• O Г Л А С за запишување ученици во учебната 2017/2018 година во Средно училиште на Град Скопје гимназија „НИКОЛА КАРЕВ“ - Скопје
 • БРОЈ НА УЧЕНИЦИ
 • Гимназиско образование - 272 ученици, 8 паралелки минимум 60 поени
 • ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
 • КОНКУРСНИ РОКОВИ
 • Првото пријавување и запишување на учениците во јунскиот уписен рок се врши на 28 и 29 јуни 2017 година, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 30 јуни 2017 година.
 • Второто пријавување
 • КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

 • Скачать 37.25 Kb.


  Дата25.05.2017
  Размер37.25 Kb.
  ТипЗакон

  Скачать 37.25 Kb.

  Средно училиште на град скопје гимназијА  СУГС гимназија „Никола Карев“logo novo - sugs gimnazija nikola karev v7


  Врз основа на член 42 од Законот за средното образование (Сл.весник бр. 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14 10/15, 98/15,145/15 и 30/16), член 44, 45 и 146 од Статутот на Средното училиште на Град Скопје гимназија „Никола Карев“ – Скопје, Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта во Република Македонија за учебната 2017/2018 година, објавен од страна на МОН на 31.03.2017 год, Училишната комисија за упис на ученици во прва година на ден 13.04.2017 година, донесе

  O Г Л А С

  за запишување ученици во учебната 2017/2018 година во

  Средно училиште на Град Скопје

  гимназија „НИКОЛА КАРЕВ“ - Скопје


  1. БРОЈ НА УЧЕНИЦИ

  Во прва година ќе се запишат 272 ученици во 8 паралелки со настава на македонски наставен јазик според наставните планови и програми за:

  Гимназиско образование - 272 ученици, 8 паралелки

  минимум 60 поени
  При пријавување за гимназиско образование потребно е учениците уште при самиот упис да се определат согласно своите афинитети, за соодветното подрачје и комбинација (А или Б) што ќе ја изучуваат во текот на нивното образование:

  • природно – математичко подрачје (комбинација А) - се бодираат предметите математика и физика

  • природно – математичко подрачје (комбинација Б) - се бодираат предметите математика и биологија, 

  • општествено - хуманистичко подрачје (комбинација А) - се бодираат предметите математика и историја, 

  • општествено - хуманистичко подрачје (комбинација Б) - се бодираат предметите математика и историја, 

  • јазично – уметничко подрачје (комбинација А) - се бодираат предметите математика и историја,

  • јазично – уметничко подрачје (комбинација Б) - се бодираат предметите математика и историја.  1. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

  При пријавувањето,учениците треба да ги поднесат следните документи:

  • пријава за запишување се подигнува од училиштето и истата е бесплатна;

  • оригинални свидетелства од VI до IX одделение;

  • додаток на свидетелство за IX одд. со резултати од екестерно проверување;

  • извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на издавањето).  1. КОНКУРСНИ РОКОВИ

  Пријавувањето и запишувањето на учениците се врши во два уписни рока, јунски и августовски, со две пријавувања во јунскиот и едно во августовскиот рок.

  Првото пријавување и запишување на учениците во јунскиот уписен рок се врши на 28 и 29 јуни 2017 година, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 30 јуни 2017 година.

  Второто пријавување од јунскиот уписок рок и запишување на учениците ќе се врши на 5 јули 2017, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 6 јули 2017 година.

  Пријавувањето и запишувањето на учениците во августовскиот рок се врши на 24 август во училиштата во кои има непополнети места, а резултатите од запишувањето на учениците и слободните места ќе се објават на 25 август 2017 год.

  1. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

  Критериуми за избор на учениците се:

  • среден успех на ученикот од VI - IX одделение;

  • среден успех на ученикот постигнат по четири предмети (мајчин јазик, странски јазик, математика и историја/физика/биологија);

  • дипломи од освоени (I, II и III) места од меѓународни и државни натпревари од (мајчин јазик, странски јазик и наставни предмети што се од значење за струката односно изборното подрачје);

  • средна вредност од поени добиени за поведение;

  • среден успех од резултатите од екстерното проверување на постигањето на успехот на ученикот за IX одделение.

  од Комисијата за упис,

  Претседател, м-р Елизабета Марковска Ставревска

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Средно училиште на град скопје гимназијА

  Скачать 37.25 Kb.