• Беране, октобар 2015. године
 • О Д Л У К У о измјенама и допунама Одлуке о задуживању Општине Беране ради рефинансирања дугова Члан 1
 • Члан 2
 • СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ Број: 02-030________ ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ Беране, __________ 2015. године Горан Киковић, с.р.
 • СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ • Дата02.02.2018
  Размер32.9 Kb.
  ТипЗакон

  Скупштина општине беране  ОПШТИНА БЕРАНЕ

  П Р Е Д Л О Г
  ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ РАДИ РЕФИНАНСИРАЊА ДУГОВА

  Беране, октобар 2015. године

  На основу члана 45. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи ("Сл. лист РЦГ", бр. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06, и Сл. лист ЦГ бр. 88/09, 03/10, 38/12, 10/14), члана 60 и 63 Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.лист РЦГ“ бр. 42/03 и 43/03 и „Сл.лист ЦГ“ бр. 05/08, 74/10 и 1/15) и члана 33 и 37 Статута Општине Беране ("Сл. лист РЦГ - општински прописи", бр. 21/04 и 34/06 и Сл. лист ЦГ-општински прописи бр. 06/11) Скупштина Општине Беране, на сједници одржаној __________2015.год. донијела је,  О Д Л У К У

  о измјенама и допунама Одлуке о задуживању Општине Беране ради

  рефинансирања дугова

  Члан 1

  У Одлуци о задуживању Општине Беране ради рефинансирања дугова („Сл.лист ЦГ“ -о.п. бр 23/15) члан 4 мијења се и гласи:

  „Овлашћује се предсједник Општине Беране, да у име Општине Беране, са Министарством финансија и банком закључи уговор о цесији, и потпише акта којима ће омогућити Министарству финансија располагање средствима која општина Беране добија из Егализационог фонда и Законом уступљених прихода за период трајања Уговора о цесији и Уговора о задуживању у циљу рефинансирања дугова, до висине обавеза утврђених поменутим Уговорима.“

  Члан 2

  Остале одредбе Одлуке остају непромијењене.  Члан 3

  Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Црне Горе-општински прописи“.
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ


  Број: 02-030________ ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

  Беране, __________ 2015. године Горан Киковић, с.р.

  О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

  Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 45. Закона о локалној самоуправи, цлановима 60 и 63 Закона о финасирању локалне самоуправе и члановима 33 и 37 Статута Општине Беране.

  Чланом 45 став 1 тацка 15 Закона о локалној самоуправи прописано је да скупштина одлуцује о задуживању и давању гаранција у складу са законом.

  Сходно члану 60 Закона о финасирању локалне самоуправе, општина се може задуживати издавањем хартија од вриједности или узимањем зајмова.

  Уговоре о задуживању на основу Одлуке Скупштине закљуцује предсједник Општине у складу са цланом 63 истог Закона.

  Чланом 33 став 1 тацка 16 Статута општине Беране прописано је да Скупштина одлуцује озадуживању и давању гаранција у складу са Законом, а чланом 37 истог да у вршењу послова из свог дјелокруга Скупштина доноси пословнике, одлуке, рјешења,закљуцке,препоруке, планове, програме и друге акте и даје аутентицно тумацење прописа.


  Разлози за доношење Одлуке
  Одлуком број 02-030-417 од 02.07.2015. године Скупштина Општина Беране је дала сагласност за кредитно задуживање ради рефинансирања код „Hypo alpe adria banke“ад Подгорица у износу до 2.220.000 еура. Након донесене Одлуке је иницирано од стране банке да се као средство обезбјеђења поред Егализационог фонда користе и Законом уступљени приходи из члана 25 Закона о финансирању локалне самоуправе. Како би се скратио поступак одобравања кредита, општина се обавезала да на првој наредној сједници локалног парламента изврши измјену и допуну одлуке у овом дијелу.

  Подсјећања ради, Општина Беране је ,поступајући по одлуци, рефинансирала све постојеће кредите и зајмове узимањем кредита код „Hypo alpe adria banke“ ад Подгорица у укупном износу од 2.191.387,45 еур, са каматном стопом 4,80% +3М Еурибор уз 12 мјесеци грејс периода.  СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Скупштина општине беране