• Дисциплина Изпити Часове Часове по години и семестри
 • Вид на дисциплината съгласно ЕДИ
 • Продължителност на обучение
 • УПРАЖНЕНИЯ – ТЕЗИСИ УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 1 час
 • УПРАЖНЕНИЕ № 13 – 1 час
 • УПРАЖНЕНИЕ № 15 – 1 час
 • УПРАЖНЕНИЕ № 23 – 1 час
 • УПРАЖНЕНИЕ № 30 – 1 час

 • Скачать 158.44 Kb.


  Дата05.08.2017
  Размер158.44 Kb.
  ТипЛекции

  Скачать 158.44 Kb.

  Социална фармация и фармацевтично законодателство  СОЦИАЛНА ФАРМАЦИЯ И

  ФАРМАЦЕВТИЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО


  УЧЕБЕН ПЛАН


  Дисциплина

  Изпити

  Часове

  Часове по години и семестри

  Семестър

  Общо

  Лекции

  Упражнения

  I

  II

  IIІ

  ІV

  V  Социална фармация и фармацевтично законодателство

  III

  90

  60

  30
  2/1

  2/1
   

   

   
  Вид на дисциплината съгласно ЕДИ:

  Задължителна


  Образователно – квалификационна степен:

  Професионален бакалавър /ПБ/


  Форми на обучение:

  Лекции, упражнения, семинари, самоподготовка.


  Продължителност на обучение:

  Два семестъра


  Хорариум:

  60 часа лекции, 30 часа упражнения


  Средства за обучение:

  Мултимедийни презентации, дискусии  УПРАЖНЕНИЯ – ТЕЗИСИ


  УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 1 час

  СЪЩНОСТ НА ДИСЦИПЛИНАТА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ВРЪЗКА С ДРУГИТЕ ДИСЦИПЛИНИ В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА НА СТУДЕНТИТЕ ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТИ  1. Роля на фармацията за здравеопазването.

  2. Задачи на социалната фармация, като наука и предмет.

  3. Развитие на фармацията.

  4. Фармацията в системата на здравните грижи.

  5. Основни понятия.

  6. Специалност “Помощник фармацевт”.


  УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 1 час

  ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА. СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ. ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНАТА ПОЛИТИКА ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКАТА Й  1. Определение.

  2. Основни принципи на здравната политика.

  3. Структура на здравната политика.

  4. Необходимост от Национална лекарствена политика.

  5. Лекарствена политика. Основни елементи.

  6. Здравната политика в България.


  УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 1 час

  ФАРМАЦЕВТИЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ПРАВО. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН /ТЗ/ И ЗЗ  1. Възникване на правото.

  2. Функции на правото.

  3. Правна норма и Закон.

  4. Основни закони, които регламентират дейността на фармацевтичните фирми.

  5. Търговски закон /ТЗ/ и Закон за здравето /ЗЗ/.

  6. Значение за работата на аптечните фирми.

  7. Практическа работа с документи за регистриране на фирма по ТЗ.


  УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 1 час

  ЗЛПХМ. СТРУКТУРА НА ЗАКОНА. ОСНОВНИ ДЕФИНИЦИИ И ПОНЯТИЯ  1. Развитие на законодателството.

  2. Промени в ЗЛПХМ.

  3. Структура на закона.

  4. Дефиниции.


  УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 1 час

  ЗЛПХМ. СЪДЪРЖАНИЕ  1. Органи на управление и финансиране.

  2. Съдържание на отделните глави на ЗЛПХМ.


  УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 1 час

  ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В АПТЕКА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА АМБУЛАТОРНО БОЛНИ ПАЦИЕНТИ. НАРЕДБА № 8/2000 г. НА МЗ ЗА УСТРОЙСТВОТО НА АПТЕКА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА В АПТЕКИТЕ И НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ  1. Аптека. Аптеката, като здравно заведение.

  2. Видове аптеки.

  3. Разрешение за разкриване на аптека.

  4. Устройство на аптека.

  5. Обзавеждане на аптека.


  УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 1 час

  ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА В АПТЕКИТЕ И НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ. ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВА. НАРЕДБА № 12/2000 НА МЗ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, КОИТО СЕ ОТПУСКАТ С ИЛИ БЕЗ ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ, СПОРЕД НАРЕДБА № 4/2001г. НА МЗ

  1. Организация на работата в аптека за обслужване на амбулаторно болни пациенти.

  2. Определяне принадлежността на дадено лекарство към лекарствените продукти.

  3. Право на медицинските специалисти по здравна помощ да предписват лекарствени продукти.

  4. Запознаване с Наредба № 4/2000 г. на МЗ за условията и реда на предписване и отпускане на лекарствени продукти.

  5. Видове рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти.

  6. Отпускане на лекарствени продукти без лекарско предписание.


  УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 1 час

  ЗКНВП. СТРУКТУРА НА ЗАКОНА. ОСНОВНИ ДЕФИНИЦИИ И ПОНЯТИЯ  1. Законодателство в областта на наркотиците.

  2. ЗКНВП.

  3. Структура на закона.

  4. Основни дефиниции.

  5. Институции контролиращи използването на наркотични вещества за медицински цели.

  6. Условия и документи за издаване на лиценз за работа с наркотични вещества на аптеки и фирми за търговия на едро с лекарства.

  7. Отнемане на лицензия.


  УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 1 час

  ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА НАРКОТИЧНИ ЛЕКАРСТВА  1. Предписване на лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества.

  2. Работа с рецепти, съдържащи наркотични вещества.

  3. Документация и отчетност.

  4. Инспекция и контрол в аптеките и аптечните складове.


  УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 1 час

  ИЗИСКВАНИЯ, ПРОЦЕДУРИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ УПОТРЕБАТА, ПРОДАЖБАТА, ВНОСА И ИЗНОСА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ. ЗЛПХМ, ХАРЕДБИ № 15/2000, № 17/2001 И № 29/2000 г.  1. Разрешение за употреба в ЕС.

  2. Централизирана процедура.

  3. Процедура по “Взаимно признаване”.

  4. Документация.

  5. Законодателството в България.

  6. Внос на лекарствени продукти.

  7. Износ на лекарствени продукти.


  УПРАЖНЕНИЕ № 11 – 1 час

  ФАРМАЦЕВТИЧЕН МАРКЕТИНГ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ.

  1. Въведение в маркетинга.

  2. Основни маркетингови концепции.

  3. Мениджмънт чрез маркетинг.

  4. Инструментариум на маркетинг микса.


  УПРАЖНЕНИЕ № 12 – 1 час

  ФАРМАЦЕВТИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ .  1. Въведение в мениджмънта.

  2. Добра фармацевтична практика в аптеката.


  УПРАЖНЕНИЕ № 13 – 1 час

  ДАНЪЧНА СИСТЕМА И ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ  1. Данъчна система.

  2. Видове данъци.


  УПРАЖНЕНИЕ № 14 – 1 час

  ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЛЕКАРСТВА  1. Договориране и доставяне на лекарствата.

  2. Избор на доставчици.

  3. Фармацевтични клаузи в договора за доставка.

  4. Организация на работата във фирма за търговия на едро с лекарства.

  5. Наредба №25/2000 г. на МЗ за фармакологичните групи, предлагани от ТЕ, организацията и сроковете на доставка на лекарствата.


  УПРАЖНЕНИЕ № 15 – 1 час

  СЕМИНАР. Решаване на тест.


  УПРАЖНЕНИЕ № 16 – 1 час

  ФАРМАКОПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ В АПТЕКАТА. ЕКСПЕДИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВАТА.

  1. Организация на работа в асистентското помещение.

  2. Контрол на приготвените магистрални предписания.

  3. Експедиране на лекарствени форми по магистрални предписания.
  УПРАЖНЕНИЕ № 17 – 1 час

  ЗЗО. НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР МЕЖДУ НЗОК И ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА ЗДРАВНА ПОМОЩ  1. Приоритети на здравното осигуряване.

  2. Форми на финансиране на ЗО.

  3. Финансиране на ЗОФ.

  4. Здравно осигуряване в България.

  5. ЗЗО.

  6. Осигурени лица.

  7. Обхват на медицинската помощ.

  8. Национален Рамков Договор между НЗОК и изпълнителите на здравна помощ.

  9. Условия и ред за сключване на договори между аптеките и РЗОК.


  УПРАЖНЕНИЕ № 18 – 1 час

  ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВА ПО БЕЗПЛАТНИ И ЧАСТИЧНО ПЛАТЕНИ РЕЦЕПТИ. ЗАПОЗНАВАНЕ С КОМПЮТЪРНАТА СИСТЕМА НА НЗОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕЦЕПТИ И ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТТА В АПТЕКИТЕ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРЕГИСТРИРАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ  1. Структура на НЗОК.

  2. Функции на Директора на НЗОК и управителния съвет.

  3. Национален рамков договор.

  4. Предписване на лекарства по безплатни и частично платени рецепти.

  5. Изпълнение на рецепти по НЗОК.


  УПРАЖНЕНИЕ № 19 – 1 час

  ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В БОЛНИЧНА АПТЕКА. ОСНОВНИ СПЕЦИФИКИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ – ФИНАНСИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА СНАБДЯВАНЕТО, КОНТРОЛ. РАБОТА С ЛЕКАРСТВЕН ЛИСТ – ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВА ЗА ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ. НАРЕДБА № 8/2000 г. НА МЗ  1. Болнична аптека.

  2. Статут на лечебните заведения.

  3. Задачи на болничната аптека.

  4. Устройство на болнична аптека.

  5. Финансиране на болнична аптека.

  6. Организация на работата в болнична аптека.

  7. Работа с лекарствен лист.


  УПРАЖНЕНИЕ № 20 – 1 час

  ЛЕКАРСТВО – СНАБДИТЕЛЕН ПРОЦЕС. ОСНОВНИ ЕТАПИ  1. Логистика.

  2. Основни етапи на ЛСП.

  3. Подбор на лекарствата-критерии.

  4. Списък с “Основни лекарства.

  5. Решаване на задачи за съставяне на списък с основни антибиотици за амбулаторната и стационарна практика.


  УПРАЖНЕНИЕ № 21 – 1 час

  ЛЕКАРСТВО – СНАБДИТЕЛЕН ПРОЦЕС. МЕТОДИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЛЕКАРСТВА  1. Определяне на необходимите лекарства.

  2. Методи за изчисляване на необходимите количества лекарства.

  3. Решаване на задачи по методите "консумация" и "заболеваемост".

  4. Лекарствена употреба – същност, показатели за измерване и оценка.


  УПРАЖНЕНИЕ № 22 – 1 час

  ФАРМАЦЕВТИЧНА И ЛЕКАРСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ – ВИДОВЕ И ИЗТОЧНИЦИ. РЕКЛАМА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ  1. Информация.

  2. Фармацевтична и лекарствена информация.

  3. Реклама възникване и развитие.

  4. Реклама на лекарствени продукти.

  5. Наредба №7/2000 на МЗ за задължителните данни върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти и към указанията за употреба на медицинските изделия.

  6. Наредба №13/2000 на МЗ за условията и реда за одобряване на рекламата на лекарствените продукти.


  УПРАЖНЕНИЕ № 23 – 1 час

  СЕМИНАР. Дискусия върху ситуационни задачи от практиката


  УПРАЖНЕНИЕ № 24 – 1 час

  ДОКУМЕНТАЦИЯ В АПТЕКАТА  1. Приходни стопански операции. Получаване на медицински стоки – съпътстващи документи.

  2. Разходни стопански операции – видове.

  3. Документиране – видове документи.

  4. Запознаване с Наредба № 5/2000 г. на МЗ за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарства.

  5. Стоково паричен отчет /СПО/.

  6. Практическа работа с приходни и разходни документи.


  УПРАЖНЕНИЕ № 25 – 1 час

  ЦЕНИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ПРИ ЛЕКАРСТВАТА. ВИДОВЕ ЦЕНИ. ОБРАЗУВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ. ПМС 130/2000, 300/2000 г. И НАРЕДБА ЗА ПРЕДЕЛНИТЕ ЦЕНИ НА РАЗРЕШЕНИТЕ ЗА УПОТРЕБА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПРИ ПРОДАЖБАТА ИМ НА ДРЕБНО (ДВ. Бр. 59/2000)  1. Дефиниции.

  2. Теории за ценообразуването.

  3. Фактори повлияващи цените на лекарствените продукти.

  4. Формиране цените на лекарствените продукти.

  5. Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на ценитe на лекарствените продукти.

  6. Регистриране на пределни цени Решаване на задачи за определяне на максималните надценки в аптеки и фирми за търговия на едро с лекарства.

  7. ДДС.

  8. Тълкуване на приходни и разходни документи.


  УПРАЖНЕНИЕ № 26 – 1 час

  КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА СТОКОВИТЕ НАЛИЧНОСТИ  1. Стокова наличност (стоков запас) – същност.

  2. Видове стокова наличност.

  3. Измерители на стоковата наличност.

  4. Фактори определящи размера на стоковата наличност.

  5. Управление на стоковите запаси.

  6. Решаване на задачи за определяне на обръщаемостта и коефициента на обращаемост на запасите. АВС анализ.


  УПРАЖНЕНИЕ № 27 – 1 час

  ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА СТОКОВИТЕ НАЛИЧНОСТИ В АПТЕКИТЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА АМБУЛАТОРНИ И ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ  1. Същност на инвентаризацията.

  2. Задачи на инвентаризацията.

  3. Обхват на инвентаризацията.

  4. Видове инвентаризации.

  5. Организация на инвентаризацията.

  6. Ред за извършване на инвентаризация.

  7. Оформяне на резултатите от инвентаризацията.


  УПРАЖНЕНИЕ № 28 – 1 час

  КОНТРОЛ ВЪРХУ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И ДЕЙНОСТТА НА АПТЕЧНАТА СИСТЕМА  1. Видове и обхват на контролната дейност в аптечните заведения.

  2. Институции за контрол и правомощия.

  3. Контрол на лекарствата и дейностите с тях.

  4. Класификация на степените на риск, предизвикан от лекарствата, показали несъответствие с изискванията за качество.

  5. Вътрешно-аптечен контрол /ВАК/.


  УПРАЖНЕНИЕ № 29 – 1 час

  ФАРМАЦЕВТИЧНА ИНСПЕКЦИЯ В СТРАНИТЕ НА ЕС И БЪЛГАРИЯ. ФАРМАЦВТИЧНА ИНСПЕКЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНО – СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ    1. Фармацевтична инспекция в някои Европейски страни.

    2. Професионално съсловни организации в Европейските страни.


  УПРАЖНЕНИЕ № 30 – 1 час

  СЕМИНАР. Решаване на тест.
  ЛИТЕРАТУРА


  1. Александрова, М., и кол., Финанси, теория и практика, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2000 г.

  2. Димитрова, Зл., Фармацевтично законодателство, мениджмънт и маркетинг, Учебник за студенти по фармация, София, 1994 г.

  3. Димитрова, Зл., Начева Р, Стефанова М., Димитров Д., Фармацевтичен мениджмънт и маркетинг, София, МУ, 1997 г.

  4. Димитрова, Зл., Димитров Д, Социална фармация, София, Медицина и физкултура, 1992 г.

  5. Димитров, Д., Ръководство за практически упражнения по социална фармация, София, Медицина и физкултура, 1995 г.

  6. Класова, С. Г., Цените, теория и практика, Siela, Soft and publishing, София, 2001 г.

  7. Народно събрание, Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (ЗЛАХМ), Държавен вестник, бр. 10, 2000 г.

  8. Народно събрание, Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, Държавен вестник, бр. 63, 2000 г.

  9. Народно събрание, Закон за данък върху добавената стойност, Държавен вестник, бр. 153, 1998 г.

  10. Народно събрание, Закон за счетоводството, Държавен вестник, бр. 98, 2001 г.

  11. Народно събрание, Закон за корпоративното подоходно облагане, Държавен вестник, бр. 115, 1997 г.

  12. Народно събрание, Закон за облагане доходите на физическите лица, Държавен вестник, бр. 118,1997 г.

  13. Народно събрание, Закон за местните данъци и такси, Държавен вестник, бр. 117, 1997 г.

  14. Начева Р., Обща теория на счетоводството, Тракия-М, София, 2001 г.

  15. Нормативни документи на МЗ

  16. Славков Б., Данъчна система и данъчен контрол, София, 1998 г.

  17. Узунов П., Т. Бенишева, Г. Петрова, Ю. Узунов, Индикатори за проследяване на националната лекарствена политика в България (1994-1996), Еggs, София, 1997 г., стр. 103

  18. Ангарски К., Теория и практика на данъците, ИК “Люрен”, София, 1992 г.

  19. Министерски съвет, Постановление №2 за одобряване на тарифа за таксите, които се събират за издаване на лицензии за дейности по закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, Държавен вестник, бр. 4, 2001 г.

  20. Министерски съвет, Тарифа за таксите, които се събират за издаване на лицензии за дейности по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, Държавен вестник, бр. 4, 2001 г.

  21. министерски съвет, постановление № 6 за утвърждаване на тарифи по закона за държавните такси, Държавен вестник, бр. 94, 1999 г.

  22. министерски съвет, Тарифа №10 за таксите, които се събират в системата на Министерство на здравеопазването по Закона за държавните такси, Държавен вестник, бр. бр. 90, 1992 г.

  23. Министерски съвет, Постановление №71 за приемане на устройствен правилник на комисията по прозрачност по закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, Държавен вестник, бр. 29, 2001 г.

  24. Министерски съвет, Устройствен правилник на комисията по прозрачност по Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, Държавен вестник, бр. 29, 2001 г.

  25. Министерски съвет, Постановление №130 за приемане на наредба за пределните цени на разрешените за употреба лекарствени продукти при продажбата им на дребно, Държавен вестник, бр. 76, 2000 г.

  26. Министерство на здравеопазването, Наредба за пределните цени на разрешените за употреба лекарствени продукти при продажбата им на дребно, Държавен вестник, бр. 76, 2000 г.

  27. Министерски съвет, Постановление № 159 за приемане на Наредба за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерство на здравеопазването, Държавен вестник, бр. 65, 2000 г.

  28. Министерство на здравеопазването, Наредба за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерство на здравеопазването, Държавен вестник, бр. 65, 2000 г.

  29. Министерски съвет, Постановление № 164 за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от министерство на здравеопазването на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина, Държавен вестник, бр. 75, 1995 г.

  30. Министерски съвет, Тарифа за таксите, които се събират от Министерство на здравеопазването на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, Държавен вестник, бр. 65, 2000 г.

  31. Министерски съвет, постановление №199 за приемане на наредба за условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества за медицински и ветеринарномедицински цели от приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, Държавен вестник, бр. 81, 2000 г.

  32. Министерство на здравеопазването, Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества за медицински и ветеринарномедицински цели от приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 от закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, Държавен вестник, бр. 81, 2000 г.

  33. Министерски съвет, Постановление № 233 за външнотърговския режим на Република България, Държавен вестник, бр. 58, 2001 г.

  34. Министерство на здравеопазването, Наредба за условията и реда за регистриране и разрешаване на външнотърговските сделки, Държавен вестник, бр. 93, 2000 г.

  35. Министерство на здравеопазването, Наредба № 2 за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, Държавен вестник, бр. 6, 64, 2001 г.

  36. Министерство на здравеопазването, Наредба №3 за унищожаването на законно произведени, придобити и съхранявани наркотични вещества и техните препарати, станали негодни за употреба, Държавен вестник, бр. 6, 2001 г.

  37. Министерство на здравеопазването, Наредба №4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, Държавен вестник, бр. 10, 2001 г.

  38. Министерство на здравеопазването, Наредба №5 за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарства от производители, складове за търговия на едро с лекарства, аптеки, дрогерии и лечебни (здравни) заведения, Държавен вестник, бр. 54, 2000 г.

  39. Министерство на здравеопазването, Наредба №6 за условията и реда за откриване на дрогерия и начина на водене на публичен регистър, Държавен вестник, бр. 54, 2000 г.

  40. Министерство на здравеопазването, Наредба №7 за задължителните данни върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти и към указанията за употреба на медицинските изделия, Държавен вестник, бр. 54/52, 2000/2001 г.

  41. Министерство на здравеопазването, Наредба №7 за условията и реда за издаване на разрешителни за внос и износ на наркотични вещества и техните препарати, Държавен вестник, бр. 11, 2001 г.

  42. Министерство на здравеопазването, Наредба №8 за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, Държавен вестник, бр. 54, 2000 г.

  43. Министерство на здравеопазването, Наредба №11 за специалистите, които могат да ръководят оптически магазини, складове за материали за очна оптика, оптически магазини с кабинет за рефракция и магазини аудиотехника и слухопротезиране, Държавен вестник, бр. 24, 2001 г.

  44. Министерство на здравеопазването, Наредба №12 за условията и реда за класификация на лекарствените продукти, които се отпускат със или без лекарско предписание, Държавен вестник, бр. 59, 2000 г.

  45. Министерство на здравеопазването, Наредба №12 за утвърждаване на добрата производствена практика на лекарствата, Държавен вестник, бр. 47, 2001 г.

  46. Министерство на здравеопазването, Наредба №13 за условията и реда за одобряване, Държавен вестник, бр. 59, 2000 г.

  47. Министерство на здравеопазването, Наредба № 14 за условията и реда за провеждане на клинични изпитания на лекарства върху хора, Държавен вестник, бр. 73, 2000 г.

  48. Министерство на здравеопазването, Наредба № 15 за условията и реда за разрешаване за употреба на лекарствените продукти по чл. 3, ал. 3 и 5 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, Държавен вестник, бр. 76, 2000 г.

  49. Министерство на здравеопазването, Наредба № 17 за изискванията към данните, които съдържа документацията за разрешаване за употреба на лекарствените продукти, Държавен вестник, бр. 55, 2001 г.

  50. Министерство на здравеопазването, Наредба № 20 за заплащане на експертизите по чл. 9 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, Държавен вестник, бр. 85/38, 2000/2001 г.

  51. Министерство на здравеопазването, Наредба № 20 за условията и реда, при които препаратите, съдържащи наркотични вещества и прекурсори, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол, Държавен вестник, бр. 49, 2001 г.

  52. Министерство на здравеопазването, Наредба № 21 за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и техните препарати, Държавен вестник, бр. 86, 2000 г.

  53. Министерство на здравеопазването, Наредба №23 за реда за предписване и получаване на скъпоструващи лекарства, заплащани от републиканския бюджет, Държавен вестник, бр. 90/452000/2001 г.

  54. Министерство на здравеопазването, Наредба №25 за фармакологичните групи, предлагани в търговската листа от търговци на едро, организацията и сроковете на доставка на лекарства, Държавен вестник, бр. 94, 2000 г.

  55. Министерство на здравеопазването, Наредба №27 за вноса на стоки, имащи значение за здравето на населението, Държавен вестник, бр. 75, 1995 г.

  56. Министерство на здравеопазването, Наредба №27 за условията и реда за вземане на проби от лекарства за лабораторни изпитвания, извършването на изпитванията и заплащането им, Държавен вестник, бр. 101, 2000 г.

  57. Министерство на здравеопазването, Наредба №28 за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствата, Държавен вестник, бр. 106, 2000 г.

  58. Министерство на здравеопазването, Наредба №28 за условията и реда, при които лечебни заведения, в които няма аптека, могат да закупуват, съхраняват и отпускат наркотични вещества, Държавен вестник, бр. 54, 2001 г.

  59. Министерство на здравеопазването, Наредба №29 за условията и реда за издаване на разрешения за продажба на лекарствени продукти, Държавен вестник, бр. 106, 2000 г.

  60. Министерство на здравеопазването, Министерство на финансите и Министерство на отбраната, Наредба № 17 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарства на ветераните от войните, бр. 80/19 и 42, 2000/2001 г.

  61. Народно събрание, Закон за акцизите, Държавен вестник, бр. 19, 1994 г.

  62. Pride W.M., O.C. Ferrell; Marketing: Concepts and strategies., USA 1993

  63. WHO, Technical report series, No 615, 1977

  64. WHO., Estimation drug requirements, WHO/DAP/88.2, Geneva 1988

  65. WHO., Report of the WHO expert committee on national drug policies, WHO/DAP/95.9/ Geneva 1995

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Социална фармация и фармацевтично законодателство

  Скачать 158.44 Kb.