• УПРАВА ЦАРИНА централа: 011-201 - 58 - 00 011-311-72-72 пријавница: 011
 • Београд , 7. јул 2017. године
 • Функције старешина органа..................................................................................10
 • Списак најчешће тражених информација од јавног значаја.......................... 22
 • Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза..................... .26 Списак прописа које Управа царина примењује у вршењу овлашћења ..... 35
 • Услуге органа............................................................................................................51
 • Преглед података о пруженим услугама.............................................................74
 • Подаци о јавним набавкама................................................................................... 80
 • Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима...................81
 • Чување носача информација................................................................................ . 85
 • Врсте информација којима државни орган омогућава приступ.................. . 93 Информације о подношењу захтева за приступ информацијама ................. .
 • Назив органа
 • Одговорно лице за тачност података информатора
 • Датум првог објављивања информатора
 • 2 . ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА УПРАВЕ ЦАРИНА Директор • страница1/14
  Дата24.08.2018
  Размер2.66 Mb.

  Управа царина централа: 011-201-58-00 011-311-72-72 пријавница


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


  Република Србија  Министарство финансија

  УПРАВА ЦАРИНА

  централа:

  011-201-58-00

  011-311-72-72

  пријавница:

  011-269-82-17

  e-mail:pr@carina.rs

  www.carina.rs

  И Н Ф О Р М А Т О Р

  О Р А Д У У П Р А В Е Ц А Р И Н А


  Београд, 7. јул 2017. године

  САДРЖАЈ:  1. Основни подаци о Управи царина и Информатору о раду............................... 3

  2. Организациона структура Управе царина...........................................................4

  3. Функције старешина органа..................................................................................10

  4. Јавност рада Управе царина..................................................................................14

  5. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја..........................22

  6. Надлежност, овлашћења и обавезе Управе царина...........................................24

  7. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза......................26

  8. Списак прописа које Управа царина примењује у вршењу овлашћења .....35

  9. Услуге органа............................................................................................................51

  10. Поступак ради пружања услуга............................................................................53

  11. Преглед података о пруженим услугама.............................................................74

  12. Подаци о приходима и расходима.........................................................................76

  13. Подаци о јавним набавкама...................................................................................80

  14. Подаци о државној помоћи.....................................................................................81

  15. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима...................81

  16. Подаци о средствима рада......................................................................................82

  17. Чување носача информација.................................................................................85

  18. Врсте информација у поседу..................................................................................86

  19. Врсте информација којима државни орган омогућава приступ...................93

  20. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама ..................94

  21. Именик.......................................................................................................................102

  1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УПРАВИ ЦАРИНА И ИНФОРМАТОРУ О РАДУ

  Информатор о раду Управе царина је јединствен документ који садржи податке о Управи царина, сачињен на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа (“Сл. гласник РС“ бр. 68/10).

  Информатор објављује Управа царина а сврха његовог објављивања је информисање јавности о документима и информацијама које поседује или којима располаже Управа царина у оквиру делокруга свог рада.


  Назив органа:

  Министарство финансија – Управа царина


  Адреса:

  Булевар Зорана Ђинђића 155а, 11070 Нови Београд


  Матични број:

  17862146
  Порески идентификациони број (ПИБ):

  101685102

  Адреса електронске поште за пријем електронских поднесака

  за приступ информацијама од јавног значаја:

  glisicg@carina.rs


  Одговорно лице за тачност података информатора:

  Гордана Глишић – самостални царински саветник у

  Сектору за људске ресурсе и опште послове

  Тел: 011 20 15 839

  glisicg@carina.rs
  Датум првог објављивања информатора:

  01.12.2005. године


  Датум последње измене, допуне или провере:

  24.01.2017. године


  Доступност информатора:
  - на интернет презентацији Управе царина под називом ,,ИНФОРМАТОР О РАДУ

  УПРАВЕ ЦАРИНА“, на веб адреси www.carina.rs

  - у електронском и штампаном облику у седишту Управе царина, Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова - канцеларија број 200.

  2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА УПРАВЕ ЦАРИНА

  Директор

  Управе царина

  Помоћник директора - координатор

    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Управа царина централа: 011-201-58-00 011-311-72-72 пријавница