• У Г О В О Р О Д О Н А Ц И Ј И Закључен у ________________, дана ____________између: Хуманитарне организације СРБИ ЗА СРБЕ
 • Члан 1.
 • Члан 3.
 • ДОНАТОР СРБИ ЗА СРБЕ

 • Скачать 17.16 Kb.


  Дата25.05.2017
  Размер17.16 Kb.

  Скачать 17.16 Kb.

  Срби за србе милутина Миланковића 28/73, Н. Београд Мат бр: 17697013 пиб: 105117328 Бр рачуна: 160-279491-71 Banca Intesa Датум: у г о в о р о д о н а ц и ј И
  ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА
  СРБИ ЗА СРБЕ

  Милутина Миланковића 28/73, Н. Београд

  Мат.бр: 17697013 ПИБ:105117328
  Бр. рачуна: 160-279491-71 Banca Intesa

  Датум:_____________
  У Г О В О Р О Д О Н А Ц И Ј И
  Закључен у ________________, дана ____________између:
  Хуманитарне организације СРБИ ЗА СРБЕ, ул. Милутина Миланковића 28/73 из Београда (Мат.бр. 17697013, ПИБ 105117328) коју заступа председник организације Игор Рашула (у даљем тексту “Хуманитарна организација” са једне стране)

  и
  _________________________________________ из _____________________________________

  (Мат.бр. __________________________, ПИБ _______________________________),

  ул. ______________________________________________________________________________,


  кога заступа _____________________________________ (у даљем тексту –

  Донатор са друге стране), о следећем:


  Члан 1.

  За потребе спровођења програмских активности, а пре свега помоћ у прикупљању донација за изградњу купатила у склопу пројекта ''ТРОЈКА ИЗ БЛОКА'' за социјално угрожене породице у Србији, а који Хуманитарна огранизација већ реализује, Донатор прихвата да уплати једнократни износ од ______________________ динара на текући рачун Хуманитарне организације бр. 160-279491-71 банка Интеза, Београд.


  Члан 2.

  Хуманитарна организација се обавезује да у својој режији и у интересу подизања сопственог угледа у домену хуманитарног рада и ангажовања уклопи лого Донатора на свом интернет сајту www.trojkaizbloka.org и www.srbizasrbe.org као и у референц листи својих хуманих и др. активности, а као захвалност за помоћ уприличи одговарајући пријем власнику или званичном представнику Донатора за дан Хуманитарне организације.


  Члан 3.

  Све настале спорове уговорне стране ће решавати договорно, а ако то није могуће надлежан је Трговински суд у Београду


  Члан 4.

  Овај Уговор сачињен је у 2 (два) истоветна примерка, од којих се по један примерак налази код обе уговорене стране.


  Хуманитарна организација

  ДОНАТОР СРБИ ЗА СРБЕ

  ______________________________ _______________________________  мр Игор Рашула, председник

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Срби за србе милутина Миланковића 28/73, Н. Београд Мат бр: 17697013 пиб: 105117328 Бр рачуна: 160-279491-71 Banca Intesa Датум: у г о в о р о д о н а ц и ј И

  Скачать 17.16 Kb.