• ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА Обща част
 • Обезпасяване на изкопите
 • Опазване на околната среда
 • Указания за безопасност и здраве

 • Скачать 54.09 Kb.


  Дата11.05.2018
  Размер54.09 Kb.

  Скачать 54.09 Kb.

  Техническа спецификация
  Приложение № 8

  ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
  ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ВЪНШНА ОГРАДА НА РЕГИСТРАЦИОННО ПРИЕМАТЕЛЕН ЦЕНТЪР - гр. ХАРМАНЛИ, ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА ДАБ ПРИ МС гр. ХАРМАНЛИ
  ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  1. Обща част:

  При проектиране на ел. инсталацията са взети предвид изискванията на действащите правилници:

  Наредба №3 за УЕУЕЛ

  Наредба №Із-1971 "Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар" 29.10.2009 г. ;

  Норми за проектиране на ел. инсталации в сгради, както и Наредби, Инструкции и техните изменения и допълнения, отнасящи се до вътрешни и външни ел. инсталации.

  Проектът третира вътрешни и външни силнотокови ел. инсталации.

  Ел. захранването ще се осъществява от съществуващи шини 380/220V към съществуващ електромер в съществуващо електромерно табло (ГЕТ).

  Разпределително табло се монтира открито на площадката.  1. ПЛОЩАДКОВИ ИНСТАЛАЦИИ

  За оградата е разработено районно осветление. Захранващите кабели са тип САВТ 5х25мм². Използвани са стоманотръбни стълбове монтирани на оградата за постигане на височина от 4м и закрепен на тях осветителнито тяло тип ЛЕД 36W. До всеки стълб се монтира разпределителна кутия с вграден предпазител. Връзката между кутията и осветителното тяло става посвредством проводник СВТ 3x1.5мм2 положен в метална гофрирана тръба Управлението на осветлението става автоматично с фотоклетка монтирана до Разпределителното табло. Предвижда се и заземление. Като заземител ще се използват 25бр. Поцинкован заземителни кола-кръстат-1,5м. Преходното съпротивление не трябва да надвишава 20Ω. Връзката на заземителната инсталация със заземителите се осъществява посредством болтови съединения, монтирани в стълба. Връзката се изпълнява чрез поцинкована шина 40/4мм или ПВ проводник.

  Технологичният процес при полагането на кабелите е следният:

  Трасето на мрежата се трасира. Изкопава се изкопът с дълбочина 80см.. На дъното му се насипва слой 10см. пресята пръст или пясък. Кабелната мрежа се изпълнява на място. Кабелната мрежа се зарива със слой 30см. пръст.

  По протежение на трасета на 30см над кабелите се полага сигнална предпазна лента, трамбова се и се дозарива.


  1. Обезпасяване на изкопите

  Възможни опасности:

  В процеса на изпълнение на проекта и през време на експлоатацията са възможни следните опасности:   1. Предприети мероприятия

  С оглед на неутрализиране на упоменатите по-горе предвиждаме следните мероприятия

  - Спазване на правилата по ТБ при работа с подемни машини  • Ограждане на строителната площадка с инвентарни огради подходящо сигнализирани, монтаж на маркиращо осветление при по-специфични случаи и създаване на буферна зона .

  • Около съществуващите кабели се копае на ръка в присъствието на представител на експлоатационното предприятие. Кабелите се укрепват и предпазват от механични въздействия по подходящ начин.

  • При нужда на изкопа се правят откоси в зависимост от вида и структурата на почвата.

  • Подходящо отводняване

  4. Обща част:

  5. Възможни опасности:

  В процеса на изпълнение на проекта и през време на експлоатацията са възможни следните опасности:

  Към фактор 1  • Засягане на съседни силови кабели под напрежение при изкопни работи

  • Срутване на готов изкоп

  • Падане в не зарит изкоп за кабели

  • Допир до части, които нормално не са под напрежение

  Към фактор 9

  • Запалване на открити части на кабел при претоварване или пробив.

  • Запалване или взрив на съединителни муфи.

  6. Предприети мероприятия

  С оглед на неутрализиране на упоменатите по-горе предвиждаме следните мероприятия:

  Към фактор 1


  • Ограждане на строителната площадка с инвентарни огради подходящо сигнализирани, монтаж на маркиращо осветление при по-специфични случаи и създаване на буферна зона .

  • Около съществуващите кабели се копае на ръка в присъствието на представител на експлоатационното предприятие. Кабелите се укрепват и предпазват от механични въздействия по подходящ начин.

  - Спазване на изискваните Наредба 3 за УЕУЕЛ изолационни разстояния

  • Предпазно заземяване на металната обвивка на кабелите и метална арматура на каб.муфи. Земна защита в захранващите подстанции (при кабели Ср.Н.).

  Към фактор 9

  • Максимално токова защита в захранващите подстанции (при кабели Ср.Н.). Кабелните муфи за открит монтаж за кабели тип САХЕкТ, САПЕкТ да са с негоримо външно покритие.

  • Изпълнението на открито положени муфи да е съгласно изискванията на НИПАБ. При полагане на кабели в тунели или колектори да се спазват изискванията за противопожарни прегради.
  1. Опазване на околната среда

  Тъй като технологичният характер на обекта, който ще се изгради въз основа на настоящия проект, не дава отпадъчен продукт, то съществува възможност само за механично замърсяване на района, а именно: разпръсване на земна маса при изкопните работи.

  След приключване на всички видове СМР обекта да се почисти и да се приведе във вида в който е бил преди това.
  1. Указания за безопасност и здраве

  • Електрическите инсталации се монтират от лица с необходимата правоспособност.

  • Не се допуска използването на части от постоянните електрически инсталации за временни захранвания преди пълното им завършване и въвеждане в експлоатация.

  • При извършване на изпитване на готови електрически инсталации се вземат предпазни мерки за защита на работещите, както и на други лица, намиращи се на строежа, от попадане под напрежение и поражения от електрически ток.

  • Инсталации, в частност връзки в електроинсталации, заварки и укрепвания на тръби, фасонни части, отоплителни тела, вентилационни проводи и др., които се изпълняват едновременно с други видове СМР, се монтират с повишено внимание и под непосредствено наблюдение на техническия ръководител или упълномощен от него бригадир.

  • Монтажът на детайли и възли от технологичното оборудване и тръбопроводи към действащи такива, както и присъединяването им към временни инсталации, тръбопроводи или други действащи системи, започва след писмено разрешение на собственика им или експлоатиращото ги дружество.

  • При монтаж на технологичното оборудване на тръбопроводи в близост до кабели, проводници или шини техническият ръководител е длъжен да вземе необходимите мерки за защита на работещите от попадане под напрежение, както и за предпазване на инсталациите от повреждане.


  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Техническа спецификация

  Скачать 54.09 Kb.