Скачать 430.26 Kb.


страница1/2
Дата03.11.2018
Размер430.26 Kb.

Скачать 430.26 Kb.

Столична община – район „красна поляна“


  1   2

Столична община – РАЙОН

КРАСНА ПОЛЯНА“


София 1330 ул. “Освобождение” №25, телефонен номератор 92172 43, факс 8284883,

ПЛАН
за защита на населението на

РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА” при


Бедствия
гр. София – 2015 г.СТРУКТУРА
НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯПлан за защита на населението

Част

Земетресения
Базисен план

А/ План за защита на населението

І. Въведение в плана;

ІІ. Географска характеристика на Района;

ІІІ. Анализ на възможните бедствия и прогно- за за последиците от тях;

ІV. Мерки за предотвратяване или намаляване

на риска;

V. Мерки за защита на населението;

VІ. Разпределение на задълженията и отговор-

ворните длъжностни лица;

VІІ. Средства и ресурси , необходими за изпълнение на т.2,3 и 4;

VІІІ. Начин на взаимодействие между състав–

ните части от ЕСС;

ІХ. Ред за ранно предупреждение и оповестя- ване на населението от районите и състав- ните части от ЕСС при бедствие;

Х. Информация за екипите от ЕСС;
Б/ Специализирани планове

1. Анализ и оценка на риска от Бедствия;

2. Мерки за предотвратяване или намаляване

на риска;

3. Мерки за защита на населението;

4. Разпределение на задълженията и отговор-

ворните длъжностни лица;

5. Средства и ресурси , необходими за изпълнение на т.2,3 и 4;

6. Начин на взаимодействие между съставни-

те части от ЕСС;

7. Ред за ранно предупреждение и оповестява-

не на населението от районите и съставни-

те части от ЕСС при бедствие;

8. Информация за екипите от ЕСС;

9. Време за готовност за реагиране на състав-

ните части от ЕСС
План за защита на населението

Част

НаводненияПлан за защита на населението

Част

Радиационни аварии и трансгранично замърсяване
План за защита на населението

Част

Горски и полски пожариПлан за защита на населението

Част

Промишлени аварии
План за защита на населението

Част

Снегонавявания, обледенявания и свлачищаПлан за защита на населението

Част

Терористични актовеБедствие е значително нарушаване нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и за околната среда, предотвратяването, овладяването и прeодоляването на което надхвърля капацитета за обслужване на обичайните дейности по защита на обществoто.
І. ВЪВЕДЕНИЕ В ПЛАНА


  1. Основание за разработване на плана

Плана за защита на населението на Района при бедствия е разработен на основание чл. 9, ал.1, ал.3, ал.10 чл. и 65, ал.1, т.2 от Закона за защита при бедствия обнародван в ДВ, бр. 801 от 14. Октомври 2011г. и чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

2. Цел на плана

Обединяване съвместните усилия на органите на държавната власт, останалите държавни и контролни органи, администрацията на Столична община и районите, останалите юридически и физически лица за създаване на организация за провеждане на превантивни действия, своевременно определяне характера и последствията от евентуални бедствия и осъществяване на защитни, спасителни и ликвидационни мероприятия на територията на Столична община.Целта на плана е:

• да създаде оптимална организация за своевременно прогнозиране на възможните за общината бедствия и последствията от тях;

• да осигури организирани и координирани действия за предотвратяване или намаляване на последиците от бедствията;

• осигуряване на средства, необходими за преживяване на населението от засегнатата територия;

• да създаде оптимална организация за премахване на последиците от бедствия.
3. Основни задачи:

3.1. Анализ на възможните бедствия на територията на район „Красна поляна”

3.2. Обследване на критичните места и потенциално опасните обекти разположени на територията на Столична община и в частност район „Красна поляна и актуализиране на рисковите им характеристики;

3.3. Определяне нивото на риска и изпълнение на мероприятия за преодоляване и намаляване на вредните последствия за населението на Столична община;

3.4. Контрол по изпълнение на предписаните мероприятия за снижаване степента на рисковите фактори;

3.5. Съгласуване на действията на всички структури при ликвидиране на последствията

от възникнали бедствия, застрашаващи живота и здравето на жителите на гр. София;

3.6. Създаване на организация за провеждане на СНАВР в огнищата за поражение, при различни бедствия;

3.7. Въвеждане на радиационен, химичен, биологичен и бактериологичен контрол за замърсеността на поразените обекти, околната среда и водите и строго спазване на санитарно

хигиенните норми, с едновременно провеждане на растително-защитни мероприятия;

3.8. Организиране и поддържане на реда, опазване на живота, собствеността и материалните ценности на гражданите живущи на територията на район “Красна поляна”;

3.9. Създаване и поддържане на сили и средства за своевременно локализиране на екстремни ситуации и провеждане на спасителни и аварийни дейности;

3.10. Осигуряване на необходимите защитни средства и създаване на организация за своевременното им раздаване и използване;

3.11. Обучение на населението, работниците и служителите за поведение и действие, помощ и самопомощ при бедствия и аварии;

3.12. Провеждане на превантивна работа за недопускане или намаляване щетите при бедствия и аварии;

3.13. Създаване на условия за бързо привеждане на общината в готовност за работа при екстремни ситуации.

3.14. Поддържане на постоянна и надеждна връзка на необходимите нива на информационен обмен и своевременно информиране и оповестяване на населението, силите и средствата за възникнали дисбаланси, бедствия, аварии и катастрофи в материалната сфера и околната среда.

4. Връзка с други планове

Плана за защита на населението на район „Красна поляна” при бедствия има отношение към:

• Плана за привеждане на Столична община в по-високи степени и състояния на готовност;

• Военновременния план на Столична община;

• Плана за защита на населението на област София при бедствия;

• Обектови аварийни планове;

• Планове за взаимодействие с органите на Единната спасителна система - СДВР, СУПБЗН и ЦСМП.
5. Въвеждане на плана в действие
Плана за защита на населението при бедствия се въвежда в действие, в следните случаи:

Когато е обявено или има основание за обявяване на “бедствено положение” на територията на Столична община /или отделни райони/;

Когато това е заповядано /разпоредено/ от Председателя на Националния щаб към Министерския съвет.

Плана за действия при бедствия на общината се въвежда в действие от Председателя, а в негово отсътвие от Зам. председателя на Районния оперативен щаб;

Председателят на Районния оперативен щаб обявява “бедствено положение” на територията или на част от територията на общината.

При провеждане на спасителни операции, Председателя на Районния оперативен щаб прави предложение до Председателя на Областния щаб за координация на единната спасителна система, както и такива, за мероприятия и дейности извън тяхната компетентност и отговорност когато са наложени от възникналата обстановка.

При възникване на бедствие или авария за събитието се информират с предимство органите на  Столичната общинска администрации и със съответните предварителни указания – ако е необходимо това.

След въвеждането в действие на Общинския план за действия при бедствия, населението се информира периодически / или по предварителен план / за събитията произтичащи от неговото изпълнение. Изготвянето и излъчването на информацията се извършват от официален говорител на щаба – пресцентъра на общината.

Информационното съдържание се утвърждава от Председателя /Зам. председателя/ на щаба, или от упълномощено от него лице.

След въвеждането в действие на този план, мероприятията заложени в него стават задължителни за изпълнение от всички, касаещи длъжностни лица и населението в района.
ІІ. ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАЙОН”КРАСНА ПОЛЯНА”
1.Физикогеографска характеристика на Района.

Общата площ на територията на Района е 918 хектара

По предназначение, територията на Района се подразделя на:

-застроена жилищна площ – 296.3ха

-паркове, градини и зелени площи- 191.9 ха.

-обработваеми земи – 201.8ха.

-обществени терени и естествени пасища – 182.7

-производствени терени – 45.3ха

През територията на Район „Красна поляна” минава река Суходолска - граничи с Район Люлин, река Владайска граничи с Район Възраждане, през района минава и река Смърдана. Поради не голямата проводимост на коритата на реките се създава предпоставка за покачване на нивата, а оттам и наводнения. Наводненията стават и по уличната мрежа от проливните дъждове или интензивно снеготопене при запушване на отводнителни шахти. Върху режима на реките в региона на София съществено въздействие оказват язовирите, урбанизацията/със съответната инфраструктура/, индустрията и напоителните системи. Значителни хидроложки изменения са настъпили от разширяването на застроените площи и изграждането на водоснабдителните и отводнителните системи на града. Наличието на водонепроницаеми покривки от асфалт и бетон в урбанизираната територия, увеличава дела на повърхностно оттичащи се валежни води и намалява техните разходи за изпарение. Изменение в хидроложките условия настъпват и поради изтичането на водни маси от повредените водопроводи, които подхранват запасите от подземни води.

Релефа на територията на Района в по-голямата си част е равнинен. Изключение прави района на кв. Факултета в ниска хълмиста част от ул. Ришки проход до околовръстен път.


2.Демографска характеристика.

Числеността на населението на района към месец ноември 2012 г. е 65 443 в т.ч. 34173 жени и 31270 мъже.По

ред


Квартал, комплекс


жени

мъже

ОБЩО


1

Разсадника

5420

4959

10379

2

Западен парк

7037

6439

13476

3

Илинден

2297

2101

4398

4

Красна поляна – 1ч

4590

4200

8790

5

Красна поляна – 2ч

3959

3624

7583

6

Красна поляна – 3ч

2754

2519

5273

7

Факултета

7622

6975

14597

8

Татарли

494

453

947
ВСИЧКО:

34173

31270

65443

3.Стопанска характеристика на Района.

На територията на Район „Красна поляна“ няма разположени структуроопределящи фирми.

Няма изградени кооперации със селскостопанска дейност. Съществуват работници и служители, занимаващи се със селскостопанска дейност за собствени нужди.

За обслужване на населението живеещо в Района има три вида транспорт / метро, трамваи и автобуси/. Организационно и функционално транспорта е неразделно свързан с останалите райони на Столицата и се явява част от градския транспорт.

Пътната мрежа на района е с дължина 67.5км. и обхваща няколко входни, междинни и изходни булеварди като Александър Стамболийски, Никола Мушанов, Възкресение, Вардар , Константин Величков, както и голям брой второстепенни улици.

През Района минава магистрален газопровод въведен в експлоатация 1976г. От ГРС-4 с. Иваняне до ОЦ „Земляне“ със следните отклонения:

- в района на репери №23 и №24

- отклонение за газификация на ВСУ „Любен Каравелов“ – 2006г. Кл.376 от кадастралния план на София

- построени 3бр. монолитни постройки върху трасето на газопровод на ул.”315”, кв. Факултета до ж.п. линията между репери №28, №29 и №30.Сградите подлежат на събаряне.

В Района има 7бр.бензиностанции и две метан станции.

Към момента общата дължина в Района на водопроводната мрежа е 73.5 км., а на канализационната мрежа – 74км. През територията му и в западните части преминават 3 водопроводни пръстена на Столичната водопроводна мрежа. По ул. Вардар и Западен парк минават водопроводи с диаметър 900 до 1200мм.

При проливни дъждове и обилно снеготопене е възможно наводняване в ж.к. Факултета, застроен в по-голямата си част безпланово и без канализационна мрежа.
ІІІ. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ВЪЗМОЖНИТЕ БЕДСТВИЯ ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ
Всяка година извънредните ситуации / ИС /, пораждат производствени и транспортни аварии, катастрофи и стихийни бедствия, като същите стават все по – мащабни и опасни, и се съпровождат с все по-големи жертви, материални щети и поражения на околната среда.

В зависимост от причините за тяхното възникване и по характер извънредните събития / бедствия / могат да бъдат разделени на три групи:І – ва група – Техногенни аварии и катастрофи / транспортни аварии, пожари и взривове, с отделяне на силно действащи отровни, радиоактивни и биологически опасни вещества, разрушаване на съоръженията, аварии по електропреносната мрежа, аварии с обекти от инженерната инфраструктура, хидротехнически аварии /;

ІІ – ра група – Опасни природни явления и стихийни бедствия / геофизически, геологически, метеорологически, природни пожари, инфекциозни заболявания /;

ІІІ – та група – Екологични бедствия / суша / и др. свързани с измененията в състоянието на природната среда.
Видове бедствия на територията на Района

На територията на общината е възможно възникването на бедствия и аварии /с природен или техногенен характер/, способни да причинят голям брой човешки жертви и да нанесат големи материални щети. Те могат да бъдат предизвикани от земетресения, наводнения, бурни и ураганни ветрове, свлачища, снегонавявания и обледенявания, катастрофи, масови пожари, промишлени аварии, радиационни аварии или такива с трансграничен пренос на радиоактивни вещества, аварии и инциденти с токсични вещества, аварии и инциденти с боеприпаси и взривни вещества, особено опасни инфекции и др.

Същността и последствията от най-характерните за общината бедствия и аварии се състои в следното:

1. Земетресения

В сеизмично отношение, съгласно приетото райониране на страната Район „Красна поляна” попада в район с интензивност над 9 – та степен по скалата на Медведев, Шпонхоер, Карник.

При възникване на разрушително земетресение от такава степен, на територията на Район „Красна поляна” ще се създаде сложна обстановка както следва:

1. Част от сградите ще получат пълни и силни разрушения, при което много хора ще бъдат затрупани и ще се нуждаят от помощ, а други ще останат без подслон, което налага същите да бъдат всестранно осигурени. Почти всички пострадали ще се нуждаят от разкриване изпод развалини и спасяване от вторични фактори на поразяване, като пожари, взривове, наводнения и др. аварии. На много места ще се активизират стари свлачища. Ще има недостиг от техника, оборудване и спасители за провеждане на СНАВР;

2.Поради къси съединения и повредени инсталации в някои обекти е възможно да възникнат пожари и обгазяване с токсични газове. Гасенето на масовите пожари ще бъде затруднено, а димът и евентуалните токсични газове ще представляват сериозна опасност за населението. В една част от промишлените обекти разрушенията ще бъдат съпроводени с възникване на вторични пожари, взривове и обгазяване с токсични газове, което ще доведе до трайно спиране на производствения процес;

3. Сериозни нарушения в енергийната и водоснабдителната система на Района; Електроенергийната система ще бъде нарушена.

Водопроводната мрежа ще се наруши и ще бъде нарушено водоснабдяването на населението. Питейната вода ще бъде силно замърсена. Част от 73,5 километровата външна водопроводна мрежа ще бъде разрушена, а също така в част от резервоарите ще се получат пропуквания. Допълнителни трудности ще има и с основните магистрални водопроводи и груповите водоснабдителни системи, които са амортизирани и 50% са с изтекъл амортизационен срок.

4. Функционирането на масовия градски транспорт в по-голяма част от района ще бъде практически невъзможно, а др. част от него ще функционира със големи затруднения. Разрушения ще получат пътищата /основните артерии и част от пътните съоръжения/;

5. Ще се създадат предпоставки за възникване на епидемии;

Ще се наруши съобщителната система вследствие на:

• Разрушаване на АТЦ;

• Повреди по въздушната и подземната телефонна мрежа;

• Блокиране на GSM връзките.

Ще бъдат разрушени част от радиотранслационните възли и от телевизионните транслационни кули.

Значителни загуби ще понесе животновъдството. Ще възникне голям обем от ветеринарно-санитарни и екарисажни работи и клане на животни по необходимост.

Ще има недостиг на храни, питейна вода, лекарства, постеловъчен материал, посуда и на места за настаняване на останалите без подслон. В засегнатите райони е възможно да възникнат епидемии в резултат на пълното разстройване на санитарно-хигиенните условия на живот и консумиране на храни с изтекъл срок на годност.

Ще зачестят проявите на мародерства и кражби в засегнатите райони.

Възникването на бедствието ще доведе до масова паника сред населението, което ще доведе до увеличаване на броя на жертвите и ще затрудни спасителните работи.


2. Наводнения

Значителни наводнения на територията на Района могат да настъпят в резултата на преливане на реките от коритата, при пълно или частично разрушаване на стените на язовирите, при което ще бъдат залети населени места. Времето за пристигане на водите до застрашените райони е от 15 до 360 минути, което силно ограничава времето за провеждане на мероприятията по защита на населението, животните, материалните и културните ценности.


3. Радиационна авария в АЕЦ - Козлодуй

При възникване на радиационна авария в АЕЦ – Козлодуй или при трансграничен пренос на радиоактивни вещества, възможно е Столична община и частност Район «Красна поляна»да попадне в зона на повишена радиация, изразяващо се в повишаване наднормено нивото на радиационния фон и степента на радиоактивно заразяване. Очаква се мощността на еквивалентната доза в ниските равнинни части да достигне 2-3 mSv/h /микросиверта на час/, а във високите до 10 mSv/h. Това ще наложи провеждането на превантивни мероприятия за защита на населението и обектите от националното стопанство, насочени главно към предотвратяване или намаляване външното и вътрешно облъчване на населението.

Комплекса от мероприятия в тази насока предвижда защита на кожата и дихателните пътища от прякото или вторично въздействие на високите фонови стойности на йонизираща радиация и сравнително широкия спектър от радионуклиди – продукт на радиационната авария.

Значителен по обем работи ще представляват мероприятията по защита на храните, фуражите, водите, елементите на жизнената и околната среда, осигуряването на защитни средства /индивидуални и колективни/ по предварителни разчети, йодна профилактика, извършването на евентуална евакуация или временно извеждане от опасните зони на население, животни и материални ценности. Ще бъде наложено провеждането на непрекъснат или режимен радиационен контрол и наблюдение.


4. Ураганни ветрове, бури и смерчови явления

На територията на Района се създават условия за възникване на ураганни ветрове, бури, смерчови явления и градушки, които ще нанесат значителни материални щети и представляват реална опасност за населението.


5. Биологично заразяване на хора, животни и растения.

Огнища на биологично заразяване могат да възникнат на територията на Района с намиращите се в нея хора и материални ценности, подложени на непосредственото въздействие на бактериалните агенти и токсини, които са в състояние да бъдат източници на разпространение на инфекциозни заболявания.

Възникването на огнища на биологично заразяване може да стане чрез вдишване на заразен въздух, употреба на заразени хранителни продукти и вода, чрез ухапване от заразени насекоми, кърлежи или гризачи, а също и при установяване на контакт с болни хора, животни или заразени предмети. Чрез въздушни маси може да бъде пренесена популация от насекоми. Не е изключена и диверсия - най-често се заразяват водоизточници, складови помещения и прилежащите им райони.Размерите на огнището на биологично заразяване зависят от биологичните агенти,тех-ните количества и методите на приложение, от плътността на населените места, от метеороло

гичните условия, от годишния сезон и характера на времето в момента на появяването им.


6. Снегонавявания и обледявания.

Рязката промяна на температурата през зимата довежда до обилни снеговалежи, съпроводени със силен вятър. Образуват се снежни преспи и може да възникне усложнена обстановка в участъци от общинската пътна мрежи и по железопътната мрежа.Обледеняването на далекопроводи от електропреносната мрежа и на откритите съобщителни съоръжения ще доведе до прекъсване на електроснабдяването и нарушаване на съобщителните връзки на големи райони

Снежните бури и снегонавявания като бедствено явление са характерни и застрашават в различна степен нормалното функциониране на комунално-енергийните мрежи, транспорта, снабдяването със стоки от първа необходимост и др.
7. Засушавания, градушки, гръмотевични и ветрови бури.

Климатичните особености на района в който се намираме създават възможността за възникване на продължителни засушавания, градушки и бури, които нанасят значителни материални щети.

През 30-40 години се проявяват дълготрайни засушавания, възникващи в резултат на циркулационни процеси през лятото и есента и предизвикват спадане на почвените влагозапаси.
8. Промишлени аварии, свързани с отделяне на токсични вещества.

На територията на Столична общината се намират/работят/ 52 промишлени потенциално-опасни обекти. На територията на Столична община се намират 4 склада за растително-защитни препарати съхраняващи пестицидни токсични отпадъци – забранени, негодни и неидентифицирани /стари без опаковка/.

При пожар, недобросъвестно разпиляване или умишлено-зловредни действия същите могат за предизвикат обгазяване, замърсяване или натравяне в различна степен на населени места и реки, с тежки и дълготрайни негативни последици като в това число потърпевш може да бъде и Район „Красна поляна”.

През територията на Столична община преминава интензивен поток от транспортни средства, част от които превозват токсични вещества и при пътни катастрофи или аварии могат да създадат условия или реално да причинят замърсяване и натравяне на води, почви, хора, животни.

Състоянието на пътната мрежа, както и организацията на контрола не отговарят на изискванията и са допълнителни предпоставки за катастрофи с тежки последици.
Общи изводи от анализа на риска за населението и околната среда.

  1   2

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Столична община – район „красна поляна“

Скачать 430.26 Kb.