Скачать 230.14 Kb.


Дата17.11.2018
Размер230.14 Kb.
ТипРешение

Скачать 230.14 Kb.

Решение №99 15. 11. 2012г. Гр. Гълъбово


Р Е Ш Е Н И Е
№ 99 15.11.2012г. Гр. ГълъбовоВ ИМЕТО НА НАРОДА
ГЪЛЪБОВСКИ РАЙОНЕН СЪД Граждански състав

На 05.11.2012г.

В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЕЛИНА МИНЧЕВА
Секретар Б.К.,

като разгледа докладваното от съдия Минчева Гр.дело №91 по описа за 2012г. и за да се произнесе взе предвид следното:


Производството е с правно основание чл.124, ал.1 ГПК и чл.537, ал.2 от ГПК.

Искът е предявен от З.Т.Т. ***, Г.Д.Т. *** и Т.Д.Т. *** срещу Н.Т. ***, Л.Т.Ж. ***, Г.Т.Д. ***, Н.Т. ***. С исковата молба се твърди, че страните са наследници на Д.А. Д., починал на 28.01.1954г. Същият е бил собственик на следните имоти:

Нива в местността “Мусаклии” с площ 19,999дка, ІV категория, имот №029007 по плана на земеразделяне на с.Великово, общ.Гълъбово, при граници: имот №000147, имот №029006, имот №000131, имот №029009;

Нива в местността “Юрта” с площ 47,600 дка, V категория, имот №031014 при плана за земеразделяне на с.Великово, общ.Гълъбово, при граници: имот №031018, имот №031017, имот №031016, имот №031015, имот №031011, имот №000045, имот №031012, имот №031020 и имот №031019;

Дворно място с площ 1930 кв.м., находящо се с.Великово, общ.Гълъбово, представляващо кадастрална основа на УПИ ХІІ 214, в кв.39 по плана на селото, заедно с постройките в него, при граници: УПИ ХІ 213, УПИ V 212, УПИ ХІІІ 214;

Дворно място с площ 1650 кв.м., находящо се с.Великово, общ.Гълъбово, представляващо кадастрална основа на УПИ ХІІІ 214, в кв.39 по плана на селото, заедно с постройките в него, при граници: УПИ І 217, УПИ ІІ 216, УПИ ІV 215, УПИ V 212, ХІІ 214;

Празно дворно място с площ 1920 кв.м., находящо се с.Великово, общ.Гълъбово, представляващо УПИ Х 226, в кв.49 по плана на селото, при граници: улици, УПИ ІХ 226, УПИ Х 225;

Празно дворно място с площ 1630 кв.м., находящо се с.Великово, общ.Гълъбово, представляващо УПИ ІХ 226, в кв.49 по плана на селото, при граници: улица, УПИ Х 226, УПИ Х 225, УПИ VІІІ 225.

Ответницата Н.Т.Ж. чрез подаване на неверни декларации два пъти се е снабдила с удостоверения за наследници на Д.А. Д., в които като наследници на последния не били записани ищците, а само наследодателят на ответниците Т. Д.Д. и съпругата му Р.Г.Д.. За това деяние било образувано досъдебно производство №ЗМ-230/2009г. по описа на РУП гр.Гълъбово и ответницата Н.Т.Ж. била призната за виновна за извършено престъпление по чл.314, във връзка с чл.26, ал.1 от НК с влязло в сила Решение №67/19.04.2010г. по АНД №72/2010г. по описа на РС-Гълъбово.

Използвайки удостоверенията на наследници с невярно съдържание, наследодателите на ответниците и самите ответници са се разпоредили с имотите на общия наследодател Д.А. Д., както следва: С Нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот от 2008г. бащата на ответниците – Т. Д.Д. е признат за собственик на: Празно дворно място от 1920,00 кв.м., находящо се в с.Великово, обл.Стара Загора, представляващо УПИ Х 226 в кв.49 по плана на селото и Празно дворно място от 1630,00 кв.м., находящо се в с.Великово, обл.Стара Загора, представляващо УПИ ІХ 226, в кв.49 по плана на селото.

С Констативен акт №131, том 3 от 24.09.2008г, бащата на ответниците – Т. Д.Д. е признат за собственик на: Нива в местността “МУСАКЛИИ” с площ от 19,999 дка, ІV категория; съставляващ имот №029007 по плана за земеразделяне на с.Великово, общ.Гълъбово; Нива в местността “ЮРТА” с площ от 47,600 дка, V категория; съставляващ имот №031014 от плана за земеразделяне на с.Великово, общ.Гълъбово.

С Нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по давност и наследство от 1998г., бащата на ответниците – Т. Д.Д. е признат за собственик на: Дворно място с площ от 1930,00 кв.м., находящо се в с.Великово, обл.Стара Загора, представляващо кадастрална основа на УПИ ХІІ 214, кв.39 по плана на селото, заедно с постройките в него и на Дворно място с площ от 1650,00 кв.м., находящо се в с.Великово, обл.Стара Загора, представляващо кадастрална основа на УПИ ХІІІ 214, кв.39 по плана на селото, заедно с постройката в него.

С нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане на от 2008г. Т. Д.Д. и съпругата му Р.Г.Д. са прехвърлили на ответницата Н.Т.Ж.: Дворно място с площ от 1650,00 кв.м., находящо се в с.Великово, обл.Стара Загора, представляващо кадастрална основа на УПИ ХІІІ 214, кв.39 по плана на селото, заедно с постройката в него.

С Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане от 10.11.2008г. Т. Д.Д. и съпругата му Р.Г.Д. са прехвърлили на ответницата Л.Т.Ж.: Празно дворно място от 1920,00 кв.м., находящо се в с.Великово, обл.Стара Загора, представляващо УПИ Х 226 в кв.49 по плана на селото.

С Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане от 10.11.2008г., Т. Д.Д. и съпругата му Р.Г.Д. са прехвърлили на ответницата Н.Т.А.: Празно дворно място от 1630,00 кв.м., находящо се в с.Великово, обл.Стара Загора, представляващо УПИ ІХ 226, в кв.49 по плана на селото.

Ответниците с Договор за доброволна делба от 25.02.2011г. са разпределили помежду си поземлени имоти – земеделски земи, както следва:

Ответникът Г.Т.Д. е получил в дял ПИ, пл.№031049, с площ по документи 22,999 дка с.Великово, местност “ЮРТА”;

Ответницата Л.Т.Ж. е получила в дял ПИ, пл.№031051, с площ 10,00 дка с.Великово, местност “ЮРТА”;

Ответницата Н.Т.А. е получила в дял ПИ, пл.№031050, с площ 14,600 дка с.Великово, местност “ЮРТА”;

Ответницата Н.Т.Ж. е получила в дял ПИ, пл.№029007, с площ 19,999 дка с.Великово, местност “МУСКАЛИИ”.

Тъй като всички гореописани имоти били останали в наследство от Д.А. Д., а ищците също били наследници на същия, това породило за тях правен интерес да предявят настоящия иск. Считат, че са собственици по наследство на ½ идеална част от имотите, които неоснователно се владеят единствено от ответниците.

Молят съда, да признае за установено по отношение на ответниците, че ищците са собственици по силата на наследяване на ½ идеална част от описаните по-горе недвижими имоти, останали в наследство от Д.А. Д..

Молят на основание чл.537, ал.2 ГПК да бъдат отменени 1.Нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот, придобит чрез обстоятелствена проверка №64, том 4, рег.5219, дело №664/2008г. на Съдия по вписванията Трифон Минчев при РС гр.Гълъбово, издаден по Обстоятелствена проверка, вписана с Акт №33, том 4, с №6 от вх.рег. и №1104 от дв. вх. рег. от 10.11.2008г. на Съдия по вписванията при РС гр.Гълъбово;

2. Констативен акт №131, том 3 на Нотариус Андон Рангелов – РС – гр.Гълъбово, вписан като Акт № от вх.рег. 6 № от дв. вх. рег.839 книга Прехвърляния от 24.09.2008г. на Служба по вписванията гр.Гълъбово;

3. Нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по давност и наследство №186, том І, рег.1135 НД 404/1998г. на Нотариус Галя Дачева рег.№085 – с район на действие РС гр.Раднево, съставен въз основа Постановление за обстоятелствена проверка от 18.12.1998г. по същото дело;

4. Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане на Съдия по вписванията Трифон Минчев – РС гр.Гълъбово от 10.11.2008г. №65, том ІV, рег.№5220, дело №665/2008г.;

5. Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане на Съдия по вписванията Трифон Минчев – РС гр.Гълъбово от 10.11.2008г. №66, том ІV, рег.5220, дело №666/2008г.;

6. Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане вписан като Акт №36, том ІV, с № 9 от вх.рег. №1107 от дв. вх. рег. от 10.11.2008г. на Служба по вписванията РС гр.Гълъбово;

7. Договор за доброволна делба, вписан като Акт №18, том І, с № от вх.рег.95 № от дв. вх. рег. 95 от 25.02.2011г. книга Вписвания на Служба по вписванията РС гр.Гълъбово.

Претендират направените по делото разноски.

Ответниците с писмения си отговор и в съдебно заседание изразяват становище, че искът е неоснователен. Не оспорват факта, че ищците и ответниците са наследници на Д.А. Д.. Възразяват срещу претендираната от ищците част от недвижимите имоти, останали в наследство от общия наследодател Д.А. Д., тъй като същият е починал през 1954г., по което време наследствените дялове се определяли от пола на наследниците и поради тази причина ищците са наследили 1/3 идеална част от имуществото на общия наследодател, а ответниците са наследили 2/3 идеални части. Твърдят, че полагащата им се 1/3 идеална част от наследственото имущество ищците били получили чрез делба. Освен това считат за неоснователно твърдението, че владеят имотите без правно основание. Твърдят, че техния наследодател Т. Д.Д. след смъртта на баща си Д.А. Д. необезпокоявано е владял процесните имоти и ги е придобил по давност, заради което са съставени и оспорените от ищците нотариални актове.
Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства, прецени поотделно и в тяхната съвкупност, ведно със становищата на страните, намира за установена следната фактическа и правна обстановка:

Безспорно е установено по делото от приетото като писмено доказателство копие на Удостоверение за наследници №13/17.10.2011г. на Кметство с.Великово, че страните са роднини и са наследници на Д. А. Д.,***, починал на 28.01.1954г., като ищците са наследници на дъщерятя на общия наследодател – Й.Д.Р., починала на 30.04.1993г., а ответниците са наследници на сина на общия наследодател – Т. Д.Д., починал на 24.01.2010г.

От представените и приети като писмени доказателства по делото копие на Решение №4000/26.01.1995г. на Поземлена комисия гр.Гълъбово, издадено по преписка с вх.№4326/04.08.1992г. и копие на Нотариален акт за собственост на недвижими имоти, възстановени по закона за собствеността и ползването на земеделските земи №47, том ІІ, рег.№1888, дело №493 от 1999г. на нотариус Галя Дачева е видно, че на общия наследодател на страните – Д. А. Д. е било възстановено право на собственост върху земеделски земи, а именно - Нива в местността “Михова речка” с площ от 20,315 дка, V категория, имот №012003 по плана за земеразделяне на с.Великово, общ.Гълъбово; Нива в местността “Мусаклии” с площ 19,999дка, ІV категория, имот №029007 по плана на земеразделяне на с.Великово, общ.Гълъбово; Нива в местността “Юрта” с площ 47,600 дка, V категория, имот №031014 при плана за земеразделяне на с.Великово, общ.Гълъбово. Впоследствие ищците и наследодателят на ответниците са се снабдили с констативен нотариален акт за собствеността върху земеделските имоти. По отношение на първия имот - нива в местността “Михова речка” с площ от 20,315 дка, V категория, имот №012003 по плана за земеразделяне на с.Великово, общ.Гълъбово, наследодателят на ответниците се е разпоредил, като е продал същия на трето добросъвестно лице, което впоследствие е постигнало извънсъдебно споразумение с ищците и поради тази причина този имот е извън предмета на спора. По отношение на другите два имота наследодателят на ответниците Т. Д.Д. се е снабдил с Нотариален акт за право на собственост върху недвижими имоти /чл.587, ал.1 ГПК/ №152, том ІІІ, рег.№4544, дело №552 от 2008г. на Трифон Минчев - съдия по вписвания в Районен съд-Гълъбово, с който е признат за единствен собственик по наследство. Видно от приложенията към нотариалното дело, при издаването на този нотариален акт наследодателят на ответниците е ползвал Удостоверение за наследници №24/31.07.2008г. на кметство с.Великово, в което той е вписан като единствен наследник на Д. А. Д.. Впоследствие ответниците като наследници на Т. Д.Д. са сключили Договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти, акт №41, том І, рег.№391/25.02.2011г., с който са поделили помежду си горепосочените земеделски имоти - Нива в местността “Мусаклии” с площ 19,999дка, ІV категория, имот №029007 по плана на земеразделяне на с.Великово, общ.Гълъбово; Нива в местността “Юрта” с площ 47,600 дка, V категория, имот №031014 при плана за земеразделяне на с.Великово, общ.Гълъбово.

Видно от приетите като писмени доказателства по делото копие на Нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по давност и наследство №186, том І, рег.№1135, дело №404/1998г. на нотариус Галя Дачева и копие на Нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот, придобит чрез обстоятелствена проверка №64, том ІV, рег.№5219, дело №664 от 2008г. на Трифон Минчев - съдия по вписвания в Районен съд-Гълъбово, наследодателят на ответниците Т. Д.Д. е признат за собственик по давност и наследство на следните недвижими имоти: Дворно място с площ 1930 кв.м., находящо се с.Великово, общ.Гълъбово, представляващо кадастрална основа на УПИ ХІІ 214, в кв.39 по плана на селото, заедно с постройките в него, при граници: УПИ ХІ 213, УПИ V 212, УПИ ХІІІ 214;

Дворно място с площ 1650 кв.м., находящо се с.Великово, общ.Гълъбово, представляващо кадастрална основа на УПИ ХІІІ 214, в кв.39 по плана на селото, заедно с постройките в него, при граници: УПИ І 217, УПИ ІІ 216, УПИ ІV 215, УПИ V 212, ХІІ 214;

Празно дворно място с площ 1920 кв.м., находящо се с.Великово, общ.Гълъбово, представляващо УПИ Х 226, в кв.49 по плана на селото, при граници: улици, УПИ ІХ 226, УПИ Х 225;

Празно дворно място с площ 1630 кв.м., находящо се с.Великово, общ.Гълъбово, представляващо УПИ ІХ 226, в кв.49 по плана на селото, при граници: улица, УПИ Х 226, УПИ Х 225, УПИ VІІІ 225.

Наследодателят на ответниците Т. Д.Д. се е разпоредил с посочените дворни места по следния начин: С Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане №65, том ІV, рег.№5220, дело №665 от 2008г. на Трифон Минчев - съдия по вписвания в Районен съд-Гълъбово, правото на собственост върху Дворно място с площ 1650 кв.м., находящо се с.Великово, общ.Гълъбово, представляващо кадастрална основа на УПИ ХІІІ 214, в кв.39 по плана на селото, заедно с постройките в него, при граници: УПИ І 217, УПИ ІІ 216, УПИ ІV 215, УПИ V 212, ХІІ 214 е прехвърлено на ответницата Н.Т.Ж..

С Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане №66, том ІV, рег.№5221, дело №666 от 2008г. на Трифон Минчев - съдия по вписвания в Районен съд-Гълъбово, правото на собственост върху Празно дворно място с площ 1920 кв.м., находящо се с.Великово, общ.Гълъбово, представляващо УПИ Х 226, в кв.49 по плана на селото, при граници: улици, УПИ ІХ 226, УПИ Х 225 е прехвърлено на ответницата Л.Т.Ж..

С Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане №67, том ІV, рег.№5222, дело №667 от 2008г. на Трифон Минчев - съдия по вписвания в Районен съд-Гълъбово, правото на собственост върху Празно дворно място с площ 1630 кв.м., находящо се с.Великово, общ.Гълъбово, представляващо УПИ ІХ 226, в кв.49 по плана на селото, при граници: улица, УПИ Х 226, УПИ Х 225, УПИ VІІІ 225 е прехвърлено на ответницата Н.Т.А..

Видно от приложеното към настоящото производство АНдело №72/2010г. по описа на РС-Гълъбово ответницата Н.Т.Ж. е била призната за виновна в това, че в условията на продължавано престъпление, на два пъти – на 31.07.2008г. и на 27.10.2009г. в с.Великово, общ.Гълъбово, умишлено станала причина да се внесат неверни обстоятелства в официални документи – Удостоверение за наследници на Д.А. Д. с №24/31.07.2008г. и Удостоверение за наследници на Д.А. Д. №16/27.10.2008г., като в молбите-декларации за издаване на удостоверенията за наследници е заявила неверни обстоятелства – престъпление по чл.314, във връзка с чл.26, ал.1 от НК. В процесните удостоверения за наследници като наследник на Д.А. Д. е вписан единствено наследодателят на ответниците Т. Д.Д., без да са вписани ищците, като наследници по право на заместване на починалата дъщеря на Д.А. Д. – Й.Д.Р.. Същите удостоверения за наследници са използвани в нотариалното производство по обстоятелствена проверка, в което Т. Д.Д. е бил признат за собственик на Празно дворно място с площ 1920 кв.м., находящо се с.Великово, общ.Гълъбово, представляващо УПИ Х 226, в кв.49 по плана на селото, и Празно дворно място с площ 1630 кв.м., находящо се с.Великово, общ.Гълъбово, представляващо УПИ ІХ 226, в кв.49 по плана на селото, и в нотариалното производство по обстоятелствена проверка, в което Т. Д.Д. е бил признат за собственик на Нива в местността “Мусаклии” с площ 19,999дка, ІV категория, имот №029007 по плана на земеразделяне на с.Великово, общ.Гълъбово; Нива в местността “Юрта” с площ 47,600 дка, V категория, имот №031014 при плана за земеразделяне на с.Великово, общ.Гълъбово.

Обстоятелството, че наследодателят на ответниците се е снабдил с констативни нотариални актове за правото на собственост върху недвижими имоти, останали му в наследство от общия наследодател Д.А. Д., представлява отричане правото на собственост на ищците по наследство по отношение на същите недвижими имоти, което обуславя техния правен интерес да водят настоящия установителен иск, поради което същият се явява процесуално допустим.

За изясняване на фактите по делото бяха събрани гласни доказателства.

Съгласно показанията на свидетеля И. Ж. М. страните са наследници на Д. Д.. Той е бил собственик на земеделски земи в землището на с.Великово, като са били възстановени три ниви – едната от 20дка., друга в местността “Мусаклии” от 20дка. и в местността “Юрта” от 40 или 50дка. Свидетелят бил Председател на земеделската кооперация в селото от 1996г. до 2003г., през което време нивите са били дадени под аренда на кооперацията. Договорите за аренда са били сключвани от наследодателя на ответниците – Т. Д. и от ищеца З.Т.Т.. Свидетелят твърди, че страните са имали устно споразумение как да ползват нивите, като З.Т. е вземал рентата за нивата от 20дка, а Т. Д. е вземал рента за другите две ниви. След 2003г. кооперацията се разтурила и земите в селото са се обработвали от арендатори. Свидетелят излага обстоятелства, че в селото имало едно дворно място с къща, което било на Т. Д., до него имало друго дворно място с къща, което било на З.Т. и на края на селото имало едно празно дворно място – около 5-6дка, на което преди години /1996г./ Т. Д. и З.Т. са гледали дини и пъпеши. Към настоящият момент свидетелят не знаел кой ползва дворните места.

От показанията на свидетеля И. Г. Т. се установява, че от имотите на “дядо Д.” едно дворно място се е ползвало от Т. Т. и друго от “бай Т.”. Имало още едно дворно място извън селото, но свидетелят не знаел кой го ползва.

Видно от показанията на свидетеля Р. М. М. и двете семейства – на Т. Д. и на Й.Р. са имали дворове и къщи в дворовете. Ищецът З. много години е гледал пилета в тяхното дворно място. Имало още едно дворно място, което страните обработвали заедно – гледали бостан. Свидетелката била кмет на селото от 1976г. до 2000г. През това време била давала на З. и на чичо му Т. служебни бележки, че са земеделски производители. Свидетелката твърди, че имотите се водели на дядо Д., като наследодателят на ответниците – Т. Д. не искал да правят делба. По отношение на земеделските земи свидетелката излага обстоятелства, че ищецът З. е получавал рента от арендатора К. Д.. В едното дворно място ищецът З. гледал пилета преди повече от 15 години, но и до сега ползват построеното хале и имали инвентар вътре.

От показанията на свидетеля А. Ж. Г. се установява, че всичките ниви и дворни места, останали от дядо Д., ги работел бай Т. повече от 20 години и им плащал данъците. Дядо Д. преди години е дал дворно място на зет си – Т. Т., съпруг на Й., както и около 28-29дка. земеделски земи. Страните нямали никакви спорове относно ползването на имотите. Свидетелят знаел за две или три дворни места – едното било извън селото около 2дка и бай Т. го обработвал, в другото бай Т. си имал къща, където живеел до смъртта си и в същия двор била построена и къщата на зет му. Ищецът З. е гледал пилета в “неговото си” дворно място, останало му в наследство от баща му и дядо му.

Видно от показанията на свидетеля Г. Т. И. дядо Д. имал един син Т. Д. и една дъщеря Й.. След като дъщеря му се омъжила за Т. Т. Русев, дядо Д. му дал 40дка. земеделски земи, с които Т. Т. влязъл в ТКЗС. Дядо Д. имал общо над 120дка. ниви. Дядо Д. направил и къща на Т. Т.. Страните не са имали спорове относно собствеността на имотите и конкретно, че нивите на дядо Д. остават в наследство само на Т. Д.. Дядо Д. имал около 5дка. дворно място, което разделил на две – на сина си и на дъщеря си, като в двете части имало къщи. На края на селото имало празно дворно място – по-малко от 5дка., което се обработвало само от Т. Д.. Свидетелят е категоричен, че З. не бил ходил там и не бил работил.

От показанията на свидетеля М. И. М. се установява, че дядо Д. имал ниви и преди включването им в ТКЗС той ги разделил на половина – на сина си и на зет си. Дядо Д. имал дворно място, в което имало две къщи – едната на сина му, другата на зет му. Имал и едно празно дворно място на края на селото – около 2-3дка., което се обработвало от Т. докато бил жив. Т. гледал там бостан, но свидетелят не знаел дали и З. е гледал бостан.

Всички свидетели дават еднозначни показания относно обстоятелствата какви дворни места и земеделски земи е имал общият наследодател на страните с малки неточности. Единственото противоречие е между показанията на свидетелите И. Ж. М. и Р. М. М., които твърдят, че в празното дворно място на края на селото наследодателят на ответниците – Т. Д. и ищецът З.Т. заедно са гледали дини и пъпеши и показанията на свидетеля Г. Т. И., който твърди, че З. никога не е ходил за обработва това дворно място, а само Т. Д. го е обработвал. По отношение на този факт съдът кредитира с доверие показанията на свидетелите И. Ж. М. и Р. М. М., тъй като свидетелката Милчева изрично и подробно обясни откъде съди за изложените от нея обстоятелства – от факта, че в качеството й на кмет за периода от 1976г. до 2000г. е давала служебни бележки и на Т. Д. и на З.Т., че са земеделски производители заради отглежданите от двамата в процесното дворно място дини и пъпеши. Съдът не кредитира с доверие показанията на свидетеля Г. Т. И. в частта им, в която твърди, че З. никога не е ходил за обработва празното дворно място на края на селото, а само Т. Д. го е обработвал. В останалата част свидетелските показания на свидетеля Г. Т. И., както и на всички разпитани свидетели, съдът намира за достоверни, тъй като свидетелите излагат своите непосредствени впечатления и няма данни за тяхната заинтересованост от изхода на делото.

При така изложената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

По отношение на процесните земеделски земи:

Безспорно е, че правото на собственост върху посочените в исковата молба земеделски имоти е било възстановено на наследниците на Д.А. Д.. Ответниците изложиха обстоятелства, че преди включването на земеделските земи в ТКЗС наследодателят на страните е разделил имотите си, като е дал на съпруга на дъщеря си 40 дка ниви, които последният е внесъл в ТКЗС на свое име. За това обстоятелство свидетелстват и А. Ж. Г., Г. Т. И. и М. И. М.. По делото бяха приети като писмени доказателства копия на Опис-декларация за встъпване в ТКЗС и Учредителен протокол от 20.10.1948г. В графата “Име и презиме” на Опис-декларацията е записано освен името на общия наследодател Д.А. и имената на съпругата му и имена на други лица, но в графата “На чие име е внесено” е записано само името на общия наследодател “Д.А.”. В приложената към учредителния протокол Списък-декларация под №4 е записан Т. Т. с внесени ниви 35 дка, а под №13 е записан Д. А. с внесени ниви 80 дка.

Съдът намира, че от представените доказателства не може да се направи категоричен извод, че общият наследодател на страните Д.А. Д. е разделил притежаваните от него ниви приживе на сина си и на зет си, както се твърди от ответниците и от водените от тях свидетели. Свидетелите дадоха твърде неопределени в тази насока показания - А. Ж. Г. твърди, че Д.А. дал на зет си 28-29дка. ниви, Г. Т. И. твърди, че е дал 40 дка от общо притежаваните 120 дка ниви, а М. И. М. твърди, че Д.А. разделил наполовина нивите си – на сина си и на зет си. Показанията са твърде неточни по отношение на това колко ниви всъщност е имал Д.А. и колко е дал на зет си и по какъв начин точно е станало това, тъй като от представените писмени доказателства не може да се направи извод, че внесените от Т. Т. ниви в ТКЗС са тези, дадени му от Д.А.. Тези обстоятелства освен това е следвало да бъдат изяснени при заявяването за възстановяване правото на собственост върху земеделските земи пред съответната поземлена комисия. Ако е имало внесени в ТКЗС ниви самостоятелно от Т. Т., то правото на собственост върху тях е следвало също да бъде възстановено на наследниците му, като не бяха представени данни по делото това да се е случило. Няма данни ищците да притежават някакви други земеделски имоти, освен тези по наследство от Д.А. Д.. Свидетелите, които в показанията си изложиха обстоятелства за получавана от ищеца З.Т.Т. рента за отдадени под аренда земеделски земи, свидетелстваха именно за земите, останали в наследство от Д.А., а не за такива, които са останали в наследство от бащата на ищеца. Освен това след възстановяването на земеделските земи ищците и наследодателят на ответниците Т. Д.Д. са се снабдили с нотариален акт за собствеността на възстановените земеделски имоти като наследници на Д.А. Д., което свидетелства за факта, че както ищците, така и наследодателят на ответниците са имали съзнанието, че те са съсобственици на възстановените земеделски земи, а не, че същите са собственост само на Т. Д.Д.. За това обстоятелство свидетелства и фактът, че след възстановяването правото на собственост върху земеделските земи, и наследодателят на ответниците Т. Д.Д. и ищецът З.Т.Т. са отдавали под аренда нивите първоначално на земеделската кооперация в с.Великово, а впоследствие на други лица, като са получавали съответни арендни плащания.

През 2008г. наследодателят на ответниците Т. Д.Д. се е снабдил с констативен нотариален акт за собственост върху процесните земеделски имоти, като видно от приложеното към настоящото производство копие на нотариално дело, не е представил предхождащия нотариален акт от 1999г. на нотариус Галя Дачева, касаещ собствеността на същите имоти и е представил невярното удостоверение за наследници на Д.А. Д., в което е бил вписан като единствен наследник на баща си. За издаването на този нотариален акт Т. Д.Д. дори не е твърдял придобиването на правото на собственост по давностно владение. Такова и не може да се обоснове с представените по делото писмени и гласни доказателства, съгласно които З.Т.Т. е отдавал под аренда част от възстановените земеделски имоти. Освен това ищците, заедно с наследодателя на ответниците са признати за собственици на възстановените земеделски земи с Нотариален акт за собственост на недвижими имоти, възстановени по закона за собствеността и ползването на земеделските земи №47, том ІІ, рег.№1888, дело №493 от 1999г. на нотариус Галя Дачева и дори да се приеме, че през цялото време от 1999г. Т. Д.Д. е владял същите, то до 2008г. не са минали 10 години владение, които са необходими за придобиването на правото на собственост. Поради тази причина съдът не намира за необходимо да изследва наличието на останалите юридически факти от фактическия състав на придобивната давност, касаещи придобиването на правото на собственост върху земеделските земи, останали в наследство от Д.А. Д.. Не се събраха никакви категорични доказателства относно евентуална делба, извършена приживе от наследодателя, както и делба след възстановяването на правото на собственост върху земите, макар изнесените от свидетелите данни, че Т. Д.Д. е ползвал по-голяма част от земите от тази, ползвана от З.Т.Т..

По отношение на процесните дворни места:

Съдът намира за безспорен факта, че посочените в исковата молба дворни места са били собственост на общия наследодател на страните - Д.А. Д.. Това обстоятелство се установява и от приетото като писмено доказателство писмо с изх.№11-00-281/23.07.2012г. на Община Гълъбово. Очевидно в предходни устройствени планове на с.Великово двете празни дворни места са били едно цяло дворно място, което в настоящия устройствен план е разделено съответно на УПИ Х-226 и УПИ ІХ-226 в кв.49, които са съседни, както и застроените дворни места са били едно цяло дворно място, което в настоящия план е разделено съответно на УПИ ХІІ-214 и УПИ ХІІІ-214 в кв.39 по плана на селото, които също са съседни. Поради тази причина в свидетелските си показания свидетелите излагаха обстоятелства, че общия наследодател на страните Д.А. Д. е имал едно дворно място с къща, което е разделил на две и е направил къща за дъщеря си. Свидетелите излагаха обстоятелства и за едно празно дворно място на края на селото, което се обработвало от Т. Д.Д. и З.Т.Т.. Явно свидетелите виждат двете празни дворни места като един имот, тъй като регулационната граница не е обозначена. Макар свидетелите да твърдят, че Д.А. Д. е разделил двора си на две и е построил къщи и за сина си и за дъщеря си, тази “делба” е извършена неформално, без да са съставени някакви документи. От свидетелските показания не стана ясно кое точно дворно място се ползва само от Т. Д.Д. докато е бил жив и кое се ползва от З.Т.Т.. Но всички свидетели са категорични, че едното дворно място се е ползвало от ищеца З.Т.Т., който и до днес “има инвентар там”.

Ответниците твърдят, че по отношение на техния пряк наследодател Т. Д.Д. е изтекла 10 годишна придобивна давност, с което той е придобил правото на собственост и върху четирите дворни места.

Придобиването по давност на сънаследствен недвижим имот може да стане само когато сънаследник промени държанието на спорния имот, като владее за себе си и против волята на другите наследници./ Решение № 70 от 3.XI.1980 г. по гр. д. № 65/80 г., ОСГК/. Наследникът може да измени основанието на владението от свое име и от името на останалите наследници, като започне да владее само за себе си. Това манифестиране на претенциите за изключителна собственост чрез изменение на основанието на владението обаче не е достатъчно, ако произтича само в съзнанието на сънаследника. Той следва да предприеме такива действия, които да отричат правото на останалите наследници (или съсобственици) върху техните части. Същественото в това изменение на основанието на владението следва да достигне до знанието на останалите съсобственици. Променилият намерението да владее само за себе си, не може да го държи в тайна. Всяко пасивно поведение или скрита дейност създава съмнение и неопределеност, основанието и намерението му, счита се, че той не желае да владее за себе си. Не такова е положението при процесните недвижими имоти. Наследодателят на ответниците Т. Д.Д. по никакъв начин не е манифестирал намерението си да владее всичките имоти само за себе си. Само за едното застроено дворно място може да се приеме, че е било владяно от Т. Д.Д. необезпокоявано само за себе си, но нито от свидетелските показания, нито от другите доказателства по делото може да се направи извод, кое точно е това дворно място. Свидетелите излагаха обстоятелства, че едното дворно място с къща е на Т. Д.Д., а другото – на З.Т.Т., но никой от свидетелите не успя да индивидуализира по какъвто и да е начин съответните недвижими имоти. Почти всички свидетели твърдят, че страните не са имали спорове относно собствеността на имотите, останали в наследство от Д.А. Д.. Това обстоятелство изключва евентуалното отричане на наследствените права на ищците над процесните имоти, което би било демонстрация от страна на наследодателя на ответниците Т. Д.Д. на намерението за своене на имотите. Категорично бе установено освен това, че ищецът З.Т.Т. е ползвал единия застроен имот, както и празните дворни места съвместно с Т. Д.Д..

За придобиването по давност е необходимо да бъде установено владение върху един имот. Съгласно чл.68, ал.1 от ЗС, владението е упражняване на фактическа власт върху вещ, която владелецът държи лично или чрез другиго като своя. Съгласно чл.79, ал.1 ЗС правото на собственост по давност върху недвижим имот се придобива с непрекъснато владение в продължение на 10 години. Въпросът за намерението на един от съсобствениците, по силата на настъпилото наследствено правоприемство, да промени владението от името на всички във владение само за себе си, може да се изяви по различни начини – пряко отричане на съсобствеността, недопускане на останалите съсобственици до имота, но следва да бъде категорично демонстрирано и обективирано, чрез позитивно извършени в тази насока действия. /Р.238 от 11.04.2000г. на ВКС по гр.дело №1031/99г., Іг.о./. Дали лицето, което се намира в недвижим имот, е владелец или държател, зависи от установените по делото факти, доказващи наличието на обективния и субективния елемент на отношенията му по повод на имота. Следва да бъдат налице и двата елемента на владението - обективен елемент /corpus/- упражняване на фактическа власт и субективен елемент /animus/- намерение за своене на вещта. При преценката дали е установено владение, следва да се вземат предвид характеристиките на владението - като непрекъснато, спокойно, явно, несъмнително и с намерение да се държи вещта като своя. В случая и двата елемента не са налице – фактическата власт не е установена върху всичките имоти, а само върху един от тях /който не бе индивидуализиран/ и по никакъв начин не е манифестирано намерението за своене на имотите от страна на Т. Д.Д.. Поради тази причина съдът намира, че по отношение на наследодателят на ответниците Т. Д.Д. не е изтекла придобивната давност и същият не е придобил процесните имоти, независимо от издадените констативни нотариални актове.


Предвид гореизложеното съдът намира за установено, че процесните недвижими имоти – и земеделски земи и дворни места са собственост на всички наследници на Д.А. Д..

По отношение направеното възражение от ответниците за квотите при наследяването, съдът намира същото за неоснователно поради следните съображения. Д.А. Д. е починал през 1954г. при действието на настоящия Закон за наследството, Обн., ДВ, бр.22 от 29.01.1949г., в сила от 29.04.1949г. Чл. 5., ал.1. от ЗН от момента на обнародването е и в настоящата редакция, а именно “Децата на починалия наследяват по равни части.”, без да се разделят по полов признак. Поради тази причина съдът намира, че квотите на наследяването са както следва: ищците З.Т.Т., Г.Д.Т. и Т.Д.Т. като наследници на Й.Д.Р. наследяват ½ идеална част от имуществото на Д.А. Д., а ответниците Н.Т.Ж., Л.Т.Ж., Г.Т.Д. и Н.Т.А., като наследници на Т. Д.Д. наследяват ½ идеална част от имуществото на Д.А. Д..

Предявеният от ищците срещу ответниците установителен иск се явява основателен и доказан и следва да бъде уважен. На основание чл.537, ал.2 ГПК Нотариален акт за право на собственост върху недвижими имоти /чл.587, ал.1 ГПК/ №152, том ІІІ, рег.№4544, дело №552 от 2008г. на Трифон Минчев - съдия по вписвания в Районен съд-Гълъбово, Договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти, акт №41, том І, рег.№391/25.02.2011г., Нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по давност и наследство №186, том І, рег.№1135, дело №404/1998г. на нотариус Галя Дачева, Нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот, придобит чрез обстоятелствена проверка №64, том ІV, рег.№5219, дело №664 от 2008г. на Трифон Минчев - съдия по вписвания в Районен съд-Гълъбово, Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане №65, том ІV, рег.№5220, дело №665 от 2008г. на Трифон Минчев - съдия по вписвания в Районен съд-Гълъбово, Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане №66, том ІV, рег.№5221, дело №666 от 2008г. на Трифон Минчев - съдия по вписвания в Районен съд-Гълъбово, Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане №67, том ІV, рег.№5222, дело №667 от 2008г. на Трифон Минчев - съдия по вписвания в Районен съд-Гълъбово следва да бъдат отменени до размера на 1/2 идеална част от имотите, които са собственост на ищците.

По отношение на претенцията на ищците за присъждане на направените разноски съдът намира, че следва да уважи същата на основание чл.78, ал.1 ГПК и да осъди ответниците да им заплатят разноски в размера, посочен в списъка на разноските, представен от ищците – общо в размер на 3874,85лв.

Воден от горните мотиви, съдът
Р Е Ш И :
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на З.Т.Т., ЕГН ********** ***, Г.Д.Т., ЕГН ********** ***, Т.Д.Т., ЕГН **********,***, Н.Т.Ж., ЕГН ********** ***, Л.Т.Ж., ЕГН ********** ***, Г.Т.Д., ЕГН ********** ***, Н.Т.А., ЕГН **********,***, че ½ /една втора/ идеална част от следните недвижими имоти: Нива в местността “Мусаклии” с площ 19,999дка / деветнадесет декара деветстотин деветдесет и девет квадратни метра/, ІV категория, имот №029007 /двадесет и девет хиляди и седем/ по плана на земеразделяне на с.Великово, общ.Гълъбово, при граници: имот №000147, имот №029018, имот №000131, имот №029008;

Нива в местността “Юрта” с площ 47,600 дка /четиридесет и седем декара и шестстотин квадратни метра/, V категория, имот №031014 /тридесет и една хиляди и четиринадесет/ при плана за земеразделяне на с.Великово, общ.Гълъбово, която към настоящия момент е разделена на три имота, както следва:

- Нива в местността “Юрта” с площ 22,999 дка /двадесет и два декара и деветстотин деветдесет и девет квадратни метра/, V категория, имот №031049 /тридесет и една хиляди и четиридесет и девет/ по плана за земеразделяне на с.Великово, общ.Гълъбово при граници: имот №031011, имот №000045, имот №031050, имот №031017, имот №031016, имот №031015, имот №031031

- Нива в местността “Юрта” с площ 14,600 дка /четиринадесет декара и шестстотин квадратни метра/, V категория, имот №031050 /тридесет и една хиляди и петдесет/ по плана за земеразделяне на с.Великово, общ.Гълъбово при граници: имот №031051, имот №000045, имот №031049, имот №031017, имот №031037, имот №031038

- Нива в местността “Юрта” с площ 10,000 дка /десет декара/, V категория, имот №031051 /тридесет и една хиляди и петдесет и едно/ по плана за земеразделяне на с.Великово, общ.Гълъбово при граници: имот №031050, имот №000045, имот №031020, имот №031046, имот №031041, имот №031038

Дворно място с площ 1930 кв.м./хиляда деветстотин и тридесет квадратри метра/, находящо се с.Великово, общ.Гълъбово, представляващо УПИ ХІІ 214 /дванадесети за двеста и четиринадесет/, в кв.39 /тридесет и девет/ по плана на селото, заедно с постройките в него, при граници: УПИ ХІ 213, УПИ V 212, УПИ ХІІІ 214;

Дворно място с площ 1650 кв.м./хиляда шестстотин и петдесет квадратни метра/, находящо се с.Великово, общ.Гълъбово, представляващо УПИ ХІІІ 214 /тринадесети за двеста и четиринадесет/, в кв.39 /тридесет и девет/ по плана на селото, заедно с постройките в него, при граници: УПИ І 217, УПИ ІІ 216, УПИ ІV 215, УПИ V 212, ХІІ 214;

Празно дворно място с площ 1920 кв.м./хиляда деветстотин и двадесет квадратни метра/, находящо се с.Великово, общ.Гълъбово, представляващо УПИ Х 226 /десети за двеста двадесет и шест/, в кв.49 /четиридесет и девет/ по плана на селото, при граници: улици, УПИ ІХ 226, УПИ ХІ 225;

Празно дворно място с площ 1630 кв.м. /хиляда шестстотин и тридесет квадратни метра/, находящо се с.Великово, общ.Гълъбово, представляващо УПИ ІХ 226 /девети за двеста двадесет и шест/, в кв.49 /четиридесет и девет/ по плана на селото, при граници: улица, УПИ Х 226, УПИ ХІ 225, УПИ VІІІ 225

са собственост на З.Т.Т., ЕГН ********** ***, Г.Д.Т., ЕГН ********** ***, Т.Д.Т., ЕГН **********,***.
ОТМЕНЯ Нотариален акт за право на собственост върху недвижими имоти /чл.587, ал.1 ГПК/ №152, том ІІІ, рег.№4544, дело №552 от 2008г. на Трифон Минчев - съдия по вписвания в Районен съд-Гълъбово, Договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти, акт №41, том І, рег.№391/25.02.2011г., Нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по давност и наследство №186, том І, рег.№1135, дело №404/1998г. на нотариус Галя Дачева, Нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот, придобит чрез обстоятелствена проверка №64, том ІV, рег.№5219, дело №664 от 2008г. на Трифон Минчев - съдия по вписвания в Районен съд-Гълъбово, Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане №65, том ІV, рег.№5220, дело №665 от 2008г. на Трифон Минчев - съдия по вписвания в Районен съд-Гълъбово, Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане №66, том ІV, рег.№5221, дело №666 от 2008г. на Трифон Минчев - съдия по вписвания в Районен съд-Гълъбово, Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане №67, том ІV, рег.№5222, дело №667 от 2008г. на Трифон Минчев - съдия по вписвания в Районен съд-Гълъбово, ДО РАЗМЕРА НА ½ /една втора/ идеална част от имотите.
ОСЪЖДА Н.Т.Ж., ЕГН ********** ***, Л.Т.Ж., ЕГН ********** ***, Г.Т.Д., ЕГН ********** ***, Н.Т.А., ЕГН **********,*** да заплатят солидарно на З.Т.Т., ЕГН ********** ***, Г.Д.Т., ЕГН ********** ***, Т.Д.Т., ЕГН **********,*** направените от тях разноски по делото в размер на 3874,85лв. /три хиляди осемстотин седемдесет и четири лева и 85 стотинки/, от които 249,40лв. – платена държавна такса, 25,45лв. – платена държавна такса към Агенция по вписванията и 3600лв. – адвокатски хонорар.

На основание чл.115, ал.2 ЗС определя шестмесечен срок на ищците да извършат отбелязване на решението в службата по вписванията при РС-Гълъбово, считано от влизане на решението в сила.


Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Коьрта
Контакты

    Главная страница


Решение №99 15. 11. 2012г. Гр. Гълъбово

Скачать 230.14 Kb.