  1.4. (изм. Решение № 1285/27.11.2014 г.) Стелажи за цветя, плодове и зеленчуци пред обекти с такова предназначение;

  1.5.Витрини, хладилници, фризери и др. подобни за съхранение на храни и напитки;

  1.6. (изм. Решение № 1285/27.11.2014 г.) Стелажи и маси за печатни издания;

  1.7. /изм. Решение № 672/31.08.2017 г./ Маси за хранене и/или питейна консумация пред съществуващи заведения за обществено хранене, кафе-аперитиви и др. /летни градини, зимни градини, вкл. саксии, цветарници и др./; 1.8. Машини за сладолед, топли или студени напитки, пуканки и други подобни;

  1.9.Увеселителни и атракционни съоръжения /батути, детски колички, влакчета и други подобни/.

  1.10. (нова, Решение № 1285/27.11.2014 г.) Сергии и маси за надомни ръчни производства на български художествени и традиционни празнични изделия.

  2. Обслужващи транспорта:

  2.1.Навеси за спирки на масовия градски транспорт;

  2.2.Павилиони за обслужване на масовия градски транспорт.

  3. Обслужващи рекреацията:

  3.1.Спортни и детски съоръжения;

  3.2.Паркови, алейни и улични елементи на обзавеждане за отдих и развлечения.

  4.Тоалетни кабини.

  5.Телефонни кабини.

  6.Павилиони за охрана.  7. (изм. Решение № 1285/27.11.2014 г.) Преместваеми обекти, свързани със събиране на подписки и други обществени и политически прояви от граждани, сдружения, политически и други обществени организации.

  Чл. 3. (1) Обекти и съоръжения по чл.1 и чл.2, могат да се поставят временно върху части от имоти - държавна, общинска или частна собственост, до разрешаване на предвиденото съгласно действащия подробен устройствен план строителство.

  (2) Вътрешни преустройства в обектите и съоръженията по чл.1, ал.3, т.1 и т.4 и по чл.2, водещи до промяна на предназначението им, са допустими само със съгласието на собственика на имота, във или върху който са разположени, при спазване на разпоредбите на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовите актове по неговото приложение, както и при задължително запазване на разрешените размери и конструкция на обекта.

  Чл.4. (1) Открити пазари на територията на Община Плевен могат да се изграждат върху недвижими имоти, определени от Дирекция ”АГД и ТСУ” съгласувано с Дирекция ”Икономическо развитие” и утвърдени от Кмета на Общината от други физически и юридически лица само въз основа приет от Експертния съвет по устройство на територията /ЕСУТ/ при Община Плевен проект.

  (2) Пазари могат да се изграждат върху частни и общински земи само след решение на Общинския съвет.

  (3) Открити пазари в строителните граници на гр.Плевен могат да се разполагат само на определените за това места, съгласно приложение № 1 към Наредбата.

  (4) Местоположението на пазари за покупко-продажба на моторни-превозни средства, ремаркета и друга прикачна техника /автоборси/, върху общински имоти или части от такива, се определя с решение на Общинския съвет, по предложение от Кмета на Община Плевен.

  Чл.5. (1) Разрешенията за поставяне имат действие докато е в сила сключения договор или за срока, за който е платена съответната такса за ползване на общински недвижим имот или част от него, във или върху който е разположено съответното преместваемо съоръжение.

  (2) Разрешението за поставяне е персонално и няма действие за приобретателя при сделка по прехвърляне собствеността на преместваемото съоръжение, за което е издадено. При прехвърляне собствеността на съответното преместваемо съоръжение на друго лице, същото е длъжно в 14 – дневен срок да подаде заявление по реда и условията на тази Наредба, за издаване разрешение за поставяне, ако имота, във или върху който е съоръжението не е общинска собственост.

  (3) Разрешението за поставяне запазва действието си за правоприемника на лицето, на което е издадено само при наследяване, сливане, вливане, отделяне, разделяне и промяна в организационната форма на регистрация по Търговския закон /ТЗ/ и ако в срок от 2 месеца от настъпване на правоприемството /промяна в регистрацията в Търговския регистър - за регистрираните търговци/, заинтересованите лица заявят писменото си желание да встъпят в правата и задълженията на праводателя по сключения договор или тези, произтичащи от платена такса за ползване. Когато имотът е общински, се сключва допълнително споразумение към основния договор, а за останалите имоти – със съгласие на другата страна по договора. Когато правата произтичат от платена такса, те се ползват за остатъка от срока само въз основа на заявлението.

  (4) При разпореждане с търговско предприятие по реда на чл.15 от ТЗ, в чийто активи е включен преместваем обект, за който има издадено разрешение за поставяне, новият собственик на предприятието получава разрешение за поставяне на обекта на свое име.

  ГЛАВА II

  СХЕМИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

  Чл.6. (1) Разположението на всеки преместваем обект върху имоти – държавна или общинска собственост, се определя въз основа на Схема за разполагане, одобрена от Главния архитект на Община Плевен или оправомощено от него длъжностно лице от общинската администрация.

  (2) За обектите и съоръженията по чл.1, ал.3, т.4, както и тези по чл.2, т.1.1, т.1.2, т.1.9, т.2, т.6 и т.7, независимо от това чия е собствеността на недвижимия имот, върху който се разполагат, задължително се изисква приемане на съответен проект от ЕСУТ при Община Плевен. По своя преценка, Главният архитект може да внесе за приемане от ЕСУТ на схема за разполагане и на други преместваеми обекти и съоръжения посочени в чл.1 и чл.2.

  (3) (изм. Решение № 1285/27.11.2014 г.) При изготвяне на схемите се спазват градоустройствените, архитектурно-художествените, инженерно-техническите, санитарно-хигиенните норми и изисквания за формиране на благоприятна жизнена среда и изискванията за добър естетически вид. Всички проекти за преместваеми обекти в централната градска част задължително се разглеждат от ЕСУТ.

  Чл.7. (1) Схемите за разполагане, според обхвата си са:

  1. Цялостна:

  1.1. За цялата територия на Община Плевен, или

  1.2.За значителни територии от населени места в нея, отнасяща се за разполагане на преместваеми обекти по чл.2 върху имоти - общинска собственост. В този случай в схемата се отразяват зони за разполагане на групи или отделни преместваеми обекти и обозначени със съответна сигнатура според техния тип. Схемата се изработва и одобрява служебно от общинската администрация.

  2. Подробни – за всеки отделен преместваем обект или за група обекти, изработени върху скица от кадастрална карта или кадастрален план, с нанесени подземни съоръжения, както и с отразени тип, размери и отстояния на предвидените за поставяне преместваеми обекти от съществуващи сгради и съоръжения. Проектите за подробни схеми се представят от възложителя – физическо или юридическо лице и се изработват за негова сметка от правоспособни технически лица. Подробни схеми се изработват служебно от общинската администрация по възлагане от Кмета на Общината, само когато се отнасят за имоти – общинска собственост.

  (2) Схемите по ал.1, т.1 и техните изменения за териториите, включени в Централна градска част, се приемат с решение на Общински съвет - Плевен. До приемане на съответната схема, се допуска одобряване на отделни подробни временни схеми за разполагане на преместваеми обекти.

  (3) (изм. Решение № 1285/27.11.2014 г.) За отделните видове преместваеми обекти по чл.1, ал. 3 и чл. 2, попадащи в Централна градска част, ЕСУТ при Община Плевен одобрява унифициран и/или индивидуален дизайн, който става задължителен за новоразполаганите преместваеми обекти.
  ГЛАВА ІІІ

  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ

  Чл.8. (1) /изм. Решение № 800/22.12.2009 г./ Преместваемите обекти трябва да отговарят на устройствените, инженерно–техническите, противопожарните, санитарно–хигиенните и други норми, съгласно действащото законодателство, както и да са подходящи по местонахождение, разположение, вид, материали и естетика.

  (2) Върху съществуващи озеленени площи – държавна или общинска собственост, както и в територии и имоти попадащи под разпоредбите на Закона за защитените територии, преместваеми обекти и съоръжения се разполагат с изрично разрешение от Областния управител – за имотите държавна собственост и от Общинския съвет – за имотите общинска собственост и при спазване на изричните нормативни изисквания.

  (3) (изм. Решение № 398/24.11.2016 г.) Върху територии и поземлени и имоти с историческо значение и такива, попадащи под разпоредбите на Закона за културното наследство /ЗКН/, преместваеми обекти и съоръжения се разполагат с изрично решение на Общинския съвет. Върху имоти – недвижима културна ценност, в техните граници и охранителни зони, разрешение за поставяне се издава след съгласуване по реда на чл.84, ал.1 и ал.2 от ЗКН.

  Чл.9. (1) Преместваемите обекти по чл.2, т.1 и т.2, поставени върху имоти - общинска собственост, могат да бъдат предназначени и да се използват само за търговия със стоки и услуги, както следва:

  1. Пакетирани хранителни стоки;

  2. Печатни произведения;

  3. Цветя;

  4. Произведения на изобразителното изкуство;

  5. Произведения на художествените занаяти;

  6. Цигари;

  7. Ядки, пуканки, чипс и др. подобни, с изключение на слънчогледови и тиквени семки в насипно състояние;

  8. Сладолед;

  9. Кафе и др. топли напитки, закуски и сладкиши, безалкохолни напитки, бира, вино, др. нискоалкохолни напитки

  10. Плодове и зеленчуци пред съществуващи магазини, предлагащи същия асортимент;

  11. Лотарийни билети и фишове за залози върху игри, както и тези на Българския спортен тотализатор;

  12. Парфюмерийни, козметични и други дребни нехранителни стоки;

  13. Стоки и услуги свързани с честване на празници; кампании по представяне на стоки и услуги; кампании и акции, на които Община Плевен е съорганизатор;

  14. Услуги от битов характер;

  15. Грилове, скари, дюнери и др. подобни.  (2) Стоките и услугите по т.1, т.6, т.9, т.12, т.14 и т.15 могат да се предлагат само в преместваеми обекти по чл.2, т.1.1, т.1.2 ,т.1.3 и т.2.

  (3) (отм. Решение № 1285/27.11.2014 г.)

  Чл.10. (изм. Решение № 1285/27.11.2014 г.) (1) Лицата, получили разрешение по съответния ред за поставяне на преместваемите обекти, независимо от техния вид, трябва:

  1. Да не нарушават условията за обитаване и ползване на други имоти, включително да не бъдат източник на наднормен шум и замърсяване;

  2. Да не затрудняват и/или препятстват достъпността, проходимостта и/или ползването на градската среда от други лица;

  3. Да се ползват по предназначение според одобрения проект /ако такъв е бил необходим/ и разрешението за поставяне;

  4. Да са обозначени на видно място върху тях името и адресът на собственика на преместваемия обект, на когото е издадено разрешението за поставяне.

  (2) Неспазването на изискванията на ал.1 е основание за прекратяване на договора и отнемане на разрешението от органа, който го е издал, по реда на глава Пета, когато преместваемият обект е върху имот - общинска собственост. В случаите, когато ползването е разрешено въз основа на платена такса, при установяване на нарушения, компетентният орган може да откаже разрешаване ползването на същия или друг общински имот на нарушителя за нов срок.

  (3) Неизползването на преместваемите обекти за повече от три месеца е основание за прекратяване на договора и отнемане на разрешението от органа, който го е издал по реда на глава Пета, когато преместваемият обект е върху имот – общинска собственост.

  (4) След изтичане на срока на разрешението за поставяне и в случаите на ал. 3 лицата са длъжни да демонтират преместваемия обект и да възстановят вертикалната планировка по ред, определен в глава Пета.

  Чл.11. (1) Забранява се поставянето на преместваеми обекти и съоръжения, както и използването им:

  1. Без разрешение за поставяне, в отклонение от издадено такова или след изтичане неговия срок на действие;

  2. Без схема за разполагане, когато такава е задължителна или в отклонение от одобрена схема;

  3. В отклонение от други изрични изисквания на настоящата наредба, както и на други приложими норми на действащото законодателство.  (2) Забранява се промяна в конструкцията и вътрешно преустройство, включително остъкляване и ограждане с материали от всякакъв вид, на вече поставени преместваеми обекти, без разрешение от органа издал първоначалното разрешение за поставяне.
  ГЛАВА ІV

  РЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПОСТАВЯНЕТО НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ
  РАЗДЕЛ ПЪРВИ

  Ред и условия за разрешаване поставянето на преместваеми съоръжения върху общински имоти

  Чл.12. (изм. Решение № 1285/27.11.2014 г.) (1) Исканията за одобряване на схема за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения постъпват при Главния архитект на Общината и са в утвърдените от Общински съвет – Плевен, зони за разполагане на преместваеми обекти.

  (2) Главният архитект разпорежда на началник-отдел “Градоустройство, архитектура, градски дизайн и експертна дейност” да изготви схема, съгласно изискванията на глава ІІ от настоящата наредба, когато са налице условията за това.

  (3) /изм. с Решение 092/25.02.2016 г./След одобряване на схемата от Главния архитект копие от същата се предоставя в Дирекция „Икономическо развитие“ и в съответното общинско предприятие за подготовка на тръжна или конкурсна процедура, в случаите когато се отнася за имот – общинска собственост. В случаите, когато се отнася за имоти – държавна собственост, след съгласуването и по реда на чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, същата се предава на заявител.

  (4) Оригиналните разработки се съхраняват в отдел “Градоустройство, архитектура, градски дизайн и експертна дейност.  Чл.13. (изм. Решение № 1285/27.11.2014 г.) (1) Разрешенията за поставяне се издават в 14-дневен срок от Главния архитект на Община Плевен или оправомощено от него длъжностно лице от общинската администрация въз основа на заявление и приложени в заявлението изискуеми документи за съответния случай.

  (2) За издаване на разрешение за поставяне се дължи такса, определена с наредба на Общинския съвет.

  (3) (отм. Решение № 398/24.11.2016 г, предвид отменените с Решение №456/25.10.2016 г. на АС Плевен разпоредби на ал.2 и ал.4 от чл.16)

  (4) (предишна ал.3, Решение № 1285/27.11.2014 г.) Когато не са спазени изисквания на наредбата, органът по ал.1 постановява мотивиран писмен отказ. Заинтересованите лица се уведомяват за отказа по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

  (5) (предишна ал.4., Решение № 1285/27.11.2014 г. Отказът по ал. 4 подлежи на оспорване по реда на АПК в 14-дневен срок от деня на съобщаването.

  Чл.14. Преместваемите съоръжения по чл.1, ал.3 и чл.2 – т.1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, се разполагат върху имоти - общинска собственост, при спазване на изискванията и ограниченията на настоящата Наредба, въз основа на схеми за разполагане, одобрени по реда на глава ІІ от настоящата наредба.

  Чл.15. (изм. Решение № 092/25.02.2016 г.) (1) Разрешения за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения по чл. 14, ал. 1 върху имоти – общинска собственост, се издават след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс и сключен въз основа на резултатите от него договор за срок до 10 години – за имотите публична или частна общинска собственост, от Кмета на Община Плевен или оправомощено от него лице.

  (2) Търговете и конкурсите за поставяне на съоръжения по ал.1, се провеждат по реда на Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество от общинската администрация. В случаите, когато в предмета на съответния търг или конкурс са включени имоти или части от такива – публична общинска собственост, е необходимо решение на Общинския съвет.

  (3) (изм,. Решение № 613/29.06.2017 г.) Търг или конкурс не се провежда и договор не се сключва в случаите на несъответствие с изискванията на чл.16. За разполагането на преместваеми обекти и съоръжения, отговарящи на изискванията на чл.16, се заплаща такса за ползване на общински имот по чл.72 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ за определен срок по цени, определени с наредба на Общинския съвет. Срокът за ползване на общински терен за разполагане не може да бъде по-дълъг от 12 /дванадесет/ месеца, с изключение на случаите на разрешение за разполагане на транспарантни и сходни на тях РИЕ, маломерни стационарни и подвижни РИЕ, върху терени и фасади – общинска собственост, за които срокът е 24 /двадесет и четири/ месеца.
  (4) (нова, Решение № 1285/27.11.2014 г.) За ползване на общински терен в случаите на чл.16, ал.1, ал.2 и ал.3 се издава разрешение за поставяне от Главния архитект въз основа на схема, одобрена по реда на глава Втора от настоящата Наредба.

  (5) (нова, Решение № 1285/27.11.2014 г.) Органът, издал разрешението за ползване по ал. 4, може да го отнема по реда на Глава V в следните случаи:

  1. ползваният общински имот или част от него не се използва по предназначение;

  2. имотът не се използва от лицето, на което е предоставено;

  3. обществени нужди налагат това;

  4. при неплащане на такса повече от един месец;

  5. при непоставяне на преместваемия обект в 3-месечен срок от издаване на разрешението за поставяне.”  Чл.16. (изм. Решение № 672/31.08.2017 г.) (1) Разрешения за сезонно поставяне на преместваеми съоръжения за определен срок върху общински имоти в Община Плевен пред кафе-аперитиви, заведения за бързо хранене и други заведения за отдих и развлечения, представляващи летни градини или зимни градини /включващи маси, столове, саксии, цветарници и др./, се издават на собственика или ползвателя на търговския обект срещу документ за платена такса за ползване по чл.15, ал.3 въз основа на одобрена подробна схема за разполагане, определяща точното местоположение и ползвана площ. В летните градини се допуска поставяне на леки слънцезащитни устройства /чадъри и сенници/. Зимните градини е допустимо да бъдат оборудвани с ветробрани от винил. Заверено копие от схемата за разполагане е част от Разрешението за поставяне.

  (2) (изм. Решение № 427/22.12.2016 г). На лице, различно от ползвателя на търговския обект, разрешение за поставяне на  машини и съоръжения за топли и/или студени напитки, автомати за пакетирани закуски, сладолед, хладилни витрини, фризери и др. подобни за съхранение на хранителни стоки се издава след писмено съгласие на собственика на търговския обект, пред който се иска разполагането. Пред обектите -павилиони и спирки на градския транспорт се позволява да се разполагат до две машини и съоръжения. При изготвяне на схемата за поставяне на павилиони да се предвижда и поставянето на разрешения брой съоръжения с оглед издаване на едно разрешение. Забранява се разполагането на артикули извън обема на преместваемия обект – павилион.

  (3) ал.1 се прилага и в случаите, когато се разполагат стелажи и маси за улична търговия с дължина не по-голяма от 2.5 линейни метра. Разполагането се извършва въз основа на подадено заявление от търговец, регистриран по смисъла на Търговския закон или занаятчия по смисъла на Закона за занаятите или физически лица, извършващи патентна дейност по смисъла на Закона за местните данъци и такси, в която се посочва размерът на площта, която ще се ползва, местонахождението й и асортиментът на предлаганите стоки. Не се допуска поставяне на открити щандове и маси за сергийна търговия извън границите на определените пазари/базари с изключение на такива с кратковременен характер във връзка с честване на официални национални и/или религиозни празници и традиции – коледни, новогодишни, мартенски и други, за срок, определен със заповед на Кмета на общината. Настоящата разпоредба не се отнася за обекти, извършващи търговска дейност само с печатни произведения.

  (4) (изм. Решение № 672/31.08.2017 г). В случай, че лятната градина или зимната градина се разполага пред съседен обществено обслужващ обект, е необходимо писмено съгласие от собственика на обекта.

  (5) /отменен с Решение № 456/25.10.2016г. на АС Плевен/.

  (6) Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение по предходните алинеи се прекратява след подаване на заявление в Центъра за административно обслужване на граждани в едноседмичен срок преди датата на прекратяване и се прилага самото разрешение – оригинал. Удостоверява се с констативен протокол.

  (7) (изм. Решение № 672/31.08.2017 г). Временно прекратяване, както и възстановяване на действието на разрешението за ползване на общински имот за разполагане на лятна градина или зимна градина се осъществява със заявление от ползвателя до ръководителя на съответното общинско предприятие или дирекция ”АГД и ТСУ” за срока на разрешението.

  (8) Издадените разрешения за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения и сключени договори се изпращат служебно в общинските предприятия за изпълнение, които организират събирането и превеждането на дължимите суми за ползване на общинските имоти съгласно действащите наредби и решения на Общински съвет. Изготвят и представят на Дирекция „ФСД и УС“ и Дирекция „Икономическо развитие“ тримесечно и за годината – до 31.01, справка–отчет за събраните наеми и такси за ползване на общински имоти за преместваеми обекти, както и списък с длъжниците и дължимите суми.

  (9) При наличие на повече от един търговец, подал заявление за упражняване на търговска дейност на открито на едно и също място, предимство има търговецът, подал първи заявление за упражняване на определена дейност и няма непогасени задължения по ЗМДТ и общинските предприятия. За съоръженията по чл.1, ал. 3, т. 3 с възпоменателен характер се изисква съгласие на Общински съвет – Плевен.

  (10) При издадено разрешение за ползване със срок по-дълъг от 1 /един/ месец търговецът заплаща месечна такса в срок не по-късно от 5 /пет/ дни преди започване на месеца, през който ще се осъществява ползването. Издаденото разрешение и документ за платена такса се представят на контролните органи при проверка.

  (11) В дирекция „АГД и ТСУ” се води регистър на издадените разрешения за поставяне на преместваеми обекти, а в Дирекция „Икономическо развитие“ се води регистър на всички сключени договори.

  Чл.17. (1) В случаите, когато се разполагат преместваеми обекти и съоръжения в строителните граници на другите населени места на територията на Общината извън гр.Плевен и за общински имоти извън строителни граници, публични търгове или публично оповестени конкурси се провеждат при условията и реда на този раздел, с участието в съответната тръжна или конкурсна комисия на кмета на кметството или кметски наместник или определен от тях служител. Разрешенията за поставяне се издават след представяне на сключен със съответния кмет на кметство или кметски наместник договор, въз основа на заповед на Кмета на Общината или документ за платена такса в случаите по чл.16, ал.1.

  (2) (изм. Решение № 1285/27.11.2014 г.) Кметовете на кметства и кметски наместници имат и задълженията по чл.16, ал.5.

  Чл.18. (1) /изм. Решение № 800/22.12.2009 г., изм. Решение № 1285/27.11.2014 г.) Преместваемите обекти и съоръжения, разположени върху общински имоти, не могат да се пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица. Ползването им трябва да се осъществява само в съответствие с договореното или разрешеното. При констатирани нарушения се прилага съответно чл.10, ал. 2.

  (2) Върху имоти, включени в активите на търговски дружества, чийто едноличен или преобладаващ собственик на капитала е Община Плевен, могат да се разполагат преместваеми обекти и съоръжения, въз основа на публичен търг или публично оповестен конкурс, при спазване на разпоредбите на Глава I и този раздел. Договорът се сключва от представляващия орган на съответното дружество, за срок до 5 години. Разполагане на преместваеми съоръжения по чл.1, ал.3, т.4 може да става само със съгласието на Общински съвет – Плевен.
  РАЗДЕЛ ВТОРИ

  Ред за разрешаване поставянето на преместваеми обекти и съоръжения върху държавни имоти

  Чл.19. (1) Преместваеми обекти и съоръжения се разполагат върху имоти - държавна собственост при спазване на изискванията и ограниченията на настоящата наредба, въз основа на схема за разполагане одобрена от Главния архитект на Общината за обектите и съоръженията по чл.1, ал.3 и чл.2 и издадено разрешение за поставяне.

  (2) Схемата по ал.1, се изготвя по молба на инвеститора и се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи - с областния управител. Въз основа на нея, може да се сключи договор за ползване с ведомството, което стопанисва терена, а за останалите случаи - с областния управител.

  (3) Разрешението за поставяне се издава на ползвателя, въз основа на представен договор или писмо от управляващата администрация и/или областния управител, с посочен разрешения срок на ползване.

  (4) (изм. Решение № 1285/27.11.2014 г.) Оригиналните разработки се съхраняват в дирекция „АГД и ТСУ.“

  (5) По неуредените с този раздел въпроси за издаване разрешение за поставяне и одобряването на схеми за разполагане, се прилагат съответните текстове в предходните раздели и глави.
  РАЗДЕЛ ТРЕТИ

  Ред за разрешаване поставянето на преместваеми обекти и съоръжения върху имоти, собственост на други физически или юридически лица

  Чл.20. (1) Преместваеми обекти и съоръжения, се разполагат върху имоти - частна собственост при спазване на изискванията и ограниченията на настоящата наредба.

  (2) Разрешението за поставяне се издава на ползвателя, въз основа на представен договор или писмено съгласие от собственика или собствениците /при съсобственост/, с посочен разрешения срок на ползване.

  (3) По неуредените с този раздел въпроси за издаване разрешение за поставяне, се прилагат съответните текстове в предходните раздели и глави.

  Чл.21. В случаите по чл.57, ал.1 от ЗУТ, разрешението за поставяне на обекти и съоръжения се издава, след представяне на съответните договори, протоколи, писмени съгласия и други документи, удостоверяващи спазването на съответните изисквания по чл.57, ал.3, ал.4 и ал.5 от ЗУТ.
  РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

  Ред за разрешаване поставянето на монументално-декоративни елементи-

  паметници и други възпоменателни знаци
  Чл.22. (1) Плевенският общински съвет взема решения за поставяне, преместване и демонтаж на паметници и други възпоменателни знаци /паметни плочи, барелефи и др./ на територията на Община Плевен.

  (2) С решението по ал.1 Общинският съвет се произнася и по въпроса с чии средства /на общината, на инициаторите или събрани от дарения/ ще бъде изграден паметникът или възпоменателният знак.

  Чл.23. Писмено предложение до Общинския съвет за поставяне, преместване и премахване на паметници и други възпоменателни знаци /паметни плочи, барелефи и др./ могат да правят:

  1. Общински съветници;

  2. Кметът на Община Плевен;

  3. Кметове /кметски наместници/ на населени места на територията на Община Плевен;

  4. Ръководствата на обществени, стопански, научни, културни, неправителствени и други организации;

  5. Инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 50 души, формирани чрез съответна подписка.  Чл.24. Предложението за поставяне, преместване или премахване на паметник или възпоменателен знак задължително съдържа:

  1. подробни мотиви за предлаганото действие;

  2. идеен проект на паметника или възпоменателния знак;

  3. предложение за мястото, на което да бъде поставен или преместен паметникът или възпоменателният знак;  4. посочен източник на финансиране.

  Чл.25.(1). Предложението за поставяне, преместване и премахване на паметници и други възпоменателни знаци се обсъждат от специално създадена комисия от представители на общинската администрация,Съюза на българските художници, Съюза на архитектите в България, на Регионалния исторически музей и други представители на обществеността, която разглежда и дава становище относно местоположение, художествена и идейна характеристика и реализация.

  (2) Предложенията по ал.1 предварително се разглеждат и одобряват от Общински Експертен съвет по устройство на територията.

  (3) Предложението за поставяне, преместване и премахване на паметници и други възпоменателни знаци се разглежда на заседание на Постоянната комисия по “Устройство на територията” и Постоянната комисия по “Култура и вероизповедания” при Общински съвет – Плевен, която изготвя мотивирано становище и го представя за разглеждане на заседание на Общински съвет – Плевен.

  (4) Общинският съвет приема решение по ал.1 с мнозинство от всички общински съветници. Ако предложението не получи необходимия брой гласове, ново предложение за същия обект може да се направи най-рано след шест месеца.

  (5) Въз основа на решението на Общински съвет -Плевен Главният архитект издава разрешение за поставяне.

  Чл.26. (1) Кметът на Общината или упълномощено от него лице – служител в общинската администрация изготвя и поддържа регистър на паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Общината с визуална информация за тях, с информация за тяхното местонахождение и специфика.

  (2) Кметът на Общината или оправомощено от него лице упражнява контрол по поставянето, преместването и премахването и пряко отговаря за ремонта, стопанисването и опазването на паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Общината.
  ГЛАВА V

  РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

  Чл.27. (изм. Решение № 1285/27.11.2014 г.) (1) Общинските терени, върху които са поставени преместваемите обекти и съоръжения – предмет на тази наредба, се освобождават по реда и условията на чл.65 от ЗОС.

  (2) При неспазване на срока за доброволно освобождаване, определен със съответното уведомление по чл. 65 от ЗОС, теренът се освобождава принудително чрез демонтиране на преместваемия обект или съоръжение. В заповедта за освобождаване се определят: комисия от служители на общинската администрация и/или съответното общинско предприятие, които осъществяват изпълнението на заповедта и съставят протокол за извършените действия; начинът на освобождаване и кой оказва техническо съдействие при изпълнението; звено или орган на МВР, които да охраняват обществения ред при изпълнението и окажат съдействие при необходимост; други реквизити по преценка на издателя на акта.

  (3) За издаване на заповедта по ал. 2 заинтересованите лица се уведомяват по реда на АПК.

  (4) Заповедта по ал. 2 подлежи на оспорване по реда на АПК в 14-дневен срок от деня на съобщаването пред Административен съд – гр. Плевен. На основание чл.65, ал. 4 от ЗОС жалбата или протестът не спират изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.

  (5) При изпълнение на заповедта по ал. 2, се съставя и протокол за направените разходи. Въз основа на протокола и на основание чл. 417 от ГПК Община Плевен може да се снабди със заповед за изпълнение за издаване изпълнителен лист от съда за вземанията си срещу задълженото лице.
  ГЛАВА VІ

  КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  РАЗДЕЛ ПЪРВИ

  Контролни органи


  Чл.28. (изм. Решение № 1285/27.11.2014 г.) (1) Контролът по спазване изискванията на настоящата Наредба се осъществява от Заместник-кмет на Община Плевен, отговарящ за устройството на територията, Дирекция “АГД и ТСУ”, Инспекторатът на Община Плевен, Дирекция „Икономическо развитие” и общинските предприятия.

  (2) Актовете за нарушения разпоредбите на Наредбата, се съставят от длъжностни лица посочени в предходната алинея, определени от Кмета на Общината.

  Чл.29. (1) Издаването на актовете за установяване на нарушенията, обжалването и изпълнението на наказателните постановления по тази глава, става по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

  (2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Плевен или определен от него заместник-кмет.
  РАЗДЕЛ ВТОРИ

  Административно-наказателни разпоредби

  Чл.30. (1) За нарушения по чл.11, ал.1, физическите лица се наказват с глоба в размер до 1000 лева, а регистрираните търговци и други юридически лица – с имуществена санкция в размер до 5000 лева. При повторно нарушение физическите лица се наказват с глоба в размер до 2000 лв., а регистрираните търговци и други юридически лица – с имуществена санкция в размер до 10 000 лв.

  (2) За нарушения по чл.11, ал.2 физическите лица се наказват с глоба в размер до 500 лева, а регистрираните търговци и други юридически лица – с имуществена санкция в размер до 2000 лева. При повторно нарушение физическите лица се наказват с глоба в размер до 1000 лв., а регистрираните търговци и други юридически лица – с имуществена санкция в размер до 5000 лв.

  Чл.31. (изм. Решение № 1285/27.11.2014 г.) За неизпълнението на задължения установени с тази наредба или административен акт по нейното приложение, на виновните длъжностни лица от общинската администрация или общинските предприятия се наказват с глоба в размер до 500 лева. При повторно нарушение, наказанието е глоба в размер до 1000 лева.

  Чл.32. Административно-наказателно отговорни лица по тази Наредба, са извършителите на нарушения, а при осъществяване дейността на учреждения, организации, регистрирани търговци и други юридически лица, отговарят работниците и служителите, които са извършили нарушенията, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.

  Чл.33. /нов, Решение № 1282/27.11.2014 г./ (1) В случаите на маловажни нарушения, установени в момента на извършването им, на мястото на нарушението контролните органи налагат с фиш глоба в размер от 10,00 до 50,00 лв.

  (2) При оспорване на нарушението и отказ да се заплати наложената глоба се съставя АУАН по общия ред.
  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  §1.“Открит пазар” по смисъла на чл.4 от тази Наредба, е откритата площ на поземлен имот или част от него, върху която са разположени и/или групирани със съгласието на собственика, две или повече преместваеми съоръжения по чл.1, ал.3 или чл.2 и/или моторно-превозни средства, ремаркета, фургони и друга прикачна техника предназначени и/или използвани за търговска дейност.

  §2.“Повторно” по смисъла на тази Наредба е нарушението, което е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление или решението на съда, с което на нарушителя е наложено или потвърдено наказание за същото по вид нарушение.

  §3. (нов, Решение № 1285/27.11.2014 г.) „Преместваем обект" е обект, предназначен за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност, който може след отделянето му от повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството, без да губи своята индивидуализация и възможност да бъде ползван на друго място със същото или с подобно предназначение на това, за което е ползван на мястото, от което е отделен, като поставянето му и/или премахването му не изменя трайно субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставя или от който се отделя.

  §4.
  (нов, Решение № 1285/27.11.2014 г.) „Рекламен елемент" е преместваем обект със самостоятелна или полусамостоятелна конструкция, който се закрепва временно върху терен, сграда или друг обект, при необходимост и с фундамент, и служи за извършване на реклама.

  §5.
  (нов, Решение № 672/31.08.2017 г.) Сезонно поставяне” е поставяне на преместваеми обекти и съоръжения в есенно-зимния сезон – от 15 октомври до 31 март на следващата календарна година и в пролетно-летния сезон – от 01 април до 14 октомври на същата календарна година с функция, свързана с климатичните условия на сезона.

  §6. (нов, Решение № 672/31.08.2017 г.) Минимална площ за ползване на общински терен за някои видове преместваеми съоръжения:

  1 Машини за топли и/или студени напитки – 0.50 кв. м;

  2 Единични хладилни витрини – 0.50 кв. м;

  3 Двойни хладилни витрини - 1.00 кв. м;

  4 Машини за сладолед – 0.50 кв. м;

  5 Машини за пуканки - 1.00 кв. м.

  6. Царевица на пара – 1.00 кв. м;

  За всички останали преместваеми обекти и съоръжения минималната площ за ползване на общински терен е 0.50 кв. м.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  §3. (нов, Решение № 1285/27.11.2014 г.) За заварените преместваеми обекти по чл.1, ал. 3 и чл. 2, попадащи в Централна градска част, ЕСУТ при Община Плевен одобрява унифициран и/или индивидуален дизайн, който става задължителен след изтичане на 3 месеца от деня на уведомяване на лицето, на което е издадено съответното разрешение за поставяне.

  (2) Издадените схеми и разрешения за поставяне на заварените преместваеми обекти се изпращат служебно на общинските предприятия, които правят проверка дали собствениците са редовни платци, ползват обекта и не са го преотдали на трети лица. Ако са налице тези изисквания се сключва договор за срок от 5 години.  §4. (предишен §5, Решение № 1285/27.11.2014 г.) (1) Изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на Община Плевен и оправомощените от него лица, въз основа на съответна заповед, определяща лицата и кръга на техните правомощия.

  (2) При прилагане на наредбата и в изпълнение на своите правомощия Кмета на Общината и оправомощените от него лица издават заповеди и указания.

  §4а. /нов, Решение №040/21.12.2015 г./ За административните услуги, извършвани по реда на настоящата Наредба не се изисква предоставянето на информация или доказателствени средства, за които на налице данни, събирани или създавани от Община Плевен, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

  §5. (предишен §6, Решение № 1285/27.11.2014 г.) Тази наредба е приета на основание чл.56, ал.2 и чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията с Решение № 647 от 30.07. 2009 год. на Общински съвет - Плевен. /изм. Решение № 800/22.12. 2009 г.; изм. Решение № 860/25.02.2010 г.; изм. Решение № 1282/27.11.2014 г.; изм. Решение №040/21.12.2015 г.; изм.Решение №093/25.02.2016 г.; изм. Решение №398/24.11.2016 г.; изм. Решение №427/22.12.2016 г.; изм. Решение №613/29.06.2017 г.; изм. Решение №672/31.08.2017 г./

  §6. (предишен §7, Решение № 1285/27.11.2014 г.) Тази наредба отменя Наредба № 15 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен, приета с Решение № 517 от 14.05.2002 год., изм. Решение № 049 от 29.01.2004 год., изм. Решение № 336 от 16.12.2004 год., изм. Решение № 1176 от 21.12.2006 год. и Глава ІІІ от чл. 13 до чл. 17 вкл. от Наредба № 19 на Общински съвет за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Община Плевен, приета с Решение № 1402/19.07.2007 г., изм. Решение № 1513/25.09.2007 г.

  §7. (изм. с Решение № 093/25.02.2016 г.) Наредбата влиза в сила 7 дни след публикуването на Интернет страницата на Общински съвет – Плевен.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  (Мартин Митев)
  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Решение №647/30. 07. 2009 г на Общински съвет Плевен, изм с Решение №860/25. 02. 2010 г., Решение №1282/27. 11. 2014 г., Решение

  Скачать 249.29 Kb.