• Кои са причините за появата на този вид иновации
 • Примери за използване на този вид иновации от различни компании.
 • Представяне на фирма, която има бизнес на българския пазар. (РУДИ-АН)
 • Коментар за прилагането на описания в теоретичната част иновационен модел.
 • Трудности при прилагането на модела.
 • Препоръки на студента към фирмата за управлението на иновациите.
 • ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 • Скачать 339.58 Kb.


  Дата18.05.2018
  Размер339.58 Kb.

  Скачать 339.58 Kb.

  Съвременни иновационни модели и приложението им в България Кои са съвременните иновационни модели?  Съвременни иновационни модели и приложението им в България


  1. Кои са съвременните иновационни модели?

  Отворените иновации (Open Innovations) се отнасят до разширяване на иновационния потенциал на организациите чрез отваряне им за нови начини за работа с външни организации. Доколко това се проявява като ново съвместно работно споразумение, придобиване на нови дружества с интересни технологии или други, то неговата крайна цел е една и съща: да се увеличат иновациите и да се повиши стойността на всички участници в резултат на това.

  Тези практики са съществували и са били изследвани в продължение на много години и динамиката в развитието на отворените иновации е наистина забележителна. Терминът „отворени иновации” е въведен от проф. Chesbrough от Berkeley през 2003г., въз основа на наблюдения на технологични фирми, както и фармацевтични компании, които преминат през съществени промени през 80-те и 90-те години и те все още имат еволюцииращи практики.

  Съгласно проф. Chesbrough: „Отворените иновации са парадигма, която предполага, че фирмите могат и трябва да използват външни идеи, както и вътрешни идеи и вътрешни и външни пътища към пазара, като фирмите търсят начини за прогрес в технологиите. Отворените иновации съчетават вътрешни и външни идеи в архитектури и системи, чиито изисквания се определят от бизнес модела”1.

  През 2006г. той усъвършенства това определение, като набляга на предписващата, както и на описателната им стойност - не само, че някои организации използват отворените иновации, но всички трябва да го правят: „Отворена иновация е използването на целенасочени входящите и изходящите потоци на знания за ускоряване на вътрешните иновации и съответно разширяване на пазарите за външна употреба на иновации…”2

  Chesbrough сравнява този подход със затворената система за иновации, където компаниите генерират свои собствени иновативни идеи, а след това разработват, произвеждат, пласират, продават и обслужват този продукт или услуга. Въпреки, че този поляризиран поглед върху отворените и затворени иновации е полезен с оглед илюстриране на ползите от по-отворена система, то е ясно, че, като цяло, напълно затворена организация е, ако въобще някога е съществувала, исторически артефакт в момента. Например, Wallin (2010) цитира видове стратегически съюзи, които предхождат дефиницията на Chesbrough3 - лицензиране, аутсорсинг, смесено предприятие, консорциуми, клъстери и иновационни мрежи. Освен това, литературата за управление на знанията – особено около концепцията „капацитет за усвояване”4 – твърди, че от края на 1980-те години „способността на една фирма да признае стойността на нова, външна информация, да я усвои и да я приложи за търговски цели е от решаващо значение за нейните иновативни способности. Това предполага, че фирмите могат да имат изгода от иновациите, извън организацията.
  1. Кои са причините за появата на този вид иновации?

  В своята фундаментална разработка, Chesbrough (2006) индентифицира редица ключови мотивация за преход от затворени, вътрешно-фокусирани иновации към отворени иновации. В своят критичен преглед на концепцията за „откритост”, Dahlander & Gann (2010) подкрепят Chesbrough относно четирите мотива за един по-отворен подход5:

  - Социални и икономически промени в работните модели, където специалисти се стремят към кариери, а не към „работа до живот” при един работодател. Фирмите трябва да намерят нови начини за достъп до таланти, които могат да не желаят да бъдат наети изключително и директно;

  - Глобализацията, която разшири обсега на пазарите и дава възможност за повишение на разделението на труда;

  - Подобряването на пазарните институции като интелектуалната собственост, рисковия капитал и технологични стандарти, всички от които улесняват организационната способност за нови идеи;

  - Новите технологии, които дават възможност за нови начини за сътрудничество и координация в различни географски точки.


  Ако компаниите си сътрудничат в продължение на много години, то тогава какво е различното в отворените иновации и защо те трябва да бъдат възприети от повече организации? На първо място, това е така, защото те обединяват редица от тези ранни идеи в една по-единна и последователна концепция. Те също така дават акцент и приоритет в рамките на организации и те се развиват тези идеи, които се изпълнят в откъслечни ад-хок действия, предприети така, че те са от основно значение за това как компаниите изпълняват нововъведенията. По този начин отворената иновация става част от един стабилен бизнес процес.

  Съществува голям набор от бизнес модели, които могат да бъдат определени като отворени и следователно може да бъдат възприети като част от подхода на отворените иновации. Самият обхват е добре илюстриран в диаграмата, разработена от водеща консултантска компания.


  1. Примери за използване на този вид иновации от различни компании.

  IBM Дания притежава глобална компетентност в логистиката. Те имат една организация, която обслужва единствено логистични компании и особено компанията Maersk с множество специализирани системи. Maersk е стратегически клиенти и IBM често прави центрове за създаване на добавена стойност със своите стратегически клиенти, където основни служители от двете компании се събират. Служителите от научното звено са определят и те са в пряка връзка с клиента, като те имат за задача да търсят в кои области те биха могли да се развиват. Едно от нещата, които са били разкрити и въведени е наблюдението на контейнерите в отговор на изисквания от страна на американското правителство. IBM вече е била провела проучване по този въпрос, с което компанията решава да обедини сили с Maersk и да обмени някои идеи и права на интелектуална собственост, които те имат и всъщност те действително се сливат и правят съвместен проект за развитие. Заедно те ​​разработват решение за глобален мониторинг на контейнерния превоз, което е уникално устройство, което може да се постави на контейнера. Комуникира по различни начини така, че се знае къде е контейнера във всеки един момент, отварян ли е или има ли опасни неща в него, когато се доближава до американско пристанище.

  Това сътрудничество включва хора от Maersk, външни експерти в областта на телекомуникациите, както и ODIS (On Demand Innovation Services), които са техни консултанти. В екипа са били включени около 40-50 души като те се срещат навсякъде по света в продължение на няколко години. Проектът е глобален, като има разположени хора в Америка и Цюрих, както са имали и доста служители, намиращи се в Дания.

  Проектът също интегрира други компании със сходни изисквания за този вид технология. Голяма компания в авиационния транспорт е била също заинтерсована доколко тази технология може да се използва за контейнери, не само за превоз по суша и море, но и по въздуха.
  1. Представяне на фирма, която има бизнес на българския пазар. (РУДИ-АН)

  Фирма „Руди-Ан” ЕООД е създадена през 1994 г. с цел производство и търговия на тапицирана (мека) мебел. През годините се утвърждава на пазара със свой собствен дизайн и функционалност на произведените мебели. През март 2007 г. производството се премества в нова, модерна фабрика, отговаряща на всички европейски критерии и изисквания.  Това доведе до създаване на по-добри условия за работа, повишаване на качеството и намаляване на времето за производство.  Производството се осъществява с нови модерни машини, част от които сса роботизирани. Дървеният материал, влаган в изделията се изсушава и обезпаразитява в нов вид сушилни с голямо бързодействие. Новата база дава по-големи възможности за проектиране и изработка на все по-нови и нови модели. Тя се индентифира като водеща иновативна компания в областта на производството на мебели в страната.
  1. Коментар за прилагането на описания в теоретичната част иновационен модел.

  Руди Ан разглежда отворените иновации като част стратегическото развитие на компанията чрез мрежова обвързаност. За компанията отворените иновации са нещо естествено, тъй като служителите са не-специалисти по всичко. Чрез отворените иновации компанията си сътрудничи с най-добрите в бизнеса. Чрез отворените иновации Руди Ан се възползва от експертизата, която нейните партньори са изградили в резултат на много години работа, което предлага възможност за компанията да изгради мрежа около даден продукт, спрямо който страните проявяват интерес. В момента компанията има 2 отворени иновационни проекти.

  Руди Ан работи с отворени иновациите от много години. Въвеждането на балансираната система от показатели помога на компанията да изпълни своите стратегии и компанията6 има ясна картина за това, какви са резултатите на усилията. Въвеждането на балансираната система от показатели принуждава компанията да стане значително по-процесно ориентирана. В момента предприятието е напълно процесно- ориентирани и е ясно, че тя трябва да се съсредоточи върху четирите основни процеси, създаващи стойност. По този начин въвеждането на балансирана система от показатели е имала ефект върху работата с отворен иновации, тъй като е по-очевидно къде се създава иновация и стойност7.

  Руди Ан придобива нови външни технологии, когато мрежовите партньори се интересуват от използването на дадена технология. По този начин те ускоряват своите собствени разходи за развойна дейност като стават по-отворени и реализирайки ползи8.

  Когато компанията влиза в сътрудничество по иновационни дейности, на първо място е необходимо да се увери, че тя, както и нейните партньори имат правилните компетенции с оглед на това, което се разработва и ръководствот също така иска да се увери, че те имат ясно взаимно разбирателство за това какво означава отворена иновация. В тази връзка винаги се подписва споразумение за поверителност с партньори.

  Предприятието винаги е имало и доста отворен подход към външната свят, който включва също и конкурентите.


  1. Трудности при прилагането на модела.

  Най-голямото предизвикателство в отворените иновациите е да се уверим, че партньорите са коригирали съответстващо своите очаквания. Свързани с една култура, а дори и подобни култури, то всеки може да приеме, че другата страна има същите очаквания, но това не може да се приема за даденост9. Руди Ан прави много, за да се увери, че партньорите знаят позициите на другите.

  Компанията не е имала негативен опит и трудности с отворените иновации. Тя не счита за целесъобразно да взема впвредвид трудности като законодателство или други външни фактори, които усложняват работата с отворени иновации. Но ако тя трябва изпълни радикални проекти, ръководителите на компанията с готовност признават, че дейността зависи до голяма степен от безвъзмездните средства по програми от ЕС.
  1. Препоръки на студента към фирмата за управлението на иновациите.

  Руди Ан не използва интернет в работата с отворени иновации, но интернет ​​може да отвори нови и потенциални предимствата и възможностит. Ръководителите считат, че е много вероятно, че те ще използват интернет много повече в бъдеще. В момента, компанията получава много работни подходи от потенциални партньори.
  ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

  1. Chesbrough, H; Open Innovation: Researching a New Paradigm (2006)

  2. Cosh, A., Zhang, J.J., 2011. Open innovation choices – What is British Enterprise doing? UK~Innovation Research Centre, University of Cambridge, June.

  3. Cohen, W.M., Levinthal, D.A.,1990. Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation. Administrative Science Quarterly 35(1), 128–152.

  4. Dahlander, L., Gann, D.M., 2010. How open is innovation. Research Policy 39 699–709.

  5. Linstone, H. A., 2010. Comment on ‘Is open innovation a field of study or a communication barrier to theory development?’. Technovation 30, 556.

  6. Levy, C., Reid, B., 2011. Missing an Open Goal. London: The Big Innovation Centre.

  7. Sissons A, 2011. More than Making Things. The Big Innovation Centre.

  8. Wallin, M.W., von Krogh, G., 2010. Organizing for open innovation: focus on the integration of knowledge. Organizational Dynamics 39(2), 145–154.
  1 Chesbrough, H; Open Innovation: Researching a New Paradigm (2006)

  2 Пак там.

  3 Wallin, M.W., von Krogh, G., 2010. Organizing for open innovation: focus on the integrationof knowledge. Organizational Dynamics 39(2), 145–154.


  4 Cohen, W.M., Levinthal, D.A.,1990. Absorptive capacity: a new perspective on learning andinnovation. Administrative Science Quarterly 35(1), 128–152.


  5 Dahlander, L., Gann, D.M., 2010. How open is innovation. Research Policy 39 699–709.

  6 Linstone, H. A., 2010. Comment on ‘Is open innovation a field of study or a communication barrier to theory development?’. Technovation 30, 556.

  7 Levy, C., Reid, B., 2011. Missing an Open Goal. London: The Big Innovation Centre.

  8 Cosh, A., Zhang, J.J., 2011. Open innovation choices – What is British Enterprise doing? UK~Innovation Research Centre, University of Cambridge, June.

  9 Sissons A, 2011. More than Making Things. The Big Innovation Centre.


  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Съвременни иновационни модели и приложението им в България Кои са съвременните иновационни модели?

  Скачать 339.58 Kb.