• О Д Л У К У О утврђивању броја одборника у Скупштину општине Беране Члан 1
 • Члан 2 Изрази који се у овој одлуци користе за физичка лица у мушком роду подразумијевају исте изразе у женском роду. Члан 3
 • Члан 4 Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу ЦГ – Општински прописи. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ • Дата02.02.2018
  Размер23.2 Kb.
  ТипЗакон

  Скупштина општине беране п р е д л о г одлуке о утврђивању броја одборника у скупштину општине беране беране, децембар 2017. године
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

  П Р Е Д Л О Г
  ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

  Беране, децембар 2017. године
  На основу члана 44 став 2 Закона о локалној самоуправи (''Сл. лист РЦГ'' бр. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 и ''Сл. лист ЦГ'' бр. 88/09, 3/10, 38/12, 10/14 и 3/16), члана 3 став 1 Закона о избору одборника и посланика (''Сл. лист РЦГ'' бр. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06 и 56/06 и ''Сл. лист ЦГ'' бр. 44/11, 14/14, 47/14 и 12/16) и члана 33 став 1 тачка 42 Статута општине Беране (''Сл. лист РЦГ''- Општински прописи бр. 21/04 и 34/04 и ''Сл. лист ЦГ''- Општински прописи бр. 6/11), Скупштина општине Беране, на сједници одржаној дана__________2017. године, донијела је

  О Д Л У К У

  О утврђивању броја одборника у Скупштину општине Беране

  Члан 1
  На изборима за избор одборника у Скупштину општине Беране који ће се одржати 04. 02. 2018. године, бира се 35 одборника.
  Члан 2
  Изрази који се у овој одлуци користе за физичка лица у мушком роду подразумијевају исте изразе у женском роду.
  Члан 3
  Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању броја одборника у Скупштину општине Беране (''Сл. лист ЦГ'' – Општински прописи бр. 37/13).
  Члан 4
  Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу ЦГ – Општински прописи.


  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

  Број: 02-030-________ ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

  Беране, _______2017.г. Горан Киковић,с.р.

  О б р а з л о ж е њ е

  Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 44 став 2 Закона о локалној самоуправи и члану 3 став 1 Закона о избору одборника и посланика којима је прецизирано да се у Скупштину Општине бира 30 одборника и још по један одборник на сваких пет хиљада (5000) бирача.


  Чланом 33 став 1 тачка 42 Статута општине Беране прописано је да Скупштина Општине доноси Одлуку о утврђивању броја одборника.
  Према подацима Министарства унутрашњих послова Црне Горе број бирача у Бирачком списку за локалне изборе у општини Беране на дан 05. 12. 2017. године је 23.775.
  Сагласно наведеним подацима у Скупштину општине Беране бира се 35 одборника.
  Чланом 4 предложене одлуке је предвиђено да одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу Црне Горе, а што је сагласно члану 146 став 2 Устава Црне Горе и члану 41 став 2 Статута општине Беране.
  Како приликом расписивања локалних избора није контактирана и консултоваона општина Беране, а самим тим, није остављена могућност да Скупштина ову одлуку донесе на редовној годишњој сједници, тако је Скупштина општине Беране приморана да је донесе по хитном поступку, јер би кашњење у њеном доношењу изазвало штетне последице по изборни процес.
  С изложених разлога предлажемо одборницима да предлог Одлуке усвоје као у тексту.

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Скупштина општине беране п р е д л о г одлуке о утврђивању броја одборника у скупштину општине беране беране, децембар 2017. године