Скачать 19.81 Kb.


Дата30.10.2017
Размер19.81 Kb.

Скачать 19.81 Kb.

Становище
ДО

Г-Н ПЕТЪР ДИМИТРОВ

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА


СТАНОВИЩЕ
относно Проект на ПМС за приемане на „Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване”

на

Българска Асоциация за Информационни Технологии (БАИТ)Камара на Електротехниката в България (КЕТБ)

Национална Асоциация „Хотел, Ресторант, Кафетерия” (ХОРЕКА)

  1. Събирането и оползотворяването на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, в съответствие с европейска Директива WEEE, е дейност, която днес има много по-голямо икономическо отколкото екологично значение, оказва силно влияние върху конкурентоспособността на българските производители в един важен за страната сектор и е елемент от целия бизнес климат за индустрията.

  2. Основополагащ дефект на българската Наредба е освобождаването от отговорност на производителя и натоварването му с така наречена „продуктова такса”, което по никакъв начин не способства за екологичните цели и е един антипазарен инструмент.

  3. Въпреки че Наредбата беше въведена преди две години, до този момент не е направен никакъв икономически анализ на реалните разходи за необходимата дейност. Задължително е да се извърши задълбочена икономическа обосновка за въвеждането на продустовата такса върху бизнеса. „Продуктовата такса” е определена умозрително като административна такса и също така се увеличава периодично противно на икономическата логика за подобряване на ефективността от дейността.

  4. Сега внесеното в Министерски Съвет предложение за изменение на Наредбата също не е обсъждано, не е съгласувано и не е информирана индустрията за него. Не ни е известна съдбата на нашите предложения до МОСВ. По този начин не са изпълнени изискванията на Орхуската конвенция за достъп до информация и участие на обществеността в процеса на вземане на решения.

  5. Изхождайки от горното смятаме за наложително Министерството на Икономиката и Енергетиката да има активно отношение към проблема и той да бъде дискутиран с българските производители като икономическа дейност в работна група към това Министерство.

6. Увeличаването на продуктовите такси, предлагани в този вариант на проекта ще се отрази негативно върху дейността на всички икономически субекти и върху покупателната способност на крайните потребители, което от своя страна би създало социално напрежение.

10.май 2008 г.


С Уважение,

КЕТБ


БАИТ

ХОРЕКА
Камара на Електротехниката в България