страница10/15
Дата29.01.2019
Размер4.45 Mb.

Утвърдил: танер али кмет на община антоново


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Антоново

Актуализиран 2015 г.
І. ИЗВОД ОТ АНАЛИЗА И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАРИ

1.Същност и опасности. Пожарът е извънредна ситуация, свързана с неконтролирано горене, което нанася големи и често непредвидими щети. Пожари в населените места на общината могат да възникнат в резултат на късо съединение в ел.инсталациите или нарушение в работния цикъл на производствени предприятия, бензиностанции, поради човешка намеса или природно бедствие, извънредна ситуация. Пожарът може да обхване значителна територия и да се разрасне към населени места, стопански постройки, трайни насаждения (гори), сечища или зърнено-житни култури. При разпространение на пожара в населени места може да е необходимо да се предприемат извънредни защитни мерки: извеждане и/или евакуиране на хора към съседни общини, поради заплаха за живота и здравето им (наличието на вредни газове във въздуха, отделяни при горенето. При възникване на пожар ще се създаде сложна обстановка в резултат, на която ще има риск за населението и екологичното равновесие в общината, ще има големи имуществени и финансови загуби:

1.При пожар в земеделска територия ще бъде унищожена земеделска продукция и ще има голяма загуба на финансови средства.

2.При пожар в горския фонд ще бъде унищожена ценна дървесина, флора и фауна. Ще има дълъг период на възстановяване (вкл.и на екологичното равновесие.

3.При силен вятър има опасност от разрастване на пожара към населените места, както и опасност за живота и здравето на участниците в пожарогасенето.

4.Висок риск от възникване на пожар през отоплителния сезон в публични и частни жилищни сгради - опасност за живота и здравето на възрастни, инвалиди и неподвижни хора, както и за малки деца /заключени или оставени сами вкъщи/; загуба на движимо и недвижимо имущество; обгазяване на хора с вредни газове, отделяни в процеса на горене.

5.При пожар в бензиностанции с газ-станции и в промишлени обекти, работещи със съдове под налягане има риск от взрив и нанасяне на значителни щети на сгради, съоръжения.

Опасните въздействия на пожара върху човешкия организъм често се подценяват. Те са резултат не само от високата температура, но и отделяните токсични продукти при горенето на синтетични материали, използвани в бита.
2.Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни обекти и съоръжения. Обектите, в които има риск от възникване на пожари са, както следва:
2.1.Обекти с пожароопасен характер  • „ЗПЗС”- П.Миланов гр.Антоново

  • Бензиностанция и газо-станция „Йоана”

  • Бензиностанция „Петрол” – Русе

  • Бензиностанция „ШЕЛ” България - София

  • Газо-станция „ШЕЛФ-ГАЗ”- Русе

  • Бензиностанция „СИМИ” ЕООД – гр.Елена с.Стеврек

  • Бензиностанция „ЕЛИЦА” с.Моравка

  • Чай „Биопрограма ЕООД”гр.Антоново2.2.Обществени сгради:

Опасни в пожаротехническо отношение са сградите:

- Читалищa – 11бр.

- Училища - 6 бр

- Общинска администрация;

Рискът от възникване на пожари в обществени и жилищни сгради, и в други закрити помещения се увеличава през зимния сезон, следствие от използването на отоплителни уреди.2.3.Сгради на земеделски кооперации, в които местодомуват селскостопански машини и се съхраняват горива за МПС и др. леснозапалими вещества;
2.4.Горски и полски пожари:

Пожароопасни са всички горски масиви намиращи се на територията на общината-192 хил.дек. Особено опасни за запалване са по време на засушаванията през месеците юни, юли , август и септември и най-честите горски пожари стават в райони където преминават пътища. От Дирекция по горите - гр.Шумен за тези периоди се отдава Заповед за пожарогасителните мероприятия за горите /изготвят се планове за защита на горските територии от пожари/. Ежегодно кметовете на населените места по искане на Горските стопанства и Гражданска защита назначават гасачески групи. От горските пожари опасни са върховите с разпространение по короните на дърветата, а не толкова ниските с разпространение по суха трева и шума. Полски пожари в общината са възможни през месеците юни,юли и август по посевите от зърнени култури. Характерни са пожарите по зърноприбиращата техника и по извозващата техника.Чести причини за разпространение на пожарите в горите са запалванията на стърнища. Ежегодно се отдава заповед от кмета на общината за мерки по противопожарната охрана за жътвения сезон. И при двата вида пожари – горски и полски съществува риск от разрастване на пожара. При усложняване на метеорологична обстановка - наличие на силен вятър могат да възникнат нови огнища на горене на голямо разстояние от основното огнище на пожара, причинени от падащи искри и въглени. Пожарът може да обхване значителна територия и да се разрасне към населени места, стопански постройки, трайни насаждения (гори), сечища или зърнено-житни култури.2.5.Транспортни пожари

Транспортни пожари са възможни при превоз на коли с цистерни от лесно запалими течности - бензин,спирт и др. При създадена пожарна обстановка първоначално се задейства РСПБЗН- Антоново


ІІ. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ПОЖАРИ. ОТГОВОРНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ.

1.Разработване и поддържане на плана за защита при бедствия в актуално състояние.

Отговорни длъжностни лица

- Кмет на общината; - гл.специалист»ЗН, ОМП и ЗРКИ»;2.Превантивни дейности за намаляване на риска

2.1.Разпореждане на мерки за противопожарна защита (планове, инструкции, заповеди) във всички организации на бюджетна издръжка и контрол по изпълнението.

2.2.Разпореждане на мерки за противопожарна защита в горския и полски фонд в зависимост от характера на извършваните пожароопасни дейности от пчелари, пастири; земеделски производители (при прибиране на реколтата), туристи.

2.3.Регулярно зареждане на пожарогасителните средства в сградите – общинска собственост, проверка и профилактика; провеждане на обучения и инструктажи за работа с пожарогасители.

2.4. Профилактика на отоплителни инсталации и проверка за спазване на правилата за пожарна безопасност на сградите – общинска собственост: административни, учебни, детски, социални заведения, читалища, клубове на инвалида и пенсионера, сгради за спорт и развлечения, предоставени под наем на физически и юридически лица в общината.

2.5.Поддържане на противопожарни хидранти и водоеми в населените места в добро експлоатационно състояние - профилактика и обозначаване, почистване на района около тях. Поддържане на пътища и осигуряване на достъпа на противопожарен автомобил до противопожарните хидранти и водоеми (приоритетно през зимния период).

2.6. Поддържане в добро състояние на свободната дворна площ на обекти с обществено предназначение (административни, учебни, детски и социални заведения, читалища, клубове на пенсионера и инвалида, туристически обекти, обекти за спорт и развлечение), паркове (вкл. гробищни), местности, улици. Почистване на горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци.

2.7.Осъществяване на контрол за почистване на уличните платна и тротоари от строителни, отоплителни и други пожароопасни материали.

2.8.Осъществяване на контрол за спазване на наредбата за пожарна безопасност на територията на община Антоново.

2.9.Осигуряване на 24-и часово дежурство на мястото на пожар, за сигнализиране при евентуално възобновяване на пожара.

2.10.Провеждане на инструктажи за безопасност при работа с пожароопасни вещества, материали и оборудване.

2.11.Създаване на условия за провеждане на успешно пожарогасене и евакуация при евентуално възникнали пожари – планиране, обучения и проиграване на плановете на действия при пожар на звената на бюджетна издръжка.

Отговорни длъжностни лица в общината:

- Кмет на общината; - Кметове и кметски наместници;

- Ръководители на организации на бюджетна издръжка към общината;

- Директор на Дирекция”ФСДУС”-финансово осигуряване;

- гл.специалист»ЗН, ОМП и ЗРКИ»; - планиране на превантивни дейности в общината, обучения и тренировки;

- »УТ, екология» - почистване на уличните платна и организиране дейността на работниците по програмите към общината;

- »ТО, домакин» – осигуряване на транспортни средства.

3.Поддържане в готовност на общинско доброволно формирование за извършване на пожарогасителни дейности по плана за защита при бедствия. Осигуряване на обучение на доброволците, оборудване, лични предпазни средства, застраховка.

Отговорни длъжностни лица:

- гл.специалист»ЗН, ОМП и ЗРКИ»;

-Директор на Дирекция »ФСДУС» - за финансово осигуряване на дейността.

Необходими средства и ресурси: ежегодна застраховка на всеки доброволец; работно облекло и обувки – съгласно нормативите за предоставяне на лични предпазни средства и облекло /през 2-3 години/; индивидуални средства за защита, заплащане за обучение на доброволците.
1.Разработване и поддържане на плана за защита при бедствия в актуално състояние.

Отговорни длъжностни лица

- Кмет на общината; - гл.специалист»ЗН, ОМП и ЗРКИ»;


ІІІ. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ГОЛЕМИ ПОЖАРИ. ОТГОВОРНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ

1.Предупреждение

Информация за възникнал пожар се получава от телефон 112, оперативния център на ПБЗН в гр.Търговище, кметове на населени места и кметски наместници, граждани, които са забелязали пожара. Информацията се получава от дежурния при ОбСС-Антоново и се предава на кмета на общината.2.Оповестяване на отговорните длъжностни лица в общината и населението

2.1.Оповестяване по националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението

При опасност от разрастване на пожара кметът на общината може да поиска оповестяване по националната система за ранно предупреждение. Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, на съставните части на Единната спасителна система и на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации на територията на общината и областта се осъществяват чрез комуникационно-информационна система, наречена „Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. Начините за оповестяване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване са представени в т.ІХ от плана. Кметът на общината може да разпореди оповестяване на населението с вой на сирени в продължение на 3 минути, последван от указания по местния радиовъзел в гр.Антоново за поведение на населението.

В останалите населени места, начинът на оповестяване е по преценка на кметовете и кметските наместници: вой на сирени, удари по звучащи предмети, камбанен звън, изпращане на оповестители, събиране на доброволци за участие в пожарогасене.

На територията на общината има монтирани 11бр. електро-механични сирени С 40 с местно и централно задействане: гр.Антоново – 3 бр.: монтирани на: сградата на пощата, сградата на БКС и сградата на ЗПЗС, с.Стеврек -2 бр. - на покрива на старото и новото кметство; с.Таймище – 1 бр. - на покрива на кметството; с.Ястребино – 1 бр. – на покрива на „НДК”; с.Изворово – 1 бр.- на покрива на кметството; с.Добротица -1бр - на покрива на кметството; с.Трескавец – 1бр. на покрива на кметството и с.Моравка – 1бр.на покрива на старото кметство.Оповестяването при пожари в общината се извършва от дежурния при ОбСС по схема, както следва: Приложения: №6, №7 и №7.12.2.Оповестяване по стационарни и мобилни телефони, интернет;

Място на пожара /КМЕТСТВО/

Оперативен дежурен при ОбСС ОБЩИНА Антоново

06071/2266, 06071/2451 и мобилен: 0885007330

Кмет на общината: 0886540838 ; Зам.кмет ;

Гл.специалист”ЗН и ОМП”; 0885731201

Други сили и средства на общината, юридически и физически лица;

Доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации;

Членове на щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия;

Кметове на кметства и кметски наместници;

Връзките се осъществяват чрез изградените телекомуникационни връзки в община Антоново: мобилен и стационарен телефон в приоритетен ред, както следва:

1. Оповестяване на дежурния при ОбСС и ЕЕНСП.

2. Оповестяване на кмета на общината.

3. Разпореждане на кмета на общината до дежурният при ОбСС за извършване на оповестяване.

4. Оповестяване на членовете на щаба, доброволното формирование

и другите сили и средства на общината (ръководители на публични и стопански организации за организиране защитата на работещите и постоянно пребиваващите хора и/или юридически и физически лица, които разполагат с техника, необходима за извършване на неотложи аварийно-възстановителни работи).

За начало на оповестяването се счита времето на получено предупреждение от националната система за ранно предупреждение и оповестяване, от дежурния при ОЦ на ПБЗН или оперативния дежурен при ОблСС-Търговище и от дежурния при ОбСС-Антоново. Дежурният при ОбСС оповестява кмета на общината и по негово разпореждане - членовете на общинския щаб, кметовете на кметства и кметските наместници, доброволците.2.3.Оповестяване чрез радио средства и телевизия – предаването на гласова информация за целите на ранното оповестяване на населението на гр.Антоново ще се извършва с мегафони, а в останалите населени места кметовете на кметства и кметските наместници ще назначават оповестители.

2.4. Оповестяване чрез оповестители - при невъзможност за оповестяване на членове на щаба по телефона, кметът на общината разпорежда да се извърши оповестяване чрез оповестители – техниците на ПУ и други работници/служители в общината.

3.Разузнаване на обстановката

Разузнаването е необходимо за целите на планирането и провеждането на неотложни аварийно-възстановителни работи. Чрез разузнаването се определя:

1.вида, скоростта на разпространение и размерите на пожара;

2.релефът на местността и очакваното разпространение на пожара в периода на гасене и възможността за разпространението му към населени места, обекти, сгради, сечища, насаждения;

3.местата, където може да се увеличи скоростта на разпространие на горенето (участъци с хвойна, изсъхнала трева, иглолистна гора, временни складове за дървен материал и др.);

4.местата, които способстват за спиране на горенето без намеса на хора и местата за организиране на защитни линии (пътища, просеки, потоци, поляни, падини, оголени места и др.);

5.пътищата и подстъпите за придвижване на механизираните средства за пожарогасене;

6.водоизточниците, които могат да бъдат използвани;

7.състоянието на мрежите и съоръженията от техническата инфраструктура в района на пожара;

8.наличието на ОХВ, които има вероятност да нанесат щети или да предизвикат екологично замърсяване;

9.подходящи площадки за вертолети.

Разузнаването се извършва от специализирани сили на РС„ПБЗН” и се подпомага от сили и средства на общината, в т.ч от доброволното формирование на общината за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. До пристигане на екип на РС”ПБЗН на мястото на пожара, се извършва първично разузнаване за: вида на горящата растителност, местност, обхват, посока на разпространение на огъня. Разузнаването се извършва от кметовете и кметските наместници, мобилен екип от служители в общината и доброволците, които предават информация в общината на тел.:112 и докладват на дежурния при ОбСС.

Отговорни длъжностни лица от общината за разузнаване на обстановката:

- Кметове и кметски наместници;

- Членовете на мобилния екип от служители в общината, които се определят със заповед на кмета на общината (могат да се включат- членове на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия;

- Доброволци от доброволното формирование на общината.

Необходими средства и ресурси:

-ресурси –високопроходим автомобил; средства за първично пожарогасене – тупалки, вили, лопати.


4.Събиране на щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия и въвеждане в изпълнение на общинския план за защита при бедствия.

Кметът на общината въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита при бедствия5.Кметът на общината може да обяви със заповед бедствено положение за цялата или за част от територията на общината – съгласно чл.49, ал.1 от ЗЗБ.

В заповедта на кмета на общината за обявяване на бедствено положение се посочват:

1.обстоятелствата, послужили като основание за обявяване на бедственото положение;

2.обосновка на необходимостта от обявяване на бедственото положение;

3.границите на територията, на която се обявява бедственото положение;

4.мерките за овладяване на бедствието, включително предприетите временни ограничения върху правата на гражданите;

5.органите и длъжностните лица, отговарящи за прилагането на предприетите мерки;

6.начало на въвеждане на бедственото положение и срокът за неговото действие, но не повече от 30 дни /срокът може да бъде удължен при необходимост от кмета на общината след съгласуване с областния управител/.

Бедственото положение се отменя предсрочно при отпадане на обстоятелствата, послужили като основание за обявяването му от органа, който го е обявил. Копие на заповедта за обявяване на бедствено положение се изпраща незабавно на областния управител и на министър на вътрешните работи.

6.Извършване на спасителни операции – при извършване на пожарогасене основният приоритет (главно направление за въвеждане на силите и средствата) е спасяване на застрашени хора (блокирани, обградени от огъня), за които има непосредствена опасност за живота. Ръководителят на място – Началникът на ОД ПБЗН или упълномощено от него длъжностно лице организира и ръководи провеждането на спасителната операция. Чрез ОЦ ПБЗН се въвеждат допълнителни сили и средства на ЕСС. В близост до мястото на извършване на спасителната операция се осигурява екип на ЦСМП за оказване на първа помощ на пострадали хора, а при необходимост и за транспортира до болница за оказване на специализирана медицинска помощ. При продължително провеждане на спасителни операции чрез общината се осигурява храна и вода за участниците. При възникване на пожар в населено място и наличие на застрашени хора се извършва извеждане и евакуация на хора, животни и материални ценности в съседни населени места на общината или в съседна община. Приложение№12

7.Извършване на неотложните аварийно-възстановителни работи: ограничаване и ликвидиране на пожара.

След получаване на сигнал в общината за пострадали хора (от телефон 112 или друг източник) се организира екип, който се изпраща на място с високопроходим автомобил и оборудване за оказване на помощ.

До пристигане на специализирани сили на единната спасителна система – първоначалните дейности по ограничаване и потушаване на пожара се извършват от доброволците в общината, които имат граждански договор с общината за участие в доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Дейността се ръководи от командира на формированието. За изпълнение на дейностите – общината е осигурила подходящо работно облекло и оборудване, както и обучение на доброволците. При опасност от разрастване на пожара към населени места кметът на общината може да поиска чрез ОЦ ПБЗН и областния управител допълнителни специализирани сили и средства от незасегнати райони, и/или да привлече допълнителни сили и средства от физически и юридически лица в общината.

Отговорни длъжностни лица за изпълнение на дейностите на общината:

- Кмет на общината;

- членовете на общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия;

- доброволци;

Необходими средства и ресурси:

- механизация и оборудване – автомобил за извозване на доброволците, оборудване за пожарогасене – тупалки, лопати и др.оборудване, лични предпазни средства (маски); механизация - трактор с плуг (при необходимост от изграждане на минерализовани ивици) вода и при необходимост – храна за участниците; Приложение №10.2.

8.Непрекъснат обмен на информация с оперативния център на ПБЗН за координиране на дейностите със съставните части на единната спасителна система извършва се чрез щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и дежурния при ОбСС. Общинският щаб създава организация по своевременно набиране, анализиране и обобщаване на информация за създалата се обстановка. Членовете на щаба подпомагат кмета на общината при изработване на необходимите разчети и вземане на решения. Те организират изпълнение на взетото решение чрез: подготовка на необходимите разпореждания, свеждане до знанието на подчинените структури и координират изпълнението на решението. Подготвят доклади за промените в обстановката и предприетите дейности /разпоредени от кмета на общината/ за намаляване на риска и защита на населението, които изпращат до областния щаб (ОблСС).

Отговорни длъжностни лица от общината:

- Кмет на общината; - членове на общинския щаб; - дежурен при ОбСС;9.Материално осигуряване на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи – първоначалното осигуряване се извършва от организациите, които участват в дейностите. Те трябва да се явят на място на пожара оборудвани с материали, инструменти, апаратура, транспортна и специална техника в зависимост от предназначението им. В началото на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи - транспортната и специалната техника трябва да бъде заредена с гориво от ресурса на собственика/управителя на фирмата, като в последствие ще се зарежда в бензиностанцията, с която общината има сключен договор за доставка на горива за МПС.

Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице ще уведоми юридическото или физическото лице за необходимостта от участие в неотложните аварийно-възстановителни работи и осигуряване на някои от дейностите:

- механизация за изораване на минерализовани ивици;

- осигуряване на материали /ГСМ, резервни части/, вода и храна за осигуряване на силите и средствата на единната спасителна система, в т.ч и на доброволците;

В общината се създава и поддържа резерв от материални средства, необходими за изпълнението на задачите по провеждането на неотложни аварийно-възстановителни работи. Длъжностните лица, отговарящи за материално-техническото осигуряване непрекъснато наблюдават и своевременно реагират на измененията на обстановката. Техническото осигуряване на повредена техника при провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи се осъществява от местни организации (в т.ч. стационарни технически работилници, бази, автосервизи и др.).

10.Предоставяне на неотложна помощ на пострадалите хора

Съгласно чл.55 от Закона за защита при бедствия - подпомагането и възстановяването при бедствие включва предоставянето на неотложна и възстановителна помощ на пострадалите лица и извършване на неотложни възстановителни работи след бедствие. Неотложната помощ при горски пожар и при пожари се организира, осигурява и предоставя от кмета на общината и включва:

- транспортно обслужване;

- осигуряване на механизация, оборудване за пожарогасене;

- снабдяване с вода, храна, лекарствени продукти и медикаменти;

- медицинско осигуряване на участниците;

- предприемане на други необходими мерки.

10.1.Медицинско осигуряване – първа долекарска помощ ще се осигурява от хората, които са открили пострадалия. Центърът за спешна медицинска помощ е основната съставна част от единната спасителна система, която ще изпълнява дейности по медицинското осигуряване на пострадалите хора. Най-тежко пострадалите хора ще се транспортират до МБАЛ-Търговище от автомобили на ЦСМП.

Информация за броя на постъпилите на лечение, както и сведение за медицинските екипи и стационарната болнична база се подава от МБАЛ-Търговище до общинския щаб Основната част от силите, извършващи медицинското осигуряване по време на спасителните работи ще се въвежда чрез ОЦ ПБЗН-Търговище по искане на кмета на общината.

Отговорни длъжностни лица:

- секретар на общината - координира връзките с общопрактикуващите лекари, органите на РЗИ, ЦСМП и МБАЛ.

Необходими средства и ресурси:

- човешки ресурси- общопрактикуващи лекари в общината, медицински специалисти в други дейности по здравеопазването към общината; работници за пренасяне на пострадалите;

- материални ресурси – лекарства, превързочни материали, носилки, автомобили и др.;

10.2.Транспортно осигуряване

Транспортното осигуряване при пожар е свързано извозване на доброволците до мястото на пожара, на пострадали до определените местата за оказване на медицинска помощ; на специализираната техника за пожарогасене и на механизация.

Отговорни длъжностни лица от общината, координиращи осигуряването на транспорта:

-Зам.кмет на община; -”ТО домакин”.10.3.Пунктове за преглед на пострадали хора с леки наранявания

Пострадали хора с леки наранявания ще бъдат транспортирани до поликлиниката в гр.Антоново. Прегледът ще се извършва от общо-практикуващите лекари.

Отговорни длъжностни лица:

- Секретар на общината – координира връзките с РЗИ, общопрактикуващите лекари в общината. - »ТО, домакин» – осигурява транспортните средства10.4.Предоставяне на храна, напитки, облекла на пострадалите хора и на участниците в пожарогасенето;

Дейността се координира от кмета на общината, логистично се подпомага от щаба за изпълнение на общинския план.

Отговорни длъжностни лица:

- секретар на общината – координира предоставянето на храни

- Директор на Дирекция »ФСДУС» - за доуточняване на необходимите финансови средства за осигуряване на храна и стоки от първа необходимост на пострадалите хора;

- гл.специалист ЗН, ОМП и ЗРКИ” за обобщаване на заявките;

- ”ТО, домакин” – осигуряване на транспортни средства /при необходимост/ и доставка от търговската мрежа

Необходими средства и ресурси:

- човешки ресурси- работници за товаро-разтоварни работи;

- механизация и оборудване – автомобили за извозване на хранителните запаси;


10.4.1.Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други: разчетът ще бъде изготвен според конкретната необходимост, в зависимост от броя на хората, нуждаещи се от храни, вода и медицински изделия (в т.ч. сили на ЕСС, участващи в пожарогасенето).

Разчетът за необходимите продукти за пострадалото население за период от три дни е представен в Приложение №8.Договорени споразумения с доставчици:

Предвидено е да бъдат изготвени предварителни договорни споразумения за осигуряване на стоки и материали от първа необходимост в следните области:

 доставка на хляб – от производители в областта и от съседни области;

 доставка на питейна вода – с водоноски на В и К; бутилирана минерална вода

 доставка на хранителни стоки от първа необходимост – пакетирани храни, консерви, трайни продукти и др.продукти за влагане в приготвянето на топла храна;

 горива за МПС – на територията на общината има две бензиностанции на Петрол” и „Йоана”. Общината има сключен договор за доставка на горива за МПС с „Петрол”.

 механизация и оборудване – според необходимостта, съгласно списък на техниката в общината, която може да се използва при бедствия.

Фирмите-доставчици на стоки и услуги се избират на конкурентен принцип, като определящо при избора е съотношението – качество на разумна цена. Изборът на доставчик е съгласно ЗОП.

Отговорни длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите

- Секретар на общината – координира дейността ; - кметове и кметски наместници;

- Директор на Дирекция ”ФСДУС”- финансово осигуряване и контрол за законосъобразност на разходите.

10.4.3.Доставка и разпределяне на храна, напитки на пострадалите

Доставките ще се извършват с автомобили на общината или на определените изпълнители. Разпределянето ще се осъществява от служители в общината – определени със заповед на кмета на общината, по опис, в съответствие с утвърдената обобщена заявка за снабдяване.

Отговорни длъжностни лица за приемане и разпределяне на храни, напитки и др.:

- кметове и кметски наместници; - мл.експ.”Приходи от населението”; - „УТ, екология”11.Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи след пожар

Основните усилия след пожар се насочват за ликвидиране на последиците и възстановяване на средата - отстраняване на временните изкопи, насипи от инертни материали и пръст и др. (според вида на използвания способ за пожарогасене); възстановяване и разчистване на пътищата, изравняване на канавки, траншеи и участъци, деформирани от движението на тежкотоварни автомобили; отстраняване и извозване на отпадни продукти от горенето (обгоряла техника, съоръжения и др.).

При необходимост от допълнителни сили и средства за ликвидиране на последиците - кметът на общината може да поиска помощ от местни физически и юридически лица, които разполагат с необходимата механизация. Кметът на общината може да поиска допълнителни сили и средства от единната спасителна система чрез Областния управител и Оперативния център ПБЗН. Автомобилите, които се явяват да извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи трябва да бъдат заредени с горива за извършване на дейност за едно денонощие.

Отговорни длъжностни лица:

- Кмет на община или Зам.Кмет; - гл.специалист»ЗН, ОМП и ЗРКИ”;

- »ТО, домакин» - осигуряване на транспортни средства и горива за автомобилите на общината и ЕСС.12.Предоставяне на възстановителна помощ – предоставя се от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет при условия, по ред и в размери, определен с правилника за дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. На основание чл.56, ал.1 от Закона за защита при бедствия комисията взема решение за отпускане на целеви средства от републиканския бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия. Средствата се предоставят за:

1.разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствие на включените чрез оперативните центрове сили и средства на единната спасителна система;

2.финансиране на неотложни възстановителни работи;

3.предоставяне на възстановителна помощ;12.1.Изготвяне на искания до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане при МС за разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия

Исканията се подготвят от общинската администрация и изпращат от кмета на общината с копие до областния управител - за включените сили и средства на единната спасителна система (доброволни формирования, търговски дружества, еднолични търговци, юридически лица с нестопанска цел, лечебни заведения извън структурите на Министерството на здравеопазването и др.).

В искането се посочва правното основание за извършването на разходите (план за защита при бедствия, заповед за възлагане на СНАВР - за привлечените сили, договор или др.) и фактическите обстоятелства (събитие, място, време, предприети действия, включени сили и средства на единната спасителна система). Към искането се прилагат:

- справка за извършените непредвидени разходи по второстепенни разпоредители с бюджетни кредити;

- отчет с описи на разходооправдателните документи по второстепенни разпоредители с бюджетни кредити или държавни предприятия;

- заповед за въвеждане плана за защита при бедствия по чл. 65, ал. 2, т. 1 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ). Областният управител в срок 30 дни от датата на получаване на искането от кмета на общината изпраща в комисията становище относно целесъобразността на извършените разходи; Комисията може да изисква информация от оперативните центрове за включените сили и средства на единната спасителна система.

Отговорни длъжностни лица:

- Кмет на общината

- Директор на Дирекция »ФСДУС» - изготвят финансова обосновка на разходите на общината (справки, отчети)

-»ТО, домакин» - осигурява платежните документи за закупени горива и др.материали със средства на общината за осигуряване дейността на участниците в СНАВР; заплатени услуги на привлечени сили и средства за извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи; закупено оборудване, храни и напитки за предоставяне на неотложна помощ на населението.

гл.специалист»ЗН, ОМП и ЗРКИ”; - извършва окомплектоване на исканията до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане.
ІV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ОТ ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ

 ОД „ПБЗН” и РС ПБЗН във взаимодействие планираните сили за реагиране на ЕСС провежда спасителна и пожарогасителна дейност в района на пожара и мероприятия за противопожарно осигуряване на населените места.

 ОД на МВР осигурява маршрутите за въвеждане силите на ЕСС, за извеждане на застрашеното население и осигуряване обществения ред в застрашените от пожара населени места. Осигуряване на маршрути за въвеждане силите на ЕСС и извеждане

застрашеното население и ценности се извършва с модули на “Пътен контрол” – РПУ.

 При поискване чрез ОЦ на ПБЗН - ОД на МВР съдейства за отцепване района на пожара, пренасочване движението по обходни маршрути провеждане на охранителни мероприятия за осигуряване на обществения ред и охрана на собственост и обекти. Служители от ОДПБЗН, РС ПБЗН, съвместно с ОД на МВР извършват оперативно-издирвателни и следствени действия за установяване причините за пожара.

 Спасителни и пожарогасителни дейности при възникнал пожар в населено места се извършват от сили и средства на ОД „ПБЗН” и РС”ПБЗН”. До мястото на пожара не се допускат граждани, които нямат отношение към извършваните дейности.

 Всички мероприятия се извършват от екипи на смени при спазване на мерките за безопасност при работа в района на пожара.
1.Основни мероприятия и задачи, които се изпълняват от ОД „ПБЗН” (РС „ПБЗН”):

- осигуряване на информация за характера на пожара и обстановката в района;

- спасяване на хора и провеждане на евакуация на застрашени граждани;

- ограничаване разпространението на пожара;

- осигуряване на местопроизшествието на необходимите количества гасителни вещества, пожарна техника, специализирана техника, ГСМ и др. за ликвидиране на пожара.

- осигуряване на взаимодействие с пристигналите на място допълнителни сили и средства на ОД „ПБЗН”, на съседни ОД „ПБЗН” и на други ведомства;

- потушаване (ликвидиране) на възникналия пожар;

- противопожарно осигуряване на обекти и населени места в близост до възникналия пожар.2.Ръководител на място е началникът на Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР или оправомощено от него длъжностно лице.

Ръководителят на място организира взаимодействието и координацията между частите на ЕСС при провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.2.1.Гасене на горски и полски пожари

При гасене на горски и полски пожари ръководителят изяснява и оценява обстановката по данни от проведеното разузнаване, поставя задачите на екипите, определя реда за провеждане на НАВР и следи за спазването на безопасните условия на труд. Той определя:

1. необходимостта от съсредоточаване на сили и средства на мястото на пожара;

2. мерките, които следва да се предприемат – разпорежда гасенето на наземен пожар с немеханизирани ръчни инструменти – лопати, тупалки, гребла и др.;

3. необходимостта от специални мероприятия за неутрализиране или намаляване на вредното въздействие от пожара (при върхов пожар – направа на просека перпендикулярно на разпространение на горенето и запалване на насрещен огън;

4. необходимостта от изграждане на просеки, затрупване с инертни материали (пръст) и създаване на заградителни пояси чрез изораване;

5. необходимостта от изграждане на заградителни валове (от пясък, пръст);

6. необходимостта от охлаждане на инсталации, съоръжения и резервоари след погасяването на пожара.

Ръководителят на място създава организация за едновременно гасене по целия периметър на пожара или най-опасните участъци по фланговете. Дейностите по ликвидиране на пожара се извършват при спазване на следните принципи:

- горящата площ се разделя на малки участъци и се извършва последователно ликвидиране на горенето в тях;

- извършва се последователно придвижване по фланговете и фронта на пожара, като скоростта на гасене трябва да бъде по-голяма от скоростта на разпространие на пожара;

- разпределяне на участниците за работа по групи (осигуряване на резерв за смяна) и спазване на мерките за защита и безопасна работа на участниците в пожарогасенето;

- осигуряване на прехрана, медицинска помощ, подмяна и почивка на участниците в пожарогасенето.

- наблюдение на пожара след ликвидирането му и при необходимост осигурява дежурство на личен състав и техника


2.2.Гасене на пожар при силен вятър

При гасене на пожар при силен вятър ръководителят на място оценява обстановката и опасността от: възникване на нови огнища на горене на голямо разстояние от основното огнище на пожара; срутване на горящи или прегорели конструкции; бързо и неравномерно разпространение на горенето, обкръжаване на служителите и техниката и преграждане на пътя за оттегляне. При гасене на пожар при силен вятър ръководителят на място извършва:

- покриване на целия периметър на пожара с водни струи и гасене с плътни, сбити струи;

- защита на обектите, разположени по посока на вятъра, чрез поставяне на постове за наблюдение, съоръжения с гасителни уреди и средства; привлича сили и средства от ЕСС, общината, войскови подразделения;

- създава безопасна зона срещу основния път на разпространие на горенето, чрез поливане с вода и водни разтвори, разглобяване на конструкции и събаряне на отделни постройки и съоръжения;

- следи за мерките за защита и безопасна работа на участниците в пожарогасенето;

- задължително осигурява дежурство след изгасяне на пожара;
3. Осигуряване на законност и ред при повече от една бедстващи общини.

При обявяване на бедствено положение на територията на общината (и на област Търговище) длъжностното лице, отговарящо за опазване на реда и законността е Директорът на ОД на МВР Търговище.

В съответствие с Чл. 52. от „Закона за защита при бедствия”, при обявено бедствено положение в неизбежно необходимия обем и продължителност може да се ограничи:

 правото на неприкосновеност на лицата и жилищата при временно извеждане от места, в които животът или здравето на лицата са непосредствено застрашени от пожар;

 правото на ползване на имущество поради необходимост от защита на живота, здравето и имуществото на лица или на околната среда;

 свободата на движение и пребиваване в определена, част на територията, застрашена или засегната от пожар;

 правото да се извършва дейност, която би затруднила или възпрепятствала осъществяването на спасителните работи.

При обявено бедствено положение като необходими мерки могат да бъдат предприети:

 временно извеждане на лица, домашни и селскостопански животни и изнасяне на имущества от определената територия;

 забрана за влизане, пребиваване и движение в определени места или територии.

Изпълнението на горните действия се извършва в съответствие с чл. 7 от Закона за МВР и включва:

 отцепване (изолиране) на района;

 осигуряване на обществения ред и организация на движението;

 осигуряване надзора за изпълнение на режимните мероприятия-прехрана на населението, разпределение на лекарства, опазване на обществения ред и др.;

 осигуряване реда и безопасността при евакуация на населението и материалните ценности от района, чрез регулиране на движението по маршрутите за евакуация;

 осигуряване на условия за въвеждане на специализираните сили на ОД ПБЗН за провеждане на аварийно-спасителни дейности;

 оказване съдействане на здравните органи за оказване на квалифицирана помощ на пострадалите;

 извършване на действия за разкриване и задържане на разпространителите на слухове, подстрекателите на безредици, извършителите на мародерство и други престъпления;

 организиране опазването на публичната и частна собственост в населените места, където е извършена евакуация;

 оказване съдействие на органите на местното самоуправление по привличане на населението, транспортни и други средства, принадлежащи на фирми, организации и неюридически лица за провеждане на евакуационни и спасителни дейности;

 провеждане на следствено-оперативни мероприятия.
4. Кметът на общината

4.1.Кметът на общината организира и ръководи защитата при бедствия на територията на общината съгласно чл.65, ал.1 от ЗЗБ:.

- организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от бедствия;

- осъществява своевременното оповестяване и информиране на населението при заплаха от възникване или за възникнало бедствие;

4.2. При възникване на големи пожари на територията на общината , съгласно чл.65, ал.1 от ЗЗБ кметът:

1. въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита при бедствия;

2. може да обяви бедствено положение на територията на общината (режим, който се въвежда в зоната на бедствието, свързан с прилагането на мерки за определен период от време с цел овладяване на бедствието и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи);

3. извършва обмен на информация с оперативния център на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР в областта;

4. може да привлича юридически и физически лица за предоставяне на лична или материална помощ в съответствие с възможностите им;

5. може да включва в дейностите по защитата и създадените доброволни формирования;

6. може да поиска координация от областния управител;

7. организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна помощ на пострадалите лица

8. организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на населението при бедствия;

9. организира и контролира извършването на неотложни възстановителни работи при бедствия.

Кметът на община, когато осъществяват ръководство и координация на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи е длъжен да изпращат на МВР писмена информация за тяхното протичане.

Общинската администрация и щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия подпомагат кмета на общината при изпълнение на задълженията му по чл.65 от Закона за защита при бедствия.


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Утвърдил: танер али кмет на община антоново