• ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ Град Београд Завод за заштиту природе Србије ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА
 • ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ Израда предлога кампање Имплементација ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ
 • НАЗИВ ПРОЈЕКТА
 • ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ Град Београд Фондови и донације ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА • страница6/7
  Дата22.01.2019
  Размер1.67 Mb.

  Стратегија одрживог развоја градске општине гроцка за период 2017. Године до 2021. Године


  1   2   3   4   5   6   7  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Замена система грејања у објектима јавне намене (спортске сале, вртићи, школе и сл.) са системима на соларно грејање или другим енергетски ефикасним системом  1.13.

  КРАТАК ОПИС

  Замена застарелих система грејања у објектима који користе котлове, чврсто гориво и друге “прљаве” видове грејања. Предложена решења требају бити одржива, користити јефтину и еколошки исправну масу, а уједно погодна за чишћење и будућу надоградњу.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

  1. Преглед тренутног стања

  2. Попис објеката и приоритизација критичних

  3. Избор одговарајућих објеката

  4. Избор енергетски ефикасног система

  5. Замена постојећих система

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Министарство рударства и енергетике

  • Фондови и донације

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  Година И - 30.000.000,00 РСД

  Година ИИ – 20.000.000,00 РСД

  Година ИИИ – 10.000.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Замена система јавног осветљења на тачкама од интереса са системима осветљења на соларну енергију или другим енергетски ефикасним системом  1.14.

  КРАТАК ОПИС

  У складу са надлежностима, општина ће приступити замени јавног осветљења на местима која су од виталног значаја за грађанство, привреду и туризам. То подразумева уређење допунског система осветљења, али не и градског.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

  1. Преглед тренутног стања

  2. Избор одговарајућих тачака

  3. Избор енергетски ефикасног система

  4. Замена постојећих система

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Министарство рударства и енергетике

  • Фондови и донације

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  Година И - 10.000.000,00 РСД

  Година ИИ – 10.000.000,00 РСД
  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Развијање модела ЈПП за потребе унапређења енергетске ефикасности  1.15.

  КРАТАК ОПИС

  Развој модела и креирање ЈППа са заинтересованим правним лицима која би приступила замени постојећих застарелих система грејања и осветљења, са модерним и одрживим решењима. Модел може обухватити и друге комуналне услуге, као што су гасификација или водоснабдевање.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

  1. Преглед тренутног стања

  2. Развој и креирање модела

  3. Представљање јавности

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Комисија за јавно приватна партнерства

  • Фондови и донације

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  2.500.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Израда Студије оправданости заштите природних реткости и специфичности на територији општине Гроцка  1.16.

  КРАТАК ОПИС

  Потребно је израдити ситуациону анализу природних реткости и специфичности на територији општине. Након тога, следи израда студије која ће прецизно формулисати податке и мере којима поменуте специфичности и реткости могу бити презервиране. На основу студије следи израда акционог плана очувања и унапређења заштите наведених простора, реткости и специфичности. Посебан вид промоције поменутих специфичности и реткости биће кроз креирање такозваног концепта ‘’активне заштите’’ (отворене учионице, излетишта, школе оријентиринга и сл) путем којих ће се утицати на критичну циљну групу – младе.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

  1. Преглед тренутног стања – израда ситуационе анализе

  2. Израда студије

  3. Израда акционих планова

  4. Промоција

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Завод за заштиту природе Србије

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  2.000.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Креирање и имплементација 4 тематске промотивне кампање из сегмента екологије и заштите животне средине  1.17.

  КРАТАК ОПИС

  Израда каталога 4 годишње кампање анимирања становништва за учешће у санацији нелегалних депонија на територији општине Гроцка у којима би учествовали и јавни и приватни и цивилни сектор и током које би се санирале одређене неуралгичне тачке на територији општине. Посебан фокус ставити на едукацију школских узраста. Промотивне кампање ће обухватити посебно представљање последица на екосистем општине. Слоган кампање ће бити “мисли локално, делуј глобално” са циљем слања актуелне поруке еколошки свесних грађана.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

  1. Израда предлога кампање

  2. Имплементација

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  500.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Креирање еколошког фонда општине Гроцка (еколошки фонд као правно лице)  1.18.

  КРАТАК ОПИС

  Успостављање годишњег фонда за финансирање ’’непрофитних’’активности намењених заштити животне средине са посебним аспектом на коришћење модерних технологија  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

  1. Успостављање фонда

  2. Креирање финансијског механизам пуњења ‘’еколошког фонда’’

  3. Реализација

  4. Промоција

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Секретаријат заштите животне средине Града Београда

  • ЈКП Зеленило Београд

  • Министарство пољопривреде и заштите животне средине

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  Година И - 5.000.000,00 РСД

  Година ИИ – 3.500.000,00 РСД
  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Санација и рекултивација дивљих депонија  1.19.

  КРАТАК ОПИС

  Израда пројекта санације, затварања и рекултивација дивљих депонија којим ће дефинисати технолошки, хидрограђевински, машински процес санације, те пројекат уређења и пројекат озелењавања. Након израда идејног плана санације и рекултивације, следи реализација  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

  1. Евиденција дивљих депонија

  2. Санација И рекултивација

  3. Анализа резултата

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Секретаријат заштите животне средине Града Београда

  • ЈКП Зеленило Београд

  • Министарство пољопривреде и заштите животне средине

  • Фондови и донације

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  Година И - 15.000.000,00 РСД

  Година ИИ – 7.500.000,00 РСД
  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Унапређење капацитета локалног комуналног предузећа кроз техничко опремање  1.20.

  КРАТАК ОПИС

  Информационо, техничко и кадровско јачање надлежног локалног комуналног предузећа у општини Гроцка и креирање јасног акционог плана деловања у синергији са надлежним градским и републичким органима. Посебан фокус биће на техничком опремању, односно набавци нове опреме, попут камиона, канти, контејнера, машина за прераду и прикупљање, опреме за раднике и сл.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

  1. Анализа постојећег стања

  2. Израда предлога за унапређење капацитета локалног комуналног предузећа

  3. Реализација

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • ЈКП Зеленило Београд

  • Министарство пољопривреде и заштите животне средине

  • Фондови и донације

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  25.000.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Унапређење капацитета локалног комуналног предузећа за потребе третмана секундарних сировина  1.21.

  КРАТАК ОПИС

  Потребно је креирати стимулативне механизме (у домену ингеренција локалне управе) помоћу којих би се поспешио раст бизниса који би се бавили третирањем И третманом секундарних сировина. Предвиђена је набавка машина које могу прерађивати прикупљени отпад у сировине са даљим циклусом употребе.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

  1. Анализа постојећег стања

  2. Израда предлога стимулативних механизама

  3. Реализација

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • ЈКП Зеленило Београд

  • Министарство пољопривреде и заштите животне средине

  • Фондови и донације

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  35.000.000,00 РСД

  1. ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ: СА РУРАЛНОМ КОМПОНЕНТОМ, РАЗВОЈЕМ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ДРУШТВЕНОМ ИНКЛУЗИЈОМ

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Уређење атарске путне мреже  2.1.

  КРАТАК ОПИС

  Тренутно стање атарске путне мреже није на завидном нивоу. Планирано је уређење атарских путева, насипањем и крчењем. Циљ је побољшати проходност пољопривредних машина, како би се што мање хабали асфалтни путеви првог и другог реда. Пројекат подразумева и уређење имовинско-правних односа у вези са атарском путном мрежом – превођење атарске путне мреже на градску општину Гроцка.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

    1. Испитивање постојеће атарске мреже

    2. Израда пројектно техничке документације

    3. Спровођење набавке

    4. Имплементација

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Секретаријат за имовинске и правне послове

  • ЈП Грађевинска дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  Година И – 35.000.000,00 РСД

  Година ИИ – 20.000.000,00 РСД
  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Асфалтирање и ревитализација путне мреже првог и другог реда  2.2.

  КРАТАК ОПИС

  Са циљем унапређења проходности и повезаности, општина ће иницирати пре свега ревитализацију примарних и секундарних путних праваца, а потом и изградњу нових који ће скратити време путовања од кључних копнених праваца до виталних локација Општине.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

    1. Испитивање постојеће путне мреже

    2. Израда пројектно техничке документације

    3. Спровођење набавке

    4. Имплементација

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • ЈКП Београд пут

  • ЈП Грађевинска дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  Година И – 100.000.000,00 РСД

  Година ИИ – 50.000.000,00 РСД

  Година ИИИ – 50.000.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Набавка противградних мрежа  2.3.

  КРАТАК ОПИС

  Поучени тешким искуством претходних година, општина ће покренути поступак субвенционисања набавке противградних мрежа за воћарске усеве. Циљ је смањити штету од потенцијалних катастрофалних налета града.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

    1. Ситуациона анализа противградне заштићености

    2. Спровођење конкурса за доделу средстава

    3. Субвенционисање корисника

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Управа за пољопривреду

  • Министарство пољопривреде и заштите животне средине

  • Фондови и донације

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  Година И – 30.000.000,00 РСД


  Година ИИ – 30.000.000,00 РСД  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Набавка противградних ракета и модернизација лансирних рампи  2.4.

  КРАТАК ОПИС

  2015. и 2016.године градска општина Гроцка и пољопривредници претрпели су велике губитке када је у питању род. Нарочито су на удару били воћари. Добар део усева није био употребљив и морао је бити бачен или коришћен као воће петог степена квалитета у преради. Сходно томе, општина ће иницирати модернизацију постојећих механизама лансирања противградних ракети, као и набавку нових ракета.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

    1. Израда анализе

    2. Спровођење набавке

    3. Имплементација

    4. Представљање јавности

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Заинтересовани произвођачи

  • Суседне локалне самоуправе и општине

  • Фондови и донације

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  Година И – 20.000.000,00 РСД

  Година ИИ – 10.000.000,00 РСД

  Година ИИИ – 10.000.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Обука оператера противградним системом и набавка опреме  2.5.

  КРАТАК ОПИС

  У склопу активности набавке опреме и модернизације механизације за одбрану против града, општина ће организовати обуке оператера системима за противградно дејство, као и набавке опреме и алата за исте – униформи, чизама, алата, заштитне опреме и сл.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

    1. Израда спецификације потребне опреме

    2. Спровођење набавке

    3. Реализација

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Фондови и донације

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  5.000.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Развијање локалног одрживог модела социјалног предузетништва  2.6.

  КРАТАК ОПИС

  Економски и социјални статус најугроженијих популационих група (избеглице, старији грађани, Роми итд.) је у процесу транзиције погоршан, у неким случајевима драстично - до границе сиромаштва. Одговорно управљање подразумева креирање социјалног модела који че решавати проблем ових група али тако да не угрожава укупан развој општине. Модел који се предлаже, циклус одрживог запошљавања (ЦИЗ), развијен је како би дао дугорочан одговор и спречио генерисање и нагомилавање истих проблема. Ова методологија омогућава континуално праћење популационих трендова, пре свега са економско-социјалног становишта и релативно брзо прилагођавање локалних политика образовања, запошљавања и социјалног старања за оне које је нису могли бит укључени у проактивне мере одрживог запошљавања.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

    1. Формирање интер-секторског тела за координацију и оперативне јединице при општини

    2. Стварање и одржавање базе података која би укључивала све угрожене групе, њихове потребе, квалификације и потенцијале за запошљавање или самозапошљавање

    3. Креирање фонда за подршку иницијатива за заапошљавање и/или пословних подухвата који отварају нова радна места

    4. Локална кампања за подршку запошљавању

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • МСПП

  • Градски центар за социјално предузетништво

  • Локалне образовне институције

  • Струковне асоцијације и удружења привредника

  • Удружења и организација корисника пројекта тј. припадника угрожених група

  • Домаће и стране развојне агенције

  • Фондови и донације

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  Година И – 5.000.000,00 РСД

  Година ИИ – 2.500.000,00 РСД

  Година ИИИ – 2.500.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Развој програма додатне обуке и менторства у области социјалног предузетништва  2.7.

  КРАТАК ОПИС

  Како би модел социјалног предузетништва ефикасно заживео међу заинтересованим становништвом биће организован низ сетова обука, којима ће се објашњавати модел социјалног предузетништва, формално-правни оквир, ефекти, примери добре праксе и др.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

    1. Израда спецификације пројектног задатка

    2. Израда силабуса обука

    3. Одабир заинтересованих грађана и правних лица

    4. Спровођење обука

    5. Промоција

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Градски центар за социјално предузетништво

  • Локална удружења грађана

  • МСПП

  • Фондови и донације

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  2.200.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Увођење сервиса породичних асистената у месним заједницама  2.8.

  КРАТАК ОПИС

  Уместо развијања концепта пружања помоћи појединачним угроженим групама овај цонцепт че обезбедити обухват свих грађана којима помоћ заједнице потребна. Породични ассистенти ће бити део локалне заједнице, обучени за подршку различитим групама (старији грађани, жене које су жртве породичног насиља, сиромашнима, особе са специјалним потребама итд). Нихово стално присуство “на терену” обезбеђује боље познавање локалних проблема него неки други модели праћења и скраћује време реакције на проблем породице или појединаца. Није занемарљив ни утицај на развој атмосфере међусобне зависности и солидарност чланова заједнице али и уштеде које би биле остварене у општинском буџету. Пројекат би такође помогао развијању модела сарадње на пољу друштвене заштите као што су ЈПП, повезивање цивилног и јавног сектора итд.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

    1. Мапирање општине по критеријуму угрожености осетљивих група

    2. Селекција и обука породичних асистената

    3. Пилот период тестирања модела и провере резултата

    4. Креирање општинских механизама за одрживо финансирање сервиса

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Локална удрежења грађана

  • Грочански предузетници

  • Омладинска удружења

  • Градски Центар за социјални рад

  • Образовне институције

  • Секретаријат за социјалну заштиту

  • Фондови и донације

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  Година И – 15.000.000,00 РСД

  Година ИИ – 30.000.000,00 РСД
  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Подстицање развоја женског предузетништва и предузетништва младих  2.9.

  КРАТАК ОПИС

  Како би угрожене групе локалног становништва биле адекватно оснажене на тему запошљавања и самозапошљавња, општина ће организовати обуке на тему предузетништва са младе и жене. Заинтересовани полазници ће научити основе развијања бизниса и пословања фирме. Предвиђено је и да се полазницима помогне новчано око набавке основних средстава за рад.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

    1. Селекција младих за обуке

    2. Индивидуално менторство

    3. Консултативне активности са полазницима обука

    4. Набавка основних средстава за рад

    5. Промоција

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Градски центар за социјално предузетништво

  • Министарство привреде

  • Секретаријат за привреду Града Београда

  • Канцеларија за младе и сарадњу са удружењима Града Београда

  • МСПП

  • Привредна комора Београда

  • Фондови и донације

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  5.000.000,00 РСД + 2.500.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Израда водича за старт-уп предузећа и предузетнике на општини Гроцка  2.10.

  КРАТАК ОПИС

  Са идејом да се развије локални и јединствени идентитет пословања малих и средњих предузећа, као и предузетника, општина ће приступити формирању водича за почетнике у бизнису и старт-уп-ове.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

    1. Израда ситуационе анализе

    2. Анализа постојећих модела старт-уп бизниса

    3. Организовање округлог стола са циљем информисања јавности и дебате о могућности примене модела

    4. Израда брошуре за старт-уп предузећа и предузетнике Гроцке

    5. Промоција и дистрибуција брошуре

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Министарство привреде

  • Канцеларија за младе и сарадњу са удружењима Града Београда

  • МСПП

  • Секретаријат за привреду Града Београда

  • Привредна комора Београда

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  1.500.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Обука предузетника и привредника о пословним процесима  2.11.

  КРАТАК ОПИС

  Квалитет пословања локалних малих и средњих предузећа умногоме доприноси и развоју локалне заједнице, а нарочито економском развоју. Чињеница да се повећањем промета одређених приватника приходује већа количина новца кроз порез, указује на то да је неопходно чувати и неговати све пословне прилике на општини. Као саставни део едукативних модула заинтересованог грађанства на тему пословања и предузетништва, општина ће организовати и обуке о пословним процесима, развијању бизниса, маркетинишким стратегијама, конципирању производа и сл. Све што је од вештина потребно већ развијеним и афирмисаним привредницима.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

    1. Сарадња са локалним правним лицима и прикупљање података

    2. Формирање силабуса обука

    3. Индивидуално менторство

    4. Обука

    5. Консултативне активности са заинтересованима

    6. Промоција

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Министарство привреде

  • МСПП

  • Секретаријат за привреду Града Београда

  • Привредна комора Београда

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  3.500.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Обука пољопривредних произвођача о здравој храни и органској производњи  2.12.

  КРАТАК ОПИС

  Општина ће пропагирати кроз обуке и промотивне кампање производњу органске и здраве хране, која је главни производ и могућност трговине на развијеним тржиштима. Гроцка са својим пољопривредним, нарочито воћарским потенцијалом, треба да искористи прилику да пласира сву робу означену са “здраво” или “органско”. Заинтересовани пољопривредни произвођачи ће имати могућност да сазнају како њихов производ може бити препознат као органски или здрав, и како може наћи пут ка развијеном тржишту.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

    1. Информисање јавности о стању производње органског и здравог у Гроцкој

    2. Одабир заинтересованих лица

    3. Обука

    4. Сертификација

    5. Консултативни процес

    6. Промоција

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Министарство привреде

  • МСПП

  • Секретаријат за привреду Града Београда

  • Привредна комора Београда

  • Фондови и донације

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  4.000.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Ревитализација напуштених објеката у сврхе подстицања привредних активности – капацитети за прераду воћа и поврћа  2.13.

  КРАТАК ОПИС

  Са идејом да се споји лепо и корисно, општина ће покренути иницијативу ревитализације локалних напуштених објеката, јавне имовине. Задатак ће бити привести намени те објекте, односно придати им економску функцију и то: кроз доделу заинтересованим привредницима који ће ту организовати одређене производне или прерађивачке процесе или покренути локалне, у сврху помоћи локалним привредницима, прерадну станицу отпалог или оштећеног воћа.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

    1. Анализа постојећих објеката

    2. Регулисање имовинско правних односа

    3. Информисање јавности о активностима

    4. Формирање модела управљања станицама

    5. Имплементација

    6. Промоција

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Министарство привреде

  • МСПП

  • Секретаријат за привреду Града Београда

  • Привредна комора Београда

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  50.000.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Израда инвестиционог каталога општине  2.14.

  КРАТАК ОПИС

  Као саставни део промотивних активности општине, биће формирана Инвестициони каталог, који ће обухватити податке о локацијама које ће бити заузете пројектима државних предузећа и органа, односно пројеката који се финансирају јавним средствима. Каталог ће садржати и информације о локацијама које могу бити занимљиве приватни правним лицима, које за циљ имају покретаје одређеног економског циклуса – бизниса. Каталог ће бити доступан на четири језика: српски, енглески, немачки и руски, а дистрибуција истог ће бити путем Интернета.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

    1. Мапирање инвестиционих локација

    2. Прикупљање података о пројектима у току и који ће бити покренути у будућности, а који се финансирају од стране јавних средстава

    3. Формирање предлога бизнис модела за интересантне локације на територији општине

    4. Промоција

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • МСПП

  • Секретаријат за привреду Града Београда

  • Министарство привреде

  • Привредна комора Београда

  • Фондови и донације

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  2.000.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Медијска кампања промоције општине као добре инвестиционе локације  2.15.

  КРАТАК ОПИС

  Са циљем представљања општине Гроцка као доброг локалног партнера са добрим могућностима за инвестирање, атрактивним локацијама за градњу и управом која уме да сарађује, биће покренута кампања према интересантним циљним групама инвеститора.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

    1. Израда визуелног идентитета кампање

    2. Закуп простора за оглашавање

    3. Реализација кампање

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • МСПП

  • Секретаријат за привреду Града Београда

  • Министарство привреде

  • Привредна комора Београда

  • Фондови и донације

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  3.500.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Обука заинтересованих лица о сеоском туризму  2.16.

  КРАТАК ОПИС

  Како је сеоски туризам велики развојни потенцијал градске општине Гроцка, биће покренута обука грађана о могућностима за запошљавање и самозапошљавање лица, која желе да се баве сеоским туризмом. Главни циљ је научити заинтересована лица да упосле сопствене ресурсе у сврху организовања сеоског туризма.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

    1. Формирање силабуса обука

    2. Распис конкурса за заинтересована лица

    3. Обука заинтересованих лица

    4. Промоција

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Секретаријат за привреду Града Београда

  • Привредна комора Београда

  • Туристичка организација Града Београда

  • Министарство трговине, туризма и телекомуникација

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  1.500.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Израда мапе туристичких потенцијала и туристичког водича општине  2.17.

  КРАТАК ОПИС

  Како би туристички садржај који је у понуди и сви туристички производи са територији општине Гроцка били што видљивији, општина ће приступити изради мапе туристичког садржаја, као и туристичког водича општине. У том водичу место ће имати све природне лепоте општине, знаменитости, туристичко-угоститељски објекти и сл. Водич и мапа ће превасходно бити дистрибуирани путем друштвених мрежа и сајта општине, али ће одређена количина бити и штампана.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

    1. Израда спецификације за мапу и водич: списак знаменитости

    2. Јавна промоција израђеног списка, и достављање предлога грађана са циљем допуне

    3. Израда мапе туристичких потенцијала

    4. Израда туристичког водича општине

    5. Дистрибуција мапе и водича

    6. Промоција

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Туристичка организација Града Београда

  • Фондови и донације

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  2.500.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Унапређење туристичке сигнализације  2.18.

  КРАТАК ОПИС

  У сарадњи са надлежним локалним телом, али и другим органима, општина ће спровести набавку потребне недостајуће и нове туристичке сигнализације. Инфо-табле са именима насеља, места, природних специфичности и реткости, објашњења, табле за пешачење, бициклизам, речни туризам и др.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

    1. Спровођење јавне набавке

    2. Постављање сигнализације

    3. Промоција

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Туристичка организација Града Београда

  • Министарство трговине, туризма и телекомуникација

  • Фондови и донације

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  5.000.000,00 РСД

  1. ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА РЕКЕ ДУНАВ

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Израда Мастер плана уређења дунавског приобаља код општине Гроцка  3.1.

  КРАТАК ОПИС

  Мастер план је предуслов било каквог озбиљнијег развоја туристичке дестинације и чак и микро-дестинацији као што је Гроцка је неопходан да би се потенцијали и постојеће вредности валоризовале. Он мора дати одговор на питања као што су: реална процена стања и потенцијала туристичких ресусрса општине; приоритетни видови туризма који се могу најбрже развити и вратити уложено; инфраструктурне потребе, приоритети и динамика инвестирања; прецизно дефинисање потенцијалних клијената и позиционирање на туристичкој мапи. Мастер план такође мора узети у обзир и бити усклађен са већим туристичким целинама којима Гроцка припада географски (Београд, Србија, Подунавље), као и са њиховим плановима за развој. То омогућава и реалну процену компетитивности туристичке понуде и адекватно коришћење предности као и умањивање потенцијалних развојних ризика.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

    1. Пресек стања и опис потенцијала

    2. Анализа компетитивности, дефиниција циљних група, постављених приоритетних видова туризма који ће бити подржани у првих 5 година

    3. Процена приоритетних инфраструктурних потреба и рокова изградње

    4. Креирање базе потенцијалних инвеститора

    5. Конципирање маркетинг плана

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Министарство трговине, туризма и телекомуникација

  • Туристичка организација Београда

  • Приватни инвеститори у туризму – хотелијери, туроператори, дунавске круз компаније, локални предузетници

  • Фондови и донације

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  5.000.000,00 РСД

  НАЗИВ ПРОЈЕКТА

  Развијање модела ЈПП за потребе уређења обале Дунава код општине Гроцка  3.2.

  КРАТАК ОПИС

  На основу Мастер плана уређења дунавског приобаља биће израђен каталог модела и модуса извођења ЈПП, а за потребе изградње капиталних пројеката у оквиру уређења дунавског приобаља. Овакав каталог обухватиће моделе изградње разних објеката, попут релаx и спа центара, аква паркова, спортских хала и сл.  ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

    1. Израда листе капиталних пројеката са потенцијалом за ЈПП

    2. Анализа законодваног оквира у датим случајевима

    3. Израда модела ЈПП за дате случајеве

    4. Израда каталога

    5. Промоција

  ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

  • Град Београд

  • Комисија за јавно приватна партнерства

  • Секретатијат за привреду Града Београда

  • Фондови и донације

  ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

  2.000.000,00 РСД


  1   2   3   4   5   6   7

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Стратегија одрживог развоја градске општине гроцка за период 2017. Године до 2021. Године