страница12/15
Дата29.01.2019
Размер4.45 Mb.

Утвърдил: танер али кмет на община антоново


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

АНТОНОВО

Актуализиран 2015 г.

І. ИЗВОД ОТ АНАЛИЗА И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ СНЕЖНИ БУРИ, СНЕГОНАВЯВАНЕ, ЗАЛЕДЯВАНЕ,ОБЛЕДЯВАНЕ и СВЛАЧИЩА.

1.Същност на явлението снеговалеж.Снежна буря.Зимата е сезон който се характеризира с ниски температури, снежни виелици и бури, заледявания и обледявания. Съществува опасност от измръзване на хора, растения и животни. Снеговалеж, съчетан със силен вятър, при което се отнася и натрупва голямо количество сух сняг в отделни зони.Явлението възниква при температура на въздуха под 0 градуса, при снеговалеж и скорост на вятъра над 5м/сек. През зимата ( в периода декември-март.)рязката промяна на температурата довежда до обилни снеговалежи, съпроводени със силни ветрове. В резултат на това се образуват снегонавявания и стават непроходими цели пътни участъци, обледяват се далекопроводи, откритите съoбщителни съоръжения и др. Hа територията на общината най- често непроходими са направленията:

  • І клас -22,900км.; София – Варна наклона при „Партизански дол”с.Божица и наклона в с. Моравица където стават често ПТП

  • ІІІ.клас-100,3км.;Отсечката – Разделци хижа Долец, Конашки път след разклона на с.Любичево, Добротица –Присойна, Таймище – Вельово.

  • ІV.клас -135км.;Отсечката преди и след с.Пиринец и отсечката между с.Моравка и с.Коноп

2.Заледяване и обледяване. Заледяване се получава, когато при понижаване на температурата под 0 градуса замръзват размекнат сняг или дъжд. В резултат на ледената обвивка (т.нар.поледица) се нарушава нормалното движение на транспортните средства и се създава реална опасност от възникване на ПТП. Възниква опасност от множество подхлъзвания и падания на хора (особено на възрастни) с чести счупвания на крайниците.

При ниски температури се образуват заледени участъци както следва :

  • І клас – отсечката между с.Моравица и гр.Антоново и в гората след с.Кьосевци

  • ІІІ клас –отсечката от кантона до разклона на с.Семерци, наклона в началото на с.Присойна, наклона преди с.Любичево, наклона между с.Разделци и с.Добротица, отсечката между с.Таймище и с.Вельово

  • ІV клас – отсечката между с.Моравка и с.Коноп, наклона преди с.Халваджийско –

За осигуряване на безопастно и безаварийно движение по пътищата са развърнати пунктове за инертни материали (пясък,чакъл и луга) в района на град Aнтоново - сгур-500 куб.м,пясък-300 куб.м. През зимния период се образува обледеняване на електропроводите, което води до скъсване на проводниците и счупване на придържащите ги стълбове. По време на същия период е силно затруднено осигуряването на населението от града и населените места на общината с хляб и др.стоки от първа необходимост. Затруднено е осигуряването и снабдяването на животновъдните ферми и стопанства с фуражи за изхранване на животните. Голяма част от телефонните линии прекарани по въздушен път претърпяват аварии вследствие влошената обстановка. Вследствие на авариите по ел.захранването, чести са авариите по водоподаването от помпените станции в населените места. Силно е затруднено движението по пътищата от I до IV клас следствие на което движението на лични и държавни пътни превозни средства се преустановява. Възможна е поява на силни бури и ураганен вятър, което да предизвика прекъсване на делекопроводи, събаряне на крайпътни дървета и отнасяне на покриви, както и сериозни повреди по жилищни и стопански сгради.

3.Свлачища. Свлачището е природно явление, при което се нарушава устойчивостта на огромни количества земни маси и се създават предпоставки за предвижването им.При активизиране на земните маси може да възникне бедствена ситуация. На територията на общината са регистрирани свлачищни участъци в района на селата Стеврек, Дл.Поляна, Еревиш, Коноп, Милино, Стара речка, които могат да се проявят при земетресение и при поява на високи подпочвени води през пролетните месеци. Същите се обуславят от наличието на стръмни наклони и подмокряне на квартерните отложения на границата с глинести мергели.

За с.Стеврек - установено в района между с.Старчище и с.Стеврек нa път ІІІ-408.

Активизирва се при високи подпочвени води,пропада пътя.

За с.Дл.Поляна - установено в района преди и след селото пътя за Стара речка на третокласен път. Активизирва се при високи подпочвени води.

За с.Коноп - установено е по ул.Хр.Ботев в селото.В района попадат 4 жилищни сгради, две от които са негодни за живеене а останалите две са опасни за живеене.Активизирва се при обилно снеготопене и проливни дъждове.

За с.Еревиш- установено е на първокласен път, разклона за Еревиш . Активизирва се при обилно снеготопене и проливни дъждове.

За с.Милино – установено е на четвъртокласен път за с.Милино на две места. Активизирва се при високи подпочвени води.

За с.Стара речка – установено е по пътя за с.Мечово на четвъртокласен път. Активизирва се при високи подпочвени води.ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
ІІ. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ СНЕЖНИ БУРИ, СНЕГОНАВЯВАНЕ, ЗАЛЕДЯВАНЕ,ОБЛЕДЯВАНЕ и СВЛАЧИЩА.
1.Разработване и поддържане на плана за защита при бедствия в актуално състояние.

Отговорни длъжностни лица

- Кмет на общината;

- гл.специалист »ЗН, ОМП и ЗРКИ»;

-»УТ, еколог»;2.Изпълнение на превантивни дейности за осигуряване на нормални условия за живот и работа при усложнени зимни условия:

2.1.Подготовка на общинската техника за снегопочистване и движение при зимни условия.

2.2.Сключване на договори за снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа и проверка на техническите възможности на фирмите – изпълнители.

2.3.Разнасяне на осолен пясък по критични участъци от четвъртокласната пътна мрежа и по приоритетни участъци от уличната мрежа на населените места.

2.4.Монтиране на снегозадържащи съоръжения по критични участъци от четвъртокласната пътна мрежа.

2.5.Разпореждане на мероприятия за подготовка за работа при усложнени зимни условия до второстепенните разпоредители с бюджетни средства (учебни, детски и социални заведения) с цел предотвратяване или намаляване на последиците при извънредна ситуация

2.6.Приоритетно снабдяване с горива за отопление на учебните, детските, социалните заведения.

2.7.Профилактика на отоплителни инсталации и проверка за пожарна безопасност на сградите – общинска собственост: административни, учебни, детски, социални заведения, читалища, клубове на инвалида и пенсионера, сгради за спорт и сгради предоставени под наем на физически и юридически лица в общината.

2.8.Проверка на системата за оповестяване, на предвидените за използване при тежки зимни условия сили и средства и тяхната готовност за работа.

2.9.Осъществяване на контрол за почистване на уличните платна и тротоари от строителни, отоплителни и други материали за безпрепятствено снегопочистване.

2.10.Въвеждане на отговорно дежурство на повикване в общината през празнични и почивни дни в периода 1.11. /от текущата година/ до 31.03./от следващата година/.

2.11.Осигуряване на финансови средства за финансиране на допълнителни разходи при необходимост от аварийно-възстановителни работи.

2.12.Създаване на организация за медицинско обслужване и снабдяване на населението със стоки и услуги от първа необходимост.

2.13.Профилактика и обозначаване на противопожарните хидранти в населените места. Създаване на организация за почистване на района около тях и осигуряване достъпа

на противопожарен автомобил.

2.14.Извършване на профилактика на В и К - съоръженията и подготовката им за работа при ниски температури.

2.15.Подготовка на съоръженията на Енерго Про България ЕАД чрез провеждане на върхови ревизии:

Отговорни длъжностни лица:

- Кмет на общината;

- Кметове и кметски наместници;

- Директор на Дирекция „ФСДУС"финансово осигуряване;

- гл.специалист.»ЗН, ОМП и ЗРКИ» - планиране на превантивни дейности;

- ръководител на дейност „Чистота”, „еколог” - почистване на уличните платна и организиране дейността на работниците по програмите към общината /опясъчаване/;

- „домакин” – осигуряване на транспортни средства, доставка на материали.


3.Поддържане в готовност на общинско доброволно формирование за извършване на дейности по защита при бедствия – осигуряване на обучение на доброволците, оборудване, лични предпазни средства, застраховка.

Отговорни длъжностни лица:

- гл.специалист.»ЗН, ОМП и ЗРКИ»

- Директор на Дирекция „ФСДУС"финансово осигуряване;


Необходими средства и ресурси: ежегодна застраховка на всеки доброволец; работно облекло и обувки – съгласно нормативите за предоставяне на лични предпазни средства и облекло /през 2-3 години/; индивидуални средства за защита, заплащане за обучение на доброволците.
4.Обучение на ръководните органи в общината, на щаба и населението за поведение и действие при снежни бури и снегонавяване

Обучението на органите на изпълнителната власт за защита при бедствия е задължително /чл.14, ал.2 от ЗЗБ/. Те организират обучението на служителите от подчинените им звена, служби и други оперативни структури за изпълнение на дейности по защита. Обучението на населението за начините на поведение и действие, и изпълнение на необходимите защитни мерки при бедствия се организира от кметовете на общини като обучение по желание /чл.17 от ЗЗБ/. Ежегодно, преди настъпване на зимния период, се провежда съвместно заседание на общинския щаб, кметовете и кметските наместници, директори на учебни, детски и социални заведения, на което се анализират силните и слабите страни в организацията на действие през изминалия зимен период; отчита се степента на подготовка на всички институции – кметства и кметски наместничества, ВиК, енергоснабдяване, РУП и др. На заседанието се обсъждат и допълват планираните дейности за осигуряване на нормални условия за живот през зимния период (определени със заповед на кмета на общината).

Дейностите по подготовка за работа в усложнени зимни условия се отчитат в доклад от кмета на общината до областния управител на Област Търговище. Представят на съвместно заседание на областния съвет по сигурност-Търговище с кметовете на общини.

Дейностите за подготовка за зимата; начина на поведение действие при усложнени зимни условия и при възникване на пожар в сграда се публикуват в сайта на общината.

Отговорни длъжностни лица в общината:

-кмет на общината;

- гл.специалист.»ЗН, ОМП и ЗРКИ»
ІІІ. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
1.Предупреждение и информиране;

Предупреждение за опасност от снежни бури и снегонавяване се получава от оперативния център на ПБЗН в гр.Търговище, на база прогностични данни и информация от Националния институт по метеорология и хидрология при БАН. Предупреждението се получава от дежурния при ОбСС-Антоново и предава на кмета на общината.2.Оповестяване на отговорните длъжностни лица в общината и населението.

2.1.Оповестяване по националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението

При опасност от снежни бури, снегонавяване и обледяване кметът на общината може да поиска оповестяване по националната система за ранно предупреждение. Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, на съставните части на Единната спасителна система и на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации на територията на общината и областта се осъществяват чрез комуникационно-информационна система, наречена „Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. Начините за оповестяване чрез системата са представени в т. ІХ от плана. Кметът на общината може да разпореди оповестяване на населението с вой на сирени в продължение на 3 минути, последван от указания по местния радиовъзел в гр.Антоново за поведение на населението, въведени временни ограничения за движение по пътищата и др.

На територията на общината има монтирани 11бр. електро-механични сирени С 40 с местно и централно задействане: гр.Антоново – 3 бр.: монтирани на: сградата на пощата, сградата на БКС и сградата на ЗПЗС, с.Стеврек -2 бр. - на покрива на старото и новото кметство; с.Таймище – 1 бр. - на покрива на кметството; с.Ястребино – 1 бр. – на покрива на „НДК”; с.Изворово – 1 бр.- на покрива на кметството; с.Добротица -1бр - на покрива на кметството; с.Трескавец – 1бр. на покрива на кметството и с.Моравка – 1бр.на покрива на старото кметство.Оповестяването при снегонавявани и обледяване в общината се извършва от дежурния при ОбСС по схема, както следва: Приложения:№6, №7 и №7.1

2.2.Оповестяване по стационарни и мобилни телефони, интернет

В общината съществуват възможности за връзка и за пренос на данни чрез:

- изградена вътрешна централа тел.06071/2222

- факс връзка – телефон: /06071/2428;

- интернет връзка, с възможности за електронен подпис на ел.документи: ПРИЛОЖЕНИЕ№5

e-mail: info@antonovo.bg;

Актуална информация за положението в общината и предприетите мерки за защита на населението ще се публикува на официалния сайт на общината:

Оповестяването по телефона на длъжностните лица, които имат задължения по плана за действие при наводнение ще се извършва от дежурния при ОбСС, по разпореждане на кмета на общината. В дежурната стая на ОбСС са монтирани следните телефони:

06071/2266, 06071/2451 и мобилен: 0885007330

Оповестяването в общината се извършва по схемата, както следва:Снежни бури, снегонавяване, обледяване

КМЕТСТВО

Оперативен дежурен при ОбСС ОБЩИНА Антоново

06071/2266, 06071/2451 и мобилен: 0885007330

Кмет на общината: 0886540838; Зам.кмет ;

Гл.специалист”ЗН и ОМП” 0885731201;

Други сили и средства на общината, юридически и физически лица;

Доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации;

Членове на щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия;

Кметове на кметства и кметски наместници;

За начало на оповестяването се счита времето на получено предупреждение от националната система за ранно предупреждение и оповестяване, от дежурния при ОЦ на ПБЗН или оперативния дежурен при ОблСС-Търговище и от дежурния при ОбСС-Антоново. Дежурният при ОбСС оповестява кмета на общината и по негово разпореждане - членовете на общинския щаб, кметовете на кметства и кметските наместници, доброволците.

При снежни бури, снегонавяване, обледяване, прекъсване на енерго и водоподаването към населените места кметът на кметство или кметският наместник докладва обстановката на дежурния при ОбСС. Дежурният при ОбСС незабавно докладва на кмета на общината и по негово разпореждане продължава оповестяването за събиране на щаба, доброволците, юридическите и физическите лица, определени за участие в неотложните аварийно-възстановителни работи.

2.3.Оповестяване чрез радио средства и телевизия – предаването на гласова информация за целите на ранното оповестяване на населението на гр.Антоново ще се извършва с мегафони, а в останалите населени места кметовете на кметства и кметските наместници ще назначават оповестители.

2.4. Оповестяване чрез оповестители - при невъзможност за оповестяване на членове на щаба по телефона, кметът на общината разпорежда да се извърши оповестяване чрез оповестители – техниците на ПУ и други работници/служители в общината.

3.Разузнаване на обстановката – информация за обстановката в населените места се събира и предава от кметовете и кметските наместници. За гр.Антоново информация се събира от мобилен екип с високопроходима техника, от водачите на снегопочистваща техника, служители на РУП и пострадали граждани чрез телефон 112.

При обилни снеговалежи се извършва разузнаване за:

- затрудненията и нарушения в транспортните комуникации;

- прекъснато електрозахранване в населените места;

- прекъснато водоснабдяване в населените места;

- нарушения (липса) на комуникационни връзки;

- наличност на хранителни продукти от първа необходимост в търговската мрежа;

- необходимост от спешно транспортиране на родилки, болни хемодиализа, до лечебно заведение;

Информацията от извършеното разузнаване се докладва на кмета на общината, дежурния по ОблСС и/или дежурните длъжности лица в областния щаб и на дежурния в ОЦ ПБЗН, заедно с допълнителна информация за:

Отговорни длъжностни лица за разузнаване на обстановката:


- Членовете на мобилния екип се определят със заповед на кмета на общината, като в състава се включват служители от общината - членове на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.

Необходими средства и ресурси: високопроходим автомобил.4.Събиране на щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия и въвеждане в изпълнение на общинския план за защита при бедствия. Кметът на общината въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита при бедствия.

4.1.Кметът на общината разпорежда на кметовете и кметските наместници, ръководителите на бюджетни звена към общината изпълнение на защитни мерки: организация за поддържане в техническа изправност на съоръженията, при спад на температурите – назначаване на дежурни в почивни и празнични дни; осъществяване на контрол за опясъчаване на приоритетните пътища от общинската и четвъртокласната пътна мрежа; събиране на информация за положението в населените места и при усложняване на ситуацията, през един час.

4.2. Уточнява се графикът и последователността на почистване на четвъртокласната пътна мрежа и приоритетната улична мрежа в населените места, както и реда за осъществяване на контрол.

5.Кметът на общината може да обяви със заповед бедствено положение за цялата или за част от територията на общината – съгласно чл.49, ал.1 от ЗЗБ.

В заповедта на кмета на общината за обявяване на бедствено положение се посочват:

1.обстоятелствата, послужили като основание за обявяване на бедственото положение;

2.обосновка на необходимостта от обявяване на бедственото положение;

3.границите на територията, на която се обявява бедственото положение;

4.мерките за овладяване на бедствието, включително предприетите временни ограничения върху правата на гражданите;

5.органите и длъжностните лица, отговарящи за прилагането на предприетите мерки;

6.начало на въвеждане на бедственото положение и срокът за неговото действие, но не повече от 30 дни /срокът може да бъде удължен при необходимост от кмета на общината след съгласуване с областния управител/.

Бедственото положение се отменя предсрочно при отпадане на обстоятелствата, послужили като основание за обявяването му от органа, който го е обявил.

Копие на заповедта за обявяване на бедствено положение се изпраща незабавно на областния управител и на министър на вътрешните работи.

6.Извършване на спасителни операции - ситуациите, при които може да бъде необходимо провеждане на спасителни операции, са пътна непроходимост и авариране на автомобили по четвъртокласната или уличната пътна мрежа на общината; неотложни здравни проблеми на граждани при блокиране на републиканската и общинската пътна мрежа (в т.ч. родилки и хора на хемодиализа), които трябва да бъдат извозени до болница; прекъсване на основни услуги (ел.захранване, водоподаването) на населени места и в частност на социални институции с непрекъснат цикъл на работа (ДСХ, КЦД) или на самотноживеещи възрастни хора и инвалиди, които обичайно не могат да се самообслужват сами.

След получаване на сигнал в общината за пострадали хора (от телефон 112 или друг източник) се организира екип, който се изпраща на място с високопроходим автомобил и оборудване за оказване на помощ. В зависимост от ситуацията се предприемат някои от следните дейности: - транспортиране на пострадали хора до общината или най-близкото кметство, за да получат първа помощ, възможност за временен престой в отопляеми помещения и най-необходимото: вода, храна, топли напитки, одеяла и при необходимост - лекарства;

- транспортиране на болни до многопрофилната болница за активно лечение в гр.Търговище - извършва се от автомобил на ЦСМП, а при невъзможност от високо проходима техника на общината или привлечена от физически или юридически лица;

- временно настаняване на пострадали хора в общински сгради с условия за временен престой до възстановяване на основните услуги (ел.захранване и водоподаването);

-доставяне на хляб и стоки от първа необходимост при продължително блокиране на населените места и изчерпване на наличните складови запаси в търговската мрежа.

При пристигане на екип на ОУ ПБЗН - ръководителят на място поема ръководството на дейностите на място и докладва на кмета на общината. Кметът на общината може да привлече допълнителни сили и средства от физически и юридически лица в общината, и да поиска чрез ОЦ ПБЗН и областния управител допълнителни специализирани сили и средства от незасегнати райони.7.Извършване на неотложните аварийно-възстановителни работи - свързани са с изтегляне на закъсали в преспите автомобили (в т.ч. и камиони), които възпрепятстват снего-почистването на пътната мрежа – извършва се от сили и средства на общината (вкл. и на привлечени от юридически лица), когато се отнася за четвъртокласна пътна мрежа и от сили и средства на Областно пътно управление (от фирма-изпълнител по договор за снегопочистване), когато се отнася за републиканска пътна мрежа (пътища І, ІІ и ІІІ клас). Извършване на дейности по снегопочистване и възстановяване на пътната проходимост до и вътре в населените места: възстановяване на доставките на хранителни продукти до населените места, осигуряване на достъп до обекти от социалната, здравната, административната образователната област, сферата на сигурността и др. (по приоритетен ред, определен от общината). Дружествата извършват възстановяване на съоръженията от критичната инфраструктура, за която отговарят – възстановяване на енергоподаването, водоподаването и комуникациите в населените места – извършва се от аварийните екипи на Енерго Про, ВиК, Виваком, Теленор, М-тел.

Отговорни длъжностни лица за изпълнение на дейностите на общината:

- Кмет на общината; - кметове на кметства и кметски наместници;

- членове на общинския щаб;


Необходими средства и ресурси:

- човешки ресурси- обучени доброволци; работници в общината, специализирани екипи на В и К, Енерго Про

- механизация и оборудване – автомобили за извозване на доброволците и пострадалите, въжета; горива за автомобилите, участващи в спасителните операции, топли напитки, храна и одеяла.
8.Непрекъснат обмен на информация с оперативния център на ПБЗН за координиране на дейностите със съставните части на единната спасителна система– извършва се чрез щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и дежурния при ОбСС. Общинският щаб създава организация по своевременно набиране, анализиране и обобщаване на информация за създалата се обстановка. Членовете на щаба подпомагат кмета на общината при изработване на необходимите разчети и вземане на решения. Те организират изпълнение на взетото решение чрез: подготовка на необходимите разпореждания, свеждане до знанието на подчинените структури и координират изпълнението на решението. Подготвят доклади за промените в обстановката и предприетите дейности /разпоредени от кмета на общината/ за намаляване на риска и защита на населението, които изпращат до областния щаб (ОблСС).

Отговорни длъжностни лица от общината:

- Кмет на общината; - членове на общинския щаб; - дежурен при ОбСС.

9.Материално осигуряване на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи – първоначалното осигуряване се извършва от организациите, които участват в дейностите. Те трябва да се явят на указаното място за интервенция оборудвани с материали, инструменти, апаратура, транспортна и специална техника в зависимост от предназначението им. В началото на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи - транспортната и специалната техника трябва да бъде заредена с гориво от ресурса на собственика/управителя на фирмата, като в последствие ще се зарежда в бензиностанцията, с която общината има сключен договор за доставка на горива за МПС.

Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице ще уведоми търговската организация или физическото лице за необходимостта от участие в неотложните аварийно-възстановителни работи и осигуряване на някои от дейностите:

- механизация за изтегляне на закъсали автомобили;

- осигуряване на хранителни продукти за изхранване на пострадалите хора и за силите от единната спасителна система;

- осигуряване на материали /ГСМ, резервни части/ за осигуряване на силите и средствата на единната спасителна система;

В общината се създава и поддържа резерв от материални средства, необходими за изпълнението на задачите по провеждането на неотложни аварийно-възстановителни работи. Длъжностните лица, отговарящи за материално-техническото осигуряване непрекъснато наблюдават и своевременно реагират на измененията на обстановката.

Техническото осигуряване на повредена техника при провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи се осъществява от местни организации (в т.ч. стационарни технически работилници, бази, автосервизи и др.).

10.Предоставяне на неотложна помощ на пострадалите лица – логистична подкрепа след снежни бури и снегонавяване .

Съгласно чл.55 от Закона за защита при бедствия - подпомагането и възстановяването при бедствие включва предоставянето на неотложна и възстановителна помощ на пострадалите лица и извършване на неотложни възстановителни работи след бедствие. Неотложната помощ се организира, осигурява и предоставя от кмета на общината и включва:

1. изхранване и временно настаняване на пострадалите лица;

2. раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица;

3. предприемане на други необходими мерки.

Логистичната подкрепа при снежни бури и снегонавяване включва:

- настаняване на пострадалите в определени места за временно настаняване;

- снабдяване с вода, храна, лекарствени продукти и медикаменти;

- транспортно обслужване;

- медицинско обслужване;

- битово обслужване и др.

10.1.Медицинско осигуряване – първа долекарска помощ ще се осигурява от хората, които са открили пострадалите. Те подават сигнал на телефон 112 и до общината (кметството). Кметът на общината координира първоначалните дейностите по предоставяне на медицинска помощ след снежни бури и снегонавяване до пристигане на екипи на ЦСМП – координира използване на целия наличен медицински ресурс в общината: общопрактикуващи лекари, медицинските специалисти и други дейности по здравеопазването към общината /към детските и учебните заведения/. Центърът за спешна медицинска помощ е основната съставна част от единната спасителна система, която ще изпълнява дейности по медицинското осигуряване на пострадалите хора. Най-тежко пострадалите хора ще се транспортират до МБАЛ-Търговище от автомобили на ЦСМП. Предвижда се изведените хора, които имат наранявания да се настаняват във временни пунктове за оказване на медицинска помощ и преценка за транспортиране до болнично заведение. Подходящите сгради са: здравна служба – Антоново и здравните пунктове в съставните населени места на общината. При недостиг на линейки за транспортиране на пострадалите ще се използват подходящи автомобили, собственост на общината, на юридически или физически лица. При необходимост на пострадалите ще се оказва първа психологическа помощ за справяне със ситуацията, особено при загуба на близки. Информация за броя на постъпилите на лечение, както и сведение за медицинските екипи и стационарната болнична база се подава от МБАЛ-Търговище до общинския щаб Основната част от силите, извършващи медицинското осигуряване по време на спасителните работи ще се въвежда от съседни незасегнати територии, чрез ОЦ ПБЗН-Търговище по искане на кмета на общината.

Отговорни длъжностни лица:

- секретар на общината - координира връзките с общопрактикуващите лекари, органите на РЗИ, ЦСМП и МБАЛ.

Необходими средства и ресурси:

- човешки ресурси- общопрактикуващи лекари в общината, медицински специалисти и други дейности по здравеопазването към общината; работници за пренасяне на пострадалите;

- материални ресурси – лекарства, превързочни материали, носилки, автомобили и др.; 10.2.Транспортно осигуряване

Транспортното осигуряване при усложнени зимни условия е свързано с осигуряване на непрекъснатост на дейностите по снегопочистването, по приоритетен ред, с цел да не се натрупват големи и уплътнени снежни маси (преспи), които затрудняват почистването. Осигуряването на транспорт е свързано и с организиране извозването на хора, пострадали при снежни бури и снегонавяване (блокирани в автомобилите си) до определените местата за временно настаняване в общината; извозване на хора с неотложни здравни проблеми до многопрофилната болница за активно лечение за оказване на специализирана медицинска помощ /при недостиг на специализиран транспорт от центъра за спешна помощ/; изтегляне на закъсали автомобили.

Отговорни длъжностни лица от общината, координиращи осигуряването на транспорта:

-Зам.кмет на община; -„секретаря” за Транспортно обслужване, домакин

10.3.Подготвяне на места за временно настаняване, медицински пунктове - подходящите места за временно настаняване на пострадали хора са в сградите – общинска собственост по населени места, както следва:

Информация за сградите с обществено предназначение на територията на община Антоново - Приложение № 2.1.

Отговорни длъжностни лица:

- Зам.кмет – координира дейностите по оборудване на местата;

- Директор на Дирекция „ФСДУС” - уточнява необходимите финансови средства; -

-- „домакин” – осигурява транспортните средства, горива материали и оборудване от складовете на общината;

Необходими средства и ресурси:

- ресурси – лекарства, превързочни материали, носилки и др.; механизация и оборудване – автомобили за извозване на допълнителни отоплителни уреди /при необходимост/.10.3.1.Оценка на наличното оборудване и недостигащото

Местата за временно настаняване на пострадали хора са оборудвани с дивани и/или столове, маси или бюра, има условия за отопление. Няма легла и постелъчен инвентар /известни количества.

Отговорни длъжностни лица, извършващи оценка на наличното оборудване и недостигащото: - кметове и кметски наместници;
10.4.Предоставяне на храна, напитки, облекла на пострадалите хора

Дейността се координира от кмета на общината, логистично се подпомага от щаба за изпълнение на общинския план.

Отговорни длъжностни лица:

- секретар на общината – координира предоставянето на храни

- Директор на Дирекция „ФСДУС” - уточняване на необходимите финансови средства за осигуряване на храна и стоки от първа необходимост на пострадалите хора;

- гл.специалист „ЗН”,ОМП и ЗРКИ” за обобщаване на заявките и осигуряване на доставка от търговската мрежа

- ”ТО, домакин” – осигуряване на транспортни средства /при необходимост/;

Необходими средства и ресурси:

- човешки ресурси- работници за товаро-разтоварни работи;

- механизация и оборудване – автомобили за извозване на хранителните запаси;10.4.1.Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други от първа необходимост и последваща

Отговорни длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други:

- Директор на Дирекция „ФСДУС” - ”ТО, домакин”; - кметове и кметски наместници;

10.4.2.Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други: разчетът ще бъде изготвен според конкретната необходимост, в зависимост от броя на пострадалите граждани, нуждаещи се от храни, вода и медицински изделия.

Разчетът за изхранване на населението на общината е представен в Приложение№ 8Договорени споразумения с доставчици:

Предвидено е да бъдат изготвени предварителни договорни споразумения за осигуряване на стоки и материали от първа необходимост в следните области:

 доставка на хляб – от производители в областта и от съседни области;

 доставка на питейна вода – с водоноски на В и К; бутилирана минерална вода

 доставка на хранителни стоки от първа необходимост – пакетирани храни, консерви, трайни продукти и др.продукти за влагане в приготвянето на топла храна;

 горива за МПС – на територията на общината има три бензиностанции на „Петрол”,”Йоана” и „ШЕЛ”. Общината има сключен договор за доставка на горива за МПС с „Петрол”.

 горива за отопление – дърва и въглища, осигурени по договор на общината за доставка;

 механизация и оборудване – според необходимостта, съгласно списък на техниката в общината, която може да се използва при бедствия.

Фирмите-доставчици на стоки и услуги се избират на конкурентен принцип, като определящо при избора е съотношението – качество на разумна цена. Изборът на доставчик е съгласно ЗОП.

Предвид условията – усложнени зимна обстановка, блокирани пътища и невъзможност за доставки – снабдяването с хранителни продукти се осъществява от търговската мрежа.

Отговорни длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите

- Секретар на общината – координира дейността

- кметове и кметски наместници;

- Директор на Дирекция ”ФСДУС”


10.4.3.Доставка и разпределяне на храна, напитки и облекло на пострадалите. В разчета на транспортните средства, с които ще се извозват стоките от първа необходимост се включват всички автомобили на общината, и привлечените от физически и юридически лица, които не са включени към момента в неотложни аварийно-възстановителни дейности. Разпределянето се осъществява от служители в общината – определени за отговорници на местата за временно настаняване, по опис, в съответствие с утвърдената обобщена заявка за снабдяване.

Отговорни длъжностни лица за управляване на местата за временно настаняване, приемане и разпределяне на храни, напитки и облекло:

- кметове и кметски наместници; - мл.експ.”Приходи от населението”; - ”УТ, екология”

11.Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи

11.1. Инженерно осигуряване

Основните усилия на инженерното осигуряване след снежни бури и снегонавяване се насочват за разчистване на пътищата – уширяване на основните пътни артерии и разчистване на второстепенните улици в населените места; локализиране на авариите по комунално-енергийната мрежа; При необходимост от допълнителни сили и средства за извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи - кметът на общината може да поиска помощ от местни физически и юридически лица, които разполагат с необходимата механизация. Кметът на общината може да поиска допълнителни сили и средства от единната спасителна система чрез Областния управител и Оперативния център ПБЗН. Автомобилите, които се явяват да извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи трябва да бъдат заредени с горива за извършване на дейност за едно денонощие.

Отговорни длъжностни лица:

- Кмет на община или Зам.Кмет; - гл.специалист.»ЗН, ОМП и ЗРКИ»;

-»ТО, домакин» - осигуряване на транспортни средства и горива за автомобилите на общината и ЕСС.

11.2.Отстраняване на повреди по КЕМ

Отстраняването на повредите по комунално-енергийните мрежи се извършва от аварийни групи на съответните дружества. Аварийните групи отстраняват приоритетно повреди по съоръженията, които осигуряват обекти - социални домове, здравни служби, В и К, РУП, административни структури). Впоследствие отстраняват останалите повреди до пълно възстановяване на системите.

Отговорно длъжностно лице, координиращо дейностите по отстраняване на авариите:

- Зам.кмет на общината.11.3.Осигуряване на реда и законността в общината

При необходимост от използване на специализирани изпълнителни органи от системата на МВР с цел осигуряване законността и реда в общината, кметът на общината отправя искане чрез оперативния център на ПБЗН за осигуряване на специализирани сили и средства на МВР. Редът и законността в общината се осигуряват от РУП-Търговище. При снегонавяване силите и средствата на РУП-Търговище ще се разпределят между всички нуждаещи се общини в област Търговище.

Отговорно длъжностно лице от общината, координиращо осигуряването на реда и законността: -зам.кмет на общината.

12.Предоставяне на възстановителна помощ – предоставя се от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет при условия, по ред и в размери, определен с правилника за дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. На основание чл.56, ал.1 от Закона за защита при бедствия комисията взема решение за отпускане на целеви средства от републиканския бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия. Средствата се предоставят за:

1.разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствие на включените чрез оперативните центрове сили и средства на единната спасителна система;

2.финансиране на неотложни възстановителни работи;

3.предоставяне на възстановителна помощ;12.1.Изготвяне на искания до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане при МС за разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия

Исканията се подготвят от общинската администрация и изпращат от кмета на общината с копие до областния управител - за включените сили и средства на единната спасителна система (доброволни формирования, търговски дружества, еднолични търговци, юридически лица с нестопанска цел, лечебни заведения извън структурите на Министерството на здравеопазването и др.). В искането се посочва правното основание за извършването на разходите (план за защита при бедствия, заповед за възлагане на СНАВР - за привлечените сили, договор или др.) и фактическите обстоятелства (събитие, място, време, предприети действия, включени сили и средства на единната спасителна система). Към искането се прилагат:

- справка за извършените непредвидени разходи по второстепенни разпоредители с бюджетни кредити;

- отчет с описи на разходооправдателните документи по второстепенни разпоредители с бюджетни кредити или държавни предприятия;

- заповед за въвеждане плана за защита при бедствия по чл. 65, ал. 2, т. 1 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).

Областният управител в срок 30 дни от датата на получаване на искането от кмета на общината изпраща в комисията становище относно целесъобразността на извършените разходи. Комисията може да изисква информация от оперативните центрове за включените сили и средства на единната спасителна система.

Отговорни длъжностни лица:

- Кмет на общината

- Директор на Дирекция »ФСДУС» - изготвя финансова обосновка на разходите на общината

-»ТО, домакин» - осигурява платежните документи за закупени горива и др.материали със средства на общината за осигуряване дейността на участниците в СНАВР; заплатени услуги на привлечени сили и средства за извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи; закупено оборудване, храни и напитки за предоставяне на неотложна помощ на населението.

- гл.специалист .»ЗН, ОМП и ЗРКИ» - извършва окомплектоване на исканията до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане.
ІV.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ.
Преди настъпване на зимния период в общината се провежда заседание на общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия, съвместно с кметовете на кметства и кметските наместници. На заседанието се обсъжда готовността на всички отговорни организации и ведомства за действие при усложняване на зимната обстановка. Определят се задълженията за снегопочистване на общинската пътна мрежа и приоритетни маршрути на уличната мрежа в населените места, организация за опясъчаване, осигуряване на електрозахранване и снабдяване с горива за отопление на сгради с обществено предназначение /училища, детски градини, социални институции и административни сгради/.

1.Областно пътно управление чрез фирма-изпълнител по договор за снегопочистване на републиканската пътна мрежа осигурява свързаността на областния център с общинските центрове, както и със съседните области като извършват своевременно снегопочистване.

2.Екипите от КАТ ”Пътна полиция” извършват разузнаване на пътната обстановка и организират въвеждането на ограничения за пътувания.

3.Областното управление „ПБЗН” със своите сили и техника организира спасяването на хора от закъсали автомобили по републиканската и общинската пътна мрежа. С високо проходими верижни машини съдействат за извозване на хора с неотложни здравни проблеми до болницата в гр.Търговище (родилки, хора на на хемодиализа и с хронични състояние в обострена фаза).

4. Кметът на общината

4.1.Кметът на общината организира и ръководи защитата при бедствия на територията на общината съгласно чл.65, ал.1 от ЗЗБ:

Най-важните функции на кмета на общината при снежни бури, снегонавяване и обледяване са:

- организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците – подготовка за зимата;

- осъществява своевременното оповестяване и информиране на населението при заплаха от възникване или за възникнало бедствие или извънредна ситуация;

- създава със заповед щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.

4.2. При възникване на бедствие на територията на общината, съгласно чл.65, ал.1 от ЗЗБ кметът:

1. въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита при бедствия;

2. може да обяви бедствено положение на територията на общината (режим, който се въвежда в зоната на бедствието, свързан с прилагането на мерки за определен период от време с цел овладяване на бедствието и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи);

3. извършва обмен на информация с оперативния център на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР в областта; 4. може да привлича юридически и физически лица за предоставяне на лична или материална помощ в съответствие с възможностите им;

5. може да включва в дейностите по защитата и създадените доброволни формирования;

6. може да поиска координация от областния управител;

7. организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна помощ на пострадалите лица

8. организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на населението при бедствия;

9. организира и контролира извършването на неотложни възстановителни работи при бедствия.

Кметът на община, когато осъществяват ръководство и координация на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи е длъжен да изпращат на МВР писмена информация за тяхното протичане. Общинската администрация и щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия подпомагат кмета на общината при изпълнение на задълженията му по чл.65 от Закона за защита при бедствия.4.3. Предоставяне на неотложната помощ на пострадалите граждани - осигурява се и се предоставя от кметовете на общините и включва:

1. изхранване и временно настаняване на пострадалите лица, домашните и селскостопанските животни;

2. раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица;

3. предприемане на други необходими мерки.5.Областния управител на Търговище - извършва координация на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи при невъзможност на общината да се справи с наличните (обичайните) сили и средства за защита при бедствия при снегонавяване и обледяване на територията на общината и усложняване на ситуацията до бедствено положение. Кметът на общината може да поиска координация на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи от областния управител. Областния управител въвежда в изпълнение Областния план за защита при бедствия.

6.Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП). ЦСМП организира и осигурява:

1.Оказване на квалифицирана спешна медицинска помощ на ранени и пострадали.

2.Провеждане на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности до настаняването на пострадалите в болница.

3.Оказване на спешна медицинска помощ при бедствия, пожари и извънредни ситуации, осъществявайки взаимодействие с органите на полицията, ПБЗН.

4.Координация и дейности по транспорта на донори и органи до лечебни заведения, в които се извършват трансплантации.

5.Приемане, регистриране, обработка и предаване на информация по автоматизирана информационно-комуникационна система на постъпилите повиквания за помощ и подадената информация до екипите.

6.Осигуряване на специализиран транспорт за:

а) пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ;

б) кръв, кръвни продукти, донори, органи, лекарствени продукти, медицински изделия и апаратура между лечебните заведения за оказване на спешна медицинска помощ;

в) транспортиране на спешно болни от реанимационен екип от/между лечебни заведения.7. Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната помощ на територията на общината и областта ще се осъществяват съгласно чл. 115, ал. 2 от Закона за здравето от Директора на регионалната здравна инспекция и директорите на лечебните и здравните заведения в област Търговище като:

 създават необходимите условия за медицинска сортировка, първична обработка, лечение, рехабилитация и медицинска експертиза на пострадалите;

 формират и подготвят органи за управление и екипи за медицинска помощ;

 осигуряват защитата на стационарно болните и медицинския персонал от външни фактори;

 организират и осъществяват противоепидемични и хигиенни дейности и санитарен контрол в засегнатата територия;

 формират запаси за ресурсно осигуряване на медицинските дейности за защита при снегонавяване и обледяване;8. Осигуряване на законност и ред при повече от една бедстващи общини.

В съответствие с Чл. 52. от „Закона за защита при бедствия”, при обявено бедствено положение в неизбежно необходимия обем и продължителност може да се ограничи:

 правото на неприкосновеност на лицата и жилищата при временно извеждане от места, в които животът или здравето на лицата са непосредствено застрашени;

 правото на ползване на имущество поради необходимост от защита на живота, здравето и имуществото на лица или на околната среда;

 свободата на движение и пребиваване в определена, част на територията, засегната от снегонавяване и обледяване;

 правото да се извършва дейност, която би затруднила или възпрепятствала осъществяването на спасителните работи.


При обявено бедствено положение като необходими мерки могат да бъдат предприети:

 временно извеждане на лица, домашни и селскостопански животни и изнасяне на имущества от определената територия;

забрана за влизане, пребиваване и движение в определени места или територии.
Изпълнението на горните действия се извършва в съответствие с чл. 7 от Закона за МВР и включва:

 отцепване (изолиране) на района;

 осигуряване на обществения ред и организация на движението;

 осигуряване надзора за изпълнение на режимните мероприятия-прехрана на

населението, разпределение на лекарства, опазване на обществения ред и др.;

 осигуряване реда и безопасността при евакуация на населението и материалните ценности от района, чрез регулиране на движението по маршрутите за евакуация;

 осигуряване на условия за въвеждане на специализираните сили на ОУ ПБЗН за провеждане на аварийно-спасителни дейности;

 оказване съдействане на здравните органи за оказване на квалифицирана помощ на пострадалите;

 извършване на действия за разкриване и задържане на разпространителите на слухове, подстрекателите на безредици, извършителите на мародерство и други престъпления;

 организиране опазването на публичната и частна собственост в населените места, където е извършена евакуация;

 оказване съдействие на органите на местното самоуправление по привличане на населението, транспортни и други средства, принадлежащи на фирми, организации и неюридически лица за провеждане на евакуационни и спасителни дейности;

 провеждане на следствено-оперативни мероприятия.


9.„Енерго Про Мрежи” ЕАД - анализират състоянието на енергийната мрежа и извършват локализиране и отстраняване на повредени съоръжения и електропроводи 25 кВ за осигуряване на нормално електрозахранване, както за населението, така и за фирми и учреждения от първостепенно значение / ВиК съоръжения, сгради с обществено предназначение-социални институции с непрекъснат цикъл на работа/.

10. В и К със своите аварийни групи и специализирана техника организира отстраняване на повреди по водопроводи, В и К съоръжения, следствие на снегонавяването и обледяването.

11.Търговски дружества за комуникационни услуги – фиксирани мрежи, мобилни оператори, интернет –доставчици: Виваком, М-тел и Теленор

Аварийните екипи на дружествата работят до пълно възстановяване на системите и осигуряване на покритие на мрежите.12. Силите на единната спасителна система от други области, включени в неотложните аварийно-възстановителни работи ще се дислоцират към отделните структури на министерствата и ведомствата в областта, определени от съответните ръководители.
V. СРЕДСТВА И РЕСУРСИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

ДЕЙНОСТИТЕ ПО Т. ІІ, ІІІ И ІV.
Източниците за финансиране по плана за защита при снегонавяване и обледяване на територията на община Антоново са общинският бюджет, бюджетите на ЮЛ, ЕТ, републиканският бюджет. Когато финансирането на дейностите при снегонавяване и обледяване е за сметка на бюджетите на министерства и ведомства и общинския бюджет, съгласно чл.61, т. 1 и т. 2 на Закона за защита при бедствия, финансовите средства за изпълнение на Общинския план за защита се осигуряват в рамките на одобрените средства за съответните министерства и ведомства и бюджетни взаимоотношения на общината с републиканския бюджет, утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. При извършени непредвидени разходи от общината за разплащане на неотложни аварийно-възстановителни работи, неразплатени разходи за извършени НАВР и за заплащане на разходи на сили от единната спасителна система, участвали в дейностите – кметът на общината подготвя искане на средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (заедно с документи, доказващи целесъобразността и законосъобразността на разходите).
VІ. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА.
Координацията на съставните части на единната спасителна система в област Търговище се осъществява чрез оперативния център на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” - Търговище.

Оперативния център извършва следните дейности:

1. Приема и оценява информацията за възникнали снегонавяния и обледяване на територията на областта;

2. Уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и координира по-нататъшната им дейност на основата на стандартна оперативна процедура; 3. Извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, съставните части на единната спасителна система и населението при снегонавяване и обледяване натериторията на областта;

4. По искане на ръководителя на място организира включване на предвидените в Плана съставни части на единната спасителна система, както и на допълнителни сили и средства при необходимост. Получената и предадената гласова информация в и от оперативния център се записва и архивира с възможност за последващо прослушване.

Оповестяването на съставните части от единната спасителна система се осъществява от дежурния в ОЦ чрез изградените телекомуникационни, радио и Интернет връзки до оперативните звена на съставните части на ЕСС в област Търговище.

Ръководителят на място осъществява взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система, участващи в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в района на снегонавяването и обледяването. Ръководител на място е Началникът на ОУ "Пожарна безопасност и защита на населението" Търговище, или оправомощено от него длъжностно лице.

Щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия, назначен със заповед на кмета на общината, подпомага кмета на общината и осъществява взаимодействие с щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и с националния щаб.Основните функционални задължения на всеки един член на общинския щаб са:

 Набира, анализира и обобщава информация за бедствената ситуация;

 Изготвя оценка на щетите;

 Дава предложения за действия по приоритет в зависимост от компетенциите;

 Организира изпълнението на решенията, взети от кмета на общината: подготвя проекти на необходимите разпореждания, свежда ги до знанието на подчинените структури и координира изпълнението на решението;

 Подготвя доклади за промените в обстановката и предприетите дейности /разпоредени от кмета на общината/ за намаляване на риска и защита на населението;

 Подготвя и изпраща информация до областния щаб (ОблСС), след съгласуване с кмета на общината.
VІІ.РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ СНЕГОНАВЯВЯНЕ И ОБЛЕДЯВАНЕ.
1.Ранно оповестяване на органите на изпълнителната власт и на населението

Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на населението при снежни бури, снегонавяване и обледяване на територията на общината и областта се осъществяват чрез комуникационно-информационна система, наречена „Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”.

Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната са: алармиране, оповестяване, спешно свързване с едно лице, спешна конференция, планирана конференция за определен час.

Алармирането е изпращане на предварително записано съобщение до лицата в групите: членовете на общинския щаб, кметовете и кметските наместници, доброволната спасителна група, дежурния при ОбСС. При възникнало бедствие те ще получат съобщение от системата на мобилния си телефон с текст: Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN! Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!Внимание, снежни бури, снегонавявания и обледенявания!

Внимание, снежни бури, снегонавявания и обледенявания!

Внимание, снежни бури, снегонавявания и обледенявания!

Оповестяването е изпращане на съобщение до лицата в групите с допълнителна информация, изготвена към момента на усложняване на зимната обстановка с

с конкретизиране на събитието и указания за действия на лицата.

 Спешно свързване е контакт с лице от дадена група с цел консултация и/или експертно становище.

 Спешна конференция е паралелното избиране на определени лица, които се включват в конферентна връзка, с цел координация на действията и вземане на решение за реагиране.

 Планирана конференция за определен час е паралелното избиране на определени лица, които се включват в конферентна връзка, за което са предварително известени. Ранното предупреждение и оповестяването на областно и общинско ниво, кметство и населено място се осъществява от ОЦ при ОД ПБЗН Търговище, по разпореждане на Началника на областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" Търговище.

При усложняване на зимната обстановка, снегонавяване и обледяване, изискващи координация на областно и общинско ниво, кметство и населено място, ранното предупреждение и оповестяването се извършва и въз основа на искане на областния управител, кмета на засегната община, ръководителя на съставна част на Единната спасителна система или ръководителя на мястото на намесата. Исканията се приемат чрез ОЦ при ОД ПБЗН Търговище.

Схемите за оповестяване са представени в приложение, както следва:

- Схема за оповестяване на съставните части на Единната спасителна система –

Приложение № 6.

- Схема за оповестяване на отговорните длъжностни лица в общината при опасност и при бедствие, пожар или извънредна ситуация - Приложение № 7 и 7.1


VІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ.
І.Информация за екипите на единната спасителна система –

Доброволни формирования - ПРИЛОЖЕНИЕ №10 ,№10.1 и ПРИЛОЖЕНИЕ№11

ІІ.Информация за специализираната и тежка техника –

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4Списък на инженерната техника в община Антоново, за провеждане на СНАВР при БАК

ІІІ.Време за готовност за реагиране:

 На основните сили на единната спасителна система – до 3 (три) минути след получаване на сигнала.

 На специализираните сили на министерства и ведомства от областта - до 60 (шестдесет) минути след получаване на сигнала.

 На доброволното формирование към общината– до 30 (тридесет) минути след получаване на сигнала.

 На сили и средства на юридически и физически лица, предвидени за участие в НАВР – до 60 (шестдесет) минути след получаване на сигнала.

ІV.Ред за привличане на допълнителни сили разположени извън територията на общината.

Реда и начина за привличане на допълнителни сили, разположени извън територията на общината се определя от дирекция “ОДПБЗН” Търговище чрез оперативния център (ОЦ) по искане на кмета на общината.ИЗГОТВИЛ:

Хюсеин Ахмедов

Гл.специалист в дирекция „АПИО”


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Утвърдил: танер али кмет на община антоново