Скачать 30.57 Kb.


Дата28.08.2018
Размер30.57 Kb.

Скачать 30.57 Kb.

Св. Св. Кирил и Методий
О Б Щ И Н А Т Е Р В Е Л

Тервел – 9450, ул.”Св.Св.Кирил и Методий” № 8 , Номератор 05751 / 2070,2075, Факс 2391, e-mail: tervel 2000@ yahoo. com

Уважаеми жители на община Тервел,


Информираме Ви, че:


  • Съдове за събиране на битови отпадъци , контейнери и кофи, може да заявите на тел.: 05751 25-63 или на място в звено „Чистота” към общинска администрация Тервел, находящо се на ул. „Хан Аспарух” №78 (отнася се за живущите в населените места – Тервел, Кочмар и Полковник Савово);

  • Събирането и транспортирането на битовите отпадъци от населените места с въведено сметосъбиране се осъществява от звено „Чистота” на общинска администрация Тервел до Претоварна станция Тервел. Компактираните битови отпадъци от Претоварна станция се извозват със специализиран транспорт до Регионално депо Стожер;

  • Почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и почистването от отпадъци на общинските пътища попада в обхвата на дейност на звено „Чистота”;

  • Излезли от употреба моторни превозни средства, могат да се предават на фирма „Вторични суровини Варна” ООД с адрес гр. Тервел, ул. „Хан Аспарух” №2;

  • Организирано е безвъзмездно предаване на излезли от употреба гуми на площадка находяща се на ул. „Хан Аспарух” №78;

  • Ежегодно през пролетта и есента се провеждат кампании за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от домакинства, фирми, организации и др. Конкретните дати се оповестяват, чрез печатната общинска медия – вестник Тервел, на електронната страница на общината и на информационните табла.

  • Местата, на които могат да се предават портативни негодни за употреба батерии и акумулатори са:

Аминистративни сгради:

- Сграда на Общинска администрация гр. Тервел

- Дирекция „Социално подпомагане” гр. Тервел

- Кметство с. Безмер

- Кметство с. Божан

- Кметство с. Жегларци

- Кметство с. Зърнево

- Кметство с. Каблешково

- Кметство с. Коларци

- Кметство с. Нова Камена

- Кметство с. Орляк

- Кметство с. Поп Груево

- Кметство с. Ангеларий

- Кметство с. Балик

- Кметство с. Бонево

- Кметство с. Главанци

- Кметство с. Полк. Савово

- Кметство с. Сърнец

- Кметство с. Кочмар

- Кметство с. Честименско

- Кметство с. Гуслар

- Кметство с. Градница

- Кметство с. Кладенци

- Кметство с. Мали Извор

- Кметство с. Оногур

- ЦКБ, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 6

-Пощенска банка, ул. Хан Аспарух” №37

- Уни Кредит банк, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 7Образователни заведения:

- ДГ „Детелина” № 1

- ДГ „Здравец” № 2

- ДГ „Първи юни” № 3

- ДГ „Детски свят”, с. Безмер

- ДГ „Слънчице”, с. Орляк

- ДГ „Букет”, с. Зърнево

- ДГ „Детски свят”, с. Поп Груево

- ДГ „Светулка”, с. Коларци

- ПГТО „Дочо Михайлов”

- СУ „Йордан Йовков”

- ОУ „Васил Друмев”, с. Орляк

- ОУ „Отец Паисий”, с. Нова Камена

- ОУ „Христо Ботев”, с. Зърнево

- ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Коларци

- ОУ „Паисий Хилендарски”, с. Безмер

- НУ „Христо Ботев”, с. Каблешково

- ЦПЛР „Малкият принц”Търговски обекти

- ЕТ „Донидо – Дончо Стоянов”

- „Фото Каприз” ЕООД

- „Няголови – Тервел” ЕООД

- „СБА Белослав” ЕООД

- „Вес Комерс” ЕООД

  • Разделното събиране на отпадъци от опаковки е организирано за общинският център и се осъществява по двуконтейнерен модел като в:

- зелените контейнери се събира стъкло

- сините контейнери – хартия, метали и пластмаса;  • Служители на общинска администрация Тервел изпълняват контролни функции за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и създаването на незаконни сметища. Същевременно при необходимост прилагат и административни санкции на нарушителите.

  • Отработените моторни масла от вашите автомобили, машини можете да смените на следните адреси в град Тервел:

- ул. „Генерал Столетов” №17 ▬ „Стела 2015” ЕООД

- ул. „Хан Аспарух” № 97 ▬ „Пенев кар” ЕООД

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Св. Св. Кирил и Методий

Скачать 30.57 Kb.