• Суб-тип Описание Е UNIS номенклатура
 • ЕЗЕРА C1.1
 • L1, L2, L3, L11, L12, L13 C1.2
 • L4, L6, L8, L15, L16, L17 C1.3
 • L6, L7 C1.5
 • L8, L9, L10 C1.6
 • R2, R3, R8 C2.3
 • R4, R5, R6, R10, R11, R12, R13 C2.5
 • R9, R14, R15 X03.

 • Скачать 32.71 Kb.


  Дата19.10.2018
  Размер32.71 Kb.

  Скачать 32.71 Kb.

  Типология на сладководните екосистеми в България





  Типология на сладководните екосистеми в България





  Суб-тип

  Описание

  ЕUNIS номенклатура

  Типове водни тела в България*

  C1.


  Повърхностни стоящи води

  (ниво 2)

  Езера, които са сладководни, полу-солени или солени, естествени и изкуствени.

  A2.1 – A2.8

  ЕЗЕРА

  C1.1

  Олиготрофни езера

  Водни тела с ниско съдържание на биогени, предимно кисели (pH 4-6). Включват се и води с умерено или високо pH, варовити или основни незамърсени бедни на биогени, не много разпространени в Европа и известни като местообитание на charophytes (C1.14) с изкючение на торфени и дистрофни води (C1.4). Тъй като са бедни на биогени висшата водна растителност е бедна.

  A3.1 – A3.7

  L1, L2, L3, L11, L12, L13

  C1.2

  Мезотрофни езера

  Езера сравнително богати на биогени с pH 6-7. Съобщества от Littorelletea uniflorae и Isoeto-Nanojuncetea. Слабо замъсени или незамърсени равнинни езера. Легло от charophytes би могло често да се образува при мезотробните (C1.25), но също и при олиготрофните (C1.14) води.

  A4.1 – A4.7

  L4, L6, L8, L15, L16, L17

  C1.3

  Еутрофни езера

  Езера, при които често се развиват синьо-зелени водорасли, с по-висока или по-ниска пътност, богати на биогени с pH обикновенно над 7. Еутрофните води поддържат развитието на макрофити.

  A5.1 – A5.7

  L6, L7

  C1.5

  Солени и бракични езера

  Бракични, солени и хиперсолени езера.

  A7.1 – A7.9, A.7A

  L8, L9, L10

  C1.6

  Временни езера

  Сладководни езера, които периодично в някой зони пресъхват. Хабитатите на фазата на пресъхване са съгласно C3.5, C3.6 и 3.7.

  B3.1 – B3.4

  L5

  C2

  Повърхностни течащи води

  (ниво 2)

  Течащи води, включително извори и временни (пресъхващи) водни тела




  РЕКИ

  C2.1

  Извори

  Извори с изключение на такива, които са с обилна растителност и заблатени (D2.2, D4.1)




  R1

  C2.2

  Бързо течащи, бурни реки и потоци

  Реки с бързо течение. Речното легло е обикновенни скално или каменисто и понякога и с пясък и тиня. Образуват се временни или постоянни литорални зони (C3). Включват течения с висока, средна и ниска надморска височина със среден или малък размер на оттока съгласно WFD 2000/60/EPC.




  R2, R3, R8

  C2.3

  Бавно течащи реки и потоци

  Реки с течение без турболенция. Речното легло обикновенно е от пясък и тиня. Образуват се временни или постоянни литорални зони (C3). Включват течения със средна и ниска надморска височина съгласно WFD 2000/60/EPC




  R4, R5, R6, R10, R11, R12, R13

  C2.5

  Временни течащи води

  Временни водоеми, които са с вода само през определени периоди на годината. Хабитатите на сухия период са съгласно C3.5, C3.6 and C3.7. Характерни са следните съобщества от водна растителност: Paspalo-Agrostidion, Parvopotamion or Sparganio-Glycerion fluitantis.




  R9, R14, R15

  X03.

  Бракични крайбрежни лагуни

  Крайбрежни водни тела с варираща соленост и воден обем, отделени от морето с пясък, чакъл и по-рядко скали. Напълно солените лагуни са от тип X02. Характеризират се с добре развити тръстикови масиви и потопена растителност.

  EUNIS – X03

  L8, L9, L10

  *Наредба Н-4 от 2012г. за характеризиране на повърхностните води. Някой от типовете са аналогични, но в два различни екорегиона съгласно приложение XIA на Рамковата директива за водите/WFD 2000/60/EPC.

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Типология на сладководните екосистеми в България

  Скачать 32.71 Kb.