• І. Научни приноси 1.
 • ІІ. Научно-приложни приноси 4.

 • Скачать 39.05 Kb.


  Дата03.11.2018
  Размер39.05 Kb.
  ТипКонкурс

  Скачать 39.05 Kb.

  С п р а в к а за приносите на доц д-р Таня Маринова през периода 2010-2015 г. (след присъждане на научното звание старши научен сътрудник втора степен) във връзка с обявения конкурс  С П Р А В К А
  за приносите на доц. д-р Таня Маринова

  през периода 2010-2015 г. (след присъждане на научното

  звание старши научен сътрудник втора степен)

  във връзка с обявения конкурс за заемане на академична длъжност професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Метеорология) в група „Метеорологична база данни” към департамент „Климатология и агрометеорология”, обнародван в ДВ бр.59/04.08.2015 г.


  Приносите могат да бъдат обединени в две основни групи, както следва:
  І. Научни приноси

  1. Участие като представител за България в разработване на препоръки за избор на процедура за хомогенизиране на редици от месечни данни за температурата на въздуха и валежите в рамките на COST проект ES0601: Advances in homogenization methods of climate series: an integrated approach (HOME), въз основа на подготвени от участници в проекта хомогенизирани редици с различни методи за хомогенизация (общо 25 разработки). В тази връзка чрез участие в кратка научна мисия по проекта преминах обучение за работа с процедурата MASH (Multiple Analysis of Series for Homogenization), разработена от Унгарската метеорологична служба, и я приложих успешно за целите на проекта. По-късно с процедурата MASH бяха хомогенизирани многогодишни редици от месечни данни за температурата и валежите за територията на България.

  Публикации:1, 10.
  2. Изследвани са случаите на опасни валежи в България (валежна сума по-голяма или равна на 100 mm/24 h) и е направено сезонно обобщение на типичните синоптични ситуации, водещи до подобни опасни валежни количества в страната. Направена е оценка на приноса на 5 категории валеж според падналото количество в 1 станция за 24 часа към годишната сума на валежа. Разгледани са случаите на масови конвективни бури с потенциално опасни валежи (валежна сума по-голяма или равна на 60 mm/24 h) и са анализирани синоптичните обстановки свързани с някои от тях. Изследвани са характеристики на опасни валежни епизоди в Източна България. Анализирани са случаи на гръмотевични бури и са направени някои климатични оценки.

  Публикации: 2, 7, 9, 11, 13.


  3. Изследвани са случаите на суховеи на територията на България въз основа на данни за комплекса температура на въздуха, относителна влажност, скорост на вятъра и територията на страната е разделена на райони в съответствие с възможния риск за появата им. Направени са оценки на сушите в България на базата на три индекса на засушаване (SPI, PAI и RDI). Изследвани са някои особености в режима на продължителните периоди с валежи (5 и повече последователни дни) в най-южната част на България. Изследвани са основни характеристики на валежа с продължителност 10 и повече последователни дни за непланинската част от територията на България и са направени някои основни изводи, отнасящи се до пространствено-временния режим на разглежданите случаи на последователни дни с валеж и възможната му свързаност със засушаванията в България пред последните десетилетия.

  Публикации: 3, 4, 5, 8.

  ІІ. Научно-приложни приноси

  4. Ръководство, организация и участие като основен изпълнител във всички дейности свързани с метеорологичните бази данни на НИМХ-БАН, които се създават, поддържат и развиват в департамент "Климатология и агрометеорология" (преди декември 2014 г. департамент "Метеорология"), както следва: създаване, изграждане структурата на базите данни, дигитализиране и въвеждане в базите на текущи и архивни данни, разработване на съхранени процедури за стандартна и специализирана обработка на данни, контрол на качеството на данните, администрация, политики по отношение правата на потребителите в базите данни. Специално трябва да се подчертае успешно изпълнения трансфер на метеорологичните бази данни от MS SQL Server 2000 в среда на MS SQL Server 2012, включително потребителите и техните права, както и стартиралото в края на 2014 г. въвеждане на данни от наземни измервания с автоматични станции, което се прави за първи път (освен за оперативни цели) и се изпълнява в рамките на научноизследователски проект, на който съм ръководител.
  5. Ръководство и организация на дейностите по създаването на дигитален архив от сканирани изображения на книжните материали от Метеорологичния архив на НИМХ-БАН във връзка с препоръките на СМО за спасяването на климатичните данни (Climate Data Rescue). Оценка за работата ми в тази област е поканата от СМО за включването ми като експерт в международния проект Uzbekistan Climate Data Restoration Project.
  6. Разработване на приложен софтуер: съхранени процедури (с Transact SQL) за специализирани обработки на данни в базата, във връзка с изпълнението на научни и научно-приложни проекти, в които участвам, а също така при необходимост, и за нуждите на други колективи в НИМХ-БАН; процедура за обработка и дигитализиране на плювиографни записи на интензивни валежи с ГИС (MapInfo) и програма (Compaq Visual Fortran) за пресмятане на интензивността на валежите за нуждите на ИАОС към МОСВ (във връзка с изпълението на проекти 5, 8, 9, 11, 13, 14, финансирани от български източници, на които съм ръководител).

  02.10.2015 г. Подпис:

  (доц. д-р Таня Маринова)

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  С п р а в к а за приносите на доц д-р Таня Маринова през периода 2010-2015 г. (след присъждане на научното звание старши научен сътрудник втора степен) във връзка с обявения конкурс

  Скачать 39.05 Kb.