• УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
 • Израдом Стратегије одрживог развоја општине Гроцка показујемо да смо одлучни да сачувамо идентитет Гроцке, не угрозимо друге и оставимо наслеђе будућим генерацијама.
 • МЕТОДОЛОГИЈА И ПРОЦЕС ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ
 • Шема 1. Алгоритам процеса израде стратегије
 • Фебруар (И месец) Март (ИИ месец)
 • 3. формирање интегралног нацрта 6
 • 6. формирање друге верзије документа
 • 8. формирање треће верзије Стратегије
 • СОЦИО-ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
 • НАСЕЉЕ БРОЈ СТАНОВНИКА (ПОПИС ИЗ 2011.)
 • 296 становника по квадратном километру 7 • страница1/7
  Дата22.01.2019
  Размер1.67 Mb.

  Стратегија одрживог развоја градске општине гроцка за период 2017. Године до 2021. Године


    1   2   3   4   5   6   7


  СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

  ЗА ПЕРИОД 2017.ГОДИНЕ ДО 2021.ГОДИНЕ

  март, 2017.године  Носилац израде стратешког документа

  Консултант у процесу израде стратешког документа

  Руководилац израде стратешког документа

  Учесници у изради стратешког документа

  Градска општина Гроцка

  СЕЕ Пројект


  Ино Фокус

  Дејан Реметић


  др Емил Вег


  мр Карло Пушкарица
  мр Светлана Јовановић
  МА Бобан Стојановић
  Иван Јосимовић
  Сава Крантић
  Тања Тодоровић
  Владан Јовановић


  СКРАЋЕНИЦЕ

  АПР – Агенција за привредне регистре

  БДП – Бруто домаћи производ

  ЦРОСО – Централни регистар обавезног социјалног осигурања

  ЕУ – Европска унија

  ГИС – Географски информациони систем

  ГО – Градска општина

  ГСП – Градско саобраћајно предузеће

  ЈП – Јавно предузеће

  ЈКП – Јавно комунално предузеће

  ЈПП – Јавно-приватно партнерство

  КУД – Културно-уметничко друштво

  ЛАП – Локални акциони план

  МСП – Мала и средња предузећа

  МСПП – Мала и средња предузећа и предузетништво

  НАЛЕД – Национална алијанса за локални економски развој

  НВО – Невладина организација

  НСЗ – Национална служба за запошљавање

  РЗС – Републички завод за статистику

  СКГО – Стална конференција градова и општина

  СП – Саобраћајно предузеће

  СПР – Статистички пословни регистар


  САДРЖАЈ


  1.УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 6

  2.МЕТОДОЛОГИЈА И ПРОЦЕС ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ 7

  3.СОЦИО-ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА 10

  3.1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 10

  3.2.ИСТОРИЈАТ 11

  3.3. ГЕОГРАФИЈА 11

  3.4. ДЕМОГРАФИЈА 12

  3.5. ПОЛИТИЧКО-АДМИНИСТРАТИВНО ОДРЕЂЕЊЕ 13

  3.6. ЕКОНОМИЈА 18

  3.7. ПОЉОПРИВРЕДА 21

  3.8. ИНФРАСТРУКТУРА 24

  3.9. ОМЛАДИНА, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 25

  3.10.ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 28

  3.11.КУЛТУРА, ОБРАЗОВАЊЕ И НАУКА 30

  3.12. ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО 33

  4.СЕКТОРСКЕ SWОТ АНАЛИЗЕ 37

  4.1. Урбанизам и инфраструктура 37

  4.2.МСПП 37

  4.3.Пољопривреда и рурални развој 38

  4.4.Туризам 38

  4.5.Друштвене делатности 39

  4.6.Заштита животне средине 39

  4.7.Општинска управа 40

  4.8.ЗБИРНА SWОТ АНАЛИЗА 41

  5.СТРАТЕШКИ И ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ 43

  5.1.ВИЗИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА 44

  5.2.УСКЛАЂЕНОСТ СА ДРУГИМ СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА 45

  6.ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ РАЗВОЈА 47

  6.1.ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1 - УРБАНИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 47

  6.2.ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2 - ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ: СА РУРАЛНОМ КОМПОНЕНТОМ, РАЗВОЈЕМ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ДРУШТВЕНОМ ИНКЛУЗИЈОМ 52

  6.3.ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3 - ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА РЕКЕ ДУНАВ 58

  6.4.ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4 – ДОБРА, САВРЕМЕНА И ЕФИКАСНА УПРАВА 61

  7.ПРОЈЕКТИ 70

  8.МЕХАНИЗАМ ПРАЋЕЊА И ЕВАЛУАЦИЈЕ 100

  1. УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

  Гроцка као фокална тачка пољопривредне производње Града Београда, синоним је за растућу агроекономију, воћарство, и стварање повољне пословне климе уз модернизацију и изградњу инфраструктуре.

  Да бисмо ишли путем напретка, морамо бити свесни да општина Гроцка не користи у потпуности своје потенцијале. Бројни изазови које носи пут Србије ка Европској унији и модернизацији државе поставља локалним властима значајне задатке, док захтеви привреде и свакодневне потребе грађана морају бити испуњене. Са циљем побољшања квалитета живота и рада морамо стратешки планирати све потезе – то подразумева да све могуће ресурсе треба упослити на прави начин. Сходно томе израда Стратегије одрживог развоја општине Гроцка одређена је као приоритет и препозната као улагање у добру општинску управу.

  Увидели смо да су развојне шансе општине улагање у четири кључна правца: развој општинске инфраструктуре (водовод, канализација и путна мрежа), искоришћење потенцијала реке Дунав, подршка пољопривреди и унапређење рада локалне управе. Захваљујући планском улагању и развијању, а кроз ова четири развојна стуба, општина Гроцка постаће модерна локална заједница окренута потребама грађана и привреде.

  Многи мисле да као председник ти чиниш неку услугу грађанима. Не чиниш ти ништа, ти само показујеш колико си добар домаћин.”

  Идеја је да водимо општину изнад политике и политичких подела, и да место у ком живимо и радимо прилагодимо нама и нашим потребама. Да би сви постављени циљеви и планови били спроведени потребно је лидерство, друштвена подршка, тимски рад и проактивна укљученост јавног и приватног сектора, и организација цивилног друштва.

  Израдом Стратегије одрживог развоја општине Гроцка показујемо да смо одлучни да сачувамо идентитет Гроцке, не угрозимо друге и оставимо наслеђе будућим генерацијама.  1. МЕТОДОЛОГИЈА И ПРОЦЕС ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ

  Аутори стратегије су за потребе процеса израде стратегије формирали три методолошка приступа, и то:

  1. Обрада података (секундарна истраживачка грађа)

  Овај корак је подразумевао концептуализацију структуре, стратешких и оперативних циљева. На основу експертизе тима аутора формирала се интегрална идеја о стратешком документу и стратешким правцима, односно темама које треба да прожимају даљи развој градске општина Гроцка. Поред стратешких и оперативних циљева, тим аутора формулисао је и кључне индикаторе путем којих ће се пратити реализација задатих циљева.

  Обрада секундарне истраживачке грађе се сматра припремним кораком, од којег се ишло ка развијању реалистичног концепта, на основу додатне анализе података.

  1. Анализа стања

  У оквиру анализе стања тим аутора мерио је “перформансе” општинске управе, кроз поређење постојећег стања са актуелним стратешким документима принципом супсидијарности – општинским, градским, републичким. На тај начин добијен је податак о могућностима општинског тима да спроведе стратешке циљеве, као и информација о самој испуњености стратешких циљева у датом тренутку – у складу са тим, тим аутора урадио је анализу и процену оптимизације организације општинске управе, а потом и редефинисао и извршио проверу задатих стратешких и оперативних циљева

  1. Прикупљање примарних података

  Последњи од три корака у сегменту формулације комплетне верзије стратешког документа био је и прикупљање података од релевантих група и појединаца. Ово је подразумевало организацију фокус група са релевантним групама у и ван општине – одељења, одсеци, предузетници са општине, удружења грађана, синдикати и др.

  Заједно, сва три методолошка приступа формирали су алгоритам који је за крајњи резултат имао јасне, прецизне и читљиве податке и закључке који чине предметни стратешки документ. У складу са комплексном тематиком предвиђања дешавања, обраде стратешких могућности и усклађивања локалног стратешког документа са хијерархијски јачим, тим аутора се определио за овакав начин рада како би израдио свеобухватну и сврсисходну стратегију одрживог развоја градске општине Гроцка.

  Шема 1. Алгоритам процеса израде стратегије

  За потребе наручиоца услуга, тим аутора је процес израде стратешког документа урадио према следећој временској динамици:


  Фебруар (И месец)

  Март (ИИ месец)

  1. Обрада података (секундарна истраживачка грађа)

  1.1. Успостављање стратешких и оперативних циљева (ревизија)1
  1.2. Успостављање система индикатора за потребе праћења остварења циљева2

  2. Анализа стања

  2.1. Анализа општинске организације: оцена сврсхисходности постојећих органа и делова општинске управе; процена недостатака органа и делова општинске управе који требају да одговоре ризицима и проблемима3
  2.2. Евалуација степена остварености приоритетних пројеката и стратешких циљева у складу из актуелне стратегије (Стратегије развоја Града Београда 2011-2016)4

  2.3. Анализа ефикасности организације општинске управе: анализа претњи и шанси; анализа снага и слабости5  3. формирање интегралног нацрта6  4. интерно представљање – коментари запослених (прва ревизија)

  5. Прикупљање примарних података
  5.1. Анкетирање релевантних група о приоритетним областима усменим и писменим путем (фокус групе)

  5.2. Анкетирање релевантних група о приоритетним областима путем средстава информисања

  6. формирање друге верзије документа
  7. јавно представљање – коментари грађана (друга ревизија)
  8. формирање треће верзије Стратегије
  9. финално усаглашавање и провера
  10. усвајање и јавно читање  1. СОЦИО-ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА   1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

  Гроцка је удаљена од ужег центра града Београда око 25 километара, обухвата површину од 289,23 км² и припада јој 15 насеља: Бегаљица, Болеч, Брестовик, Винча, Врчин, Гроцка, Дражањ, Живковац, Заклопача, Калуђерица, Камендол, Лештане, Пударци, Ритопек и Умчари. Сва насеља су класификована као сеоска, осим насеља Гроцка, Калуђерица, Винча, Болеч, Лештане и Врчин која су класификована као урбана.


  НАСЕЉЕ

  БРОЈ СТАНОВНИКА (ПОПИС ИЗ 2011.)

  Бегаљица

  3416

  Болеч

  6854

  Брестовик

  1067

  Винча

  6829

  Врчин

  9331

  Гроцка

  8470

  Дражањ

  1563

  Живковац

  397

  Заклопача

  2304

  Калуђерица

  27362

  Камендол

  1109

  Лештане

  10893

  Пударци

  1399

  Ритопек

  2587

  Умчари

  2926

  Општина се налази у источном делу Београда, у северном делу Шумадије, са северним делом општине смештеним у Подунављу, док је јужни део општине смештен око долине реке Раље, која је притока Језаве, левог рукавца Велике Мораве. Са надморском висином од свега 71 метра, општина Гроцка је један од најнижих делова Београда. Друге реке у општини су Болечица и Грочица.  - Површина: 289,23 км²

  - Густина насељености: 296 становника по квадратном километру7

  - Број становника:
  2002 -75.466
  2011 – 85.6548

  - Адреса општинске управе: Булевар ослобођења 39, 11306 Гроцка

  - Веб сајт: www.grocka.rs

    1   2   3   4   5   6   7

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Стратегија одрживог развоја градске општине гроцка за период 2017. Године до 2021. Године