• Обща дължина на пътната мрежа: 48.60 км. (четиридесет и осем километра и шестдесет метра).

 • Скачать 23.21 Kb.


  Дата02.11.2017
  Размер23.21 Kb.

  Скачать 23.21 Kb.

  Технически спецификации  ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
  Зимно поддържане и снегопочистване на ІV-класна пътна мрежа и общински пътни артерии в община Горна Малина през експлоатационен зимен сезон 2016-2017 г.”

  Предметът на поръчката включва почистване от сняг и лед с високо проходима техника и третиране против заледяване (опесъчаване) на пътни настилки, като тези дейности следва да бъдат извършени при спазване на „Технически правила за поддържане и ремонт на пътища” – ГУП – 1989 г., раздел V „Зимно поддържане на пътища”


  Предмет на поръчката са следните участъци:

  1. Път III клас № ІІІ-6004 с. Горна Малина (ул. „1-ва“) – 2,00 км.;

  2. Път ІV клас № SFO 3177 с. Горно Камарци (здравна служба) – 0.6 км.;

  3. Път ІV клас № SFO 3058 с. Стъргел (кметство) – 4.00 км.;

  4. Път ІV клас № SFO 3058 Стъргел – 5.00 км.;

  5. Път ІV клас № SFO3173 – с. Макоцево (гарата) – 5.6 км.;

  6. Път ІV клас № SFO 3174 (разклона) – с. Чеканчево (кметство) – 1.4 км.;

  7. Път ІV клас № SFO 3176 с. Осойца (кметство) – 3.5 км.;

  8. Сп. „Негушево” (кметството) – път І-6 – 1.8 км.;

  9. Път ІV клас № SFO 3175 надлез – с. Негушево (кметството) – 2.8 км.;

  10. Път ІІІ клас № ІІІ-6004 с. Горна Малина – ОДЗ „Вяра, Надежда и Любов” с. Горна Малина – 0.4 км.;

  11. Път ІІІ клас № ІІІ-6004 с. Горна Малина – СОУ „Христо Ботев” с. Горна Малина – 0.4 км.;

  12.Път ІІІ клас № ІІІ-6004 с. Горна Малина – двата паркинга на административната сграда на общината – 0.4 км.;

  13. Главен път І-6 до с. Гайтанево (кметството) - 11.00 км.;

  14. Път ІV клас № SFO 2234 с. Долна Малина (кметството) – границата с община Елин Пелин – 1.2 км.;

  15. Път ІV клас № SFO 3172 с. Горна Малина – с. Априлово – 2.6 км.;

  16. Път ІV клас № SFO 1232 с. Байлово – граница с община Елин Пелин - 1.8 км.;

  17. Път І клас № І-6 с. Долно Камарци (център до училището и детската градина) – 1.8 км.;  1. Път с. Априлово (център до училището и детската градина) – 0.3 км.;

  2. Главна улица с. Байлово – 1.0 км.;

  3. Главна улица с. Белопопци- 1.0 км.


  Обща дължина на пътната мрежа: 48.60 км. (четиридесет и осем километра и шестдесет метра).
  Срокът за изпълнение е експлоатационен зимен сезон 2016-2017 г., при краен срок за изпълнение 30.05.2017 г.
  Начин на плащане - по банков път в седмодневен срок след приемането на извършената работа с протокол за извършени работи, подписан от двете страни, включващ количество на дейностите, качество на извършената работа и използваните материали, наличие на недостатъци, придружен с подробна количествено-стойностна сметка.
  Време за реакция – до 1 час (60 минути) след повикване.
  Осигуряване на 24-часови дежурства за времето на сключения договор.
  Преди подписване на договора избраният за изпълнител участник внася гаранция за изпълнение на същия в размер на 2% от стойността на поръчката (изчислен на база минал период), която гаранция се връща след изтичане срока на договора, а при евентуално неизпълнение от негова страна служи за удовлетворяване загубите на възложителя.

  Срок на валидност на офертата да е не по-кратък от 30 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

  Участникът следва да разполага с база за съхранение на инертни материали и машините, които ще използва.

  Участникът следва да има на разположение минимум собствени или наети:  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Технически спецификации

  Скачать 23.21 Kb.