• П Р О Т О К О Л

 • Скачать 50.26 Kb.


  Дата16.11.2018
  Размер50.26 Kb.

  Скачать 50.26 Kb.

  Управление на собствеността и социални дейности

  МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

  ДИРЕКЦИЯ “УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”

  Рег. № .5785р-6420., екз. №.....

  03.04.2015г.

  .
  УТВЪРЖДАВАМ: П

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

  НАЧАЛНИК ОТДЕЛ УССДС

  СТЕФАН КОЛЕВ

  /съгл. зап. № 5785-449/01.04.2015г./

  03.04.2015 г.

  П Р О Т О К О Л
  за разглеждане, оценяване и класиране на офертите
  На 23.03. 2015 г. в 14: 00 часа, във връзка с процедура по реда на чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП, с предмет "Абонаментна поддръжка на асансьори”, открита с Покана рег. № 5785р – 4148/ 10.03.2015г., се събра комисия, назначена със заповед №5785опз – 11/ 23.03.2015 г. на ВПД Директора на ДУССД със задача: да получи, разгледа и оцени постъпилите оферти за участие, в състав:

  Председател: Георги Монов, главен експерт в сектор „Пазарни проучвания”, ДУССД;

  Членове:

  1. Васил Василев - старши юрисконсулт в сектор „ Правно нормативно обслужване”, ДУССД – МВР;

  2. Мария Христова – главен експерт в сектор „Финансово осигуряване”, ДУССД-МВР;

  3. Тодорка Василева - главен експерт в сектор „ Стопански дейности”, ДУССД-МВР;

  4. Петя Блажева – специалист в „ Инспекция за специализиран технически надзор”, ДУССД-МВР.

  Протоколът от заседанието на комисията се води от председателя на комисията. Председателят откри заседанието и изчете заповедта на възложителя за назначаване на комисия като обяви, че в указания краен срок за подаване на оферти- 17:00 часа на 20.03.2015 г., съгласно списък рег. № 5785р - 5299/ 21.03.2015 г., в деловодството на ДУССД са постъпили три оферти , както следва:

  1. „ЕТ „ Шанпинекс Т-53- Николай Томов” Вх.№ оф.- 578506-8/19.03.2015г. 14:24 ч.

  2. „Глобал Лифт” ООД Вх. № оф.- 578506-9/20.03.2015г. 13:39 ч.

  3. „Буллифт-Костов, Огнянов, Велеви и сие”СД Вх. № оф-578506-10/20.03.2015г. 15:18 ч.

  На заседанието присъства и управителя на фирма. „Глобал Лифт” ООД Никола Илиев Дзанков, съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

  Поради заболяване основния председател Даниела Бахчеванова е заменен с резервния председател Георги Монов.

  Поради ползване на платен годишен отпуск редовният член Емил Ерменков е заменен с резервния член Васил Василев.

  След запознаване със списъка на постъпилите оферти, председателят и членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2- 4 от ЗОП.

  Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите, както следва:

  1. Офертата на „ЕТ „ Шанпинекс Т-53- Николай Томов” е поставена в запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост и съдържа документация за участие. Членовете на комисията подписаха техническото предложение. Техническото предложение се подписа и от присъстващото лице. Членовете на комисията подписаха ценовото предложение, същото се подписа и от присъстващото лице.

  Стойността на ценовото предложение е 230.00 лв. без ДДС месечна такса и 2% търговска отстъпка от цената на дребно на резервните части.

  2. Офертата на „Глобал Лифт” ООД е поставена в запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост и съдържа документация за участие. Членовете на комисията подписаха техническото предложение и ценовото предложение.

  Стойността на ценовото предложение е 748.90 лв. без ДДС и  898.68 лв. с вкл. ДДС месечна такса и 25% търговска отстъпка от цената на дребно на резервните части с вкл. ДДС.

  Фирмата ще ползва подизпълнители.

  3. Офертата на „Буллифт-Костов, Огнянов, Велеви и сие” СД е поставена в запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост и съдържа документация за участие. Членовете на комисията подписаха техническото предложение. Техническото предложение се подписа и от присъстващото лице. Членовете на комисията подписаха ценовото предложение, същото се подписа и от присъстващото лице.

  Стойността на ценовото предложение е 714.90 лв. без ДДС и  856.80 лв. с вкл. ДДС месечна такса и 5% търговска отстъпка от цената на дребно на резервните части с вкл. ДДС.

  След приключване на публичното заседание на 24.03.2015г., основния член на комисията Емил Ерменков определен със заповед № 5785опз-11/23.03.2015г., взе участие в комисията, при разглеждането на документите на участниците, както следва:

  1. ЕТ „ Шанпинекс Т-53- Николай Томов” - комисията установи, че същите не отговарят на изискванията на публичната покана и приложенията към нея. Липсва документ по т. 3, глава ІІІ от „ Техническата спецификация” и ценовото предложение не е за цялата обществена поръчка. С оглед на гореизложеното комисията не допуска ЕТ „Шанпинекс Т-53- Николай Томов” до оценяване и класиране.

  2. „Глобал Лифт” ООД - комисията установи, че същите отговарят на изискванията на публичната покана и приложенията към нея.

  3. „Буллифт-Костов, Огнянов, Велеви и сие” СД - комисията установи, че същите отговарят на изискванията на публичната покана и приложенията към нея.

  Комисията допуска до оценяване и класиране офертите на участниците, както следва:

  „Глобал Лифт” ООД и „Буллифт-Костов, Огнянов, Велеви и сие” СД.

  Комисията разгледа и оцени офертите на допуснатите участници в съответствие с предварително обявения критерий – „икономически най-изгодна оферта” и извърши следното класиране:

  1-во място „Глобал Лифт” ООД с 748.90 лв. без ДДС и  898.68 лв. с вкл. ДДС месечна такса и 25% търговска отстъпка от цената на дребно на резервните части с вкл. ДДС и комплексна оценка Ki =95,91.

  2-ро място „Буллифт-Костов, Огнянов, Велеви и сие” СД с 714.90 лв. без ДДС и  856.80 лв. с вкл. ДДС месечна такса и 5% търговска отстъпка от цената на дребно на резервните части с вкл. ДДС и комплексна оценка Ki =92,00.

  Настоящият протокол се състави на 30.03.2015г., подписа се от всички членове на комисията и се предава на Възложителя.


  КОМИСИЯ:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........П............

  /Георги Монов/
  ЧЛЕНОВЕ:


  1..............П...................


  2...........П...................  Емил Eрменков  Мария Христова


  3............П........................


  4...........П..................


  Тодорка Василева  Петя Блажева
  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Управление на собствеността и социални дейности

  Скачать 50.26 Kb.