Скачать 36.64 Kb.


Дата14.09.2018
Размер36.64 Kb.

Скачать 36.64 Kb.

Спецификација предмета на студијском програму струковних студијаТабела 5.2. Спецификација предмета на студијском програму струковних студија

Студијски програм/студијски програми : Технологијe намештаја и производа од дрвета

Врста и ниво студија: Струковне студије

Назив предмета: ПОВРШИНСКА ОБРАДА ДРВЕТА

Наставник (Име, средње слово, презиме): Јаић И. Милан, Палија Б. Тања

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: /

Циљ предмета: Упознавање студената са материјалима и поступцима који се примењују у површинској обради дрвета. Стицање знања о технолошкој организацији процеса површинске обраде, карактеристикама обрадних система и параметрима режима обраде. Праћење тока процеса површинске обраде путем одређивања вредности својстава подлоге, материјала за површинску обраду у различитим фазама процеса.

Исход предмета: Оспособљавање студената да после одслушаног курса могу да учествују у вођењу технолошког процеса површинске обраде у производњи финалних производа од дрвета – производњи намештаја и ентеријера, како у индустријским погонима тако и у малим и средњим предузећима.

Садржај предмета

Теоријска настава: Опште о површинској обради дрвета, материјали за површинску обраду - за припрему површине (брусна средства, шпахтлови, китови, запуњачи пора, пигменти, бајцеви), премази (нитроцелулозни, алкидни, акрилни, полиестарски, полиуретански, киселоочвршчавајући, водени), растварачи и разређивачи, природни материјали (уља, воскови), технолошки процеси површинске обраде, припрема површине, бојење и декоративна обрада, наношење премаза, пречишћавање ваздуха у лакирницама, сушење и очвршћавање премаза, брушење и полирање премаза, примена различитих премаза, лакирне линије за различите финалне производе. Практична настава и други облици наставе – лабораторијске вежбе: Испитивања у површинској обради дрвета – испитивања подлоге, испитивања премаза (у течном стању, у фази наношења и очврснутог филма), испитивања радне средине. Утврђивање квалитета обрађене површине.

Литература:

Основна литетатура:

1. М. Јаић, Р. Живановић: ПОВРШИНСКА ОБРАДА ДРВЕТА : Својства материјала, Квалитет обраде. СИТЗАМС, Београд, 1993.

2. М. Јаић, Р. Живановић- Трбојевић: ПОВРШИНСКА ОБРАДА ДРВЕТА : Теоријске основе, Технолошки процеси. Ауторско издање, Београд, 2000.

3. М. Јаић: Приручник за лакирање дрвета. Beoicla, Београд, 2001Остала литература:

1. A. Goldschmidt, H-J. Streitberger: Lackiertechnik. Vincentz Verlag, Hannover, 2002.

2. B.Franco, Ј. A. Graystone: Industrial Wood Coatings, Theory and Practice, Elsevier, Amsterdam, 2009.

3. T. Brock, M. Groteklaes, P. Mischke: Lehrbuch der Lacktechnologie. Vincentz verlag, 1998.

4. S. Allen: Classic Finishing Techniques. Sterling Publishing, New York, 1995.

5. Стручни часописи, Каталози и проспекти, Интернет сајтовиБрој часова активне наставе 90

Остали часови


Предавања:

3


Вежбе:

3


Други облици наставе:


Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, лабораторијске вежбе, практична наставаОцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

50

практична настава
усмени испт
колоквијум-и


семинар-и

45Коьрта
Контакты

    Главная страница


Спецификација предмета на студијском програму струковних студија

Скачать 36.64 Kb.