• 1 Загальні положення

 • Скачать 149.48 Kb.


  Дата15.11.2018
  Размер149.48 Kb.

  Скачать 149.48 Kb.

  Українська державна служба автомобільних доріг україни
  Додаток 22

  до Галузевої угоди на 2013-2015 роки
   

  РЕКОМЕНДАЦІЇ

   


  щодо застосування вахтового методу організації робіт у дорожньому господарстві

   
  Рекомендації розроблені з метою визначення економічних, правових та організаційних засад застосування вахтового методу роботи в дорожньому господарстві з урахуванням специфіки будівництва і реконструкції автомобільних доріг та штучних споруд, на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.99 № 490 „ Про надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер” з урахуванням „Тимчасового положення про вахтовий метод організації робіт на підприємствах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи”, затвердженого МНС 20.05.99 за №147.

  Визначений цими Рекомендаціями порядок застосовується при розробці підрядними підприємствами положення про вахтовий метод організації робіт, яке входить до складу колективного договору.

  1 Загальні положення

  1.1. Вахтовий метод – це особлива форма організації робіт, що ґрунтується на використанні трудових ресурсів поза місцем їх постійного проживання за умов, коли щоденна доставка працівників до місця роботи і назад до місця постійного проживання неможлива.

  Вахтовий метод доцільно застосовувати:

  - при щоденних затратах часу на проїзд від місця знаходження підприємства до місця роботи і назад понад 3 години;

  - при сезонному характері робіт;

  - при необхідності швидкої концентрації ресурсів на найважливіших об’єктах.

  Робота вахтовим методом організовується за спеціальним режимом праці, за підсумованого обліку робочого часу, а між вахтовий відпочинок надається працівникам у місцях їх постійного проживання.

  Місцем роботи при вахтовому методі вважаються об’єкти (дільниці), на яких здійснюється безпосередня трудова діяльність.

  Часом вахти вважаються періоди виконання робіт і між змінного відпочинку у вахтових містечках, на об’єкті (дільниці).

  1.2. Рішення про впровадження вахтового методу організації робіт приймається наказом по підприємству, погодженим з профспілковим комітетом, на підставі обґрунтування доцільності його застосування.

  Конкретні обсяги та види робіт, які виконуються вахтовим методом, визначаються під час укладання договору підряду на будівництво між замовником і підрядником, а для субпідрядників – договором субпідряду.

  Додаткові витрати, пов’язані з організацією робіт вахтовим методом, включаються до глави 9 „Інші роботи та витрати” Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва відповідно до пункту 44 Номенклатури зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, наведеної у ДБН Д.1.-1-2000 (додаток Б - обов’язковий). При виконанні робіт із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності замовник відшкодовує витрати на виплату надбавки за вахтовий метод роботи в межах розміру добових, який встановлений для працівників при відрядженні в межах України.

  За рахунок коштів підприємства колективним договором може бути прийнятий розмір надбавки за вахтовий метод роботи понад встановлений законодавством.

  Витрати, пов’язані з виконанням робіт вахтовим методом, включаються замовником та проектною організацією до кошторису під час визначення договірної ціни на будівництво об’єкта.

  1.3. Вахтовий персонал у період перебування на вахті проживає у спеціально створених вахтових селищах чи спеціально обладнаних приміщеннях з дотриманням вимог чинних будівельних і санітарно-гігієнічних норм і правил їх проектування, розташування та обладнання або у найманих житлових приміщеннях.

  Витрати на наймання житлового приміщення відшкодовуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України для відряджень у межах України.

  1.4. Направлення працівника на вахту не є службовим відрядженням.

  1.5. Переміщення працівників, що перебувають на вахті, у зв’язку зі зміною місця дислокації об’єктів (дільниць) не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника.

  1.6. До робіт, що виконуються вахтовим методом, забороняється залучати осіб молодше 18 років, вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років.

  1.7. Питання, пов’язані із застосуванням вахтового методу організації робіт, не визначені цими Рекомендаціями вирішуються відповідно до чинного законодавства.

  1.8. Конкретні умови застосування вахтового методу встановлюються підприємствами в колективних договорах. Власник або уповноважений ним орган не можуть установлювати умови застосування вахтового методу, які суперечать цим Рекомендаціям.

  2. Організація робіт
  2.1. Організація роботи вахтовим методом повинна забезпечити ритмічність, безперервність, комплексність виконання робіт на об’єктах, дотримання санітарно-гігієнічних та проти епідеміологічних норм і правил, а
  також нормативно-правових актів про охорону праці, протипожежну безпеку, технічне обслуговування і ремонт машин для безперервної їх роботи.

  Робота повинна виконуватись, як правило, збільшеними бригадами, забезпечувати спадкоємність вахтового персоналу, збереження матеріальних цінностей та виконання робіт у максимально стислі терміни.

  2.2. Тривалість щоденної роботи і періодичність зміни вахтових колективів встановлюється адміністрацією підприємства за згодою профспілкового комітету.

  Графік і порядок зміни вахтових колективів встановлюються виходячи із віддаленості об’єктів, сезону виконання робіт, можливості використання транспортних засобів та інших факторів.

  2.3. Комплектування вахтового персоналу забезпечується з числа працівників, які перебувають у штаті підприємств, що здійснюють роботи вахтовим методом.

  До виконання робіт вахтовим методом може залучатись персонал, який не перебуває у штаті, а працює за трудовими договорами, укладеними на час виконання певної роботи або на визначений строк за погодженням сторін.

  2.4. З метою організованого комплектування вахт робітниками і спеціалістами керівники підприємств можуть переводити працівників за їх згоди з однієї підпорядкованої філії в іншу для виконання робіт вахтовим методом. При цьому у наказі про переведення обумовлюється, що керівник підприємства зобов’язується надавати вказаним працівникам після закінчення строку трудового договору попередню роботу (посаду), а за її відсутності – іншу рівноцінну роботу (посаду) у тій же філії. У наказі також визначається мета переведення: “Для роботи за вахтовим методом”.

  Підприємства, куди вказані працівники переведені, укладають з ними строкові трудові угоди.

  2.5. Доставка працівників на вахту від пункту розташування підприємства або від пункту збору* до місця роботи і назад здійснюється економічно доцільними видами транспорту.

  Підприємства, що виконують роботи вахтовим методом, для доставки працівників можуть використовувати належний їм транспорт. Транспортні засоби повинні бути обладнані для перевезення людей.

  Проїзд працівників від місця їх постійного проживання до місця роботи на вахті і назад оплачується підприємством.

  *) Пункт збору встановлюється адміністрацією дорожнього підприємства, яка виконує роботи вахтовим методом.
  2.6. Відповідальність за організацію робіт на об’єктах будівництва вахтовим методом, доставку працівників на вахту і назад, за побутові умови працівників, які проживають у вахтових селищах, організацію харчування та медичного обслуговування несе керівник організації, яка виконує роботи за вахтовим методом.
  3. Організація вахтових селищ
  3.1. Вахтові селища організовуються у жилих приміщеннях найближчого до будівництва населеного пункту, а за відсутності їх – у спеціально побудованих приміщеннях або пересувних вагончиках.

  3.2. На кожне вахтове селище складається проект, який включає в себе план селища з прив’язкою до місцевості, склад приміщень, електро-, водо- і теплозабезпечення, схему під’їзних шляхів, обґрунтування засобів доставки персоналу, кошторис витрат на його будівництво і утримання. Крім того, у проекті відображаються питання організації харчування, відпочинку і дозвілля працівників, їх медичного, торговельно-побутового, культурного і спортивного обслуговування. Проект затверджується керівником організації за погодження з відповідним профспілковим органом, органами державного санітарного і пожежного нагляду.

  3.2. Вахтові селища розташовуються за умов дотримання санітарних норм і вимог пожежної безпеки і, за можливості, на мінімальній відстані від будівництва об’єкта. Обов’язковими вимогами при виборі місця для вахтового селища є скорочення часу переїзду працівників від місця проживання у вахтовому селищі до місця вахтової роботи і назад.

  3.4. Комплектування вахтових селищ та їх благоустрій здійснюється виходячи з місцевих умов, строків виконання робіт і чисельності вахтовиків.

  До складу вахтового селища включаються об’єкти (вагончики) житлового і культурно-побутового призначення.

  3.5. Готовність вахтового селища до експлуатації визначається комісією, до складу якої входять представники адміністрації, профспілкового комітету, підприємств торгівлі та громадського харчування, санітарного і пожежного нагляду, технічної інспекції праці ЦК профспілки України, органів охорони здоров’я. Акт комісії з приймання вахтового селища в експлуатацію затверджується вищестоящою організацією.

  3.6. Проживання вахтового (змінного) персоналу у період міжвахтового відпочинку у вахтових селищах забороняється.

  3.7. Адміністрація організації, яка веде роботи за вахтовим методом, вирішує з органами охорони здоров’я питання медичного обслуговування колективів вахтових селищ, забезпечення медикаментами, визначає порядок евакуації хворих.


  4. Режим праці і відпочинку, облік робочого часу
  4.1. При вахтовому методі організації роботи відповідно до ст. 61 Кзпп України запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період (рік, квартал, місяць) не перевищувала нормативну тривалість робочого часу, установленого чинним законодавством.

  Обліковий період охоплює весь робочий час, час у дорозі від місця розташування підприємства або від пункту збору до місця роботи і назад та час відпочинку, який припадає на цей календарний відрізок часу.

  4.2. При вахтовому методі на підприємстві ведеться спеціальний облік використання робочого часу і часу відпочинку кожного працівника щомісяця та наростаючим підсумком за весь обліковий період.

  Нормативна кількість годин, яку працівник повинен відпрацювати в обліковому періоді, визначається виходячи з п’ятиденного робочого тижня і тривалості робочої зміни 8 годин і 7 – годинної зміни у передсвяткові дні (при 40-годинному робочому тижні).

  4.3. Облік робочого часу працівників при вахтовому методі організації робіт ведеться на основі табеля використаного робочого часу.

  4.4. При вахтовому методі організації роботи робочий час і час відпочинку регламентується графіками змінності, які затверджуються адміністрацією підприємства за погодженням з профспілковим комітетом на весь обліковий період і доводяться до відома працівників. У графіку зазначаються строки початку та закінчення вахт; термін періодичного відпочинку між вахтами. Крім того, у графіку необхідно передбачити час початку і закінчення щоденної роботи (зміни), час перерв для відпочинку і харчування, а також час для щоденного (міжзмінного) і щотижневого відпочинку. Дні щотижневого відпочинку можуть припадати на будь-які дні тижня.

  4.5. Тривалість робочого дня при вахтовому режимі роботи не повинна перевищувати 12 годин (див. ст.61. КЗпП. Коментар п. 4.15).

  Робота понад тривалість зміни, визначеної графіком, допускається у випадках, передбачених ст. 62 КЗпП України, та в разі неприбуття чергової зміни вахтового персоналу протягом трьох днів і вважається надурочною та оплачується згідно зі ст. 106 КЗпП України.

  4.6. Час перебування у дорозі від місця збору до місця роботи і назад у норму робочого часу не зараховується.

  4.7. Працівникам, які звільнилися до закінчення облікового періоду, дата звільнення за їх згоди може вказуватись з урахуванням належних днів міжвахтового відпочинку.

  При неповному часі роботи в обліковому періоді або на вахті (відпустка, дні непрацездатності тощо) з установлених норм годин роботи відраховують робочі години за календарем, які припадають на дні відсутності на роботі.

  4.8. Загальна тривалість внутрішньозмінних перерв для відпочинку і харчування під час роботи подовженими змінами встановлюється не менше 1 години.

  4.9. Керівникам підприємств за погодженням з профспілковим комітетом надається право встановлювати для майстрів, виконробів, начальників ділянок (змін), а також для іншого лінійного персоналу, який безпосередньо здійснює керівництво на об’єкті, режим праці та відпочинку, встановлений для основного персоналу.

  Для інших керівників, спеціалістів та службовців, які працюють на вахті, підсумковий облік робочого часу не вводиться.


  5. Оплата праці, днів тимчасової непрацездатності та компенсації
  5.1. Оплата праці працівників при вахтовому методі організації праці здійснюється:

  - робітників-відрядників – за обсяги виконаних робіт за затвердженими діючими нормами та розцінками;

  - робітників-погодинників - за фактично відпрацьований час у годинах з розрахунку встановлених тарифних ставок та присвоєних розрядів;

  - робітників на окладах – за фактично відпрацьований час у годинах з розрахунку встановлених місячних окладів;

  - керівників, спеціалістів та службовців - за фактично відпрацьований час (у днях) із розрахунку встановлених місячних посадових окладів.

  5.2. Виплата доплат, надбавок та преміювання працівників здійснюється відповідно до діючих на підприємстві положень.

  5.3. Оплата праці за роботу в надурочний час при підсумованому обліку робочого часу провадиться згідно з чинним законодавством.

  5.4. Особам, які працюють за вахтовим методом, за кожний день перебування на вахті виплачується надбавка за вахтовий метод роботи.

  Розмір надбавки за кожен день роботи на вахті встановлюється колективним договором підприємства. З суми надбавки, яка виплачується працівнику понад розмір, встановлений для добових, які передбачені при відрядженні у межах України, сплачується податок з доходів. При цьому на понаднормативну суму внески до пенсійного і соціальних фондів не нараховуються і не утримуються.

  5.5. У разі неприбуття чергової зміни вахтового персоналу керівники підприємств, які здійснюють роботи вахтовим методом, за згоди профспілкового комітету можуть залучати працівників до роботи понад нормативну тривалість робочого часу, встановлену графіком роботи на вахті, до прибуття зміни. В такому випадку час продовження тривалості вахти вважається надурочним і оплачується у подвійному розмірі згідно зі ст. 106 КЗпП України. Адміністрація зобов’язана вжити усіх заходів для організації доставки вахтового (змінного) персоналу в найкоротші терміни.

  5.6. Обчислення середньої заробітної плати в усіх випадках її збереження здійснюється згідно з чинним законодавством.

  Надбавка за вахтовий метод роботи при підрахунку середнього заробітку не враховується.

  5.7. Дні в дорозі від місця знаходження підприємства (пункту збору) до місця вахти і назад, а також дні затримки робітників в дорозі за метеорологічних умов та з вини транспортних підприємств працівнику оплачуються за тарифними ставками, окладами ( без застосування вахтових надбавок) з розрахунку за семигодинний робочий день. У випадках затримки вахтового (змінного) персоналу в дорозі відшкодування працівникам витрат з найму житлового приміщення здійснюється відповідно до норм, передбачених законодавством про службові відрядження.

  5.8. У разі проживання працівників у найманих приміщеннях, витрати відшкодовуються згідно з нормами, передбаченими законодавством про службові відрядження.

  5.9. У випадках, коли працівник з поважних причин своєчасно не прибув до пункту збору і до об’єкта прямував самостійно, адміністрація відшкодовує йому транспортні витрати відповідно до норм, передбачених законодавством про службові відрядження.

  5.10. Щорічні основна та додаткова відпустки працівникам, які зайняті на роботах вахтовим методом, надаються відповідно до чинного законодавства.

  До стажу, який дає право на щорічну основну, а також додаткову відпустку за роботу у шкідливих умовах праці, включаються дні відпочинку.

  Якщо закінчення щорічної відпустки працівника припадає на дні міжвахтового відпочинку колективу, в якому він працює, тоді працівникові до початку вахти надається інша робота на підприємстві з оплатою в порядку, передбаченому чинним законодавством, або працівник переводиться до іншої зміни вахти. За згодою сторін може бути вирішене питання щодо надання цьому працівникові відпустки без збереження заробітної плати.

  Середній заробіток для оплати за дні щорічної відпустки обчислюється у встановленому порядку.

  5.11. Матеріальне забезпечення працівників підприємств, у яких застосовується вахтовий метод, у зв’язку з втратою заробітної плати (доходу) внаслідок тимчасової непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім`ї ), вагітності та пологів, догляду за малолітньою дитиною, часткова компенсація витрат, пов’язаних із народженням дитини, смертю застрахованої особи або членів сім`ї, здійснюється відповідно до Закону України від 18.01.01 № 2240-ІІІ „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” зі змінами і доповненнями.

  У разі захворювання працівників, які виконують роботи за вахтовим методом, у період наданого їм відпочинку допомога за дні непрацездатності, які збігаються з днями відпочинку, не виплачується. Якщо тимчасова непрацездатність триває і після закінчення строку відпочинку, то допомога видається з дня, з якого працівник повинен стати до роботи. При цьому допомога видається за робочі години, пропущені внаслідок непрацездатності, за графіком, складеним у межах установленої чинним законодавством норми робочого часу.
  6. Соціально-побутове забезпечення
  6.1. Для працівників, які проживають у вахтових селищах, організовується транспортне, соціально-побутове обслуговування, а також щоденне триразове гаряче харчування.

  Для здешевлення харчування в їдальнях (буфетах) вахтового селища, за необхідності, використовуються кошти підприємства.

  6.2. Адміністрація і профспілковий комітет підприємства можуть за згодою трудового колективу вирішувати питання щодо першочергового надання путівок на санаторно-курортне лікування, відпочинок і туризм працівникам, які працюють за вахтовим методом.
  7. Організація медичної допомоги
  7.1. Адміністрація підприємства, на балансі якого знаходяться вахтові селища, організовує спільно із закладами охорони здоров’я медичну допомогу їх колективам, комплектування медичним персоналом, медикаментами і медичним обладнанням і забезпечує евакуацію хворих. Доставка виїзних бригад на об’єкти (дільниці) здійснюється підприємствами.

  7.2. При зарахуванні на роботу попередні медичні огляди осіб, які направлені на роботу за вахтовим методом, можуть бути проведені в лікувально-профілактичних закладах за місцем проживання з обов’язковою видачею висновку на руки обстеженому.

  7.3. За 2-4 дні до направлення на об’єкт (ділянку) працівники повинні бути оглянуті терапевтом цехової дільниці або у поліклініці за місцем проживання. Контроль за проходженням цих оглядів здійснює адміністрація підприємства.

  7.4. Органи охорони здоров’я, на території яких базуються вахтові селища, а також об’єкти (ділянки), які забезпечують медичну допомогу вахтовиків, організовують в них фельдшерські пункти при чисельності працівників від 50 і більше, пункти медичної допомоги – від 500 працівників і більше і амбулаторії – від 1500 працівників, а при чисельності працівників до 50 чоловік – медичні бригади, періодичність виїздів яких погоджується з адміністрацією підприємства. Доставка виїзних медичних бригад на об’єкти здійснюється будівельною організацією.  7.5. Попереджувальний санітарний нагляд за будівництвом вахтових селищ, введенням в них об’єктів соціально - побутового призначення і контроль за дотриманням санітарно – гігієнічних і протиепідеміологічних норм і правил проводять територіальні санітарно-епідеміологічні станції.

  7.6. Адміністрація підприємства, яка виконує роботи вахтовим методом, вирішує з органами охорони здоров’я за місцем розташування підприємства чи проведення робіт за вахтовим методом питання щодо закріплення працівників за лікувально-профілактичним закладом для їх медичного забезпечення і проведення медичних обстежень, забезпечують і несуть відповідальність за своєчасне і організоване прибуття працівників на огляди і обстеження відповідно до встановлених чинним законодавством порядку і правил проведення обов’язкових попередніх і періодичних медичних обстежень працівників. Результати медичних обстежень, а також дані щодо проведення щеплення вносяться до санітарних книжок працівників.

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Українська державна служба автомобільних доріг україни

  Скачать 149.48 Kb.