• ІІ .НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ
 • ІV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
 • V. ИМУЩЕСТВО.ИСТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
 • VІ. Управление
 • VІІ. Органи на читалището
 • VІІІ. Допълнителни разпоредби • Дата02.09.2018
  Размер72 Kb.

  Устав На Народно читалище „Христо Ботев-1985” с. Боян Ботево общ. Мин бани обл. Хасково І. Общи положения чл Народно читалище с наименование „Христо Ботев-1985”  Устав
  На Народно читалище „Христо Ботев-1985” с.Боян Ботево общ.Мин.бани обл.Хасково

  І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Народно читалище с наименование „Христо Ботев-1985” и седалище в с.Боян Ботево област Хасково е самостоятелно самоуправляващо се културно просветно сдружение на населението в селото,изградено на принципите на демократизма и доброволността.

  Чл.2. Читалището е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществена полезна дейност на основата на действуващото в страната законодателство,на Устава и на решенията на Общото събрание.


  ІІ .НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

  Чл.3. Наименованието на читалището е НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ-1985”,което се изписва на латиница при кореспонденция с чужбина.

  Чл.4. Седалище и адрес на управление на Читалището е с.Боян Ботево, община Минерални бани ,област Хасково.
  ІІІ. ЦЕЛИ

  Чл.5.Читалището представлява и защитава правата и интересите на своите членове.

  Чл.6.Читалището задоволява потребностите на гражданите,свързани с :

  (а)създаване условия за развитие и изява на творческите способности на населението;

  (б)запазване на местните обичаи и традиции,опазване и разпространение на духовните цености;

  (в)разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценостите и постиженията на науката,изкуството и културата;

  (г)възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;

  (д)осигуряване на достъп до информация;  ІV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

  Чл.7.Читалището има предет на дейност: 1.да урежда и поддържа общо достъпна библиотека,фото-,фоно-,видеотека,както създаванеи поддържане на електронни и информационни мрежи.

  2.да организира школи,кръжоци,курсове,клубове,празнненства,концерти,чествувания и младежки дейности.

  3.да събира и разпространява знания за родния край.

  4.да създава и съхранява музейни колекции,съгласно закона за културното наследство.

  5.предоставяне на конпютърни и интернет услуги.

  6.да извършва допълнителни дейности,свързани с предмета на основната дейност и действащото законодателство.

  7.читалището няма право да предоставя собствено или ползвано имущество възмезно или безвъзмезно.  V. ИМУЩЕСТВО.ИСТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

  Чл.8.Имуществото на Читалището се състои от право на собственост и от други вещни права,вземания,ценни книжа,други права и задължения.

  Чл.9.Читалището набира средства от следните источници:

  1.членски внос

  2.културнопросветнаи информационна дейност

  3.субсидия от държавния и общинския бюджет

  4.наеми от движима и недвижима имущество

  5.дарения и завещания

  6.други приходи

  Чл.10.рамерът на членския внос се определя от Общото събрание ежегодно.

  Чл.11.Членския внос се плаща наведнъж в края на всяко тримесечие на текущата календарна година.

  Чл.12.Разходите на Читалището се извършват съобразно годишния бюджет,изготвен от Настоятелството и приет от Общото събрание.

  Чл.13.1.Предложенията за годишната субсидия на читалищата,нормативния механизъм за тяхното разпределение се определят от Министерството на културата,съгласувано с областната администрация и общината.

  2. с решение на общинския съвет читалището може да бъде финансирано допълнително над определената по ал./1/ субсидия със средства от собствените приходи на общината.

  3.гласуваната от общинския съвет субсидия на читалището определена на основата на нормативи и по реда на ал.2 не може да се отклонява от общината за други цели.

  Чл.14.Читалищното настоятелство изготвя годишен отчет за приходите и разходите,които се приемат на общо събрание и се представя в общинска администрация на община Минерални бани.  VІ. Управление Чл.15.Членовете на читалището са индивидуални,колективни и почетни.

  1.индивидуалните членове са български граждани.Те биват действителни и спомагателни:

  а)действителни членове са лица над 18 год.,които участват в дейността на читалището,редовно плащат членски вност и имат право да избират и да бъдат избирани.

  б)спомагателни членове са лица до 18 год.,които нямат право да избират и да бъдат избирани.Те имат право на съвещателен глас.

  2.Колективните членове съдействат за осъществяване целите на читалищата и имат право на един глас в общото събрание.Колективни членове могат да бъдат:

  а)професионални организации;

  б)стопански организации;

  в)търговски дружества;

  г)кооперации и сдружения;

  д)културно-просветни дружества и любителски клубове и творчески колективи.

  3.Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с изключителни заслуги за читалището.

  VІІ. Органи на читалището

  1.Общо събрание То се състои от всички членове на читалището имащи право на глас и може да:

  а)изменя и допълва устава;

  б)избира и освобождава членове на Настоятелството,Проверителната комисия и Председателя;

  в)изключва членове на читалището;

  г)приема бюджета на читалището;

  д)приема годишния отчет до 31.03.на следващата година;

  е)определя размера на членския внос;

  ж)отменя решения на органите на читалището;

  з)взема решения за откриване на клонове на читалището,след съгласуване с общината;

  и)взема решения за прекратяване на читалището;

  й)взема решения за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството или на отделни читалищни членове Чл.17.Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на читалището.

  Чл.18.Редовното общо събрание на читалището се свиква от Настоятелството най-малко веднъж годишно.Извънредно общо събрание може да бъде свикано по решение на Настоятелството и по искане на Проверителната комисия или на една трета от членовете на читалището с право на глас.

  Чл.19.Общото събрание се свиква с писмена покана,която трябва да съдържа-дневния ред,датата,часа,място на провеждането му и кой го свиква.Тя трябва да бъде получена срещу подпис или връчена не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането.

  Чл.20.Общото събрание е законно,ако присъствуват най-малко половината от имащите право на глас членове на читалището.При липса на кворум,събранието се отлага с един час.Събранието е законно,ако на него присъствуват не по-малко от една трета от членовете при редовно общо събрание и не по-малко от половината плюс един при

  извънредно общо събрание.

  Чл.21.Решенията по чл.16,ал.1,т.а),в),ж),з),и) се вземат с мнозинство най-малко две трети от всички членове,останелите решения се вземат с мнозинство на повече от половината от присъсващите членове.

  Чл.22.Две трети от членовете на общото събрание на Народното Читалище могат да предявят иск пред окръжния съд по седалището на читалището,за отмяна решение на общото събрание,ако то противоречи на закона или устава.

  Чл.23.Искът се предявява в едноседмичен срок от узаконяването на решението,но не по-късно от 1 год. от датата на вземане на решението.

  Чл.24.Прокорорът може да иска от откръжния съд по седалището на Читалището да отмени решение на общото събрание,което противоречи на Закона или устава.

  2.Настоятелство Той е изпълнителен орган на читалището,което се състои най-малко от 3 членове,избран за срок от 3 год.Те не трябва да имат роднински връзки по права и съребреина линия до 4 степен.Може:

  а)да свиква общото събрание;

  б)да осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

  в)да поготвя и внася в общото събрание проект за бюджет на Читалището и утвръждава щата му;

  г)да подготвя и внася отчет за дейността на Читалището;

  д)да назначава секретаря и утвъръждава длъжностната му характеристика.

  Чл.25.Настоятелството взема решения с мнозинство повече от половината на членовете си.

  Чл.26.Председателят на Читалището е член на Настоятелството и се избира от общото събрание за срок от 3 год.Той може:

  а)да организира дейността на Читалището;

  б)да представлява Читалището;

  в)да свиква и ръководи заседанията на Настоятелството;

  г)да представлява Общото събрание;

  д)да отчита дейността си пред Настоятелството;

  е)да сключва и прекратява трудовите договори със служителите съобразно бюджета на Читалището и въз основа решение на Настоятелството.

  Чл.27.Секратарят на Читалището:

  а)организира изпълнението на решенията на Настоятелството,включително решенията

  за изпълнението на бюджета;

  б)организира текущата основна и допълнителна дейност;

  в)отговяра за работата на щатния и хоноруван персонал;

  г)представлява Читалището заедно и поотделно с председателя.

  Чл.28.Секретарят не може да е в роднински връзки с членове на Настоятелството и на Проверителната комисия.

  3.Проверителна комисия : Състои се най-малко от трима членове,избрани за срок от 3 год.

  1.Членовете на Проверителната комисия не могат да бъдат лица,които са в трудовоправни отношения сЧиталището или са роднини на членовете на настоятелството,на Председателя или на секретаря по права линия,съпрузи,братя,сестри и роднини по сватовство от първа степен.

  2.Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на Настоятелството,Председателя и секретаря на Читалището по спазване на закона, устава и решенията на Общото събрание.

  3.При констатирани нарушения,Проверителната комисия уведомява Общото събрание на Читалището,а при данни за извършено престъпление и органите на прокуратурата.

  Чл.29.Не могат да бъдат избирани за членове на Настоятелството,Проверителната комисия и за секретари лица,които са осъждани за лишаване от свобода,за умишлени престъпление от общ характер.

  Чл.30.Членовете на Настоятелството,Председателят и секретарят дават декларации за конфликт на интереси при условията и по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

  VІІІ. Допълнителни разпоредби

  Чл.31.Читалището има кръгъл печат с надпис ”Народно читалище Христо Ботев-1985” с.Боян Ботево обл.Хасково.

  Чл.32.Празници на Читалището са:23 май-ден на библиотечните работници и 24 май-Ден на Св.св.Кирил и Методий,на славянската писменост и на българската просвета и култура.

  Настоящият устав съдържа 6 машинописни страници и никакви поправки по тях,освен чисто граматически нямат правна сила ,ако не са вписани в регистъра на Окръжен съд-Хасково.

  Настоящият устав е съставен в два еднообразни егзенпляра-за съда и за архива на Читалището.При нужда от него могат да бъдат изготвени заверени преписи.

  Председател:..........................                       /Шенай Иляз/

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Устав На Народно читалище „Христо Ботев-1985” с. Боян Ботево общ. Мин бани обл. Хасково І. Общи положения чл Народно читалище с наименование „Христо Ботев-1985”