страница1/28
Дата10.01.2019
Размер4.91 Mb.

Стратегија одрживог развоја града сомбора 2014 – 2020. Година


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА

2014 – 2020.ГОДИНА

Текст радне верзије намењен за финално усаглашавање.

Новембар, 2014.године.

Израду Стратегије одрживог развоја Града Сомбора 2014-2020.година са акционим плановима за приоритетне области развоја финансирао је Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Владе Аутономне Покрајине Војводине.Садржај

1.ПРЕДГОВОР ГРАДОНАЧЕЛНИКА 8

2.МЕДОТОЛОГИЈА ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА 2014 – 2020.ГОДИНА 9

2.1.Meтoдoлoгиja изрaдe стрaтeшкoг плaнa рaзвoja 9

3.СПИСАК ЧЛАНОВА РАДНИХ ГРУПА НА ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА 12

4.ИНФРАСТРУКТУРА, УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 17

4.1. КАРАКТЕРИСТИКЕ И АНАЛИЗА ТРАНСПОРТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 17

4.1.1.Путни-друмски саобраћај 17

4.1.2.Бициклистички саобраћај 19

4.1.3.Јавни превоз 19

4.1.4.Стационарни саобраћај 20

4.1.5.Пумпне станице, сервиси и саобраћајни терминали 20

4.1.6.Гранични прелази 21

4.1.7.Железнички саобраћај 22

4.1.8.Водни саобраћај и капацитети наутичког туризма 23

4.1.9.Ваздушни саобраћај 25

4.1.10. Карактеристике мултимодалног саобраћаја, интермодалних технологија, логистике, са могућношћу развоја на територији Града Сомбора 26

2КАРАКТЕРИСТИКЕ И АНАЛИЗА ВОДОПРИВРЕДЕ И ВОДОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ. 27

1Водопривредна инфраструктура 27

2Снабдевање водом 27

1 Одвођење отпадних вода и атмосферских вода 29

2Мелиорација (одводњавање, наводњавање) 30

3 Систем заштите од поплава 31

3 КАРАКТЕРИСТИКЕ И АНАЛИЗА ЕНЕРГЕТИКЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 32

1ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 32

1Електроенергетска инфраструктура 32

2 Гасоводна инфраструктура 34

3Нафта и нафтни деривати 34

4Термоелектране - топлане (ТЕ-ТО) 35

5 Обновљиви извори енергије (ОИЕ) 35

6 Енергетска ефикасност 37

4 КАРАКТЕРИСТИКЕ И АНАЛИЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 37

1 Комуникациона и РТВ инфраструктура 37

5 КАРАКТЕРИСТИКЕ И АНАЛИЗА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 39

1 Комунална инфраструктура 39

6СВОТ АНАЛИЗА 42

7ПРИОРИТЕТИ, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ 45

5KOНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ 48

2Привредна структура 48

2 Привредна структура по делатностима 48

3Индустрија 51

4 Индустријска зона 51

5Структура извоза према дестинацији 51

6Јавне финансије 55

7 Расходи општинског буџета 56

8Установе 58

1Јавна комунална предузећа 58

2ЈКП ‘’ЧИСТОЋА'' 58

3ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ 59

4ЈКП ''ВОДОКАНАЛ'' 60

5ЈКП "ПРОСТОР" 61

6ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИС” СОМБОР 61

7ЈКП “ЕНЕРГАНА” СОМБОР 62

8Јавна предузећа и установе 63

9ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА СОМБОРА'' 63

10ЈП “УРБАНИЗАМ” СОМБОР 63

11ЈП “ВОЈВОДИНА ШУМЕ” СОМБОР 63

9 Финансијске институције 67

10 Инвестиције 70

1Остварене инвестиције у приватном сектору 70

11 Индустријске зоне и индустријски паркови 72

1Локација индустријских зона/паркова 73

2 Топографске карактеристике локација 73

3Саобраћајни приступи 73

4 Зонирање 74

5 Расположива комунална инфраструктура 74

6Електроинсталације 74

7Водовод 74

8Канализација 74

9Гасовод 75

10ТТ инсталације 75

11Интернет 75

12 Олакшице које нуди локална заједница 75

1 Програми за обуку радне снаге 75

26.20.2 Финансијска подршка запошљавању 76

3Јавни радови 78

4Суфинансирање програма и мера активне политике запошљавања из републичком буџета 78

5Порези - локални, регионални, национални 79

6 Процес издавања дозвола 83

13СВОТ АНАЛИЗА 85

14ПРИОРИТЕТИ, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ 87

6ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 91

2Заштићена природна добра Града Сомбора 91

2СОЦИЈАЛНИ КАПИТАЛ 93

3ЕКОЛОШКИ ИЗАЗОВИ СОМБОРА 94

1Специјални резерват природе Горње Подунавље 94

2Слатине 94

3Меандри и депресије 95

4Водоток Мостонге 95

5O еколошким ризицима 96

4ЛОВНИ РЕСУРСИ 97

5ГЕОЛОШКА ПРЕДСТАВА ПОДРУЧЈА 97

6ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 98

1Градске површине под зеленилом 98

7ХИДРОЛОШКЕ ОДЛИКЕ 98

1Подземне воде 99

8КЛИМАТСКИ И МЕТЕОРОЛОШКИ УСЛОВИ 100

1Природне непогоде 100

9ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 101

10СВОТ АНАЛИЗА 103

11ПРИОРИТЕТИ, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ 108

7ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 112

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ И АНАЛИЗА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 112

2Коришћено пољопривредно земљиште 113

3Квалитет земљишта 117

4Власничка структура пољопривредног земљишта 117

5Површине под системима за наводњавање/одводњавање 118

6Носиоци пољопривредне производње и поседовна структура пољопривредних газдинстава 118

7Поседована структура пољопривредних газдинстава 119

8БИЉНА И СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА 120

1Биљна производња 120

2Воћарство и виноградарство 121

3Сточарство 121

4Пласман пољопривредних производа 123

9Развијеност удружења пољопривредника 123

10Развијеност руралне економије и диверсификација руралних активности 123

11СВОТ АНАЛИЗА 125

12 ПРИОРИТЕТИ, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ 127

8ОБРАЗОВАЊЕ 128

2КАРАКТЕРИСТИКЕ И АНАЛИЗА ОБРАЗОВАЊА 128

2СВОТ АНАЛИЗА 130

3ПРИОРИТЕТИ, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ 133

9СОЦИЈАЛНА И ЗАШТИТА 134

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ И АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 134

2Центар за социјални рад града Сомбора 136

3СВОТ АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 138

4СВОТ АНАЛИЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 139

5 ПРИОРИТЕТИ, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ 140

10ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ: МЛАДИ, КУЛТУРА, СПОРТ И МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 143

2MЛАДИ 143

1Дeмoгрaфски пoдaци 143

2Стручнa спрeмa и писмeнoст 143

3Зaпoшљaвaњe млaдих 144

4Рeсурси дoступни млaдимa 145

3КУЛТУРА 147

1Устaнoвe и удружeњa кoje сe бaвe културнoм дeлaтнoшћу 147

2Народно позориште 147

3Галерија "Милан Коњовић" 147

4Градски музеј 147

5Културни центар „Лаза Костић“ 148

6Градска библиотека "Карло Бијелицки" 148

7Финaнсирaњe културe 152

4СПОРТ 153

1Спoртски клубoви, удружeњa и објекти 153

2Институционални механизми спорта у Граду 158

3Школски и рекреативни спорт 158

4Такмичарски и врхунски спорт 159

5Финaнсирaњe спoртa 159

5МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 159

1Информисање у Граду Сомбору 161

2Финaнсирaњe медија 161

6СВОТ АНАЛИЗА 163

7ПРИОРИТЕТИ, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ 168

11ТУРИЗАМ 187

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ ТУРИЗМА 187

3Анализа стања 187

4СВОТ АНАЛИЗА 189

5ПРИОРИТЕТИ, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ 191

12СИСТЕМ ПРАЋЕЊА И ДИНАМИКА СПРОВОЂЕЊА СТРАТЕГИЈЕ 193

13СПИСАК ТАБЕЛА, ГРАФИКОНА И СЛИКА 195

14ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА 198

15ЛИТЕРАТУРА 199

16АНЕКСИ 205
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Стратегија одрживог развоја града сомбора 2014 – 2020. Година