• Проверяват 5-има лекари за болния авер на Маргините
 • Правят регистър на психоболни
 • Как ще живеем, ако ГЕРБ управлява Не могат да вдигат пенсии и намаляват осигуровки НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ
 • Осигуровките падат - окей. А кои разходи ще режете ГЕОРГИ СТОЕВ ИНДЪСТРИ УОЧ
 • По-ранно обучение, но ще ги заведете ли и в час ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ИНСТИТУТ „ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО"
 • Много са плахи за парите за старост ПЕТЪР ГАНЕВ ИНСТИТУТ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

 • Скачать 464.61 Kb.


  страница1/3
  Дата28.08.2018
  Размер464.61 Kb.

  Скачать 464.61 Kb.

  Тема: здравеопазване


    1   2   3

  3 юни 2009 г.
  ТЕМА: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ


  Проверяват 5-има лекари за болния авер на Маргините
  Петимата експерти, изго­твили експертизата за авера на Маргините Иво Карагеоргиев, ще бъдат проверя­вани от прокуратурата.

  Целта е да се изясни как са дали заключение, че той страда от исхемична болест на сърцето, и вярно ли е, че заболяването му пречи да участва в процеса.

  Заключението на медици­те бе дадено преди повече от година и принуди съда да спре делото.

  През ноември обаче Карагеоргиев бе хванат до банкомат с друг подсъдим - Сте­фан Рангелов, при опит да изтегли пари с фалшива кар­та, за което "24 часа" писа. Оказа се, че обвинителите поделото "Маргини" не зна­ят за делото.

  "Наблюдаващият проку­рор ме увери, че следващата седмица ще бъде готова ек­спертната оценка за състоя­нието на Карагеоргиев", ка­за Кокинов. Колегата му Ди­митров не бил направил

  връзка между имената на за­държаните при банкомата и не се сетил, че са подсъдими в процеса срещу Маргините за подготовка на 3 убийства. Той'не уведомил градската прокуратура и тя изпуснала шанса да оспори спирането, на делото "Маргините".

  На репликата на журна­листи: "Кажете на прокурора да чете вестници", Кокинов отговори: "Точ­но това направих!"

  Прокурорите се шегу­ват, че е възможно при случая с банкомата Кара­георгиев да е бил "в мо­мент на възход на здравос­ловното си състояние", след което отново да е лег­нал болен.
  Правят регистър на психоболни
  Национален служебен регистър на хората с психични разстройства ще прави здравното министерство. Това предвижда ремонтираният закон за здравето. Ре­дът за ползване на данните ще бъде строго регламен­тиран с наредба на министъра. Целта е да се избегне' рискът от достъп на този контингент до работа с опас­ни средства.

  Освидетелстването на деца до 16 г. и на пенсионери вече ще става с медицинска експертиза. За децата ще има специални комисии. В тях ще работят педиатри с поне 5 г. стаж по специалността. С предимство ще се включват и доктори с втора специалност неврология, ортопедия и психиатрия. Видът на увреждане на пен­сионерите ще се определя пожизнено. Преосвидетел­стването ще е само по желание. Започналите и неприключили до 1 юли процедури пред ТЕЛК и НЕЛК за освидетелстване на деца и на пенсионери ще стават по стария ред, но не по-късно от 31 декември.  Как ще живеем, ако ГЕРБ управлява
  Не могат да вдигат пенсии и намаляват осигуровки
  НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ

  1. Идеите имат по-скоро декларати внолозунгов характер. Що се от­нася предучилищната подготовка да започва на 5 г., е възможно. Това е британският модел, който има позитиви, но не може еднозначно да се подкрепя, без да е яс­на цялостната концепция за образованието.

  2. Не става ясно кон­тролираното преминаване към балансиран бюджет дали ще е от знак плюс или знак минус. Тъй като страната беше силно на плюс тази година, зависи какво ще направи следва­щото правителство. Ако целта им е балансиран бюджет, тя не е доста­тъчно амбициозна. Амби­циозната цел е да има излишък, която е на НДСВ. Ние също сме за намаляване на осигури­телната тежест, но това трябва да става посте­пенно. Второ, не се прави по време на криза. И тре­то, не може да се прави комбинирано с идеята за увеличение на пенсиите, както се предлага. Т.е. човек трябва да избере. В условия на криза може би трябва да се намаля­ват осигуровки и пенсии. Проблемът не е в нама­ляването на осигуровки­те, за което дори няма срок, а че ГЕРБ иска да вдига някои пенсии пове­че от БСП.

  НДСВ от месеци пред­лага да се съкратят сро­ковете за връщане на ДДС.

  3. Моят колегиален съ­вет към ГЕРБ е в усло­вията на криза да не обе­щава нищо за пенсиите, а да се концентрира в избистряне на идеите си за промяна на пенсионния модел. Категорично про­тив съм идеите за 50 лв.

  и увеличение на пенсии с 40%. Това нещо не може да стане нито тази, нито следващата година.  4. От 2001 г. съм за приватизация на болници и е груба грешка, че не се случи. Концесиите са no-слаба алтернатива на приватизацията. Който казва "не" на приватиза­ция, "да"- на концесии, няма да постигне нищо. Честната позиция е при­ватизация и концесиониране на дейности.


  Осигуровките падат - окей. А кои разходи ще режете?
  ГЕОРГИ СТОЕВ ИНДЪСТРИ УОЧ

  1. Без значение при се­гашния дефектен модел на управление и прием в детските градини. По въ­проса с дипломите не са представени решения, а само пожелателно мисле­не.

  2. Намаляването на осигуровките ще има зна­чим положителен макрои­кономически ефект. При свиване на приходите в бюджета по тази линия трябва да се намаляват разходите, а не приходите от други данъци.

  3. Разумна идея е да се стимулират хората в "пенсионна възраст" да участват на пазара на труда. Увеличаването на разходите за пенсии ще трябва да се компенсира с редуциране на други публични разходи.  4. Демонополизирането на здравното осигуряване е задължително за подобряването на здравео­пазването. Не разбирам съвсем идеята за конце­сии вместо приватизация. Но при всички случаи ре­сурсите трябва да преми­нат в частно управление, за да стимулират инве­стициите и конкуренция­та, а оттам - качествено и ефективно здравеопазва­не.


  По-ранно обучение, но ще ги заведете ли и в час
  ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ИНСТИТУТ „ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО"

  1. Целта за гарантиране грамотността на учениците е похвална, но и много ам­бициозна, доколкото Бъл­гария постоянно пада в класациите за образова­ние. И трябват много се­риозни реформи, които да променят:

  - статуса на учителя и изискванията към него;

  - начина на управление на училищата, тяхното оценяване и т.н.

  Но промяната във въз­растта за предучилищното образование няма да промени нищо, ако няма реално прилагане след то­ва - знаем, че въпреки за­дължителния характер на образованието много деца не посещават училище.

  2. Изключително пози­тивно е, че няма да се до­пускат бюджетни дефици­ти - това ще гарантира стабилност на икономика­та и избягване на големи финансови сривове. Все пак може да се мисли и за известни излишъци (особено когато свърши криза­та), тъй като трябва да се натрупат ресурси за дъл­госрочното стабилизиране на пенсионната система. Ако няма излишъци, ще е необходимо по-бързо уве­личаване на дела на част­ните пенсионни фондове в системата.

  3. По отношение на до­бавките от 50 лева на ме­сец е добре да се има предвид, че в момента бю­джетът няма излишни ре­сурси - т.е. ще трябва да се отрежат други разходи, за да се финансира подоб­но начинание. Кои са тези други разходи.

  4. Премахването на мо­нопола на НЗОК е изклю­чително позитивна промяна, ако бъде подготвена добре - тя ще позволи на осигурените сами да изби­рат каса, в която се осигу­ряват. Ще могат да си из­берат такъв здравен фонд, при който ще получават най-качествени услуги, ня­ма да чакат на опашки и т.н.  По отношение на избора между концесия и прива­тизация аз предпочитам приватизация - тъй като тогава собственикът има най-голям стимул да инве­стира, а инвестициите са това, от което се нуждаят болниците. Но трябва да е ясно, че нито концесията, нито приватизацията не са самоцелни - те трябва да осигурят стратегически ин­веститори с опит и достъп до ресурси в сектора на болничното обслужване.


  Много са плахи за парите за старост
  ПЕТЪР ГАНЕВ ИНСТИТУТ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

  1. Корупцията и фал­шивите дипломи са про­блеми, осъзнати от всич­ки, и не е изненада, че се търси начин да бъдат решени. Но как точно ще се случи това?!

  Реформите в образова­нието трябва да продъл­жат и те съвсем не се изчерпват с времето на започване на предучи­лищна подготовка. Какво ще се случва с делегира­ните бюджети на учили­щата, ще получат ли сво­бода университетите (за такси и брой студенти примерно), какво ще се случва с БАН - това са истинските въпроси.

  2. Осигурителната те­жест трябва да бъде на­малена и това е може би най-доброто предложе­ние за борба с кризата.

  3. Реформата в пенсионната система е едно от най-големите предиз­викателства пред страна­та.

  Под реформа може да се разбира единствено преминаване към систе­ма на лични сметки -тоест всеки внася за се­бе «и, а пенсиите на на­стоящите пенсионери се финансират изцяло от държавата. Всичко друго е запазване на статукво­то.

  Поне досега ГЕРБ не са заели твърда позиция, че са готови за подобна промяна. Това може да се превърне в ключовата реформа на новото упра­вление (ако има такова), но фактът явно не се осъзнава. Тази реформа е различна от всички останали и не се прави плахо.

  4. Също ключово пред­ложение. Реформата в здравната система е аб­солютно наложителна. За да има no-добри услу­ги, следва да има конку­ренция и съответно из­бор за хората. Монопо­лът на НЗОК е вреден.    1   2   3

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Тема: здравеопазване

  Скачать 464.61 Kb.