• Унапређени услови за јачање привредних активности, повећање обима инвестиција и социјални развој
 • Унапређено одрживо туристичко окружење • страница4/7
  Дата22.01.2019
  Размер1.67 Mb.

  Стратегија одрживог развоја градске општине гроцка за период 2017. Године до 2021. Године


  1   2   3   4   5   6   7

  ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2 - ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ: СА РУРАЛНОМ КОМПОНЕНТОМ, РАЗВОЈЕМ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ДРУШТВЕНОМ ИНКЛУЗИЈОМ


  Кључни индикатори:

  • Повећање броја предузетника за 20%

  • Повећање броја малих и средњих предузећа за 15%

  • Раст интегралне и органске производње за 13%

  • Уређено 70% атарских путева на територији општине

  • Ревитализовано и асфалтирано 35% путева првог и другог реда на територији општине

  • Уређење 2 постојећа јавна простора за потребе откупних станица, продајних сајмова и хала или пијаца

  • Успостављање система и механизама за подстицај производње

  • Повећање туристичких посета за 25%

  • Раст броја домаћинстава и газдинстава у сврхе туристичке понуде за 15%

  • Унапређење квалитета услуга социјалне заштите

  • Објављена 3 конкурса из области руралног развоја, туризма и агропривреде

  • Објављен 1 конкурса за потребе одржавања различитих догађаја у сврху подстицања туристичке понуде

  • Увећање изворних прихода буџета остварених наплатом пореза од правних лица за 5%

  Стратешки циљ

  Оперативни циљ

  Мере

  Опис мере

  Унапређени услови за јачање привредних активности, повећање обима инвестиција и социјални развој

  изградња функционалне економске инфраструктуре

  Унапређење пословног и инвестиционог амбијента

  Поједностављењем процедура и повећањем транспарентности за добијањем дозвола и одобрења, како за пословање, тако и градњу општина ће унапредити инвестициону климу и могућности. Сарадњом са локалном пореском управом, НСЗ, али и са Агенцијом за привредне регистре, убрзаће се процес отварања привредних субјеката, као и њихово пословање.
  Захваљујући другим мерама, као што су израда промотивних тизера, формирање локалних органа медијације општинске управе и предузетника, ствара се позитиван импулс за друге привреднике који покрећу пословни процес на територији општине Гроцка.

  Успостављање општинског услужног центра за привредни сектор

  За потребе лакшег пословања привредника на територији општине Гроцка, општинска управа ће покренути услужни центар за привредни сектор, који ће омогућити лакше и брже отварање нових привредних субјеката, кроз скраћивање процедура и давање објашњења за све потребне кораке, али и постојећим привредницима излазити у сусрет кроз свакодневну медијацју, сарадњу и пружање услуга које су у надлежности општине. Циљ оваквог услужног центра је транспарентнији рад, већа посвећеност зарад бржег економског развоја и поједностављење процедура.

  Медијска кампања општине у сврху промоције инвестиционог потенцијала

  За потребе промоције позитивне инвестиционе климе и добрих пословних страна градске општине Гроцка, општинска управа ће израдити промотивне медијске тизере, у виду видео снимака и брошура, који ће дистрибуирани путем веб сајта општине, али и других медијских средстава. Општина ће покренути и медијску кампању слања кључних порука “инвестирај у Гроцку” путем билборда на фокалним саобраћајним тачкама на улазу у општину.

  Писање и имплементација пројеката финансираних од стране трећих страна

  (види више под: Добра, савремена и ефикасна управа - јачање људских капацитета општинске управе – Деливерy унит)

  конкуретна и модерна, извозно орјентисана пољопривреда

  Уређење атарске путне мреже

  Како је Гроцка претежно пољопривредни крај, са фокусом на воћарство, у историји градили су се атарски путеви за све пољопривредне радње. Тренутно су ти атарски путеви врло запуштени и нису проходни за пољопривредну механизацију. Овом мером предивђа се одржавање и уређење атарских путева, као и регулисање њихово правно-имовинског статуса, са циљем коначног уписивања у имовинску карту општине.

  Ревитализација и асфалтирање путне мреже другог и првог реда

  Од важних путних праваца на територији општине Гроцка, издвајају се два: магистрални правац према Смедереву од Београда, и аутопут Е-75. Други путни правци првог и другог реда нису тако развијени, услед недостатака средстава, али и одсуства економске оправданости. Ова мера предвиђа ревитализацију постојеће путне мреже оба реда, али и изградњу нове, која ће допринети значајном повезивању аутопута (формирање нових излаза и петљи), насеља и смедеревске трансверзале.

  Унапређење противградне одбране

  Поучени искуствима претходних година, а у складу са израђеним стратешким документима, општинска управа ће покренути процесс унапређења противградне одбране – то подразумева модернизацију лансирних рампи и објеката за потребе противградне механизације; набавку додатног стрељива за противрадно дејство; допунска обука противградних оператера и заштитне опреме за исте.

  Промоција органске производње и производње здраве хране

  У складу са процесом модернизације, али и тржишним захтевима општина ће подстицати органске произвођаче и произвожаче здраве хране, у складу са националном и градском регулативом. Ова мера подразумева финансијски подстицај, обуку и комуникацију са циљем модерирања пласмана производа.

  Ревитализација напуштених производних хала, магацина и других корисних јавних простора и објеката за потребе руралног развоја и агропривреде

  У сарадњи са Градом Београдом и Министарством привреде организовати конкурс којим ће напуштени објекти и објекти у стечају бити додељени на одређени временски период на коришћење привредним субјектима који испуњавају прописане критеријуме. Критеријуми ће бити планирани обим производње и инвестиције, док ће општина имати велику улогу у модерирању откупног процеса и медијације са произвођачима.

  Објављивање конкурса за развој услова за агропривреду

  За потребе унапређења пословања локалних предузетника и привредника општина ће расписати конкурсе којима ће дотирати средства у два наврата: 1) стручним удружењима грађана који ће спроводити едукацију малих пољопривредних произвођача, с крајњим циљем повећања квалитета производње, развијања обима пословног процеса и вертикалног удруживања, и 2) самим привредницима и предузетницима, који средства могу упослити за набавку опреме и машина, којима ће унапредити своју производњу.

  подршка развоју постојећим и новим привредним субјектима

  Увођење административних олакшица предузетницима и малим и средњим предузећима у виду ослобађања од одређених такси

  Општинска управа ће израдити интерну студију и анализу постојећих привредника и предузетника, које ће анкетирати, са циљем добијања информације о сувишним дажбинама које су наметнуте од стране надлежног органа. Општинска управа ће пописане дажбине и таксе покушати да ублажи или укине, али услед компликованих законских процедури, уколико то не буде могуће – може понудити одређену врсту надокнаде или компензације (у виду услуга или програма), одређеним категоријама предузетника и привредника.

  Објављивање конкурса за потребе руралног развоја

  Како би се подстакао развој руралних крајева, општинска управа ће расписати конкурс за удружења грађана и неформалне групе, којима ће дотирати средства. Дотирана средства могу бити кориштена за унапређење инфраструктуре, квалитета услуга, развој сеоског туризма, израде нових туристичких производа, промотивних активности.

  Писање и имплементација пројеката финансираних од стране трећих страна

  (види више под: Добра, савремена и ефикасна управа - јачање људских капацитета општинске управе – Деливерy унит)

  унапређење диверзификованости, доступности и квалитета социјалних услуга које одговарају потребама грађана

  Унапређење међусекторских социјалних услуга и програма

  Међусекторске услуге су део концепта интегративних социјалних услуга. Интегративни приступ подразумева заједничко, планирано и координисано деловање више социјалних актера, нарочито на нивоу локалне заједнице. Социјални актери су, по правилу, секторски подељени и организовани. На другој страни, потребе грађана за социјалним услугама су холистичке и не познају секторску подељеност надлежности јавних институција. Овом мером подстиче се унапређивање међусекторске сарадње и међусекторских услуга и програма, који интегришу области које, шире гледано, спадају у елементе социјалног капитала грађана, а налазе се у области: социјалне заштите, образовања и дечје заштите, здравствене заштите, културе, спорта, рекреације и омладинских питања.

  Унапређење услуга социјалне заштите у заједнци

  Континуирано развијање права и услуга у области соцјалне зашите у заједници. Унапређење положаја маргинализованих друштвених група, као и периодично преиспитивање промена и доношење адекватних одлука за обезбеђење услуга које одговарају потребама корисничких група у заједници.

  Подстицање предузетништва жена, младих и социјалног предузетништва

  Имајући у виду проблем незапослености младих (у старосној доби од 18 до 30 година) и жена неопходно је пружити техничку подршку за јачање капацитета младих и жена, кроз специјализоване обуке у циљу подстицања предузетништва и развоја вештина у овом сегменту привреде: едукација о покретању и вођењу посла, обуке за започињање бизниса и израду бизнис плана, бесповратна помоћ за финансирање најбољих пословних идеја, менторинг у раној фази развоја и др.Такође, финансијска и нефинасијска помоћ треба да буде пружена и лицима који се припадају групама тешко запошљивих – старији од 45 година, посебно особе које су остале без посла токо приватизације или у предузећима у процесу реструктурирања или након рационализације у јавном сектору, особе са инвалидитетом и особе без стручних квалификација.

  Писање и имплементација пројеката финансираних од стране трећих страна

  (види више под: Добра, савремена и ефикасна управа - јачање људских капацитета општинске управе – Деливерy унит)

  Унапређено одрживо туристичко окружење

  подстицај увођење нових туристичких производа

  Формирање органа или одељења при општинском систему за потребе бављења туристичком понудом

  Будући да тренутна општинска организација не препознаје посебан орган или одељење које би се бавило туристичком понудом и туристичком организацијом, неопходно је приступити оптимизацији организације општинског система, са циљем формирања јединице која ће посебно пратити туристичке показатеље и туристичке производе на територији општине Гроцка, али и сарађивати са релевантним надлежним органима.

  Израда стратегије унапређења туризма градске општине Гроцка

  Уз помоћ експертске групе дефинисати приоритетне области развоја ослањајући се на природне, културне и саобраћајне карактеристике Гроцке. Стратегија мора бити усаглашена са националном и београдском стратегијом развоја туризма и у складу са тренутним капацитетима, али и потенцијалима Гроцке

  Израда стратегије унапређења сеоског туризма

  Издвајањем руралног туризма добија се иницијални замах, основа за развој осталих видова туризма примерених подручју као што је Гроцка. С обзиром на изражену руралност општине овај корак би најпре довео до остваривања комерцијалних ефеката а уз нижу стопу инвестиција.

  Објављивање конкурса за потребе одржавања различитих догађаја у сврху подстицања туристичке понуде

  Како би се поспешила понуда догађаја у туристичке понуде, општина ће дотирати средства трећим лицима (удружења и неформалне групе). Корисници средстава биће задужени да иста средства упосле у сврхе организације оригиналних и препознатиљивих догађаја, као иновативних туристичких производа у понуди општине Гроцка.

  Писање и имплементација пројеката финансираних од стране трећих страна

  (види више под: Добра, савремена и ефикасна управа - јачање људских капацитета општинске управе – Деливерy унит)

  стимулисање повећања броја туриста

  Мапирање туристичких потенцијала

  Мапирање потенцијала је интегрални део укупног напора да се Гроцка стави на туристичку мапу Београда, Србије и подунавског региона. Иако може бити урађено независно од припрема стратегије, мапирање је нопходна фаза која даје јасно дефинисане индикаторе развоја заснованих на реалним параметрима.

  Медијска кампања општине у сврху промоције туристичке понуде

  Медијска кампања ће бити концептуализована на савремени начин, користећи конвенционална, али много више најновија средства комуникације са потенцијалним туристима нпр. социјалне мреже. Посебно је важно прецизно дефинисати циљне групе уз коришћење сета разноврсних критеријума (старост, интересовања, матерјални статус, географски домет, саобраћајне везе итд.) Такође ће се посебна пажња обратити на ефикасност и ефективност кампање тј. однос уложеног према добијеном. Медијска кампања ће бити континуална, током целе године, годину за годином.

  развој руралног и цитy бреак туризма као комбинација посебних видова туристичке понуде

  Објављивање конкурса за унапређење сеоског туризма

  Једном годишње ће се организовати конкурс за доделу средстава за унапредјење појединачних домаћинстава која покушавају да раде у туризму. Поред средстава општина успоставила би се сарадња са надлежним министарством у циљу повећања фонда али и координације на националном нивоу.

  Организовање промотивне кампање сеоског туризма

  Промотивна кампања би поштовала иста правила као и медијска кампања с тим што би била организована двосмерно, према потенцијалним туристима и преа локалним давациома услуга.


  1   2   3   4   5   6   7

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Стратегија одрживог развоја градске општине гроцка за период 2017. Године до 2021. Године