• ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4 – ДОБРА, САВРЕМЕНА И ЕФИКАСНА УПРАВА • страница5/7
  Дата22.01.2019
  Размер1.67 Mb.

  Стратегија одрживог развоја градске општине гроцка за период 2017. Године до 2021. Године


  1   2   3   4   5   6   7

  ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3 - ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА РЕКЕ ДУНАВ


  Кључни индикатори:

  • Повећање туристичких посета на Дунаву за 20%

  • Повећање броја пристајања туристичких бродова за 35%

  • Повећање и унапређење капацитета локалне марине

  • Издавање 20% више дозвола за пословање угоститетљских

  • објеката на Дунаву

  • Објављена 2 конкурса у вези са одрживим коришћењем и/или уређењем реке

  Стратешки циљ

  Оперативни циљ

  Мере

  Опис мере

  Унапређено искоришћење реке Дунав и приобаља

  промоција Дунава као туристичке, саобраћајне и транспортне руте

  Израда стратегије управљања ризицима

  Поучени искуством поплава из 2014.године, када је општина Гроцка имала велике последице, створила се потреба за израдом једног стратешког документа – документ стратегије управљања ризицима који ће, поред поменутих могућности ризика од поплава, предивдети и све остале ризике, као што су природне и еколошке катастрофе, енергетске опасности и сл. Документ предвиђа и све механизме за превенцију и откривање поменутих ризика – то подразумева елаборацију свих институционалних капацитета, на свим нивоима, а који су у спрези са општином.

  Израда акционог плана за превенцију ризика од поплава

  Изведен као дериват из стратегије управљања ризицима, акциони план за превенцију ризика од поплава је приоритетни документ за општину, који ће на основу искуства и елаборираних систематских решења у стратегији, предвидети последице и решења које могу донети неке нове поплаве. Посебан акценат у акционом плану треба бити на превенцији ризика од поплава, што подразумева и одређење конкретних мера за изградњу система за преверемено откривање поплава, канала за управљање вишком водене масе и процедура за евакуацију.

  Израда Мастер плана уређења дунавске обале

  Систематско уређење обале једне велике реке као што је Дунав је од кључног значаја, посебно у случају општине Гроцка, за коју је неопходно дугорочно планирање инвестирања у уређење обале, са свим капацитетима. Овакво планирање обухвата уређење шеталишта, пристаништа и обалоутврде. Израда Мастер плана уређења дунавске обале на територији општине Гроцка је обиман и систематичан документ, који се планира и на општинском и на градском нивоу, и који ће садржати све неопходне податке за даље планирање изградње обале Дунава у Гроцкој.

  Унапређење и изградња додатног капацитета пристаништа

  Постојећи капацитети пристаништа за половила у Гроцкој не испуњавају све потребе и стандарде. Постојеће присталиште је погодно за пристајање малих чамаца и пловила са плитким газом. Инвестицијом ће се пристаниште пре свега адаптирати и за већа пловила, а потом ће бити испоштовани сви међународни стандарди – подразумева безбедност путника, пролазника, стандард када је у питању бродска комуникација и евиденција. Овим захватом ће се унапредити и капацитет, што значи да ће марина у Гроцкој бити у могућности да прими и већи број пловила него што може сада.

  Уређење шеталишта

  Како је саставни део ужег центра општине Гроцка, и шеталиште које се наставља према реци и пружа уз ток неколико километара, планира се урбанистичко уређење шеталиште – адекватна пејзажна архитектура и пропратни садржај, као што су угоститељски објекти, штандови са сувенирима, храном и сл.

  Уређење обалоутврде

  Један од приоритета који се прокламује акционим планом поменутим у претходним мерама јесте и уређење вештачких водотокова који служе као суспензор-зона за поплавне воде. Саставни део ових водотокова је и обалоутврда. Пројектом ће се обухватити изградња и уређење свих виталних обалоутврда на главном току реке Дунав, а на територији општине Гроцка. На тај начин ће се подићи безбедност самог насеља Гроцка.

  Уређење пристаништа за крузере и велике туристичке бродове

  У посебном сегменту уређења марине Гроцка, биће покренута изградња пристаништа за крузере и велике речне туристичке бродове. То подразумева уређење речног дна при пристаништу, али и увођење додатних технолошких решења која ће омогућити великим пловилима да безбедно пристану у свим условима у марину у Гроцкој.

  Писање и имплементација пројеката финансираних од стране трећих страна

  (види више под: Добра, савремена и ефикасна управа - јачање људских капацитета општинске управе – Деливерy унит)

  унапеђење искоришћења Дунава као туристичког потенцијала

  Одржавање традиционалних такмичења, фестивала и смотри на и поред реке Дунав

  Општина Гроцка је позната по великом броју фестивалских догађаја који су традиционална дешавања за житеље, али и посетиоце општине. Ова мера подразумева подршка постојећим, као и додатно развијање фестивал и догађаја, који су везани за реку Дунав. Ова мера уводи и развијање нових, додатних садржаја који ће увећати видљивост реке Дунав, општине Гроцка при Београду и генерално у туристичкој понуди Р.Србије. Оваква мера предвиђа фестивале попут фрегата, ревије бродова, разних врста такмичења, показних вежби и сл.

  Објављивање конкурса из области развоја речног туризма

  Како је река Дунав стратешка предност општине Гроцка, од велике је важности туристима приказати све могућности и лепоте, када је у питању спој Дунав-Гроцка. То подразумева и објављивање конкурса који ће неформалним групама, индивидуама или удружењима грађана доделити средства за развој речног туризма, као што је рекреативни риболов, уређење пловила и сплавова, а у туристичке сврхе итд.

  унапређење искоришћења Дунава као могућности за привредни развој

  Изградња одмаралишта и релаx-центра

  Како општина Гроцка обилује погодном климом и великим бројем сунчаних дана, али и воденим ресурсом – река Дунав; туристима и житељима ће овим пројектом бити понуђено викенд-одмаралиште, релаx-центар, који ће бити погодан за бизнис кориснике, али и оне који воле да проведу викенд ван града. У оквиру ове мере предвиђа се и развој модела којим ће циљ бити испуњен – ЈПП модел или кондоминијум. Модел ће развијати општинска управа, у сарадњи са Градом Београдом, са циљем изналажења адекватног решења.

  Поједностављење процедуре за добијање дозволе за пословање угоститељских објеката

  Комплексни процеси и процедуре добијања дозвола за рад угоститељских објеката умногоме угрожавају туристичку понуду у општини Гроцка. Општинска управа ће у сарадњи са градским инстанцама развити алгоритам поједностављења процедура, којима ће допринети бржем покретању рада угоститељских објеката, чиме ће се поспешити запосленост и самозапошљавање, али у првом реду туристичка понуда


   1. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4 – ДОБРА, САВРЕМЕНА И ЕФИКАСНА УПРАВА


  Кључни индикатори:

  • Повећан број коришћења електронских услуга за 15% од стране грађана са територије општине

  • Повећан број коришћења електронских услуга за 15% од стране привредних субјеката са територије општине

  • Увођење иновативних канала комуникације са грађанима

  • успостављање електронске управе

  • успостављање система за управљање јавном својином

  • унапређење информационог система управљања јавним финансијама

  Стратешки циљ

  Оперативни циљ

  Мере

  Опис мере

  Унапређени институционални и управљачки капацитети - Корак ка смарт цитy концепту

  унапређење административних процедура

  Оптимизација управних поступака за привреду и грађане

  Коришћење оптимизованих управних поступака за привреду и грађане. Модели административних поступака које спроводе јединице локалне самоуправе за привреду и грађане развијени су и јавно доступни преко Регистра административних поступака који је јавно доступан функционални портал и електронска база свих административних поступака које спроводе јавна управа и јавна предузећа на захтев пословних субјеката (привредних друштава, предузетници и др). Мера се спроводи кроз следеће фазе:
  1. мапирање административних поступака на локалном нивоу према привреди и грађанима,

  2. преузимање модела поступака из Регистра,

  3. успостављање унапређене процедуре као услуге за привреду и грађане (преко шалтера и преко Портала еУправа),

  4. стално ажурирање поступка у складу са новим законским решењима.


  Применом понуђених модела оствариће се уједначено поступање органа локалне самоуправе, уштеда времена и трошкова и извесност за привреду и грађане.

  Циљ: Примена 90 оптимизованих управних поступака.  Успостављање и вођење службених евиденција у електронском облику

  Прелазак на рад искључиво у Централној апликацији за електронску обраду и складиштење података матичних књига која је успостављена као »складиште« за обједињено чување података – јединствена база у коју матичари општинских и градских управа преносе податке из локалних апликација, такозваног другог (електронског) примерка матичних књига. Рад у великом броју локалних апликација ствара проблеме у систему који би требало да буде јединствен за целу државу, а и високи су трошкови одржавања. Централна апликација прераста из »складишта« у заједнички алат за рад свих матичара на територији Србије што подразумева потпуни прелазак свих матичних подручја на рад у Централној апликацији до краја ове године, а уједно и напуштање рада у локалним апликацијама и њихово одржавање. Пре потпуног преласка на рад у Централној апликацији биће потребан пренос последњег стања у матичним књигама, као и пренос података о држављанству. У Централној апликацији се развијају модули за израду статистичких извештаја који су потребни општини.

  Прелазак на рад у централним апликацијама у другим управним поступцима у складу са техничким могућностима општине (приступ централизованим информационим системима министарстава).  Унапређење техничких капацитета општинске управе ради ефикаснијег поступања

  Обезбеђивање електронских квалификованих сертификата за све запослене који раде на решавању управних поступака због верификације идентитета запосленог и његове институције како би се омогућило коришћење модела у електронском облику преко Портала еУправе.

  Инсталација једног од интернет претраживача: Интернет Еxплорер или Гоогле Цхроме.

  Обезбеђивање интернет конекције ка Порталу еУправа: www.еуправа.гов.рс.

  Инсталирано окружење за било који квалификовани електронски сертификат (Привредна коморе Србије, ЈП Пошта Србије, Министарство унутрашњих послова - бесплатан сертификат на личној карти - и Халком).  Достава личних докумената путем поште

  Омогућити опцију да се документ достави путем поште на кућну адресу. Пилот пројекат ће се односити на возачку дозволу, а на основу искуства из пилота размотриће се могућност доставе и других докумената (личне карте и пасоша). Активности не изискују финансијска средства (анализа садашњих процедура, нацрт нових процедура, елаборат процеса, припрема измена и допуна прописа, спецификације техничких и организационих решења, прецизна калкулација потребних финансијских средстава).

  Унапређење функционалности сајта општине

  Примена Смерница за израду веб презентација органа државне управе, територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе при развоју нове веб презентације, у циљу њихове стандардизације, специфично у погледу:

  • пружања јасних, тачних, актуелних информација о активностима општине коришћењем Интернета, чиме се обезбеђује транспарентност њиховог рада;

  • пружања ажурних и конзистетних информација о процедурама услуга из надлежности, као и њиховог постављања на Портал еУправа (www.еуправа.гов.рс) како би се повећала њихова доступност корисницима;

  • обезбеђивања конзистентног визуелног идентитета, графичких елемената и навигације;

  • обезбеђивања усклађености веб презентација са стандардима о еПриступачности: повећање слова, навигација тастатуром, документа за преузимање понуђена у више формата, алтернатива у виду одговарајућег текста, титл и/или транскрипти за све медије у не-текстуалном формату, контраст позадине и слова, аутоматска конверзија текста у аудио формат тј. „озвучавање веб сајта“, примена ЦАПТЦХА система (заштита контакт формулара од нежељене СПАМ поште), графичка алтернатива садржаја;

  • доступност: лако и брзо учитавање страница независно од платформе и врсте интернет конекције, идентично приказивање веб презентације у најзаступљенијим веб прегледачима (Фирефоx, ИЕ, Цхроме, Опера, Сафари), видљивост веб сајта и високо рангирање у интернет претрагама (сеарцх енгинес) – Гоогле, Бинг, Yахоо и сл., по кључним појмовима.

  • прилагођавајући веб дизајн (Респонсиве wеб десигн - РWД) -динамична промена у изгледу веб странице у зависности од величине екрана и оријентације уређаја.

  одговарајући ниво безбедности веб презентације (пенетратион тест).

  јачање људских капацитета општинске управе

  Подизање кадровских капацитета са циљем вођења одговорних јавних финансија

  Обука запослених за примену модела оптимизованих управних поступака - саветодавна подршка од стране МДУЛС-а и СКГО-а.

  Обука запослених у коришћењу информационо-комуникационих технологија кроз употребу електронских квалификованих сертификата, генератора електронских услуга на Порталу еУправа, модула еЗУП за размену података у електронском облику и других апликативних решења које општина користи у раду - обуке изводи Дирекција за електронску управу.

  Обука запослених у усавршавању техника комуникације међу колегама унутар општине - подизање мотивације и жеље запослених да послују као тим чиме ће се обезбедити и професионална комуникација према корисницима њихових услуга.


  Писање и имплементација пројеката финансираних од стране трећих страна

  Формирање општинског тима за писање и имплементацију пројеката који се финансирају од стране трећих страна (Деливерy унит)

  Обуке запослених у осмишљавању пројеката и попуњавање апликација (формулара) за учешће општине у приступним фондовима ЕУ и другим донаторским фондовима како би се поред буџетских средстава обезбедила додатна средства за реализацију активности општине - саветодавна подршка од стране СКГО-а и других невладиних организација.

  Обуке запослених у осмишљавању пројеката и попуњавање апликација (формулара) за додатна средства која обезбеђују министарства.


  модернизација општинске управе кроз увођење информатичких алата и њихов трансфер привреду, пољопривреду, туризам и свакодневни живот грађана Гроцке

  Интеграција електронских услуга са свих нивоа у информациони систем општине

  Функционалности које је потребно обезбедити преко веб презентације (портала) општине преко које се долази до Портала еУправа који је јединствена тачка приступа свим подацима из службених евиденција:

  Једноставне форме које садрже:  • поље за претрагу електронских услуга,

  • опцију за регистрацију корисника,

  • приказ садржаја структуиран по животним областима,

  • вишејезични интерфејс и услуге (за националне мањине).

  Регистрација корисника (омогућити три нивоа аутентикације: пријављивање са активном емаил адресом, регистрација са двоструком аутентикацијом, коришћење квалификованог сертификата).

  Персонализација корисника: Мој профил, Моји садржаји, Моји захтеви, Моја организација, Мапа за потпис, Креирање услуге, Моја обавештења, Мој календар, Моја документа, Моје сандуче, еПлаћање+, Администрација, Одјава.

  Генератор услуга: креирање структуираних услуга различитог нивоа софистицираности који треба да омогући униформно пружање услуга од стране органа (јединственост образаца и процедура за поступке који се воде пред општином ако су у питању поверена овлашћења).


  • давање информација о услузи,

  • могућност преузимања образаца за подношење захтева и започињање поступка пред органом,

  • генерисање електронских образаца за подношење захтева и електронско подношење захтева (на Порталу, преко веб-сервиса/ ДМС система),

  • потписивање захтева (електронских докумената),

  • еДоставу у Моје сандуче,

  • еПлаћање+: плаћање такси при вођењу електронског управног поступка

  Обрада захтева: ауторизовани преглед поднетих електронских захтева: приказ електронских захтева по различитим критеријумима, приказ детаљних информација о електронском захтеву, преузимање електронског захтева, унос деловодног броја, промена статуса електронског захтева, слање нових и преглед постојећих порука, слање емаил поруке подносиоцу захтева, давање одговора на упућену рекламацију.

  еЗаказивање: могућност заказивања термина пред органом

  еОбавештења: обавештавање преко СМС-а, емаил-а, или директно на Порталу о статусима предмета, подсећање да истичу документа, да је извршена достава и др.

  еПартиципација: могућност подношења коментара у току јавних расправа и нових иницијатива.

  еАнкете: могућност генерисања онлине упитника.

  еЗУП: ауторизована размена података (електронских докумената) из службених евиденција путем веб сервиса на заједничкој сервисној магистрали свих органа

  Метарегистар: ауторизација корисника (органа/службеника) који воде поступке и користе податке из евиденција других органа.


  Успостављање интегрисаног информационог система за потребе функционисања општинске управе

  Обезбеђивање неопходних правних и техничких предуслова за реализацију „паметне“ управе што подразумева доступности кључних информационо-комуникационих чинилаца / технолошких претпоставки (Кеy ИЦТ Енаблерс):

  • еИдентитет (еИД) – коришћење квалификованих електронских сертификата (грађани могу у поступцима за аутентификацију користити сертификат на личној карти са чипом);

  • еДокумент (еДоцументс) – електронски документи потписани електронским потписом користе се за слање информација / података током вођења поступака;

  • Аутентични извори (Аутхентиц Соурцес) – модул еЗУП интегрисан на Порталу еУправа омогућава аутоматско попуњавање образаца конзистентним и тачним подацима из регистара надлежних органа;

  • еБезбедност (еСецуритy) – електронско чување и преузимање података и докумената на безбедан начин у складу са Законом о информационој безбедности (израда Акта у информационој безбедности).

  Јединствена пријава (ССО – Сингле Сигн Он) – грађани могу да остваре приступ ка више система без вишеструке пријаве (лог он) преко Портала еУправа за све поступке које воде.

  Успостављање електронске писарнице

  Електронска писарница треба да омогући следеће функционалности:

  Аутентичност и неопорецивост порекла као и интегритет електронског документа се обезбеђује механизмом квалификованог електронског сертификата, препознатог у домаћој легислативи законом о електронском потпису . Датум и време пријема документа могу да се региструју на недвосмислен начин технички веома сличним механизмом временског жига, који је препознат Законом о електронском документу.

  Поред механизама електронског потписа и временског жига, потребно је да платформа има могућности које произилазе из упутства о канцеларијском пословању а то је бележење додатних информација везаних за документ и процес у ком се налази. Технолошки се та потреба своди на рад са мета подацима докумената који се размењују. Дакле, систем мора да омогући екстракцију и уписивање предвиђеног сета мета података у електронски документ.

  Систем за размену документације треба да омогући повезивање са другим, разнородним, системима за руковање електронским документима. Ово повезивање треба да буде у реалном времену уз очување свих информација везаних за документа која се размењују. Реализација овог захтева је могућа само поштовањем стандарда интероперабилности и повезивањем система путем сервисне магистрале.

  Модули би требало да обезбеде:


  • Могућност складиштења великог броја документа

  • Могућност ефикасне претраге докумената

  • Ограничавање права приступа и могућност гранулираног додељивања права приступа и ауторизованих активности над документима

  • Могућност креирања пословних токова докумената

  • Могућност логовања свих активности

  • Могућност аутоматизоване класификације докумената према нивоу поверљивости и последична енкрипција садржаја

  • Верзионирање докумената

  • Ефикасна сарадња корисника у раду са документима

  • Екстракција података из мета података електронског документа у базу података о документима

  • Потпис електронских докумената који се налазе на серверу, имплементиран помоћу модула СПеДоц

  Аутоматска и мануелна верификација документа који се већ налази међу фајловима на серверу и извештај о верификацији.

  Модернизација информатичких решења за рад са јавним финансијама

  Успостављање система за вођење финансија који ће у потпуности пратити законску регулативу.

  Унапређење канала комуникације општине на друштвеним мрежама и другим алатима за повећање еПартиципације грађана

  Отварање званичних општинских налога/канала на друштвеним мрежама (Фацебоок-у, Тwиттер-у, YоуТубе-у) за комуникацију са грађанима у циљу повећање еПартиципације грађана кроз онлине окружење, што подразумева:

  • познавање и разумевање заједнице,

  • повезивање и интеракцију са заједницом (вишесмерна комуникација),

  • креирање, слање и размену квалитетних и значајних садржаја (занимљиве и корисне вести, најаве, јединствени подаци, истраживања, занимљиве чињенице, одговори итд.),

  • континуирано развијање односа,

  • брзу реакцију,

  • транспарентност,

  • искреност.

  У систематизацији радних места одредити запосленог који ће се бавити искључиво комуникацијом са грађанима, припремом саопштења о раду општине и вођењем канала преко којих грађани дају предлоге и сугестије.

  Избор одговарајућих алата за укључивање што већег броја грађана у процес партиципације што подразумева:  • информисање и едукацију - презентације, брошуре, информатори, секција често постављана питања на веб презентацији општине, саопшења за јавност и др.

  • консултовање - упитници, фокус групе, радионице, округли столови и панел дискусије, радне групе, саветодавне групе и др.

  • извештавање о резултатима и доприносу јавности - извештаји, буџетске поруке, медијски члансци, емисије, гостовања, интервјуи и др.

  На Порталу еУправа постоји модул еПартиципација који се може користити за укључивање грађана у процесе доношења одлука.  1. ПРОЈЕКТИ

  Кроз једноставан образац идентификације пројекта, тим аутора припремио је одређена пројектно-стратешка решења за побројане проблеме и ризике у градској општини Гроцка, који су у складу са свим наведеним стратешким и оперативним циљевима.

  Побројани пројекти изискују даљи развој за потребе имплементације и побројани су искључиво у функцији стратешког планирања.  1. УРБАНИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Израда софтверске апликације (или тематског лејера) која би била повезана са ГИС-ом Дирекције за изградњу Града Београда помоћу које би се посебно за Гроцку могли генерисати тражени подаци о урбанистичким параметрима градње  1.1.

  КРАТАК ОПИС

  Израда апликације (на бази постојеће ГИС платформе Дирекције за изградњу Града Београда) која би била ажурирана на недељном нивоу са надлежним Секретаријатом Града Београда и помоћу које би било могуће пратити важеће планске документе за територију општине Гроцка; Софтверска апликација имала би двосмерну комуникацију са претпостављеним ГИСом Града Београда, како би подаци са терена били представљани градским урбанистичким одељењима/органима.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

  1. Анализа постојећег стања

  2. Припрема техничког описа

  3. Израда – програмирање

  4. Израда – увезивање са ГИСом Града Београда

  5. Имплементација

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Града Београда

  • Фондови и донације

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  5.000.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Израда базе јавне имовине на територији општине Гроцка  1.2.

  КРАТАК ОПИС

  Интеграција и размена података са надлежним републичким и градским телима, који воде базе података и прикупљају информације о јавној имовини – задатак је добити податке о јавној имовини на територији општине Гроцка, која ће за потребе привлачења инвестиција развити додатне софтверске модуле за потребе информисања и комуникације са заинтересованом циљном групом
  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

  1. Израђен информациони систем

  2. Преузети подаци од релевантних државних органа

  3. Израђени софтверски модули за манипулацију подацима

  4. Форматирање података и представљање јавности

  5. Подигнут капацитет запослених у локалним самоуправама за управљање имовином

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • НАЛЕД

  • Фондови и донације

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  10.000.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Израда каталога инвестиционих локација на бази јавне имовине на територији општине Гроцка са посебним освртом на локације намењене за: производне, трговачке, стамбене и спортско рекреативне намене  1.3.

  КРАТАК ОПИС

  Формирање промотивног документа - Каталога инвестиционих пројеката у општини Гроцка, са циљем представљања локација за инвестирање од стране приватних правних лица, али и од стране локалне самоуправе и републичких органа, као и Средњорочни план управљања јавном имовином у општини Гроцка, као оквир за њихово побољшано управљање и одржавање.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

  1. Израђени средњорочни планови управљања јавном имовином

  2. Креирани промотивни каталози са предлозима инвестиционих пројеката који активирају јавну имовину за потенцијалне инвеституре

  3. Подигнут капацитет запослених у локалним самоуправама за управљање имовином

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • НАЛЕД

  • Фондови и донације

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  5.000.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Израда плана и програма израде планске и пројектно техничке документације за приоритетне комуналне пројекте на територији општине Гроцка (партиципативни приступ са грађанима)  1.4.

  КРАТАК ОПИС

  Потребно је дефинисати приоритетне планске документе и урбанистичке пројекте који би се у адекватном периоду израдили од стране овлашћених урбанистичких кућа или надлежних органа државе. Активност подразумева активно комуницирање са грађанима, са циљем добијања прецизних података о кључним и критичним комуналним проблемима, а са коначним задатком приоритизације истих.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

    1. Дефинисање приоритетних комуналних пројеката

    2. Израда планске и пројектно техничке документације

    3. Јавна расправа

    4. Обезбеђивање финансирања

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • ЈКП Београдски водовод и канализација

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  5.000.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Објава конкурса архитектонско-урбанистичког уређења комплекса археолошких налазишта на територији општине Гроцка  1.5.

  КРАТАК ОПИС

  У циљу стимулације развоја туристичко-културних развојних пројеката као и подизања степена урбанитета одређеним амбијенталних Целина, креирати листу локалитета од посебног значаја за архитектонско-урбанистичко обликовање путем јавног конкурса. Кроз конкурс добити решења која предлажу или уређују поједине сегменте локалитета.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

  1. Припрема документације и објава конкурса

  2. Избор најбољег решења

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  4.000.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Реализација тwиннинг пројеката са градовима и општинама у Србији и иностранству са сличним проблемима у сегменту комуналне политике  1.6.

  КРАТАК ОПИС

  У циљу решавања постојећих комуналних изазова, потребно је пратити расположиве јавне позиве, а како би се у сарадњи са општином или градом који има или је имао сличне проблеме у сегменту комуналне политике, дошло до најбољих решења за грађане.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

  1. Праћење јавних позива на нивоу ЕУ И Републике Србије

  2. Избор одговарајуће оптине или града

  3. Писање пројектне документације

  4. Имплементација пројектног задатка

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Министарство спољних послова

  • Фондови и донације

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  2.000.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Израда инвестиционих тизера за пројекте и инвестиције од посебног значаја на територији општине Гроцка (са посебним освртом на културно-историјско наслеђе)  1.7.

  КРАТАК ОПИС

  Потребно је израдити предлоге инвестиционог потенцијала општине Гроцка у циљу припреме тизера као начин презентовања пројеката инвеститорима или партнерима за ЈПП. Задатак је створити моделе потенцијалне сарадње приватног и јавног сектора, који ће произвести партнерима, али са примарним циљем презервације и очувања баштине.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

  1. Анализа постојећег стања

  2. Избор пројеката и инвестиција

  3. Израда инвестиционог тизера

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • ЈП Грађевинска дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда

  • Завод за заштиту споменика културе града Београда

  • Републички завод за заштиту споменика цултуре

  • Фондови и донације

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  2.000.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Израда санационих планова којима би се стабилизовале и умириле зоне клизишта у оним рејонима намењеним за становање и привреду  1.8.

  КРАТАК ОПИС

  Израда студије која би мапирала и категоризовала контаминирана подручја на територији Општине и дефинисала приоритетност њиховог решавања; креирање акционих планова за санацију наведених подручја у сарадњи са надлежним органима Града Београда и Републике Србије. Израда пројектно-техничке документације и креирање адекватних намена којима би се ’’опорављена’’ подручја поново користила кроз адекватне просторне намене (заштитно зеленило, зеленило специјалне намене, комуналне површине и сл).  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

  1. Израда студије којом би се мапирала И категоризовала подручија

  2. Креирање акционих планова за санацију

  3. Израда пројектно-техничке документације

  4. креирање адекватних намена којима би се ’’опорављена’’ подручја поново користила кроз адекватне просторне намене

  5. Представљање резултата јавности

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  1.500.000,00 РСД + 20.000.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Креирање посебног одељка на wеб сајту општине Гроцка са интерактивним прегледом издатих грађевинских и локацијских дозвола (дозволе издате од стране општинског органа и надлежног градског секретаријата)  1.9.

  КРАТАК ОПИС

  На WЕБ сајту општине Гроцка потребно је омогућити потпуно транспарентан преглед свих издатих грађевинских и локацијских дозвола. Одељак ће бити својеврсни „хуб“ за информације које пристижу од Града Београда, ГИСа Дирекције, као и из релевантних општинских одељења.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

  1. Преглед постојећег стања

  2. Израда дела WЕБ сајта

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Министарство државне управе и локалне самоуправе

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  1.000.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Изградња водоводне мреже  1.10.

  КРАТАК ОПИС

  У сарадњи са градским предузећима, општина ће приступи изради ситуационе анализе одсуства водовоне мреже – примарног и секундарног вода; потом изради пројектно-техничке документације, и коначно реализацији и изградњу примарних и секундарних водова пијаће воде у насељима општине Гроцка  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

    1. Израда ситуационе анализе

    2. Израда пројектно техничке документације

    3. Реализација

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • ЈП Грађевинска дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда

  • ЈКП Водовод и канализација

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  Година И – 75.000.000,00 РСД

  Година ИИ – 100.000.000,00 РСД

  Година ИИИ – 150.000.000,00 РСД

  Година ИВ – 80.000.000,00 РСД
  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Изградња канализационе мреже  1.11.

  КРАТАК ОПИС

  Узимајући у обзир постојеће стање, и каскадни тип распореда насеља општине Гроцка, врло је мали проценат територије општине покривен канализационом мрежом. Са циљем урбанизације и руралног развоја општина покреће иницијативу за развоје канализационе инфраструктуре, у сарадњи са градским инстанцама. Израда канализационе мреже предвиђа изградњу испуста, канализационих чворова, шахти, колектора отпада, канала и цеви, као и повезивање са градским системом.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

    1. Израда ситуационе анализе

    2. Израда пројектно техничке документације

  Реализација

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • ЈП Грађевинска дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда

  • ЈКП Водовод и канализација

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  Година И – 50.000.000,00 РСД

  Година ИИ – 100.000.000,00 РСД

  Година ИИИ – 130.000.000,00 РСД

  Година ИВ – 80.000.000,00 РСД
  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Гасификације општине  1.12.

  КРАТАК ОПИС

  Како би се грађанству понудио начин енергетски ефикасног и јефтиног система грејања, општина ће приступити процесу гасификације територије општине. У овом тренутку један део територије општине јесте покривен, али је неопходно спровести примарне и секундарне водове по целој општини. Овај процес може укључити и приватног партнера, који на основу модела ЈПП може извршити предвиђени посао.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

    1. Израда ситуационе анализе

    2. Израда пројектно техничке документације

  Реализација

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • ЈП Грађевинска дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда

  • ЈКП Водовод и канализација

  • Министарство рударства и енергетике

  • Јавно-приватно партнерство

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  Година И – 70.000.000,00 РСД

  Година ИИ – 70.000.000,00 РСД

  1   2   3   4   5   6   7

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Стратегија одрживог развоја градске општине гроцка за период 2017. Године до 2021. Године