• ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

 • Скачать 31.82 Kb.


  Дата08.01.2018
  Размер31.82 Kb.
  ТипЗакон

  Скачать 31.82 Kb.

  Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ  За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води

  (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)


  Обект

  Водоснабдяване на с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област Стара Загора.

  Цел на заявеното водовземане

  Обществено питейно-битово водоснабдяване

  Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане

  BG3G0000PgN026 „Карстови води - Чирпан - Димитровград”

  Качествено състояние на частта от ПВТ

  Завишенo съдържаниe на нитрати

  Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането

  Един каптиран естествен извор при ПС „Горно Белево”,

  Местност, административно

  териториална и териториална единица за съоръженията  ЕКАТТЕ

  Един каптиран естествен извор при ПС „Горно Белево”, разположен на територията на имот № 008080, местност „Бюка” в землището на с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област Стара Загора.
  16691

  Заявено водно количество за водовземане

  Q пр.ср.ден. = 0,96 л/сек.


  Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.


  ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

  Директор на Басейнова дирекция Източнобеломорски район  4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 Page of  Тел: (+35932) 604 720, Факс: (+3592) 604721, www.bd-ibr.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bg

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води

  Скачать 31.82 Kb.