страница3/7
Дата22.01.2019
Размер1.67 Mb.

Стратегија одрживог развоја градске општине гроцка за период 2017. Године до 2021. Године


1   2   3   4   5   6   7

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1 - УРБАНИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


Кључни индикатори:

 • Развијање урбанистичког информационог система општине

 • Израда урбанистичке планске документације за све локације на територији општине од виталног и капиталног значаја

 • Покривеност планском документацијом детаљне урбанистичке разраде територије општине увећана за 30%

 • Реализација мера санације и ремедијације на 5 локација

 • Смањење броја дивљих депонија за 15%

 • Покривеност територије водоводном мрежом увећана за 50%

 • Покривеност територије канализационом мрежом увећана за 35%

 • Процес гасификације спроведен на 25% територије општине

 • Унапређење покривености територије обухваћене услугом одлагања комуналног отпада за 15%

 • Повећан технички капацитет за потребе одлагања отпада и рециклаже секундарнх сировина за 10%

 • Објављен 1 конкурс из области историјско-културне баштине, урбанизма и архитектуре

 • Објављена 2 конкурса из области заштите животне средине

 • Повећане површине од еколошког значаја под заштитом локалне управе и Града Београда за 10% у року од 5 година

 • За 10% унапређено коришћење обновљивих извора енергије у објектима јавних намена

Стратешки циљ

Оперативни циљ

Мере

Опис мере

Унапређено место и животна средина у којој људи живе и раде, подстакнут развој урбаног идентитета

унапређење урбанистичке документације

Развој урбанистичког информационог система општине

Израда апликације (на бази постојеће ГИС платформе Дирекције за изградњу Града Београда) која би била ажурирана на недељном нивоу са надлежним Секретаријатом Града Београда и помоћу које би било могуће пратити важеће планске документе за територију општине Гроцка; потписати посебан меморандум о сарадњи на бази којег би се дефинисале међусобне обавезе; На бази упита из наведеног система било би могуће дефинисати основне елементе на основу којих се исходује информација о локацији чиме би се унапредио и убрзао постојећи систем издавања информација о локацији општинског одељења за урбанизам

Израда урбанистичких планова регулације

Од стране локалне управе дефинисати приоритетне планске документе и Урбанистичке пројекте који би се у адекватном периоду израдили од стране овлашћених урбанистичких кућа; напомињемо да финансијери израде планске документације и УП-а по Закону о планирању и изградњи могу бити и приватна правна или физичка лица уколико са њима решавају и своје развојне пројекте. Од посебног значаја су регулациони планови којима се дефинишу регулационе површине за јавне намене као и површине на којима су планиране производне и друге привредне активности са једне стране, а са друге активности којима се стимулише изградња спортско-рекреативних и туристичких садржаја у зони Дунавке ривијере. Дефинисати приоритете на јавној расправи са заинтересованим странама. Обезбедити алтернативне изворе финансирања како би се убрзао наведени процес.

Објављивање конкурса из области урбанизма, архитектуре и/или заштите историјско-културне баштине

У циљу стимулације развоја туристичко-културних развојних пројеката као и подизања степена урбанитета одређеним амбијенталних Целина, креирати листу локалитета од посебног значаја за архитектонско-урбанистичко обликовање путем јавног конкурса. Креирати стимулативни финансијски буџет и направити национални позив за креирање идејних решења.,Од посебног значаја су локације археолошких налазишта као и зоне и целине у приобаљу Дунава од значаја за развој туристичке понуде.

Писање и имплементација пројеката финансираних од стране трећих страна

(види више под: Добра, савремена и ефикасна управа - јачање људских капацитета општинске управе – Деливерy унит)

унапређење комуналног система

Изградња канализационе мреже

Услед велике разнуђености општине Гроцка и каскадне типолологије размештаја насеља, процесс изградње канализационе мреже није у сваком делу општине текао равномерно. Преко 70% територије општине Гроцка нема канализациони вод. Овом мером предвиђа се спровођење инфраструктурних капиталних захвата на постављању примарних и секундарних канализационих водова, а у сарадњи са надлежним инстанцама Града Београда – ЈКП Водовод и канализације.

Изградња водоводне мреже

Примарни вод водовоне мреже у општини Гроцка градио се паралелно и са великим копненим рутама (магистрални правци и аутопут). Око 7 насеља, односно преко 60% општине Гроцка је данас без извора пијаће воде. Овом мером предвиђа се изградња примарних и секундарних водова пијаће воде.

Гасификација

Са циљем давања енергетски ефикасних решења и најјефтинијих за грађане, општина Гроцка ће спровести процес гасификације општине. У овом тренутку око 10% општине је гасификовано, а овом мером планира се постављање вода и за преостала насеља.

Јачање институционалних капацитета за управљање животном средином

Креирање партнерстава са цивилним сектором у домену заштите животне средине и трансфер знања и искустава; креирање стратешких партнерстава са градовима и општинама у Србији који имају сличне проблеме у домену комуналне политике. Информационо, техничко и кадровско јачање надлежног одељења у општини Гроцка и креирање јасног акционог плана деловања у синергији са надлежним градским и републичким органима.

Јачање локалног капацитета за потребе одлагања комуналног отпада

Набавка неопходне техничке опреме, јачање кадровског и организационог капацитета; креирање ЈППа са заинтересованим лицима која би се бавила прикупљањем и обрадом секундарних сировина; потенцијално разматрање оснивања: социјалних предузећа у којима би се угрожени слојеви становништва могли запослити уз подршку локалне управе.

Унапређење коришћења обновљивих извора енергије на јавним установама којима је оснивач општине Гроцка

Израда акционог плана замене постојећих система грејања топле воде на јавним објектима са системима који користе соларну енергију или другим енерегетски ефикасним системима (сечка, топлотне пумпе и сл.); замена система осветљења на тачкама од јавног интереса са осветљењем које користи соларну енергију или други енергетски ефикасан систем; увођење енергетски ефикаснијих решења у објектима јавне намене

промоција одрживих начина заштите животне средине - биоремедијација

Повећање површина под шумама и заштићеним природним добрима

Израда студије потенцијалних зона заштите природних специфичности и реткости од стране надлежног органа Републичког (Градског) завода за заштиту природе на територији општине Гроцка. На основу резултата Студије, креирати адекватне скупштинске одлуке које би затим прошле процедуру усвајања од стране СО Гроцка и Скупштине Града Београда. Израда акционог плана очувања и унапређења заштите наведених простора и креирање такозваног концепта ‘’активне заштите’’ (отворене учионице, излетишта, школе оријентиринга и сл).

Санација и ремедијација угрожених и контаминираних подручја

Израда студије која би мапирала и категоризовала контаминирана подручја на територији Општине и дефинисала приоритетност њиховог решавања; креирање акционих планова за санацију наведених подручја у сарадњи са надлежним органима Града Београда и Републике Србије. Израда пројектно-техничке документације и креирање адекватних намена којима би се ’’опорављена’’ подручја поново користила кроз адекватне просторне намене (заштитно зеленило, зеленило специјалне намене, комуналне површине и сл).

откривање и уклањање дивљих депонија, кабастог и опасног отпада

Активна комуникација са грађанством и организацијама цивилног друштва у вези са нелегалним депонијама

Израда каталога годишњих кампања анимирања становништва за учешће у санацији нелегалних депонија на територији општине Гроцка. Креирати 4 годишње кампање у којима би учествовали и јавни и приватни и цивилни сектор и током које би се санирале одређене неуралгичне тачке на територији општине. Посебан фоцус ставити на едукацију школских узраста.

Унапређење постојећег комуналног система кроз успостављање сервиса за одлагање опасног и кабастог отпада

Креирати ЈПП за потребе отклањања опасног и кабастог отпада на територији општине. Креирати стимулативне механизме (у домену ингеренција локалне управе) помоћу којих би се поспешио раст бизниса који би се бавили третирањем наведених типова отпада.

Објављивање конкурса из области заштите животне средине

Определити годишњи фонд за финансирање ’’непрофитних’’активности намењених заштити животне средине са посебним аспектом на коришћење модерних технологија; креирати финансијски механизам пуњења ‘’еколошког фонда’’ којим би се финансирале еколошке и друге активности од значаја за заштиту животне средине општине Гроцка.

Уклањање отпада и уређење отпада на обалама и реци Дунав

Креирање посебне организационе јединице унутар постојећег ЈКП-а, која би се бавила одржавањем дунавске ривијере општине и спречавањем депоновања комуналног и другог отпада; информационо, техничко и кадровско јачање наведене организационе јединице и снажније умрежавање са комуналним системима Града Београда

Писање и имплементација пројеката финансираних од стране трећих страна

(види више под: Добра, савремена и ефикасна управа - јачање људских капацитета општинске управе – Деливерy унит)


1   2   3   4   5   6   7

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Стратегија одрживог развоја градске општине гроцка за период 2017. Године до 2021. Године