• 4.4. Предоставяне на възстановителната помощ за пострадали граждани
 • 5.Областния управител на Търговище
 • 6.Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП)
 • 7.Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната помощ
 • V. СРЕДСТВА И РЕСУРСИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО Т. ІІ, ІІІ И ІV
 • VІ. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА.
 • Оперативния център извършва следните дейности
 • Щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия
 • VІІ.РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР
 • Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”.
 • VІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ.
 • ІІ.Информация за специализираната и тежка техника – ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
 • ІV.Ред за привличане на допълнителни сили разположени извън територията на общината.
 • ИЗГОТВИЛ: Хюсеин Ахмедов Гл.специалист в дирекция „АПИО” за • страница11/15
  Дата29.01.2019
  Размер4.45 Mb.

  Утвърдил: танер али кмет на община антоново


  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

  4.3. Предоставяне на неотложната помощ на пострадалите граждани - осигурява се и се предоставя от кметовете на общините и включва:

  1. изхранване и временно настаняване на пострадалите лица, домашните и селскостопанските животни;

  2. раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица;

  3. предприемане на други необходими мерки.

  Обобщаването на заявките за сили, имущества и продукти от първа необходимост ще се извършва от секретаря на общината, подпомаган от директора на дирекция „ОА”.

  Когато кметът на общината поиска координация на СНАВР от областния управител – обобщените заявки за подпомагане ще се изпращат до областна администрация Търговище /тел.0601/88112.

  Получените материални запаси ще се съхраняват в ритуалната зала на общината и в другите складови помещения и ще се разпределят съгласно заявките.

  Длъжностното лице осъществяващо координиращи дейности по законосъобразното изразходване на финансовите средства е Директорът на Дирекция „ФСДУС”.  4.4. Предоставяне на възстановителната помощ за пострадали граждани

  предоставя се при условия, по ред и в размери, определени с правилника за дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет 5.Областния управител на Търговище - извършва координация на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи при невъзможност на общината да се справи с наличните (обичайните) сили и средства за защита при бедствия и при възникване на пожар на територията на общината, който излизат извън нейните граници и засягат съседни общини, кметът на общината може да поиска координация на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи от областния управител. Областния управител въвежда в изпълнение Областния план за защита при бедствия.  6.Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП)

  ЦСМП организира и осигурява:

  1.Оказване на квалифицирана спешна медицинска помощ на ранени и пострадали.

  2.Провеждане на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности до настаняването на пострадалите в болница.

  3.Оказване на спешна медицинска помощ при бедствия, пожари и извънредни ситуации, осъществявайки взаимодействие с органите на полицията, ПБЗН.

  4.Координация и дейности по транспорта на донори и органи до лечебни заведения, в които се извършват трансплантации.

  5.Приемане, регистриране, обработка и предаване на информация по автоматизирана информационно-комуникационна система на постъпилите повиквания за помощ и подадената информация до екипите.

  6.Осигуряване на специализиран транспорт за:

  а) пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ;

  б) кръв, кръвни продукти, донори, органи, лекарствени продукти, медицински изделия и апаратура между лечебните заведения за оказване на спешна медицинска помощ;

  в) транспортиране на спешно болни от реанимационен екип от/между лечебни заведения.

  7.Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната помощ на територията на общината и областта ще се осъществяват съгласно чл. 115, ал. 2 от Закона за здравето от Директора на регионалната здравна инспекция и директорите на лечебните и здравните заведения в област Търговище като:

   създават необходимите условия за медицинска сортировка, първична обработка, лечение, рехабилитация и медицинска експертиза на пострадалите;

   формират и подготвят органи за управление и екипи за медицинска помощ;

   осигуряват защитата на стационарно болните и медицинския персонал от външни фактори;

   организират и осъществяват противоепидемични и хигиенни дейности и санитарен контрол в засегнатата територия от пожар;

   формират запаси за ресурсно осигуряване на медицинските дейности за защита от пожари;


  8.Силите на единната спасителна система от други области, включени в неотложните аварийно-възстановителни работи ще се дислоцират към отделните структури на министерствата и ведомствата в областта, определени от съответните ръководители.
  V. СРЕДСТВА И РЕСУРСИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

  ДЕЙНОСТИТЕ ПО Т. ІІ, ІІІ И ІV
  Източниците за финансиране по плана за защита при пожари на територията на община Антоново са общинският бюджет, бюджетите на ЮЛ, ЕТ, републиканският бюджет.

  Когато финансирането на дейностите при пожари е за сметка на бюджетите на министерства и ведомства и общинския бюджет, съгласно чл.61, т. 1 и т. 2 на Закона за защита при бедствия, финансовите средства за изпълнение на Общинския план за защита се осигуряват в рамките на одобрените средства за съответните министерства и ведомства и бюджетни взаимоотношения на общината с републиканския бюджет, утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

  При извършени непредвидени разходи от общината за разплащане на неотложни аварийно-възстановителни работи, неразплатени разходи за извършени НАВР и за заплащане на разходи на сили от единната спасителна система, участвали в дейностите – кметът на общината подготвя искане на средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (заедно с документи, доказващи целесъобразността и законосъобразността на разходите).
  VІ. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА.
  Координацията на съставните части на единната спасителна система в област Търговище се осъществява чрез оперативния център на Областно управление на Пожарна безопасност и защита на населението - Търговище.

  Оперативния център извършва следните дейности:

  1. Приема и оценява информацията за възникнали големи пожари на територията на областта;

  2. Уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и координира по-нататъшната им дейност на основата на стандартна оперативна процедура;

  3. Извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, съставните части на единната спасителна система и населението при възникнали големи пожари на територията на областта;

  4. По искане на ръководителя на място организира включване на предвидените в Плана съставни части на единната спасителна система, както и на допълнителни сили и средства при необходимост. Получената и предадената гласова информация в и от оперативния център се записва и архивира с възможност за последващо прослушване.

  Оповестяването на съставните части от единната спасителна система се осъществява от дежурния в ОЦ чрез изградените телекомуникационни и Интернет връзки до оперативните звена на съставните части на ЕСС в област Търговище.  Ръководителят на място осъществява взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система, участващи в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в района на пожара. Ръководител на място е Началникът на ОУ "Пожарна безопасност и защита на населението" Търговище, или оправомощено от него длъжностно лице.

  Щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия, назначен със заповед на кмета на общината, подпомага кмета на общината и осъществява взаимодействие с щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и с националния щаб.

  Основните функционални задължения на всеки един член на общинския щаб са:

   Набира, анализира и обобщава информация за бедствената ситуация;

   Изготвя оценка на щетите;

   Дава предложения за действия по приоритет в зависимост от компетенциите;

   Организира изпълнението на решенията, взети от кмета на общината: подготвя проекти на необходимите разпореждания, свежда ги до знанието на подчинените структури и координира изпълнението на решението;

   Подготвя и изпраща информация до областния щаб (ОблСС), след съгласуване с кмета на общината.
  VІІ.РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР
  Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на населението при голям пожар на територията на общината и областта се осъществяват чрез комуникационно-информационна система, наречена „Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”.

  Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система са: алармиране, оповестяване, спешно свързване с едно лице, спешна конференция, планирана конференция за определен час.

  Алармирането е изпращане на предварително записано съобщение до лицата в групите: членовете на общинския щаб, кметовете и кметските наместници, доброволната спасителна група, дежурния при ОбСС. При възникване на пожар те ще получат съобщение от системата на мобилния си телефон с текст: Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN! Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!

  Внимание, пожар! Внимание, пожар! Внимание, пожар!”


  Оповестяването е изпращане на съобщение до лицата в групите с допълнителна информация, изготвена към момента на опасност от голям пожар с конкретизиране на събитието и указания за действия на лицата.

   Спешно свързване е контакт с лице от дадена група с цел консултация и/или експертно становище.

   Спешна конференция е паралелното избиране на определени лица, които се включват в конферентна връзка, с цел координация на действията и вземане на решение за реагиране при голям пожар.

   Планирана конференция за определен час е паралелното избиране на определени лица, които се включват в конферентна връзка, за което са предварително известени. Ранното предупреждение и оповестяването на областно и общинско ниво, кметство и населено място се осъществява от ОЦ при ОД ПБЗН Търговище, по разпореждане на Началника на областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" Търговище.

  При възникване на голям пожар, изискващ координация на областно и общинско ниво, кметство и населено място, ранното предупреждение и оповестяването се извършва и въз основа на искане на Областния управител, Кмета на засегната община, Ръководителя на съставна част на Единната спасителна система или ръководителя на мястото на намесата. Исканията се приемат чрез ОЦ при ОД ПБЗН Търговище.

  VІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ.
  І.Информация за екипите и средствата на единната спасителна система –

  Доброволни формирования - ПРИЛОЖЕНИЕ №10 ,№10.1, №10.2 и ПРИЛОЖЕНИЕ№11

  ІІ.Информация за специализираната и тежка техника –

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 4Списък на инженерната техника в община Антоново, за провеждане на СНАВР при БАК

  ІІІ.Време за готовност за реагиране:

   На основните сили на единната спасителна система – до 3 (три) минути след получаване на сигнала.

   На специализираните сили на министерства и ведомства от областта - до 60 (шестдесет) минути след получаване на сигнала.

   На доброволното формирование към общината– до 30 (тридесет) минути след получаване на сигнала.

   На сили и средства на юридически и физически лица, предвидени за участие в НАВР – до 60 (шестдесет) минути след получаване на сигнала.

  ІV.Ред за привличане на допълнителни сили разположени извън територията на общината.

  Реда и начина за привличане на допълнителни сили, разположени извън територията на общината се определя от дирекция “ОУПБЗН” Търговище чрез оперативния център (ОЦ) по искане на кмета на общината.
  ИЗГОТВИЛ:

  Хюсеин Ахмедов

  Гл.специалист в дирекция „АПИО”

  за защитата на населението и националното стопанство при снегонавявания, обледявания

  и свлачища в Община АНТОНОВО

  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Утвърдил: танер али кмет на община антоново