страница1/11
Дата19.01.2019
Размер1.3 Mb.

Табеле у документацији за акредитацију студијског програма првог и другог нивоа високог образовањА


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Табела 5.2. Спецификација предмета на студијском програму за акредитацију новембар 2016.

ОСС Грађевинско инжењерство –општи смер

Ред. број

Назив предметаМатематика 1ФизикаГрађевинска механикаТехничко цртање са нацртном геометријомГрађевински материјалиМатематика 2Основи информатикеГеодезијаОтпорност материјалаЕнглески језикРуски језикХидротехникаЗградарсвоСтатика конструкција 1Бетонске конструкције 1Безбедност на радуТехнике визуелне презентацијеМеханика тла и фундирањеИнсталације водовода и канализацијеСаобраћајницеБетонске конструкције 2Реконструкцијa и адаптацијa простораСтатика конструкција 2Завршни радовиОрганизација грађења и грађевинска механизацијаМеталне конструкцијеЗидане и дрвене конструкцијеОснове пројектовањаКонструктивни системиМатеријали у савременом грађевинарствуТехнологија грађењаПримена рачунара у грађевинарствуУправљање грађевинским пројектимаМостовиЗаштита животне средине

назад


Студијски програм: Грађевинско инжењерство-општи смер

Врста и ниво студија: основне струковне студије - први ниво студија

Назив предмета: Математика 1

Наставник : Диковић Ж. Љубица

Сарадник : Митрашиновић Р. Дубравка

Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 6

Услов: нема

Циљ предмета

Овладати математичким знањима из области Линеарне алгебре, Векторске алгебре и Аналитичке геометрије, као основом за изучавање осталих предмета и струке.Исход премета

Оспособљавање студента за самосталну примену усвојених општих математичких знања у другим областима и струци, као теоријска и/или практична подлога.Садржај предмета:

Теоријска настава:

Појам и особине детерминанте, појам минора и алгебарског кофактора. Начини израчунавања детерминанти. Системи линеарних једначина. Крамерова метода. Дискусија решења. Специјални случајеви система линеарних једначина. Разне врсте примена.

Скаларне и векторске величине. Операције са векторима. Ортогонална пројекција вектора на осу. Линеарна зависност вектора. Услов колинеарности и компланарности вектора. Разлагање вектора. Скаларни и векторски производ вектора, особине. Мешовити производ три вектора, особине. Примена мешовитог производа за израчунавање запремине паралелепипеда, призме и тетраедра. Декартов правоугли координатни систем. Ортови. Кејлијеве таблице. Алгебарски приступ скаларног, векторског и мешовитог производа. Разне врсте примена.

Тачка. Растојање између две тачке. Средиште дужи. Дељење дужи у датом односу. Раван. Једначина равни кроз тачку нормална на вектор. Сегментни облик једначине равни. Једначина прамена равни кроз пресечну праву двеју равни. Одстојање тачке од равни. Угао између две равни. Услов нормалности, паралелности двеју равни. Тачка пресека трију равни. Права. Општи облик, векторски облик, канонични и параметарски облик једначине праве. Једначина праве кроз две тачке. Одстојање тачке од праве. Угао између две праве. Услов нормалности и паралелности двеју правих. Најкраће растојање мимоилазних правих. Права и раван. Разне врсте примена.

Полиноми. Дељење полинома. Нуле полинома и Вијетове формуле. Безуова теорема. Примена Безуове теореме.

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе

Обрађују се примери у складу са теоријском наставом, примењује се теорија на решавање практичних проблема и задатака.Литература:

 1. Љ. Диковић, Збирка решених задатака из МАТЕМАТИКЕ 1, ИСБН 978-86-6021-093-9, COBISS.SR 217969420, Научна КМД, Београд, 2015

 2. Љ. Диковић, Практикум из МАТЕМАТИКЕ 1, ИСБН 978-86-83573-51-6, COBISS.SR 208860172, ВПТШ Ужице, 2014

 3. Љ. Диковић, МАТЕМАТИКА 1, Збирка задатака са елементима теорије, уџбеник број ИСБН 978-86-83573-08-0, ВПТШ Ужице, 2008

 4. Марковић Р., Марковић О., Математика, уџбеник број ИСБН 86-80695-43-2, Учитељски факултет и Виша техничка школа, Ужице ,1996;

 5. Николић О. И група аутора, Математика за више техничке школе, ИСБН 86-387-0610-3, Савремена администрација, Београд, 2000;

Број часова активне наставе: 60

Остали часови:

Предавања:

2х15=30

Вежбе:

2х15=30

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе: Фронтална, групна, интерактивна

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

Поена

Присуство настави

До 20

испит

До 30

колоквијуми

До 50


назад

Студијски програм: Грађевинско инжењерство-општи смер

Врста и ниво студија: основне струковне студије - први ниво студија
Назив предмета: Физика
Наставник: Ћетковић С. Милоје

Сарадник : Смиљанић М. Наташа
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета: Упознавање са механичким, таласним, топлотним, електромагнетним, оптичким, атомским и нуклеарним појавама. Добијање основе за изучавање техничких наука и наставних предмета из уже стручних области.
Исход премета: Развијање неопходних аналитичких способности студената за примену основних природних закона и за разумевање и решавање једноставних верзија различитих инжењерских проблема.
Садржај предмета:
Теоријска настава:

Место и улога физике и њен утицај на развој техничких дисциплина; Кинематика и динамика материјалне тачке, динамика ротације; Рад, снага, енергија, закони одржања, теорија судара; Гравитација; Еластичност чврстих тела; Механичке осцилације, таласи, звук. Бука. Заштита од буке у животној средини. Статика, динамика флуида, површински напон и капиларне појаве, вискозност и кретање вискозне течности; Термичко ширење и калориметрија и фазни прелази; Молекулско-кинетичка теорија; Термодинамика; Простирање топлоте; Електростатичка сила, електрично поље; Закони геометријске оптике, оптички инструменти; Фотометрија; Таласна оптика, стимулисано зрачење; Квантна природа електромагнетског зрачења. Таласна својства честица; Борова теорија. Рендгенско зрачење; Хајзенбергова релација неодређености; Атомско језгро; Дефект масе и енергија везе језгра; Радиоактивност; Нуклеарне реакције.
Практична настава

Аудиторне вежбе: Рачунски задаци из области које се обрађују на предавањима.

Лабораторијске вежбе: Прате предавања из предмета.Обучавање за рад са мерним инструментима и мерним уређајима.
Литература:

 1. В.Вучић, Д.Ивановић, Физика I, II, III, Грађевинска књига, више издања.

 2. М. Арсин, М. Ћук, С. Милојевнћ, М. Милорадовић, Ј. Пурић, 3. Радивојевпћ, Д. Радивојевић, М. Савковић, П. Тодоров, Ж. Тополац, Физика за више школе, Савремена администрација, више издања.

 3. М. Ћетковић: Практикум рачунских и лабораторијских вежбања из физике, Прибој, 2013.

 4. В. Сајферт: Физика, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, 1999.

 5. В. Сајферт: Збирка задатака из физике, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, 2002.

 6. В. Сајферт: Практикум из физике, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, 2002.

 7. Група аутора,Безбедност и здравље на раду, књига 1, Модул 1, Ужице, 2011

 8. Д.Павловић, Практикум рачунских вежбања из физике, Научна књига, више издања

 9. В.Вучић и група аутора, Основна мерења у физици, Научна књига

10. В.Георгијевић, Техничка физика, Завод за издавање уџбеника и наставна средства
Број часова активне наставе 60

Теоријска настава 2х15=30

Практична настава 2х15=30
Методе извођења наставе: Дијалошка, монолошка, демонстрација практичног рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

Поена
Активност у току предавања

5

Испит

50
Практична настава

10


Колоквијум-и

35


назад


Студијски програм: Грађевинско инжењерство-општи смер

Врста и ниво студија: Основне струковне студије – први ниво студија

Назив предмета: Грађевинска механика

Наставник: Мићић Д. Драгиша

Сарадник : Арсовић Д. Драгослав

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 6

Услов: нема

Циљ предмета: Да студенти овладају принципима класичне Њутнове механике.

Исход премета: Да су студенти оспособљени знањем из механике како би са успехом могли пратити предмете чији се садржај надограђује на градиво механике. (Отпорност мат, Маш. елементи, и други.)

Садржај предмета:

Теоријска настава

СТАТИКА: Задатак изучавања. Аксиоме статике. Механичке везе и реакције веза. Сила. Сабирање сила у равни и простору. Врсте система сила у равни и простору. Момент силе, спрег сила. Главни вектор, главни момент. Услови равнотеже различитих система сила. Врсте раванских носача. Статички дијаграми; (аксијалне силе, трансверзалне силе, нападног момента) Решеткасти носачи и начини прорачуна. Трење клизања, трење котрљања и трење ужета. Тежиште линијских, површинских и запреминских простих и сложених тела.

КИНЕМАТИКА: Задатак изучавања. Кинематика тачке: Начини дефинисања кретања тачке: (векторски, аналитички и на природан начин).Трајекторија, тачке, брзина и убрзање зависно од начина дефинисања кретања тачке.Праволинијско и криволинијско једнолико и једнако променљиво кретање. Хармонијске осцилације.Дијаграми кретања тачке. Апсолутно, преносно и релативно кретање тачке. Кинематика крутог тела: Обртање тела око непомичне осе. Преносници:каишници и зупчаници. Равно кретање тела. Тренутни пол ротације,( тренутни пол брзина и убрзања). План брзина и убрзања при равном кретању. Механизми: клипни и кулисни.

ДИНАМИКА: Задатак изучавања. Њутнови закони.Основни задаци у динамици: Позната сила – тражи се кретање; познато кретање- тражи се сила. Закони и теореме динамике тачке. Динамика везане материјалне тачке.Даламберов принцип.

Практична настава, Рачунске вежбе, Графички радови:

Нема практичне наставе.

Рачунске вежбе: Израда задатака сагласно поглављима обрађеним на теоријској настави.

Графички радови-прорачуни (домаћи задаци): 1. Везе и реакције веза, 2. Статички дијаграми равних пуних носача, 3. Решеткасти носачи , 4. Статички дијаграми вратила у простору.

Литература

 1. Велибор Јовановић, МЕХАНИКА-Статика, ВПТШ Ужице, 2005.;

 2. Велибор Јовановић, МЕХАНИКА-кинематика и динамика са урађеним задацима,ВТШ, Ужице,2001.;

 3. Велибор Јовановић СТАТИКА- збиркарешених задатака, ВТШ Ужице,1996.

 4. Лазар Русов СТАТИКА, Привредни преглед Београд;

 5. Драган И. Милосављевић КИНЕМАТИКА (методичка збирка решених задатака) Крагујевац;

 6. Милош Којић ДИНАМИКА (Теорија и примери) Научна књига, Београд.

 7. Драгиша Мићић , МЕХАНИКА-Статика, Ужице,2014.

Број часова активне наставе: 60

Остали часови:

Предавања:

2х15=30

Вежбе:

2х15=30

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе: Аудио визуелни-табла креда

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

Поена

Присуство пр.

Присуство веж.

до 10

до 10

испит

до 50

Активност у току пр. и вежби

до 10Графички радови

до 20


назад


Студијски програм: Грађевинско инжењерство - општи смер

Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија

Назив предмета: Техничко цртање са нацртном геометријом

Наставник: Ћировић М. Ивана

Сарадник : Стојановић Б. Трифко

Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 6

Услов: нема

Циљ предмета:

Упознавање са основним методама и правилима техничког цртања. Стицање неопходних знања из области графичког решавања геометријских проблема. Развијање способности читања дводимензионалних техничких цртежа. Јачање перцепције простора и пропорција. Изучавање области нацртне геометрије: паралелне пројекције (ортогоналне, косе и котиране). Развијање способности просторне визуелизације, просторне имагинације и способности решавања проблема различитих узајамних просторних односа тродимензионих геометријских форми на дводимензионалом приказу паралелног пројицирања као основа за просторну анализу сваког дводимензионалног приказа.Исход премета:

Способност сагледавања простора и предмета, приказа y oртoгoнaлној и косој прojeкциjи и избора технике примерене потребној техничкој документацији. Способност идентификовања и интерпретације просторних односа просторних облика из одговарајућих дводимензионалних приказа као и познавање њихових геометријских структура; способност оптималног графичког представљања просторних конфигурација у карактеристичним погледима и просторним приказима.Садржај предмета:

Теоријска настава

Упознавање са основним методама техничког цртања. Врсте линија и њихова примена. Техничко писмо. Графичко представљање објеката у простору. Развијање способности читања дводимензионалних техничких цртежа. Основне геометријске конструкције. Пројицирања, правци посматрања и врсте слика основних геометријских форми (тачка, права, раван). Критеријуми за добијање карактеристичних погледа и положаја објекта у циљу непосредне детекције метричких својстава и препознавања просторних односа објеката. Концепти видљивости. Ортогонална пројекција. Ортогонална пројекција равних ликова. Ортогонална пројекција тела. Трансформација. Обртање. Афинитет и колинеација. Обарање равни. Ортогонална пројекција тела у општем положају. Равни пресеци тела. Продори тела кроз тело. Коса пројекција. Котирана пројекција. Основе визуализације објеката у котираној пројекцији. Реалан терен, топографска површ, површи константног пада. Објекти са пратећим усецима и насипима. Пресеци кровних површина.Практична настава:

Конструкција правилних полигона. Конструкција кривих линија. Ортогонална пројекција тачке. Пројекција праве. Међусобни положај две праве. Трагови равни. Пресек две равни. Продор праве кроз раван. Нагибни триједар равни. Ортогонална пројекција равних ликова. Ортогонална пројекција тела. Трансформација. Обртање. Афинитет и колинеација. Метрички задаци: нагибни угао праве, права величина дужи, одстојање тачке од праве, права величина угла између две праве, угао две равни. обарање равни. Ортогонална пројекција тела у општем положају. Равни пресеци тела. Продор праве кроз геометријска тела. Продори тела кроз тело. Коса пројекција. Котирана пројекција. Представљање терена. Решавање кровова.

Литература:

Дулић, Г. (2001). Техничко цртање са читањем планова. Београд: Завод за уџбенике

Рајнер, Т. (1994). Перспектива и аксонометрија. Београд: Европско слово

Нинчић, М. (1996). Нацртна геометрија. Ужице: Виша техничка школа

Анагности, П. (1976). Нацртне геометрија. Београд: Научна књига.

Гагић, Љ. (2002). Нацртне геометрија. Београд: Грађевински факултет.

Ђуровић, В. (1963). Нацртне геометрија. Београд: Научна књига.

Пантелић, Т. (1985). Техничко цртање. Београд: Грађевинска књига.Број часова активне наставе: 75

Остали часови:

Предавања:

2 x 15 = 30Вежбе:

3 x 15 = 45Други облици наставе:


Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе: Визуелно илустрована предавања, цртање графичких радова, индивидуалне консултације и коректуре.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

Поена

Активност у току предавања

До 5

Писмени испит

До 55

Практична настава

До 15

Усмени испит

-

Колоквијум

До 25


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Табеле у документацији за акредитацију студијског програма првог и другог нивоа високог образовањА