Скачать 24.62 Kb.


Дата09.05.2017
Размер24.62 Kb.

Скачать 24.62 Kb.

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныћ кайбер карарларына њзгђрешлђр кертњ турында


2008 ел, 28 март 200

Татарстан Республикасында экологик куркынычсызлык, табигатьтән файдалану һәм санитария-эпидемиология иминлеге буенча ведомствоара комиссия составын раслау турында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРЂ:


1. Татарстан Республикасында экологик куркынычсызлык, табигатьтән файдалану һәм санитария-эпидемиология иминлеге буенча ведомствоара комиссия составын (карарга теркәлә) расларга.

2. Түбәндәгеләр үз көчен югалткан дип санарга:


Комиссия составын раслау өлешендә Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасында экологик куркынычсызлык, табигатьтән файдалану һәм санитария-эпидемиология иминлеге буенча ведомствоара комиссия төзү турында» 2005 ел, 12 декабрь, 596 нчы карарының 2 нче пункты;

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасында экологик куркынычсызлык, табигатьтән файдалану һәм санитария-эпидемиология иминлеге буенча ведомствоара комиссия төзү турында» 2005 ел, 12 декабрь, 596 нчы карары белән расланган Татарстан Республикасында экологик куркынычсызлык, табигатьтән файдалану һәм санитария-эпидемиология иминлеге буенча ведомствоара комиссия составына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында» 2006 ел, 22 март, 118 нче карары;

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасында экологик куркынычсызлык, табигатьтән файдалану һәм санитария-эпидемиология иминлеге буенча ведомствоара комиссия төзү турында» 2005 ел, 12 декабрь, 596 нчы карары белән расланган Татарстан Республикасында экологик куркынычсызлык, табигатьтән файдалану һәм санитария-эпидемиология иминлеге буенча ведомствоара комиссия составына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында» 2007 ел, 5 март, 75 нче карары;

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасында экологик куркынычсызлык, табигатьтән файдалану һәм санитария-эпидемиология иминлеге буенча ведомствоара комиссия төзү турында» 2005 ел, 12 декабрь, 596 нчы карары белән расланган Татарстан Республикасында экологик куркынычсызлык, табигатьтән файдалану һәм санитария-эпидемиология иминлеге буенча ведомствоара комиссия составына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында» 2007 ел, 13 июль, 289 нчы карары;

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасында экологик куркынычсызлык, табигатьтән файдалану һәм санитария-эпидемиология иминлеге буенча ведомствоара комиссия төзү турында» 2005 ел, 12 декабрь, 596 нчы карары белән расланган Татарстан Республикасында экологик куркынычсызлык, табигатьтән файдалану һәм санитария-эпидемиология иминлеге буенча ведомствоара комиссия составына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында» 2007 ел, 15 ноябрь, 639 нчы карары;

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасында экологик куркынычсызлык, табигатьтән файдалану һәм санитария-эпидемиология иминлеге буенча ведомствоара комиссия төзү турында» 2005 ел, 12 декабрь, 596 нчы карары белән расланган Татарстан Республикасында экологик куркынычсызлык, табигатьтән файдалану һәм санитария-эпидемиология иминлеге буенча ведомствоара комиссия составына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында» 2008 ел, 15 гыйнвар, 3 нче карары.

Татарстан Республикасы

Премьер-министры Р.Н.Мићнеханов




Коьрта
Контакты

    Главная страница


Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныћ кайбер карарларына њзгђрешлђр кертњ турында

Скачать 24.62 Kb.