• Хүгжөөлгын
 • Хэшээлэй янза

 • Скачать 23.64 Kb.


  Дата16.05.2017
  Размер23.64 Kb.
  ТипУрок

  Скачать 23.64 Kb.

  Урока Хэшээлэй сэдэб: «Үнэн нүхэр» Б. Н. Ябжановай "Хэрмэшэ" гэhэн рассказай удхаар. Хэшээлэй зорилго: Һургалгын: Б. Н. Ябжановай "  Хэшээлэй өөр шэнжэлэл. (Самоанализ урока)

  Хэшээлэй сэдэб: «Үнэн нүхэр»

  Б.Н.Ябжановай “Хэрмэшэ” гэhэн рассказай удхаар.

  Хэшээлэй зорилго:

  Һургалгын: Б.Н.Ябжановай “Хэрмэшэ” гэhэн рассказ соогоо Хэрмэшын дүрэ зураглан харуулхадаа, тэрэнэй эзэндээ үнэн сэхэ байhыень элирүүлхэ, уран аргануудые оложо, текстээр ажалябулалгын дадалаа үргэдхэхэ.

  Хүгжөөлгын: Һурагшадые шэнжэлгын ажалай дүршэлтэй болгохо,

  аман хэлэлгэ, уран уншалга хүгжөөхэ.  Хүмүүжүүлгын: Хани нүхэдтөө дурлал, үнэн ябалга hурагшадта хүмүүжүүлхэ,

  Хэшээлэй янза: Эрдэм мэдэсэ гуримшуулгын хэшээл.

  Хэшээлэй түхэл: хэшээл-наадан. 7 классай һурагшадта тааруу гэжэ һанагдана.

  Хэшээлэй хэрэгсэлнүүд: номууд, мультимедиа проектор, карточканууд (синквейн зохёохо), жетонууд

  Багшын оролто үгэ соогоо хэшээлэй зорилго зүбшэн хэлсэлгэ: “Хэрмэшэ” гэһэн зохёолоор эрдэм мэдэсэеэ гуримшуулжа, текстээр ажалябуулга хэхэбди, уран аргануудые элирүүлжэ һурахабди.  1 “Би шамда ши намда” –гэрэй даабари шалгалга- (зүб харюу-10) балл

  2 наадан һурая – слайдаар 3 һорилго –самбарта үгэ тааха: 1-ангууша, 2 - шандага

  4Синквейн зохёолго (гол герой-абари зан-дүрэ)

  5 Тобшолол гаргалга (капитанууд)

  Хэшээл 4 шатаһаа бүридөө, шатануудай дундаа хэгдэһэн тобшолол тэдэниие ухаа дараалан холбоно. Мэдэсэ гуримшуулгын хэшээл үнгэргэхэдөө заншалта бэшэ түхэл хэрэглэхэдэ зохид байдаг, юундэб гэхэдэ үхтбүүдэй һонирхол татагдана.

  1 шата “Би шамда ши намда” –гэрэй даабари шалгалга. Өөһэдөө асуудал бэлдэхэдээ текстээ һайнаар уншахаяа оролдоно, һургалгын зорилго бэелүүлэгдэнэ.

  2 шата “Наадан һурая” – эндэ һурагшад асуудал шэлэхэ эрхэтэй болоно, тиихэдээ үхибүүд хабаа мэдэхэ шэлэхэ дадалтай болоно, ехэ балл абахаяа оролдожо, эрмэлзэлтэй ябалга хүгжөөнэ.  3 шата һорилго –самбарта үгэ тааха: 1-ангууша, 2 – шандага –шалааяа гаргалга баһал нэгэ удхатай болгохоёо оролдооб.

  4 шата Синквейн зохёолго (гол герой-абари зан-дүрэ) эндэ хадаа С.Ж. Балдановай буряад литературын программын ёһоор 7 класста зохёол үзэгдэхэдээ герой- абари зан-дүрэ (герой- характер – образ ) гэһэн шугам хараалагдана. Тиимын тула Синквейн гээшэ шэнжэлэл, шүүмжэлэл хэлгын, тобшолол гаргалгын хэрэгсэл болоно. Энэ арга ямар нэгэн ойлгосо hурагшадай ойлгожо абахадань, өөрынгөө бодомжололго, hанамжа хэлэхэдэнь туhалха аргатай болоно.

  5 шата Тобшолол гаргалга (капитанууд) - эндэ һурагшад абаһан сэгнэлтэеэ өөһэдөө дурадхахадаа хэһэн ажалайнгаа хүлһэ мэдэрнэ, (реальное ощущение заработанного на уроке, появляется дальнейший стимул) дүн гарагажа һурана.

  Гэрэй даабари зохёохы удахатайгаар үгтөө.

  Бүхы дээрээ хэшээл үрэ дүнтэйгээр үнгэрөө гэжэ һананам, һурагшадай дурадхал хэшээлэй сэдэб тэй тааруу байгаа. Үхибүүд һэргэлэн дорюн байгаа, хэшээл үргэн олоной зангаар (демократично) үнгэргэгдөө гэжэ һананам.


  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Урока Хэшээлэй сэдэб: «Үнэн нүхэр» Б. Н. Ябжановай "Хэрмэшэ" гэhэн рассказай удхаар. Хэшээлэй зорилго: Һургалгын: Б. Н. Ябжановай "

  Скачать 23.64 Kb.