Скачать 476.07 Kb.


страница1/3
Дата25.11.2017
Размер476.07 Kb.
ТипРешение

Скачать 476.07 Kb.

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение


  1   2   3

ДО


ДИРЕКТОРА НА РИОСВ

ГР. БЛАГОЕВГРАД

И С К А Н Е
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
Възложител . „СТРЕНИДОМ- 2007” ЕООД гр. БЛАГОЕВГРАД ,

Ул.”Прилеп” № 59 , ЕИК 101 763 035
Пълен пощенски адрес Стоян Николов Стоянов ЕГН 51 08 01 0266,

град Благоевград , улица „Прилеп” № 59

Телефон:073 88 23 32 факс:073 88 23 32 .е-mail: strenidom@dbv.bg

Управител на фирмата- възложител: инж. Стоян Николов Стоянов

Лице за контакти/пълномощник (име, адрес, тел. за контакти):

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение:

Изграждане на малко предприятие за производство на екологични горива – Пелети, брикети ,складова база и търговска дейност и административно битова сграда в ПИ 02748.502.4 в землището на село Бараково,Община Кочериново

/посочва се точното наименование на инвестиционното предложение и местоположението му – имот, местност/парцел/масив, землище, населено място, община/


Прилагам:


 • Един екземпляр от информацията по приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, приета с ПМС № 59/7.03.2003 г., публ. ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ПМС № 337, публ. ДВ, бр. 3/2011 г.) на хартиен носител

 • Два екземпляра от информацията по приложение № 2 на Наредбата за ОВОС на електронен носител

 • Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони или кметство/кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява) /съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 на Наредбата за ОВОС,

 • Уведомително писмо вх.№1/09 03 2012 г. Кметство с.Бараково

 • Уведомително писмо вх.№48-00-48/20 02 2012 г. Община Кочериново

 • Документи, доказващи обществен интерес (при наличие на такъв)

 • Отговор на писмо вх.№1/09 03 2012 г.до Кметство с.Бараково

изх. № 3/ 26 03 2012 г от Кметсво Бараково,Общ.Кочериново.

 • Отговор на писмо вх.№48-00-48/20 02 2012 г.до Община Кочериново

изх. № 48-00-48 09 03 2012 г от Община .Кочериново.

 • Документ за платена такса.

 • Други документи:

 1. 1 екз. От подробно разработена информация за инвестиционното предложение по Пр.2 от Наредба за ОВОС на хартиен носител + 2 екз. на електронен носител

2…………………………………………….

3……………………………………………..

4……………………………………………..

Дата:.08 Май 2012 г.


Възложител/пълномощник:................................................

Инж. Стоян Стоянов/И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Приложение 2 от Наредба за ОВОС

Съгласно Преложение 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, приета с - ПМС № 59/2003 г.(обн. ДВ. бр.25/2003г., последно изм. ДВ. бр.3/2011г.)


Подробно разработена информация за инвестиционно предложение
Информация по Приложение 2 от( Наредба за ОВОС) за преценяване на необходимостта от ОВОС
І. Информация за контакт с възложителя.
1. Данни за възложителя: „СТРЕНИДОМ- 2007” ЕООД гр. БЛАГОЕВГРАД ,

Ул.”Прилеп” № 59 , ЕИК 101 763 035

2. Пълен пощенски адрес за кореспонденция: Стоян Николов Стоянов ЕГН 51 08 01 0266,град Благоевград , улица „Прилеп” № 59

3. Телефон:073 88 23 32 факс:073 88 23 32 .е-mail: strenidom@dbv.bg

4. Управител : инж. Стоян Николов Стоянов

ІІ. Характеристика на инвестиционното намерение.

1. Резюме на предложението

Юридическото лице. „Стренидом- 2007” ЕООД – Благоевград има следното нвестиционно предложение : Изграждане на малко предприятие за производство на екологични горива – Пелети, брикети ,складова база и търговска дейност и административно битова сграда в ПИ 02748.502.4 в землището на село Бараково,Община Кочериново.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02748.502.4 / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10-147/11.07.2005г. на началника на СК-Кюстендил, последно изменение със Заповед № КД-14-10-190/25.08.2010г. на Началника на СГКК-Кюстендил, с площ от 4 577.00 /четири хиляди и петстотин и седемдесет и седем/ кв.м., трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за целулозно-хартиената промишленост, номер по предходен план 02748.502.1, с административен адрес с. Бараково, община Кочериново, при съседи на ПИ: 02748.502.6, 02748.502.5, ведно с построените в ПИ: Сграда с идентификатор 02748.502.4.1 със застроена площ от 302.00 /триста и два/ кв.м., на два етажа, предназначение: сграда за енергопроизводство и Сграда с идентификатор 02748.502.4. с площ от 119.00 /сто и деветнадесет/ кв.м., на четири етажа, предназначение: административна, делова сграда.

Изглед на съществуващата част от сградата в ПИ 02748.502.4 от към северо/западно страна на имота
2.Доказване на необходимоста от инвестиционното намерение.

Преди да закупим ПИ в района сме проучвали педварително и други райони за реализиране нашето инвестиционно намерение- изграждане на малко предприятие за производство на горива от зелена ениркия- оползотворяване на горска биомасса и преработката и в екопродукти.

Тъи като първоначалната инвестиция е свързана с изграждането на предприятие и направените от нас проучвания за имота стигнахме до извода че този имот се намира в урбанизирана территория- Промишлена зона на с-Бараково и същият е на стратегическо място за доставка на суровина, а и региона отговаря на всички условия на възможноста да се изгради с най малко инвестиции и ниски разходи за получаване на крайните продукти , основно горива от дървесна биомасса.

За изпълнението на инвестиционното предложение ще е необходима следната суровина за годишен производствен цикъл:

- Дърва за огрев и отпадъчна дървесина - 19 500 м3 сурова дървесина, като средно месечна консумация е 1600 м3. Това е едва 8-12% от дървесината за санитарна сеч на ДГС, които са в региона- 5 бр. ДГСтопанства.

Складирането ще се осъществи в склад суровина, който ще се изгради в самия имот на площ от 2100 м2 и височина е 7 м.

Доставката на дървесината ще се осъществи от 5 бр. ДГС – ДГС Р.Монастир,ДГС Благоевград, ДГС Симитли, ДГС Невестино и ДГС Дупница.

Най отдалечените места са на разтояние да 75 км. Предимно 50% горски пътища и другите 50% са пътища от общинска и републиканска пътна мрежа.

3. Връзка с други съществуващи и одобрении с устройствен или друг план дейности.

Предприятието ще бъде изградено в собствен имот ПИ02748.502.4- Бивша ПСт. 110/20 кV. Захранваща с ел.енергия „Екотаб”- АД с.Бараково. Същото се намира в урбанизирана територия- Промишлена зона на с. Бараково,Община Кочериново и е разположено в Северо Западна част на същата.

След прекратяване дейността на „Екотап” АД с. Бараково и спиране на работата на П/ст 110/20 кV Ел оборудването е демонтирано и предприятието е пре отредило с ПУП част от имота в отделни ПИ видно от приложена заповед № 188 от 13 08 2010 г. на Кмета на Община Кочериново и приложение извадка от регулационен план на кв.502 по КК на с. Бараково Ново обособени имоти са със статут на производствената дейност на „Екотаб” АД - ПУП с предназначение за „Целулозно хартиената промишленост” Всичките имоти попадат в границите на промишлената зона на с. Бараково.

Видно от гореизложеното инвестиционното намерение не засега и не влияе по никакъв начин на други дейности в цитираните имоти.

Тъй като консумацията на Ел енергия е около 300 КVА и е необходимо изграждането на ТП за собствени нужди ще се изгради такъв , кото се ползва изградената до бившата Подстанция въздушна Ел. мрежа 20 кV, за захранването на ТП мачтов 20/04.кV с трансформатор 400 КVVА.

Водопроводната и канализационни мрежи са изградени за захранването с вода, съответно отвеждането на битови фекални и дъждовни води през изградената в бившето предприятие „Екотаб” АД.След спирана на дейността на предприятието и обособяване на нови ПИ в УПИ с отреждане и обособяване на същите в друга частна собственост се налага захранването с питейна вода , както и отвеждането на битовите води да става по друго трасе .

За захранване с вода ще се използва два варианта . Битова , промишлена и вода за противопожарни дейности ще се изгради собствен водоисточник – кладенец да подземни води.

Собствен водоиточник за доставка на вода за противопожарни, производствени , битови и поливни нужди през летния сезон на зелени площи .Същият ще бъде тип кладенец, който ще бъде изграден в урбанизирана территория и в границите на имот ПИ 02748.502.4.Вимота има изграден подземен стоманобетонов резервоар-30м3. за ПП вода. Денонощната макс. консумация е до 2 м3/24 ч. - Нов довеждъщ водопровод ПЕВП ф 63/10 атм. От съществуващ водоснабдителна система на с. Бараково с дължина 230 м..Към настоящия момент няма захрранване с питейна вода.

- Нова отвеждаща битова и фекална канализация от РVС тръби Ф 300мм. до съществуваща канализация на с. Бараково с дължина 260 м.

Новоизградените –водопровод и канализация ще се изградът и захранят и ли заустат към изградената водопроводна и канализационна мрежа на с. Бараково. Трасето на новоизградените съоражения ще мине успоредно на пътя минаващ покрай имота в второстепенен полски път, който е собственост на Община Кочериново.

4. Подробна информация за разгледани алтернативи.Тъй като производството на биогорива от дървесна биомаса е сравнително ново производство и е екологично чист био продукт, който влиза в програмите за добиването на зелена еко енергия и се намаляват вредните емисии ,с което се намалява замърсяването на природата то на този етап не е разглеждана друга алтернатива и начина на производството на био горива.

От директивите за производство на зелена енергия от биомаса е и добиването на електро енергия от биомаса, чрез пиролиза на получени горива – еко пелети, но на този етап инвестициите са големи и не са по капацитета на Нашето микро предприятие.

Производството на други алтернативни горива не са разглеждани. С настоящето инвестиционно намерение се засягат главно производството на еко пелети от дървесна био маса.

5. Место положение на площадката, вкл. Необходимата площ за временни дейности по време на строителството.

Местоположението на площадката на която ще се изгради предприятието се намира в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02748.502.4 / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10-147/11.07.2005г. на началника на СК-Кюстендил, последно изменение със Заповед № КД-14-10-190/25.08.2010г. на Началника на СГКК-Кюстендил, с площ от 4 577.00 /четири хиляди и петстотин и седемдесет и седем/ кв.м., трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за целулозно-хартиената промишленост, номер по предходен план 02748.502.1, с административен адрес с. Бараково, община Кочериново, при съседи на ПИ: 02748.502.6, 02748.502.5, ведно с построените в ПИ: Сграда с идентификатор 02748.502.4.1 със застроена площ от 302.00 /триста и два/ кв.м., на два етажа, предназначение: сграда за енерго производство и Сграда с идентификатор 02748.502.4. с площ от 119.00 /сто и деветнадесет/ кв.м., на четири етажа, предназначение: административна, делова сграда.

Допълнително по реализирането на инвестиционното намерение ще се изградът в имота , като се запазят съществуващата инфраструктура и сгради , нови склад за суровина и помещение за монтаж на технологично оборудване за производството, както и битови помещения и VVС и стаи за почивка на персонал и други помощни помещения.

Съществуващите сгради ще се реконструират и пригодят за експлоатация и послужат за влизане в общия устройствен план на предприятието. Всички пътища които са изградени ще се запазят и ще се използват и за временни подходи за цялостната реконструкция на сградите и новопостроените такива.

Предвиждаме в последствие изграждане на фото волтаична система върху покривните площи на сградите, като площа на общата част на системата да бъде около 2 800 м2. Енергията, която ще се получава ще служи като допълнителна ел. енергия , която ще се включи за намаляване на разходите за производство.

6. Описание на основните процеси (по проспектни данни ), капацитет.

Производствения процес се състои от следните етапи:

І.Склад за приемане на суровина- отпадъчна дървесина, и други еко продукти; слама,лозови пръчки,слънчогледови и тютюнови стебла , както и костилки от череши,сливи и др.Предвижда се изграждане на покрит склад ,с покрита площ около 2 100 м2 Н =7,00м. Конструкцията на склада ще бъде стоманобетонн колони и покрив стоманобетонни панели с хидроизолация.Върху покрива,както и на другите сгради в имота ще се монтират фото волтаични елементи за производство на ел. енергия за собствени нужди. Ще се използват и съществуващите бетонови пътища които са използвани при обслужване на открита уредба на подстанцията.

ІІ.Преработка на суровината от дървесина в чипс .Дървесината се пуска през белачка на корите, с цел получаване на високо качествена продукция за пелети. След обелването дървесината минава на следваща преработка – раздробяване.

Този процес ще се осъществи като се монтира извън склада преди бункерите за смляна суровина на дробилка за раздробяване на дървесината и другите отпадъчни продукти да размер на смилане във вид на едри дървесни трици.

ІІІ. Изсушаване на раздробения чипс.При този процес раздробената суровина се изсушава от 45-60% влажност до 8-12% съх продукт. Неизсушената суровина от бункер суровина чрез комбинация от шнекове и въздуховоди се подава суровоната в барабанна сушилня,в която се подава горещ въздух примесен с димни газове , който предварително е загрят до 110*-160* в зависимост от материала,чам,бук или друг вид и степен на влажност на суровия материал.Сухата суровина се контролира с изградена КИС,а така също към пеща и инсталацията има изградена и ПЗсистема за предотвратяване на запалване на сушената продукция.

Изсушената суровина с въздуховоди и шнекове се транспортира в бункери суха продукция.Върху тях има изградена обезпрашителна система от циклони и обезпрашителни съоражения.

Пещта която ще подава горещия въздух се захранва с отпадъчна дървесина от преработката на суровината- кори от обелката на дървесината преди едрия чипс, и бракувани пелети. Разхода на дърва за изсушаването насуровина за производство на1 т. готова продукция е от 120 до 160 кг. дърва или отпадък суха суровина, /кори, бракувани пелети/ Димните газове се отвеждат в атмосферата с изграден комин който е тип тръбен от ст. тръба ф 400 мм

Сухата продукция се транспортира да следващата важна машина- Чукова мелница. При този процес сухият чипс се раздробява до размери за подаване в пелетизиращата машина.

Пелетизиране на сухия продукт. Предвидени са монтирането на два бр. пелетизиращи машини с обща производителност 1200-1500 кг./ час.готови пелети. Машината е комбинирана с шнекове и транспортни ленти и готовата продукция преминава през охладител и сито за пресяване на пелетите. Това са цилиндрични гранулати с диаметър 6-8 мм и дължиена от 25-30 мм.

След охлаждането на готовия продукт се подава към машина за пакетиране и разфасовки в подходящи чували и денкове. Пакетирането става автоматично и се извършва в два варианта

 • Големи денкове 350 кг. или 1050 кг.

 • Пакетирани в полиетиленови чували в опаковки по 15 – 25 кг бр. След пакетажа чувалите се подреждат на палета от по 1050 кг при 15 кг/пакет и 1000кг при 25кг/пакет

След този цикъл палетите се транспортират в склад готова продукция или се експедират , като се натоварват на транспортни средства.

- капацитет: Производителност на изграденото предприятие от 1 200 до 1500 кг/час готова продукция- пелети.Годишна реализация при двусменен режим на работа около 5 000 тона готова продукция.

Площта на имота е 4 577м2 и в същият имот ще се ползват изградените съоръжения от бившата подстанция, както и ще се изградят нови сгради и съоръжения.Съществуващите сгради ще се преустроят, както и изградят нови съгласно приложеното предпроектно проучване.

Новото инвестиционно предложение ще наложи променя предназначението на имота от «Целулозно хартиена промишленист» производство на ел. Енергя в предприятие за преработка на дървесна био масса в еко горива с предназначение на имота:- «Производство на пелети и брикети, складова и търговска дейност и адм. Битова сграда»

7 Схема на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.За производството на и връзка със сеществуващата пътна инфраструктура ще се ползват изградените пътища без да има нужда и необходимост от промяна на същите.

За доставка на суровината и реализация на продукцията ще се използва изградената съществуваща връзка с общински път от ІVкл. Пътна мрежа.

В имота има изградени бетонови пътища, които ще се запазят без да се нарушава тяхният габарит и новоизградените згради се разполагат между пътищата като се използват на 100% в новото предприятие.

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване,възтановяване и последващо използване.

Ще бъдат изградени нови сгради ,склад суровина,помешения за монтаж на технологичното оборудване,ново тяло за битови и санитарни помещения и връзка със складовите помещения, които ще се намират в реконстроираната сграда от покрита уредба на две нива , реконструкция на складови помещения, реконструкция на административно битова сграда, изграждани на противопожарен пръстен в имота и връзка със водоисточника- кладенец за битови, производствени и ППнужди.

Собствен МТП 20 /0.4кV с трансформатор 400 КVVА.Ще се използва изградената мружа 20 кV, която имо стълб до границата на имота.

Собствен водоиточник за доставка на вода за противопожарни, производствени , битови и поливни нужди през летния сезон на зелени площи .Същият ще бъде тип кладенец, който ще бъде изграден в урбанизирана территория и в границите на имот ПИ 02748.502.4.В имота има изграден подземен стоманобетонов резервоар-30м3. за ПП вода. Денонощната максимална консумация е до 2 м3/24 ч.

Нов довеждъщ водопровод ПЕВП ф 63/10 атм. От съществуващ водоснабдителна система на с. Бараково с дължина 230 м. Необходимоста от изграждането на новото захранване е продиктувано от факта, че предишното захранване с питейна и бетова вода, минава през, вече образувани други частни имоти, в границите на «Екотаб»- АД с.Бараково .Към настоящия момент няма захрранване с питейна вода.

Нова отвеждаща битова и фекална канализация от РVС тръби Ф 300мм. до съществуваща канализация на с. Бараково с дължина 260 м. Изграждането е необходимо тъй като при съществуващото положение канализацията е заустена в канализационнете мрежи на «Екотаб» АД и минава през други частни имоти.

Изграждане на 286 м. ограда на имота изпълнена от плътна част изцяло със стоманобетонни пояси и колони и тухлена зидария от бетонови блокчета.

При изграждане на новите пристройки и складови площи ще се извършат изкопни работи за фундаменти и демонтаж на подземни кабелни колектори, които са останали от предишната експлоатация на имота. В част от имота ще се разрушават фундаменти за открита уредба, като почти всичките изкопани земни маси и строителни отпадъци от разруешени ст.бетонни елементи ще влязат в насип на мястото на демонтираните кабелни колектори. Общото количество на демонтираните колектори в района на сградата и имота е 230 м и обем на насипа от изкопи при изграждане на новите съоражения и сгради ще пакрие баланса на земните работи, изкоп /насип.

При изпълнение на строителството стриктно ще се спазват всички мероприятия ,описани в работните проекти и опазване на околната среда и незамърсяването на същата.

Строителните отпадъци оставащи при изграждането и реконструкцията ще се складират в имота на подходящо място и периодично ще се извозват до депо за твърди битови отпадъци, което ще бъде посочено от Община Кочериново.

9.Предлагани методи за строителство.Обекта предмет на инвестиционното намерение ще се изпълнява по комбиниран метод, монолитно строителство и сглобяемо от стомано бетонови елементи.Реконструкцията на съществуващите сграда засяга вътрешни преустройства, които няма да влияят на стоманобетоновата конструкция.

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.По време на строителството и след това при експлоатацията ще се ползват като такива следните природни ресурси:

 • Подземни води за собствено водоснабдяване за промишлени ,битови и ПП Води с дневна консумация под 2 м3/ денонощие.Максималния годишен обем на битовите и промишлени води е до 600 м3/год.

 • Водоснабдяване на предприятието с питейна вода от изградената водопроводна мрежа на с. Бараково

 • Отвеждаща канализационна система до съществуващата канализация на с. Бараково по трасе, което минава в зона ,която не сасяга частните имоти .

 • Изграждане на нов Мачтов ТП 20/0.4 кV с трансформатор 400 кVVА .

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират- видове количиства и начин на третиране.

А. По време на строителството:

Отпадъци от строително ремонтни дейности и преустройство

Б. По време на експлоатацията:

Отпадъци от изгарянето на дървесина за сушилна Камера

Отпадъци от преработка на дървесината- остатъци на отпадъци след преминаването им през циклони.

Отпадъци от боклуци при транспорт и складиране на суровата продукция .,

- предвиждания за тяхното третиране:

Събиране в контейнери и транспортиране до Депо за ТБО

Битови отпадъчни води

- предвиден начин на тяхното третиране -

Заустване в канализационата мрежа на с. Бараково, Община Кочериново по ново трасе минаващо извън границите на частни имоти.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.Съгласно писмо изх.№ 594/3/ от 06 03 2012 г . на РИОСВ Благоевград, във връзка с представеното уведомление за инвестиционно намерение и направената проверка от страна на служителите на РИОСВ Благоевград , инвестиционното предложение засяга границите на защитена зона „Кочериново” с ИК ВG0002099 за опазване на дивите птици, обявена с Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите. При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12,ал.3 и ал.1 от Наредба за ОС се констотира , че инвестиционното намерение е допустимо спрямо режима на защитената зона „Кочериново”, определен със заповер РД№ 770/28 10 2008 г. на Министъра на околната среда и водите.

След анализ на представената информация и документацията в РИОСВ – Благоевград и на осн. Чл. 40, ал. 3 от Наредба за ОС и въз основа на критериите по чл. 16 от същата преценката за вероятна степен на отрицателно въздействие е , че инвестиционното намерение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията на видовете птици, предмет на опазване в защитена зона „Кочериново”

Тъй като предприятието което ще се изгради е малко, и производството се води като екологично чисто няма вероятност от отрицателно въздействие върху околната среда.

13.Други дейности, свързани с инвестиционното намерение, (например добив на строителни материали, нов водопровод,добив и пренасяне на енергия,жил. Строителство, третиране на отпадъчните води).Добив на строителни материали не се предвиждат . Няма да се прави нов водопровод за добив на ел. енергия . Битово отпадни води се заустат в изградената мрежа на с. Бараково, Общ. Кочериново.

В инвестиционното намерение е предвидено с цел намаляване на на разходите за ел.. енергия да се изгради система за добив на ел. енергия от фото волтаични елементи върху покривите на изграденото предприятие. Преноса на ел. енергия ще става през изградения нов ТП в имота.

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното намерение.Като необходимост от други разрешителни са :

 • Издаване на разрешително за присъединяване към Ел мрежа 20 кV.

 • Издаване на разрешително за изграждане на ново захранване с питейна вода.

 • Издаване на разрешително за изграждане на нова битова канализация и заустването и в канализационна мрежа на с. Бараково

 • Издаване на разрешително за изграждане на фотоволтаични ВЕИ и присъединяването им към Ел. мрежата на ЧЕЗ България.

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Тъй като производството е технологически безотпаден процес няма опасност от замърсяване и дискомфорт на околната среда. Обекта на инвестиционното намерение се намира в промишлената зона на с. Бараково и не засяга жилищната зона и друга за отдих. Най близките жил. Сгради и имоти са на разтояние от границите от имота на 235 м.

16. Риск от инциденти.Риск от инциденти не се очакват .Предприятието се намира извън населеното място и достъпа до пътя който минава е на разстояние от 10- 15 м. успоредно на път от ІV кл. Общинска мрежа.

Единствен риск и то минимален е влизането от предприятието в пътя посока към с. Бараково, но и той е минимален. Ще се поставят предупредителни знаци за опасности от инциденти.- Знак „СТОП” преди влизането в пътя откъм изхода от ПИ., както и ограничаване на скоростта в зоната на предприятието.

ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение. 1. План, карти, снимки, показващи границите на инвестиционното намерение даваща информация за физическите,природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита и отстояния до тях.

- населено място: село БАРАКОВО

- община: КОЧЕРИНОВО

- квартал: В урбанизирана територия попадаща в промишлена зона на с Бараково

- номер на поземлен имот/и: ПИ02748.502.4 , Урбанизирана територия

- собственост: „ СТРЕНИДОМ – 2007” ЕООД гр.БЛАГОЕВГРАД

- близост до или засягане на защитени територии: . Близост до защитена зона „Кочериново”

- близост до или засягане на територии за опазване на обектите на културното наследство: Не засяга територи на културното наследство

- очаквано трансгранично въздействие: Няма трансгранично въздействие

- схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: Не засяга промяна на пътната инфраструктура.

- най близко разположени обекти подлежащи на здравна защита и отстояния до тях: Най близките жил. Сгради и ПИ са на растояние от ПИ502.4 на повече от 235 м. В зоната за здравна защита не попадат засегнати територии от населеното място.

От приложения списък на засегнатите имоти от хигиенно защитена зона от 50 м. около ПИ 502.4 в землището на с. Бараково, Общ. Кочериново попадат земеделски имоти,полски пътища и ПИ на промишлена зона КК заводско селище ПИ „Целулозно хартиена промишленост

2. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи: Няма пряко засегнати ползватели на земи и няма необходимост от приспособяване към площадката на инвестиционното предложение.

3. Зониране или земеползване съобразно одобрените планове:Няма пряко въздействие върху зониране или земеползване съобразно одобрените планове.

4. Чуствителни територии, в т.ч. чувствителни зони,уязвими зони, защитени зони,санитарно охранителни зони около водоизточници и съоражения за питейно битови водоснабдявания,водоисточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.: Не засяга подобен тип територии. Изпълнението на инвестиционното намерение ще се осъществи изцяло в собствения имот.

4.а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси: Не засяга качеството на природните ресурси.

5. Подробна информация за всички алтернативи за местоположение: Не са разглеждани други алтернативи за местоположение на инвестиционното намерение.

ІV. Характеристика на потенциалното въздействие(кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение);

1.Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи,атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми. Не съществува риск за здравето на хората , земите,материалните активи, атмосферата,водите и почвите,земните недра, ландшафта,природните дадености и всички описани по горе субекти. Обекта на инвестиционното намерение е съобразено с всички особености на местоположението и няма реална опасност за здравето на хората и субектите , които се намират извън обсега на инвестиционното намерение.Има отделни места , които представляват до известна степен опасност за човешкото здраве при изпълнението на задълженията по време на работния процес. При спазване на всички условия на безопасност и здраве при работата с машините и използването на всички предпазни средства рискът се свежда до минимум.

По време на работа на предприятието няма опасност от замърсяване на атмосферата, почвите и подземни и наземни води и другите субекти от недопустими замърсители,- газове при обработка на сушенето на дървесината, които се изхвърлят в атмосферата, замърсяването от остатъци от суровината- обелки от кори, трици , прах от машините за преработка и др. свързани с работния процес –суровина,както и машините и съораженията са конструирани и ситуацирани в работния процес и са обезопасени така, че да не влияят пряко и косвено върху всички елементи които са засегнати от инвестиционното намерение.

Обекта на инвестиционното намерение не използва радиоактивни вещества и при производството на крайния продукт – екопелети , няма опасност от радиоактивно заразяване на околната среда, както и да засяга здравето на всички хора свързани и несвързани с производствения процес.

2.Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното намерение. Инвестиционното намерение не влияе на Националната екологична мрежа и не засяга такива обекти от Национално значение , паметници на културата, защитени зони от Натура и други подобни обекти , които са защитени от Държавата.

3. Вид на въздействие(пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно-и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно ) . При изпълнение на инвестиционното намерение и по следващата експлоатация на предприятието на могат да окажат отрицателно въздействие върху околната среда и засегнатите субекти.

4. Обхват на въздействието- географски район, засегнато население, населени места, наименование,град,село,културно селище,брой жители и др. Въздействието на инвестиционното намерение се намира в полупланински район, разположено в поречието на рилска котловина и река Рилска.Обекта е разположен извън населеното място –с.Бараково, Община Кочериново в северозападната част на промишлена зона с. Бараково .Като близост до обекта се намират изключително с. Бараково, което е с над 270 жители и отстояние до населеното място, последни жилищни имоти са на повече от 230 м. Други засегната в района обекти , курортни селища няма.

5. Вероятност от поява на въздействието. Вероятност от въздействие върху засегнатите места е почти нулева. Единствена вероятност от поява на въздействие е свързана с пожар, която е сведена до минимум с изградената ПП система в предприятието съгласно нормите и правилата за ППАБ .

6.Продължителност,честота и обратимост на въздействието. Изградените системи за контрол от поява на въздействие, по време на изграждане на инвестиционното намерение и последствие при експлоатацията са сведени до минимум и не съществува риск от появата им.

7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното намерени, свързани с предотвратяването,намаляване или компенсирани на значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Мерките са свързани с спазване на всички нормативни актове и наредби при проектирането и последваща експлоатация, които да сведат до минимум риска от влияние върху всички засегнати фактори и субекти.

8.Трансграничен характер на въздействията. Инвестиционното намерение не оказва влияние на трансграничните отношения и техния характер.


08 Май 2012 г. Изготвил:

Гр. Благоевград /инж. Ст.Стоянов/  1   2   3

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение

Скачать 476.07 Kb.