• На основание чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Белица одобрява задание за изработване на ПУП – ПРЗ, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ.
 • Председател ОбС/п/ А.Ахмед
 • Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общински съвет – Белица Ахмед Муса Ахмед – Председател на Общински съвет – Белица;
 • При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Хасан Ибрахимов Юруков – Заместник-председател на Общински съвет - Белица.

 • Скачать 150.27 Kb.


  страница1/2
  Дата17.01.2018
  Размер150.27 Kb.
  ТипРешение

  Скачать 150.27 Kb.

  Решение Общински съвет гр. Белица реши


    1   2

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА

  гр. Белица, обл.Благоевград, ул.Г.Андрейчин 15

  тел.07444 2268, email obsbelica@abv.bg

                                                                                          препис – извлечение  П Р О Т О К О Л   № 3

  от заседание на Общински съвет – гр. Белица, проведено на 04.12.2015 година.


  Р Е Ш Е Н И Е № 27

  На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.2, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ и чл.62а, ал.4 от ЗУТ, Общински съвет – гр. Белица реши:

  1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – ПРЗ, по отношение на ПИ с идентификатор №39270.1.928 по кадастралната карта на с. Краище, с предвиждане за преотреждане от „Озеленяване“ за „Жилищно строителство“.

  2. На основание чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Белица одобрява задание за изработване на ПУП – ПРЗ, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ.

                                                                           Председател ОбС/п/ А.Ахмед    Вярно с оригинала

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА

  гр. Белица, обл.Благоевград, ул.Г.Андрейчин 15

  тел.07444 2268, email obsbelica@abv.bg

                                                                                          препис – извлечение  П Р О Т О К О Л   № 3

  от заседание на Общински съвет – гр. Белица, проведено на 04.12.2015 година.


  Р Е Ш Е Н И Е № 28
  На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ, Общински съвет – гр. Белица реши:

  1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общински съвет – Белица Ахмед Муса Ахмед – Председател на Общински съвет – Белица;

  2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Хасан Ибрахимов Юруков – Заместник-председател на Общински съвет - Белица.

                                                                           Председател ОбС/п/ А.Ахмед    Вярно с оригинала

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛИЦА

  гр. Белица, обл.Благоевград, ул.Г.Андрейчин 15

  тел.07444 2268, email obsbelica@abv.bg

                                                                                          препис – извлечение


    1   2

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Решение Общински съвет гр. Белица реши

  Скачать 150.27 Kb.