страница1/2
Дата19.02.2018
Размер0.59 Mb.

Упутство за припрему буџета Града Врања за 2014. годину


  1   2

Упутство за припрему Одлуке о буџету Града Врања за 2015. годину

Секретаријат за финансије и привреду
Group 14

Group 6

Број: 40-178/2014-06


Садржај: 1. Поступак, динамика и субјекти припреме буџета града Врања

и предлога финансијских планова директних буџетских корисника..........................3

 1. Основне економске претпоставке и смернице за припрему нацрта

буџета Града Врања.........................................................................................................4

 1. Опис планиране политике града Врања.........................................................................5

 2. Процене примања и издатака буџета града Врања

за буџетску и наредне две фискалне године.................................................................8

 1. Обим средстава који може да садржи предлог

финансијског плана буџетских корисника....................................................................11

 1. Техничке напомене у вези са попуњавањем образаца ..............................................18

Поштовани,

На основу члана 31. став 1. тачка 2. подтачка 1, члана 36. и 41. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013 и 108/2013 у даљем тексту: Закон), достављамо Вам Упутство за припрему Одлуке о буџету града Врања за 2015. годину.

Овогодишња локална буџетска кампања почиње без усвојене Фискалне стратегије за 2015-у годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину и Упутства за припрему одлуке о буџету локалних власти за 2015. годину због тога што Влада РС и Министартсво финансија нису усвојили и доставили наведена документа у Законом прописаном року (5. јул.). Поред тога, у току је расправа о нацрту новог Закона о финансирању локалне самоуправе који ће, уколико буде усвојен са предложеним решењима, према процени Министарства имати негативан нето ефекат на буџет Града у износу око 150 милиона динара. Такође најаве појединих чланова Владе РС о смањењу плата у јавном сектору за 10% треба схватити као веома известан исход што ће додатно умањити порез на зараде – најважнији појединачни приход локалне самоуправе. Ово Упутство је, међутим, израђено на основу важећег Закона о финансирању локалне самоуправе и постојећих основица за обрачун и исплату плата у јавним службама те уколико се предложена решења усвоје, Секретаријат ће благовремено, након добијања Упутства из Министарства финансија доставити допуњено Упутство за припрему Одлуке о буџету града Врања за 2015. годину са свим неопходним информацијама.

У складу са чланом 112. Закона, 2015. година је означена као година у којој се прелази са линијског на програмско буџетирање, што ће утицати на промену у начину на који буџетски корисници припремају своје предлоге финансијских планова. У току је усаглашавање методологије израде програмског буџета између Министарства, СКГО-а и експерата из програма Европске уније “Exchange 4” која ће бити јединствена за све локалне самоуправе. Након усаглашења и утврђивања јединствених образаца за попуњавање фининасијских планова које се очекује средином августа, Секретаријат ће доставити инструкције свим буџетским корисницима и организовати секторске радионице на којима ће се дефинисати програмска структура буџета Града Врања.

На основу члана 27е. Закона и пројекција Народне Банке Србије1, прикупљени су основни макроекономски подаци који су потребни за давање смерница за припрему финансијских планова буџетских корисника. Буџетски корисници треба да искористе период одлагања активности Владе РС на припреми и усвајању Фискалне стратегије за 2015. годину и да се пословним планирањем припреме за што квалитетнији предлог финансијског плана за 2015. годину.

Упутство које вам достављамо у прилогу, садржи основне економске прет­поставке, смернице и параметре на основу којих израђујете Предлог финансијског плана за 2015. годину и наредне две фискалне године. Директни корисници буџета су одговорни да упутство са одговарајућим обрасцима доставе индиректним корисницима буџета у својој надлежности.

Предлог финансијског плана за буџетску и наредне две фискалне године треба доставити на прописаним обрасцима који су доступни на градском сајту www.vranje.org.rs и у служби буџета Града Врања. Предлог се доставља у писаном облику, потписан од стране директора и оверен печатом. Предлог мора бити са писаним образложењем за сваку врсту расхода и са наведеном правном основом и извором финансирања.

У складу са буџетским календаром рок за доставу предлога финансијских планова је 1. септембар 2014. године када су директни корисници буџета обавезни према Закону о буџетском систему да доставе своје предлоге Секретаријату за финансије и привреду. За све додатне информације око припреме финансијских планова можете се обратити Служби буџета на телефон 017/402-374 или мејлом на budzet@vranje.org.rs .

Срдачан поздрав.

Начелник Секретаријата

Драгица Настић

1. Поступак, динамика и субјекти припреме буџета града Врања

и предлога финансијских планова директних буџетских корисника

У складу са одредбама Закона, по доношењу Фискалне стратегије и Упутства за израду одлуке о буџету локалне власти од стране Републике Србије, јединице локалне самоуправе доносе Упутство за израду буџета за своје буџетске кориснике. Упутство треба да садржи следеће елементе: 1. основне економске претпоставке и смернице за припрему нацрта буџета јединице локалне самоуправе;

 2. опис планиране политике локалних власти;

 3. процене примања и издатака буџета јединице локалне самоуправе за буџетску годину и наредне две фискалне године;

 4. обим средстава који може да садржи предлог финансијског плана директног корисника средстава буџета локалних власти за буџетску годину, са пројекцијама за наредне две фискалне године;

 5. структуру и елементе финансијског плана буџетског корисника;

 6. смернице за креирање садржаја буџетског програма;

 7. шифре и називе циљаних буџетских програма на основу којих ће се правити оперативни и финансијски планови буџетских корисника, као и обим и структуру буџетских средстава која че бити расположива за њихово реализовање у пракси;

 8. смернице за припрему средњорочних планова директних буџетских корисника;

 9. поступак и динамику припреме буџета јединице локалне самоуправе и предлога финансијских планова директних буџетских корисника.

На основу садржаја Упутства за припрему буџета, директни буџетски корисници израђују предлог финасијског плана и достављају га локалном органу управе надлежном за финансије. Предлог финансијског плана се састоји из писаног објашњења и табела које су саставни део овог упуства. Приликом попуњавања ових образаца, поред распоређивања средстава утврђених предложеним обимима, корисници планирају и расходе који се финансирају из других извора.

Индиректни буџетски корисници су обавезни да припреме предлог финансијског плана на основу смерница које се односе на буџет јединице локалне самоуправе. Финансијски планови индиректних корисника буџетских средстава достављају се директним буџетским корисницима у року који одреди надлежни директни буџетски корисник и чине саставни део предлога финансијског плана директног буџетског корисника.

Предлози финансијских планова директних буџетских корисника морају бити достављени надлежном органу који руководи процесом планирања најкасније до 1. септембра текуће буџетске године. Локални орган управе надлежан за финансије може да тражи податке непосредно од индиректног буџетског корисника о његовом финансирању, који су неопходни за припрему нацрта одлуке о буџету.

Након што у датом року прикупи сва потребна документа и инфомације, локални орган управе надлежан за финансије отпочиње процедуру разматрања предлога и захтева корисника буџетских средстава. Оно се врши на основу њихове усаглашености са циљевима локалне политике утврђене Упутством, предложеним обимом њихових примања и издатака, као и анализом других података и објашњења који се налазе у предлогу финансијских планова.

Ради добијања коначног увида у обим и структуру буџетских средстава, локални орган управе надлежан за финансије сагледава садржај ревидиране Фискалне стратегије. Ревидирана Стратегија садржи и преглед ненаменских и наменских трансфера из буџета Републике Србије појединачно за сваку јениницу локалне самоуправе у земљи. Локални орган управе надлежан за финансирање треба да уради, а потом и достави нацрт одлуке о буџету надлежном изршном органу до 15. октобра текуће буџетске године.

Извршни орган локалне власти дужан је да утврди предлог одлуке о буџету и да га локалној скупштини проследи најкасније до 1. новембра. Уколико надлежни извршни орган локалне власти не достави предлог буџета локалној скупштини, она има право да самостално припреми и донесе акт о буџету, чиме је онемогућена парализа у функционисању законодавног тела услед политички узрокованих проблема или лошег рада носилаца извршне власти. То мора бити урађено најкасније до 20. децембра текуће буџетске године. Пет дана касније, локални орган управе надлежан за финансије дужан је да достави одлуку о буџету Министарству финансија.

Имајући у виду да процес буџетирања чини важан сегмент стратешког управљања јединицом локалне самоуправе, процедуре финансијског планирања везане су за процедуре стратешког и оперативног планирања. Због тога, израда програмског буџета почиње још у првом и другом кварталу године, када се утврђују кључне детерминанте, полуге, субјекти и елементи управљања финансијским и другим системима Града.2. Основне економске претпоставке и смернице за припрему нацрта буџета града Врања

На основу последњих пројекција Народне Банке Србије, Републичког Завода за статистику и Министарства финансија и привреде кретање макроекономских индикатора Србије дато је у следећој табели :СРБИЈА

Остварење 2013

Процена

Пројекција

2014

2015

2016

2017

БДП, у мил. евра

31.994

32.473

33.447

34.617
БДП, годишње стопе реалног раста, %

2,5

1,5 %

3,0%

3,5%
Инфлација, крај периода, у %

2,2

2,8%

4% ±1,5%

4% ±1,5%
Републички буџетски дефицит % БДП

-4,8

-6%


Јавни дуг Републике Србије % БДП

63,8

64,9

66,1

66,0
Као што се из табеле види релативно ниска вредност БДП-а и стопа раста у наредним годинама недовољни су да у кратком року стабилизују систем јавних финансија Републике Србије и врате буџетски дефицит и јавни дуг у границама одрживог. Буџетски дефицит од -8,4% БДП-а у првом кварталу 2014. године је највиши у Европи што захтева хитну и темељну консолидацију јавних финансија. Најаве чланова Владе РС о неопходности смањења јавне потрошње пре свега зарада у јавном сектору ће наравно имати утицај и на зараде запослених у јединицама локалне самоуправе. Такође, најаве о измени Закона о финансирању локалне самоуправе и смањењу удела локалних самоуправа у порезу на зараде и осталим порезима на доходак грађана, имаће тешке последице на буџете локалних самоуправа и довести многе у немогућност финансирања редовних законом утврђених надлежности. Оно што преостаје локалним самоуправама у оваквом макроекономском окружењу је покушај да локалном пореском политиком ублаже смањење уступљених прихода и трансфера, и да са друге стране учине све како би сопствену јавну потрошњу ускладиле са реалним могућностима.

3. Опис планиране политике града Врања

У периоду од 2015. до 2017. године град Врање ће обављати изворне, поверене и пренесене надлежности у складу са Уставом Републике Србије и Законом о локалној самоуправи, као и другим законским и подзаконским актима којим се регулише ова област у земљи. Сходно томе, Град ће наставити са пословима: • урбанизма и просторног планирања;

 • изградње и одржавања локалне комуналне и саобраћајне инфраструктуре;

 • обављања комуналних послова, као што су прикупљање и одношење смећа, управљање отпадних водама, водоснабдевање и топлификација и др.;

 • одржавања и изградње јавне расвете;

 • вођења бриге о зеленим површинама, локланим парковима и објектима за рекреацију;

 • уређења локалног саобраћаја и јавног транспорта;

 • организације културних и спортских активности и манифестација;

 • установљења и рада локалних установа у култури;

 • вођења политике локалног економског развоја;

 • опорезивања, финансијског управљања и буџетирања;

 • пружање осталих услуга грађанима и привреди у складу са Законом.

Наравно у складу са уставно-правним поретком земље, град Врање ће обављати поверене и пренесене послове из области:

 • државне управе;

 • социјалне заштите;

 • здравствене заштите;

 • предшколског, основног и средњег образовања;

 • екологије и очувања животне середине.

 • рада инспекцијских служби и сл.

Поред вршења законом обавезујућих активности, град Врање ће радити у складу са приоритетима, стратешким циљевима и програмима који су дефинисани Стратегијом одржвивог развоја града Врања за период од 2010 до 2019. године и Планом капиталних инвестиција града Врања за период од 2012. до 2016. године.

Сходно визији развоја у будућности која гласи: „Врање модеран град у Европској унији“ град Врање је утврдио следеће приоритете, стратешке циљеве и програме у периоду од 2012 до 2016. године:


 • Развој привреде и запошљавање,

 • Отварање новог инвестиционог циклуса,

 • Развој пољопривреде и села,

 • Смањење јавне потрошње кроз финансијску дисциплину,

 • Наставак успешне и професионалне сарадње са донаторима,

 • Свеобухватна социјална заштита.

Сходно садржају Плана капиталних инвестиција града Врања за период од 2012 до 2016. године град Врање је утврдио следеће капиталне пројекте који би требало да се реализују у периоду од 2014 до 2018. године:Табела – Листа капиталних пројеката који ће бити реализовани у периоду од 2014 до 2018. године

Ред.

број


Назив пројекта

Опис пројекта

Орган. јед. одговорна за реализацију

пројекта


Предвиђени обим расхода

у мил динИзвори финансирања

Предвиђена динамика радова

Тренутни статус пројекта

Поч.

Крај

1

Реконструкција Позоришта „Бора Станковић“

Изградња зграде Позоришта и уградња потребне опреме

Град Врање

120,0

Буџет: 9,0

Сеп 2013.

Сеп. 2015.

Урађена планска докум., добијање потребних дозвола у току

Буџет РС: 25,0

Донације : 8,0

Задуживање: 50,0

Други изв.: 28,0

3

Изградња комуналне инфраструјтуре у индустријској зони „Бунушвац“

Повезивање индустријске зоне са коридором 10 , изградња саобраћајне и канализационе инфраструктуре у Зони.

Град Врање

600,0

Буџет: 30

2014

2016

Планска документација урађена, потребно да Република одобри средства


Буџет РС : 570,0

Донације:

Задуживање:

Други изв.:

5

Изградња постројења за прераду отпадих вода

Фабрика за прераду отпадних вода ће омогућити уклањање нечистоћа из воде која се испушта из кућних, индустријских и пословних објеката као и површинског одвода

Град Врање

3.000,0

Буџет:

2014

2018

Урађена планска документација, средства су обезбеђена из ИПА фонда и републичког буџета

ИПА фонд: 2.640,0

Буџет РС: 360,0

Задуживање:

Други извори:

4. Процене примања и издатака буџета града Врања за буџетску годину и наредне две фискалне године
У јеку расправе о нацрту Закона о финансирању локалне самоуправе као и стању јавних финансија на републичком нивоу, без Упутства Министарства финансија, велики је изазов извршити поуздану пројекцију прихода Града за буџетску 2015. и наредне две године. Последњом пореском реформом (јун 2013.) смањена је стопа пореза на зараде са 12,0% на 10,0% и подигнут неопорезиви износ са 8.667 на 11.000 динара што је за последицу имало смањење прилива у буџет од 80 милиона динара само у другом полугодишту 2013-те године и 43 милиона у првом полугођу 2014-те у односу на исти прериод претходне године. Такође порез на приходе од непокретности који је годинама био стабилан извор финансирања је постао приход Републике и по том основу Град губи 20-25 милиона динара годишње. Накнада за коришћење грађевинског земљишта која је годишње доносила 50-55 милиона динара је укинута а као компензација остављен је простор локалним самоуправама да кроз порез на имовину надомести део изгубљених прихода. Код изворних прихода извршено је повећање код накнаде за заузеће јавне површине у пословне сврхе јер се очекује да ће иземенама Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на територији града Врања прецизно регулисати и уредити постављање барака, киоска и других монтажних објеката у граду уз свеобухватну наплату закупа. Што се тиче примања од задуживања иако град Врање није искористио маргину за задуживање, реална је могућност да даље интензивно задуживање, како би се надоместио недостатак текућих прихода, поремети финансирање редовних надлежности Града (кашњења у исплатма зарада, сталних трошкова итд.). Због тога је потребно да само они капитални пројекти који су кључни за функционисање и развој Града буду финансирани из кредита. Уколико се не десе нека изразито позитивна дешавања на страни прихода такво стање ће бити све до краја 2016. године када се завршава отплата највећих кредита.

У наредној табели приказана је процена прихода и примања за 2014. година са пројекцијама за 2015. и 2016. годину.


Табела - Пројекција обима и структуре буџетских прихода у периоду од 2015-2017.године

Класа/Категорија/Група

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

План за 2014.

План за 2015.

План за 2016.

План за 2017.

 

Пренета средства из претходне године

98.700.000

35.000.000

30.000.000

30.000.000

700000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

1.992.870.000

1.864.730.000

1.939.000.000

1.997.045.000

710000

ПОРЕЗИ

1.212.330.000

1.074.510.000

1.137.521.000

1.191.350.000

711000

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

880.820.000

755.000.000

800.511.000

840.440.000

713000

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

194.000.000

178.000.000

189.000.000

196.500.000

714000

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

62.510.000

66.510.000

69.010.000

71.410.000

716000

ДРУГИ ПОРЕЗИ

75.000.000

75.000.000

79.000.000

83.000.000

730000

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

435.100.000

441.000.000

451.000.000

461.000.000

732000

ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА

100.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

733000

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

435.000.000

440.000.000

450.000.000

460.000.000

740000

ДРУГИ ПРИХОДИ

343.440.000

346.220.000

347.620.000

341.195.000

741000

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

158.910.000

156.100.000

152.400.000

140.575.000

742000

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

149.030.000

151.120.000

155.220.000

157.820.000

743000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

14.000.000

15.500.000

15.500.000

16.300.000

744000

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

745000

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

20.000.000

22.000.000

23.000.000

25.000.000

770000

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

2.000.000

3.000.000

3.500.000

3.500.000

800000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

900000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

197.360.000

100.000.000

50.000.000

100.000.000

7+8+9

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ

2.191.230.000

1.965.730.000

1.990.641.000

2.098.045.000

3+7+8+9

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

2.289.930.000

2.000.730.000

2.020.641.000

2.128.045.000

 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА

117.470.000

120.000.000

123.000.000

125.000.000

3+7+8+9+ Сред. Буџ. Корис. из осталих извора

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

2.407.400.000

2.120.730.000

2.143.641.000

2.253.045.000
  1   2

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Упутство за припрему буџета Града Врања за 2014. годину